Alternativ läs- och skrivinlärning - Arvika

Report
Anpassad studiegrupp på SFI
Alternativ läs och skrivinlärning
Projekt 2014
Bakgrund
Skolverket har beviljat ett statsbidrag till SFI i Arvika för att utveckla en anpassad
studiegrupp för elever på A, B och C nivå som har behov av särskilt stöd i sin
språkundervisning.
Syftet med projektet är att erbjuda varje elev som lider av koncentrationssvårigheter
där den bakomliggande orsaken kan vara PTSD eller annan migrationsrelaterad stress,
alternativ läs och skrivinlärning.
Beslutet att utdela statsbidrag grundar sig enligt skolverket på
det uttalade syftet att höja kvaliteten i , och öka
individanpassningen av , utbildningen i svenska för invandrare.
Frågeställningar
De frågor som i huvudsak kommer att belysas under projektets gång är om åtgärden har höjt
kvaliteten på undervisningen på A, B och C – nivå och i vilken utsträckning individanpassningen
har ökat på ovan nämnda nivåer. Dessutom söker vi svar på om elevernas språkliga progression
har förbättras genom insatsen och hur detta i så fall är märkbart.
Det som kommer att utgöra grunden för utvärderingen av projektet är:
• Intervjuer med lärare och elever
• Loggböcker i form av dagboksanteckningar
• Observationer i undervisningssituation
Förhoppningar
Våra förhoppningar är att
tidigt kunna
uppmärksamma de elever
som behöver extra stöd i sin
språkundervisning och ge
dem det stöd de behöver.
Kort sikt
Lång sikt
• Stärka självförtroendet
• Våga använda andraspråket
• Språklig progression
• Färre avhopp
• Kortare SFI tid
Målgruppen
Elever på A, B och C- nivå som lider av koncentrationssvårigheter och har svårt att ta till sig
undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen.
Detta innebär att vi har en stor spännvidd i den anpassade studiegruppen. I den anpassade
studiegruppen finns :
o Elever från olika språkgrupper
o Elever med olika lång skolbakgrund
o Elever med olika typer av behov
o Elever med olika typer av svårigheter
Varför?
 Det finns ett stort behov av anpassad språkundervisning på SFI.
 Oftast krävs remiss för att få delta i en anpassad studiegrupp.
Detta innebär att :
 Elever som studerar på SFI som behöver extra stöd i sin språkundervisning ofta
faller mellan stolarna
 Kan hamna efter i sin språkutveckling
 Kan få svårt att ta ikapp det de missat
De får med sig en känsla av:
 Misslyckande
 Dåligt självförtroende
 En osäkerhet och rädsla för att använda andraspråket
 Vägen till integration i samhället blir längre och mödosammare
Metodik
mindre studiegrupp
lugnare tempo
tydlig struktur och fasta rutiner
trygg klassrumsmiljö
flexibelt schema
kortare lektionspass
många kortare pauser
rörelse
skapande
minnesträning
avslappningsövningar
repetition
koncentrationsövningar
portfolioarbete
användning av läsplattor
Samarbete med andra aktörer som träffar våra elever, tex Arbetsförmedlingen, socialpsykiatrin, flyktingenheten
Schema
ASG
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
drop in
8.00-9.30
9.30-9.45
P
A
ASG
9.45-11.15
11.15-12.00
12.00-13.30
13.30-13.45
13.45-15.15
Fredag
L
ASG
sal5
U
sal5
P
ASG
U
ASG
A
sal 5
ASG
S
sal5
N
sal5
ASG
U
ASG
C
sal5
ASG
sal5 drop in
H
sal5 drop in
S
drop in
Arbete i gruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
samling
återkoppling till föregående lektionspass
repetition
minnesträning/ koncentrationsträning
muntliga övningar och läs och skrivövningar tillsammans
individuellt arbete i pärmen/läsplatta/dator
Hälsospåret
utvärdering
Sammanfattning
Hitta en
arbetsmetod
som håller
Utveckla en
metod som kan
tillämpas inom
ramen för
verksamheten
Ge eleven stöd
under den
period han /
hon behöver
det.

similar documents