Παρουσίαση

Report
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE
Βασικές έννοιες δρομολόγησης και χρήση
εργαλείων παρακολούθησης της
δρομολόγησης του Διαδικτύου
(2η άσκηση)
Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα,
9ο Εξάμηνο, 2014-2015
Περιεχόμενα
 Δρομολόγηση σε δίκτυα υπολογιστών
Προώθηση vs. Δρομολόγηση
Intra-AS vs. Inter-AS
Εργαλεία ελέγχου και παρακολούθησης δικτύων
Εργαλεία looking glass
Whois
Άλλα εργαλεία παρακολούθησης (bgplay)
Καθορισμός πολιτικής δρομολόγησης
2
Δρομολόγηση στο IP – Αυτόνομα Συστήματα
• IP Forwarding
• Προώθηση πακέτων προς εξόδους δρομολογητή με βάση τα
περιεχόμενα του Πίνακα Προώθησης (Forwarding Table)
• IP Routing
• Κατανεμημένος Αλγόριθμος
• Γεμίζει τους Πίνακες Δρομολόγησης (Routing Table) με κανόνες
προώθησης
• Αυτόνομο Σύστημα
• Σύνολο δικτύων που τελούν υπό κοινή διαχειριστική ευθύνη
• Πρωτόκολλα Δρομολόγησης
• IGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση εντός Α.Σ. (π.χ. OSPF)
• EGP/BGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση μεταξύ Α.Σ.
• iBGP (internal BGP) για επιλογή border gateway router εντός Α. Σ.
• eBGP(external BGP) για σηματοδοσία/δρομολόγηση μεταξύ Α. Σ.
Καθορισμός forwarding table
source: http://blog.ipspace.net/2010/09/ribs-and-fibs.html
• forwarding table γεμίζει από πρωτόκολλα δρομολόγησης intra- και
inter-AS
• intra-AS πληροφορίες δρομολόγησης για εσωτερικούς
προορισμούς
• inter-AS & Intra-AS πληροφορίες δρομολόγησης για εξωτερικούς
προορισμούς
Παράδειγμα: Συμπλήρωση routing table για το router
1d
• Έστω AS1 μαθαίνει (μέσω BGP) ότι το υποδίκτυο (prefix) x (π.χ.,
147.102.0.0/16) είναι προσβάσιμο μέσω του AS3 (gateway 1c) αλλά όχι
μέσω AS2.
• Το πρωτόκολλο iBGP προωθεί τις απαραίτητες πληροφορίες πρόσβασης
(reachability info) σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές.
• Ο router 1d καθορίζει από το IGP (π.χ., OSPF) ότι το interface I είναι
στην καλύτερη (ελάχιστη) διαδρομή προς τον 1c.
• δημιουργεί την πληροφορία (x,I) στο routing table
x
3c
3b
3a
AS3
2a
1c
1a
1d
2c
2b
AS2
1b AS1
Παράδειγμα: Επιλογή μεταξύ πολλαπλών ASs
• έστω AS1 μαθαίνει από το πρωτόκολλο BGP ότι το υποδίκτυο x είναι
διαθέσιμο μέσω AS3 και μέσω AS2.
• για την ρύθμιση του routing table ο router 1d πρέπει να καθορίσει
ποιο gateway θα χρησιμοποιήσει για το προορισμό x.
• Αυτό είναι λειτουργία για το iBGP πρωτόκολλο δρομολόγησης!
Χρήση routing info
Ενημέρωση iBGP
3c
από το IGP
protocol ότι υποδίκτυο
3aτον καθορισμό
για
x είναι προσβάσιμο μέσω
3b
του κόστους των
πολλαπλών gateways
AS3
πολ/πλων
1c
διαδρομών προς
κάθε 1a
gateway
1d
x
Επιλογή του
gateway
με το μικρότερο
2a
κόστος
2c
AS2
1b AS1
Καθορισμός από το
forwarding table του
interface I που οδηγεί
στο least-cost gateway.
2bΕισαγωγή (x,I) στο
forwarding table
Εργαλεία Looking Glass
• Web-Based εργαλεία διαχείρισης
• Δίνουν ελεγχόμενη πρόσβαση και πληροφορίες από το εσωτερικό
του δικτύου.
• Διευκολύνουν την διάγνωση προβλημάτων επιτρέποντας
επισκόπηση της κατάστασης και τρέξιμο εντολών σε
απομακρυσμένους κόμβους (π.χ., ping, traceroute, whois, show bgp,
show route, κλπ.)
• Παραδείγματα
• NTUA Looking Glass
• http://www.ntua.gr/nmc/nettest/lg.html
• http://www.ntua.gr/nmc/traceroute.html
• http://www.ntua.gr/nmc/nettest/whois.html
• GEANT: https://tools.geant.net/portal/links/lg/
• εντολή show prefix [/netmask] με όρισμα 147.102.0.0/16 στο
δρομολογητή mx1.ath.gr.geant.net
Εργαλεία ελέγχου δικτύων – whois
• Πρωτόκολλο (RFC 3912) για την εκτέλεση ερωτήσεων (queries) και τη
λήψη απαντήσεων (responses) πρός/από δημόσιους διακοσμιστές
(whois servers) που περιέχουν καταχωρήσεις σχετικά με internet
resources, όπως συσχετίσεις μεταξύ block IP διευθύνσεων και ASNs,
ανακοινώσεις πολιτικών δρομολόγησης, κλπ.
• Υλοποίηση αναζητήσεων whois μέσω γραμμής εντολών ή με τη βοήθεια
web-based εργαλείων
• Για παράδειγμα, http://www.ntua.gr/nmc/nettest/whois.html
• Παραδείγματα whois servers:
• whois.ripe.net, whois.apnic.net, κλπ. (Regional Internet Registries - RIRs)
• whois.nic.net, whois.cnnic.cn, whois.cira.ca, whois.aunic.net, κ.α.
8
Άλλα εργαλεία παρακολούθησης - bgplay
• Γραφική απεικόνιση των BGP updates για ένα συγκεκριμένο
πρόθεμα (π.χ., 147.102.0.0/16) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• Απεικονίζει τις αλλαγές του AS-PATH (δηλ. της αλυσίδας των AS) για
ένα υπο-εξέταση AS οπως φαίνονται από διαφορετικά σημεία του
Internet.
• Παραδείγματα:
• https://stat.ripe.net/widget/bgplay
• http://bgplay.routeviews.org/
9
Καθορισμός πολιτικών δρομολόγησης (I)
• Routing Policy Specification Language (RPSL)
• RFC 2622
• Καταχωρήσεις αντικειμένων (objects) σε Internet Routing
Registry (IRR)
• Κάθε αντικείμενο αποτελείται απο ένα σύνολο από attribute labels και
values
• Συσχέτιση αντικειμένων με αναφορά
• Δημιουργία συνόλων αντικειμένων
• Αναζήτηση αντικειμένων μέσω whois ερωτημάτων
10
Καθορισμός πολιτικών δρομολόγησης (II)
• Βασικά αντικείμενα
• Maintainer (mntner) object
• Αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα υπέυθυνα για τη διαχείριση αντικειμένων και
περιγράφει μηχανισμούς ασφαλείας για την ανανέωση των αντικειμένων
• Η αναφορά ενός object σε ένα συγκεκριμένο mntner object γίνεται μέσω της
προσθήκης ενός attribute mnt-by
• Autonomous System (aut-num) object
• Άναφέρεται σε ένα Α. Σ. και περιγράφει τις καθορισμένες πολιτικές δρομολόγησης
• Σημαντικά attributes
• export (καθορίζει πολιτικές δρομολόγησης στην κατεύθυνση εξόδου)
• Import (καθορίζει πολιτικές δρομολόγησης στην κατεύθυνση εισόδου)
• Route (route) object
• Αναφέρεται σε διαδρομές /προορισμούς (IPv4) που προέρχονται από ένα Α. Σ.
• Set objects
• Καθορίζει ομάδες οντοτήτων, π.χ., το ΑS-SET αντικείμενο αναφέρεται σε μια
ομάδα απο Α. Σ., το ROUTE-SET σε μια ομάδα απο IPv4 προορισμούς , κλπ.
11
Καθορισμός πολιτικών δρομολόγησης (III)
• Παράδειγμα (ISP Customer – Transit Provider Policies):
aut-num:
…
.
import:
import:
import:
export:
export:
export:
…
.
AS2
from AS1 accept ANY
from AS2:AS-CUSTOMERS
AS3 accept <^AS3+$>
accept <^AS2:AS-CUSTOMERS+$>
from AS4 accept <^AS4+$>
to AS2:AS-CUSTOMERS
AS3 announce ANY announce ANY
to AS4 announce ANY
to AS1 announce AS2 AS2:AS-CUSTOMERS
AS3 AS4
as-set:
ISP
customer
Transit
Provider
1c
1a
1b AS1
2a
2c
2d
2b AS2
AS2:AS-CUSTOMERS
members: AS3 AS4
changed: [email protected]
source: RIPE
AS3
ISP
customer
AS4
12
Καθορισμός πολιτικών δρομολόγησης (III)
• Παράδειγμα (backup connections):
• καθορισμός προτίμησης μέσω ενός action definition  pref
• μικρότερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερη προτίμηση
aut-num: AS1
…
import: from AS2 7.7.7.2 at 7.7.7.1 action pref=10;
from AS2 7.7.7.3 at 7.7.7.1 action pref=20;
accept <^AS2+$>
…
Περισσότερα παραδείγματα:
RFC 2650
13

similar documents