Två år med etableringsuppdraget

Report
Nyanländas etablering
2 år med Etableringsreformen
”Arbete främjar fred
förhindrar fattigdom
är en förutsättning
för demokrati”
Angeles
Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör
Tillträdande ungdomar och
åldersavgångar till/från arbetskraften
perioden 2008-2020
Antal personer
130000
Tillträdande ungdomar
Åldersavgångar
125000
120000
115000
110000
105000
100000
År
95000
2008
2010
2009
2012
2011
2014
2013
2016
2015
2018
2017
2020
2019
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB
Ett unikt scenario
uppstår då dessa faktorer
sammanfaller
•
•
•
•
•
Finansiell oro
Generationsväxling
Arbetskraftsbrist
Arbetslöshet
Attityder och diskriminering
Marie Linell-Persson
Avdelningschef Integration & Etablering
Målsättning och syfte
 .öka förutsättningarna för en snabb

etablering i arbets- och samhällslivet.

 .tidiga insatser med tydligt jobbfokus
 .starkare incitament


 .ökad likvärdighet
Den nyanländes förutsättningar för
etablering
Arbete
Språk
Utbildning
Hälsa
Försörjning
Boende
Barnomsorg
Utgångsläge
Sysselsättningsgradens utveckling bland personer som
invandrat 1997 fördelat på länder där asyl- och familjeband
dominerat som skäl till bosättning i Sverige
Källa: Statskontoret 2012.22
Nyinskrivna i etableringsuppdraget –
åren 2011 och 2012
– antal individer
1200
1000
800
600
2011
400
200
0
2012
Etableringsprocessen
Ev. rehabiliterande insatser
Översätta och värdera
kompetens
Kartläggning
Bosättning
Svenska för
invandrare SFI
Samhällsorientering
Utveckla och stärka kompetens
Studier i svenska
Synliggöra kompetens/Matcha
Arbete eller
utbildning
Arbetssökande med akademisk examen
Lots
Meritportfölj
Yrkessvenska
Anställning
FUB, högskole- och
yrkesbehörighet
SFI D
Praktik
Start
2011-03-31
Mars 2011
Slut
2013-03-21
Juli 2011
Jan 2012
Juli 2012
Jan 2013
Mars 2013
Arbetssökande med kortare
utbildningsbakgrund än 9 år
Slut
2013-05-20
Lots
Meritportfölj
SFI A/B
Arbetspraktik
Anställning
med
nystartsjobb
SFI C
Sam. Orientering
Yrkessvenska
AUB
Start
2011-05-20
Maj 2011
Praktik
Juli 2011
Jan 2012
Juli 2012
December 2012
Insteg
sjobb
Maj 2013
Andel arbetssökande
som har eller har haft samhällsorientering, Sfi och arbetsförberedande
insatser fördelat på tid med etableringsplan
100
90
80
70
60
Samhällsorientering
50
Sfi
40
Arbetsförberedande insatser el
arbetsmarknadspolitiska program
30
20
10
0
7-12 månader
13-18 månader
>18 mån
Andel arbetssökande
som har eller har haft arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
prova-på-plats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan
30
25
20
Arbetsmarknadsutbildning
15
Arbetspraktik
Prova-på-plats
10
5
0
7-12 mån
13-18 mån
>18 mån
Andel individer
som har eller har haft arbete
fördelat på insats och tid med etableringsplan
30
25
20
Instegsjobb
15
Nystartsjobb
Arbete utan stöd
10
5
0
7-12 mån
13-18 mån
>18 mån
Bosättning
antal individer som anmält behov av bosättning
samt som anvisat plats för bosättning
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
Antal som anmält behov av anvisad
bosättning
3,000
Antal som anvisats plats för bosättning
2,000
1,000
0
Snitt per år 2008 2010 (innan reformen)
2011
2012 (tom oktober)
Prognos 2012
Aktiviteter hos Lots
Praktiskt stöd
CV-seminarium
Intervjuträning
Arbetsgivarbesök
Annan aktivitet
Totalt
Sociala aktiviteter
Fördjupad kartläggning
Samhällsorienterande samtal
Coachande samtal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Utmaningar
 Insatser
•
anpassade och tillgängliga insatser
 Bosättning
•
Ledtider
 Samverkan
•
Arbetsgivare
•
Kommunerna
(Sfi, vuxenutbildning, barnomsorg)
•
Landstingen
Etableringsuppdraget
Etableringstiden ger förutsättningar att utveckla och
förstärka kompetens samt kompensera det individen
behöver i form av nätverk och svenska
– behov och förutsättningar olika
 Den arbetssökande träffar
arbetsförmedlaren tidigt

arbete i fokus från dag 1
 Den arbetssökande får snabbt ta del av
arbetsförberedande insatser

Heltid

Språkinsatser parallellt
 Arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen
Nyanlända och personer födda
utanför EU som får arbete
Nyanlända
2008
10021
9803
2009
12 383
11 256
2010
17 662
13 865
2011
22 423
16 418
2012
26 025
16 348
2013
45 225
17 186
Födda utanför EU
2008
68 278
62 442
2009
69 935
60 009
2010
100 644
79 344
2011
107 132
81 737
2012
111 036
81 184
2013
119 145
83 401
Nyanlända och personer födda
utanför EU som får arbete
160000
140000
120000
2008
100000
2009
80000
2010
2011
60000
2012p
40000
20000
0
Inskrivna i årets början
Antal som fått arbete under året
Samarbetspartners
Regeringskansliet
Rejlers
Försvarsmakten
ICA
Migrationsverket
Max Hamburgare
Nordjobb
Sparbankerna
Skogsstyrelsen
Svensk Travsport
Fritidsresor
Mekonomen
Swedbank
Apoteket AB
LKAB
Clarion Hotel
ABB
Nordic Choice
VOLVO
Arbetsförmedlingen
WSP-group
H&M, IKEA
Keolis
Coca-Cola
Swedavia
Relacom (El-tele)
Arriva,
Empower
Nobina
Folktandvården
Atkins
Teknikföretagen
Rejlers
Svensk Bilprovning
STRI
Carspekt
Anpassade aktiviteter
Resultat
Verifiering av kunskap
Yrkeskompetens
Bedömning/Arbetsförlagd kartläggning
Osubventionerat
arbete
Instegsjobb
Nystartsjobb
Praktik
Kompletterande utbildning
Yrkessvenska
Lönebidrag
Arbetsgivare och antal
EXEMPEL
Totalt antal överenskommelser per år
2011
Arbetsgivare
Antal
8
Volvo
2013
2012
Arbetsgivare
Arbetsgivarna som riktar sig mot
nyanlända representerar stora
företag inom en rad olika branscher
Antal
Arbetsgivare
Antal
arbetstillfällen
3
Apoteket
30
J/P
Handelskammaren
Arbetsförmedlingen
20
J/P
Keolis
Clarion
300
J/
Martin & Servera
130
Keolis
20
J
Max Hamburgare
40
LKAB
11
3J
Migrationsverket
300
Max Hamburgare
40
J
Nordic Choice
50
Migrationsverket
20
J
Regeringskansliet
50
Nordic Choice
30
J
Skogsstyrelsen
2
J
Swedbank
Swedbank
20
J
Svensk Bilprovning
100
Svensk Bilprovning
20
J
Svensk Travsport
150
Svensk Travsport
12
7J
UHR
100
Regeringskansliet
20
900
40
Under 2012 har 623
arbetstillfällen för nyanlända
(även inom etableringsreformen)
tillsats och hittills är 1883 platser
klara inför 2013
Antalet arbetstillfällen till
förfogande kommer att öka med
minst 302% (623 till 1883st)
från 2012 till 2013
Antal
Befolkning 20-64 år,
svenskfödda perioden 2008-2020
(Antal 1000-tal)
4550
4500
4450
4400
4350
År
4300
2008
2010
2009
2012
2011
2014
2013
2016
2015
2018
2017
2020
2019
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB
Befolkning 20-64 år,
utlandsfödda perioden 2008-2020
(Antal 1000-tal)
1100
1050
1000
950
900
År
850
2008
2010
2009
2012
2011
2014
2013
2016
2015
2018
2017
2020
2019
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

similar documents