2013 2014 - De Pijler

Report
schooljaar 2013 - 2014
De Pijler
School voor Praktijkonderwijs
Behalve algemene gegevens vindt u in
dit boekje ook een aantal gegevens,
die speciaal gelden voor het schooljaar
2013-2014. We verzoeken de ouders/
verzorgers van onze leerlingen daarom
ALGEMENE INFORMATIE/ORGANISATIE
dit boekje goed te bewaren.
2.1
Het Bestuur
De Pijler valt onder:
2013
DE STICHTING SAMENWERKINGSSCHOOL
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder
1
1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12.
7
7.1
7.2
7.3
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
ALGEMENE INFORMATIE/ORGANISATIE
Het bestuur
Grondslag van de school
De dagelijkse praktijk
Wat is de Pijler precies voor school?
Waar staan de scholen?
PRAKTIJKONDERWIJS
Voor welke leerlingen is het praktijkonderwijs bestemd?
Aanmeldingsprocedure
Na aanmelding
HET ONDERWIJSPROGRAMMA
Leerjaren
Het projecthuis
AKA
Lestijden
Het Competentiemodel
Lessentabel schooljaar 2013-20134
STICHTING VOORWERK
Opbouw stage
De opbrengsten
ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
De leerlingenzorg
Zorgcoördinator
Psycholoog
Maatschappelijk deskundige
Schoolarts
Schoolverpleegkundige
Stagebegeleiding
Nazorg
Schoolagent
Convenant veilige school
Optimaal speciaal
Rookbeleid
STUDIEKOSTEN
Tegemoetkoming studiekosten
Tegemoetkoming studiekosten VO 12-18 jaar
Tegemoetkoming studiekosten VO 18+
2
1
1
1
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
8
8
9
10
11-12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
SCHOOLBENODIGDHEDEN
Algemeen
Leskleding
Sportles
Fietsen
CONTACT SCHOOL / OUDERS
Medezeggenschapraad (MR)
Ouderraad
Ouderparticipatie
Huisbezoek
Oudergesprekken / rapportgesprekken
Telefonisch contact
Adres- en telefoonwijzigingen
REGELINGEN
Vrijwillige ouderbijdrage
Sport
Schoolkamp
Vervoer
Eten en drinken
Te laat komen
Afwezig melden/ Absentie
Aanvraag extra schoolverlof
Kluisjes
Schoolreglement
MEDEWERKERS
Directie
Zorgteam
Stageteam
Docententeam
Onderwijsondersteunend personeel
Schoolarts
Stagiaires
Scholing
Klachtencommissie
VAKANTIEROOSTER 2013 – 2014
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24-25
26
3
2.2
Grondslag van de school
2.5
Waar staan de scholen?
De Pijler is een samenwerkingsschool. Dit betekent
dat het onderwijs wordt gegeven, rekening houdend
met de levensbeschouwelijke achtergrond van de
Scholen aan Zee
ouders/verzorgers en van de leerlingen.
Dependance De Pijler
2.3
De dagelijkse praktijk
De Pijler wil een school zijn, waar je je thuis kunt voelen.
Door algemeen vormend, maar vooral ook door
beroepsgericht onderwijs worden de leerlingen
voorbereid op hun plaats in werk en maatschappij.
De Pijler
Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele
mogelijkheden van de leerlingen.
2.4
Wat is De Pijler precies voor school?
De Pijler is een zesjarige school voor praktijkonderwijs,
d.w.z. onderwijs gericht op wonen, werken en vrije tijd.
We streven ernaar dat onze leerlingen als ze de school
verlaten, gaan werken in een bedrijf of instelling.
De adressen van de scholen zijn:
Hetzij in een voltijd baan of nog gedeeltelijk leerplichtig,
De Pijler
waarbij dan nog één of twee dagen per week een
Drs. F. Bijlweg 232, telefoon 0223 61 35 36
beroepsgerichte (MBO) opleiding gevolgd wordt.
1784 MC Den Helder
De Pijler werkt gericht aan de zelfstandigheid van de
leerlingen, niet alleen op het terrein van toekomstig
Voorwerk
werk, maar ook voor wat betreft de zelfredzaamheid
Drs. F. Bijlweg 232, telefoon 0223 61 35 36
in het dagelijks volwassen leven.
1784 MC Den Helder
Alle locaties van De Pijler zijn bereikbaar met het
openbaar vervoer via buslijn 30 en 32.
4
3
PRAKTIJKONDERWIJS
3.1
Voor welke leerlingen is het
praktijkonderwijs bestemd?
onderzoek, geeft de PCL eenVO-schooladvies af voor
de leerling. Dit kan zijnVMBO-regulier, LWOO of PRO.
Het gaat om leerlingen voor wie de (andere)VMBOleerwegen niet goed aansluiten bij de mogelijkheden
van de leerling.
Als na bespreking ook de ouders met dit advies
akkoord gaan, volgt aanmelding en inschrijving bij de
• Leerlingen, afkomstig uit het basisonderwijs of
school voor voortgezet onderwijs. De ouders/ verzorgers
speciaal basisonderwijs, die bij aanmelding
moeten zelf de leerling aanmelden bij de school van
voor hetVoortgezet Onderwijs het advies
hun keuze.
Praktijkonderwijs krijgen.
• Leerlingen, die enige tijd in één van de andere
Na aanmelding wordt een aanvraag gedaan bij de
RegionaleVerwijzings Commissie (RVC) en indien deze
akkoord gaat wordt er overgegaan tot plaatsing.
leerwegen van hetVMBO hebben gezeten en voor
wie dat onderwijs niet geschikt blijkt te zijn.
• Leerlingen, die elders al een school voor
3.3
praktijkonderwijs hebben bezocht.
U kunt uw zoon/dochter aanmelden bij de administratie
van De Pijler. Mevr. Kloos of mevr. de Wijn- Warbout
Na aanmelding
Bij de aanmelding komen de ouders/ verzorgers
samen met de leerling kennismaken op De Pijler.
zal daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken voor een intake. Onze administratie
Voor de ouders/ verzorgers is er een aparte voorlichtings-
is op alle schooldagen van 08.00 uur tot 16.15 uur
avond, terwijl er voor de nieuwe leerlingen een kijkdag
bereikbaar op telefoonnummer 0223 61 35 36.
is waarop ze hun nieuwe school “in bedrijf” kunnen
zien en al wat leren kennen.
3.2
Aanmeldingsprocedure
Alle leerlingen die bij de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs (VO) van hun reguliere of speciale basis-
In de zomervakantie ontvangen ouders/ verzorgers en
de leerling alle nodige informatie om na de vakantie te
school het advies leerwegondersteunend onderwijs
kunnen starten.
(LWOO) of Praktijkonderwijs (PRO) krijgen, worden
besproken vóór toelating tot het VO. Dit gebeurt in de
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).
Hierin zitten vertegenwoordigers van Scholen aan Zee,
OSG de Hogeberg, De Pijler, De Pionier en REC 4.5.
Op grond van de gegevens van de leerling, afkomstig
van de ouders/verzorgers en de gegevens van de
(speciale) basisschool, eventueel aangevuld met extra
5
4
HET ONDERWIJSPROGRAMMA
Zoals u op de eerste bladzijden van dit boekje heeft
kunnen lezen, richt het onderwijs van De Pijler zich erop
dat leerlingen een eigen plaats kunnen vinden in de
maatschappij. Een belangrijk onderdeel daarvan is het
Individueel ontwikkelingsplan(IOP)
Leerlingen op De Pijler hebben een eigen individuele leerroute.
In de samenwerking met de leerlingen vinden wij het belangrijk
om leerlingen bewust te maken van “Eigenaarschap” , d.w.z.
dat leerlingen hun eigen keuzes maken en daar ook
verantwoordelijk voor zijn. De leerroute wordt vastgesteld
samen met de leerling en ouders en beschreven in het
Individuele Ontwikkelings Plan (IOP). In het IOP worden de
leerdoelen omschreven en wordt het uitstroomperspectief
benoemd. Het uitstroomperspectief is een verwachting over het
niveau waarop en de richting waarin de leerling De Pijler gaat
verlaten. Het IOP wordt twee keer per jaar geëvalueerd en
eventueel bijgesteld of herschreven.
vinden van werk. Een groot deel van het onderwijs is
dan ook daar op gericht. Het onderwijs kenmerkt zich
door een kleine school met kleine klassen en door een
persoonlijke benadering van de leerlingen. De Pijler biedt
praktijkonderwijs aan in zes uitstroomrichtingen te weten:
horeca, detail & logistiek, bloem & plant, techniek - hout
- bouw, techniek - metaal en zorg & welzijn. In het eerste
leerjaar volgen alle leerlingen alle praktijkvakken. Aan het
eind van ieder leerjaar maakt elke leerling een keuze
om zo te komen tot een meer specifieke vakrichting.
Portfolio
Het is belangrijk om te kunnen aantonen of bewijzen wat je
hebt geleerd. In het portfolio worden alle bewijzen van de
leeropbrengsten verzameld. Daarin vindt je de certificaten,
getuigschriften, werkstukken, verslagen en andere documenten
waarmee de leerontwikkeling is aangetoond. Het portfolio is
een groeidocument waarin je gedurende de gehele Pijlerperiode
je eigen ontwikkeling aantoont.
Diplomering
Bij het doorlopen van onze school verwerven leerlingen
een diploma praktijkonderwijs. Verder zijn verschillende
certificaten te behalen o.a. het bosmaaier- en
motorkettingzaagcertificaat, het heftruckcertificaat,
VCA (veiligheidscertificaat) en branchegerichte
SVH/KPC-certificaten.
Pro-diploma
In het studiejaar 2013-2014 zullen de eerste schoolverlaters
de school verlaten met een pro-diploma. Vanaf leerjaar 3
wordt het portfolio aangevuld met het examendossier.
6
Leerjaar 3
Afhankelijk van de gekozen richting wordt er een
maatwerkprogramma samengesteld, waarbij de leerling
twee dagen per week stage loopt bij een bedrijf.
Hierbij wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om
bij een drietal bedrijven te kijken en mee te draaien.
Voorwaarde voor deelname aan de externe stage is,
dat de leerling 14 jaar of ouder is. Dit heeft te maken
met de ARBO-regelgeving.Verder wordt er nog steeds
les gegeven in de leer- en praktijkvakken. Vanaf leerjaar 3
wordt het portfolio aangevuld met het examendossier
4.1 De leerjaren
Leerjaar 1
Het eerste leerjaar is een overgang van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen les
van een beperkt aantal leerkrachten. Hierdoor is het
mogelijk om het beeld vanuit het startdocument zo
snel mogelijk te verfijnen. Gedurende het eerste leerjaar
wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld
voor iedere leerling. Dit plan wordt samen met de leerling
gemaakt. Daarbij wordt niet alleen naar de
leervorderingen gekeken, maar ook naar de persoonlijke
en sociale ontwikkeling. Ook worden er doelen in opgesteld
waar de leerling de komende periode naar toe gaat werken.
Het IOP wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd en
bijgesteld samen met leerlingen en ouders.
Leerjaar 4
In het vierde leerjaar neemt de externe stage toe tot drie
of meer dagen in de week. De leer- en praktijkvakken
worden ingevuld naar aanleiding van de gekozen
uitstroomrichting. De vormgeving van het onderwijs in
het vierde jaar wordt steeds individueler van aard.
In het vierde jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met
Voor de leer- en praktijkvakken wordt gebruik gemaakt
van de methode PrOmotie. Deze methode is speciaal
ontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van o.a.VMBO methodes voor
Engels en Nederlands.
het pro-diploma
Leerjaar 5
In het vijfde leerjaar is een leerling 3 dagen per week
op zijn/ haar stage. De leer- en praktijkvakken zijn nog
meer toegespitst op de gekozen uitstroomrichting en
Het eerste en tweede leerjaar krijgen de leerlingen de laatste
twee uur op vrijdag VTB (vrijetijdsbesteding). Dan worden er
workshops gegeven waar leerlingen zich voor in kunnen schrijven.
vormen dus een maatwerktraject..
In het 5de jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met het
pro-diploma
Leerjaar 2
Leerjaar 6
Het tweede leerjaar staat in het teken van de voorbereidende stage, dit is ook terug te zien in het IOP.
Naast de leer- en praktijkvakken vindt er steeds meer
oriëntatie plaats op de stage.Dit gebeurt door op roulatiebasis
stage te lopen in de school, maar ook door deel te nemen aan
de arbeidstraining, waarbij kleine groepjes leerlingen onder
begeleiding buiten de school werk verrichten.
Hierbij wordt met name gekeken naar de werkhouding
van de leerlingen en er wordt gekeken waar de
interesses van de leerlingen liggen.
In onderling overleg met ouders/ verzorgers en de
leerling kan besloten worden een zesde leerjaar aan
te bieden. Dit zal vooral gebeuren als blijkt dat een
leerling nog onvoldoende is toegerust voor een plaats
op de arbeidsmarkt.
In het zesde jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met het
pro-diploma.
7
4.4 Lestijden
4.2 Het Projecthuis
Voor sommige leerlingen van de Pijler is het gewone
lesprogramma niet toereikend. Omdat de Pijler er
naar streeft iedere leerling optimaal voor te bereiden
op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zijn wij
dit schooljaar gestart met het ‘projecthuis’ Het
projecthuis is een echt woonhuis en bevindt zich in
het centrum van Den Helder. In het projecthuis
worden deze leerlingen voorbereid op zelfstandig
functioneren binnen onze maatschappij onder leiding
van twee docenten van de Pijler. Uiteraard komen de
gewone schoolvakken ook daar aan bod.
Start schooldag
Mentorles (soc.com. vaardigheden)
08.25
08.25- 08-45
Lesuur 1
Lesuur 2
08.45- 09.30
09.30- 10.15
Actieve rust I met coaching op gedrag 10.15- 10.30
Lesuur 3
Lesuur 4
10.30- 11.15
11.15- 12.00
Actieve rust II met coaching op gedrag 12.00- 12.20
4.3 AKA, doorlopende leerlijn MBO
Om de kansen op succes te vergroten m.n. op
doorstroming naar MBO-niveau II, is het mogelijk om
op de Pijler de opleiding AKA (arbeidsmarkt
gekwalificeerd assistant) te volgen op MBO-niveau I
i.s.m. ROC Kop van Noord-Holland.
Lesuur 5
Lesuur 6
12.20- 13.05
13.05- 13.50
Mentorles (soc. com. vaardigheden)
13.50- 14.05
Lesuur 7
Lesuur 8
14.05-14.50
14.50-15.35
*Alleen Horeca 4e en 5e jaars hebben een andere
indeling. Zij kunnen later beginnen en daardoor later
eindigen.
**AKA leerlingen beginnen het 3e lesuur (10.30) met
hun praktijklessen. Dit volgen zij gedurende 3 lesuren.
Om 12.20 uur starten zij met hun AVO-lessen en ze
eindigen om 15.35.
8
4.5 Het Competentiemodel
-Samen zijn we verantwoordelijk voor het gebouw en de
veiligheid. Ik help daarbij.
-Iedereen voelt zich welkom op school.
In het studiejaar 2011 – 2012 is het team van De Pijler
gestart met de implementatie van het Competentiemodel.
Gedurende deze periode zijn er belangrijke successen
behaald in dit traject. In dit model staat het gedrag en de
betrekking op de voorgrond in de samenwerking met
leerlingen. Veiligheid, voorspelbaarheid en structuur zijn
als opbrengsten verbonden aan werken met het
Competentiemodel.
•Vol continuerooster, coaching/ scholing op gedrag
Coaching/scholing op gedrag is doorlopend en pro-interactief.
Docenten starten het contact, bij voorkeur door het stellen van
een open vraag. Dit continue karakter is zichtbaar in het proces,
ook voor en na schooltijd en tijdens de “actieve rust” (pauze).
Leerlingen worden geholpen bij hun woordkeuze, omgaan met
spanning, meningsverschillen en spelgedrag. Een deel van deze
tijd (actieve rust I, 15 min) wordt gerekend tot effectieve
onderwijsleertijd. In het studiejaar 2011- 2012 is de
docentenkamer opgeheven. Docenten en andere medewerkers
zijn voortdurend in een sturend/coachend contact met leerlingen.
Dit draagt in belangrijke mate bij aan de structuur,
voorspelbaarheid en veiligheid. Wederkerigheid in de
samenwerking met leerlingen is essentieel.
•Gedragsinstructie
De gedragsinstructie is positief geformuleerd en richt zich
op het gewenste gedrag. De gedragsinstructie is helpend,
maar biedt de leerling ook een keuzemogelijkheid. De
keuzemogelijkheid versterkt eigenaarschap, de leerling
voert regie in samenwerking met docenten e.a.
•Leerlingstatuut
In de kern is het statuut nadrukkelijk verbonden aan het
Competentiemodel. De gedragsregels beschrijven het
gewenste gedrag, het wordt regelmatig behandeld in de
lessen. In 2012 – 2013 worden de eerstejaars leerlingen
geïnaugureerd. In deze sessie krijgen de leerlingen het
statuut uitgereikt als onderdeel voor hun portfolio.
•Complimententeam
Het complimententeam is samengesteld uit leerlingen van
verschillende jaren. Ze benoemen en belonen het gewenste
gedrag tijdens de actieve rust.
Omgaan met elkaar, dat kan zo…
-Samen vormen we een school waar we trots op zijn, we
zijn we een team en daar hoor ik bij.
-Ik ben uniek en dat wordt gezien.
-Ik geef graag een compliment , ik ontvang ook graag een
compliment.
-Ik vind het belangrijk om anderen te helpen, zelf word ik
ook graag geholpen.
-De woorden die ik gebruik zijn respectvol, zelfs als ik
boos ben.
-Boos zijn mag. De docent helpt, indien nodig, bij het
oplossen van problemen.
9
4.6 Lessentabel schooljaar 2013/2014
Vakken:
Nederlands
Engels
Engels
Wiskunde
VTB
Crea
ICT
Projectuur
IOP/Portfolio
Wiskunde
Maatschappijleer
1e leerjaar
Maatschappijleer
Gym
Praktijkles
Stage
3e leerjaar
Vakken:
Nederlands
Examendossier
Totaal: 320 min. x 3 dagen x 39 weken + stage (7 uur per dag)
= 624 uren les + 546 uren stage = 1170 uren per jaar
In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats.
Gym
Horeca
Bloem & Plant
Zorg & Welzijn
Detail & Logistiek
Totaal: 320 min. x 5 dagen x 39 weken = 1040 uren per jaar.
In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats.
Vakken:
Nederlands
Vakken:
Nederlands
Engels
Engels
Maatschappijleer
Wiskunde
Praktijkles
Maatschappijleer
Stage
Crea
Examendossier
IOP/Portfolio
Mentorles
Gym
2e leerjaar
ICT
Wiskunde
4e, 5e en 6e leerjaar
Techniek
Totaal: 320 min. x 2 dagen x 39 weken + stage (8 uur per dag)
= 416 uren les + 936 uren stage = 1352 uren per jaar.
In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats.
VTB
N.B. In vier jaar maken leerlingen gemiddeld 1150 uur per jaar.
In vijf jaar 1190 uur en in zes jaar 1217 uur.
Praktijkles
Totaal: 320 min. x 5 dagen x 39 weken = 1040 uren per jaar.
In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats.
10
5
STICHTING VOORWERK
StichtingVOORWERK is het arbeidstoeleidingskantoor
en stagekantoor van praktijkschool De Pijler en is
Arbeidstraining
gevestigd in de school. Praktijkschool De Pijler bereidt
succes in de stage en op de arbeidsmarkt te kunnen
leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk in de maat-
functioneren. Door middel van arbeidssimulatie proberen
schappij te kunnen functioneren. Naast wonen en vrije
wij leerlingen optimaal voor te bereiden op de stage.
tijd is voorbereiden op werk en uitstroom naar werk een
Leerlingen worden getraind op verschillende arbeids-
belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van het
vaardigheden, die in de stage/ het bedrijfsleven van hen
onderwijsaanbod van Praktijkschool De Pijler.
worden verwacht. Arbeidstraining kan tevens worden
Wij willen dat zo veel mogelijk leerlingen de school
ingezet voor die leerlingen, die (nog) niet stagerijp zijn.
Arbeidstraining is noodzakelijk voor leerlingen om met
verlaten met een baan.Voor sommige leerlingen is
praktijkonderwijs eindonderwijs, anderen stromen uit
Assessment /stagegeschiktheidsonderzoek
naar een MBO-opleiding.
De keuze van een stageplek voor een leerling wordt niet
zomaar gemaakt.Voordat een leerling gaat stagelopen,
Stagebegeleiding
moet er een stagegeschiktheidsonderzoek (assessment)
Zowel de groepsstages als de individuele stages worden
afgenomen worden om te bepalen op welk gebied de
intensief begeleid door het stageteam, bestaande uit
voorkeur van de leerling ligt en wat realistische
werkmeesters, stagebegeleiders en de stagecoördinator.
mogelijkheden zijn.
Dit betekent dat zij de ontwikkelingen van elke leerling
nauwlettend volgen door ze te bespreken met de
stagegever en de bevindingen te registreren, zodat
goed kan worden ingespeeld op vragen en knelpunten.
Ook de leerlingen zijn verplicht een stagerapportage
in te vullen. Deze rapportage en de bevindingen van
de werkmeesters/stagebegeleiders vormen het
uitgangspunt voor de begeleidingsgesprekken.
Stageorganisatie
Voor de opbouw van de stage wordt verwezen naar
het stroomschema van hoofdstuk 5.1. Naast stagebegeleiding verzorgt VOORWERK arbeidstraining en
het stage- assessment/ stage-geschiktheidsonderzoek.
11
Jobcoaching
Bijzondere indicatie voor begeleid
werken of scholing
Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding
van (ex)leerlingen van het praktijkonderwijs, die een
arbeidscontract krijgen bij een werkgever, maar
waarvan
men verwacht dat hij/zij toch nog wat extra ondersteuning nodig heeft. Doel is het versterken van het
functioneren van de (ex) leerling, waardoor duurzaam
behoud van werk mogelijk wordt. Het is mogelijk
hiervoor de stagebegeleider vanVOORWERK in te
zetten, omdat hij/zij de leerling en zijn specifieke
Het CWI kan een bijzondere indicatie geven voor
‘begeleid werken’ De arbeidsgehandicapte jongere
komt in dienst bij een werkgever met persoonlijke
ondersteuning vanuit de WSW. De werkgever
ontvangt subsidie ter compensatie van de mindere
loonwaarde.
Werk in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW)
vragen goed kent.
Wie vanwege zijn arbeidshandicap is aangewezen
op aangepast werk in een beschutte werksfeer, kan
een beroep doen op de WSW. De WSW wordt
uitgevoerd door de gemeente. Eerst moet worden
vastgesteld of iemand tot deze doelgroep behoort,
in welke mate hij arbeidsgehandicapt is en voor
welk werk hij in aanmerking komt.
De arbeidsgehandicapte vraagt daarvoor
Arbeidsintegratie
Niet iedere ‘arbeidsgehandicapte’ leerling zal aan
werk geholpen kunnen worden. Er zijn dan extra
activiteiten nodig om deze leerling alsnog aan werk te
helpen. Als in het laatste halfjaar op school blijkt, dat
de leerling zonder werk van school dreigt te gaan, kan
met deze activiteiten al een begin worden gemaakt.
een indicatie aan bij het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI). De school kan de leerling
Inschakeling reïntegratiebedrijf
daarbij ondersteunen.
Bij dreigende werkloosheid doet de school - namens
de leerling - een beroep op het UWV of de Gemeente
om een reïntegratiebedrijf in te schakelen.
Dit bedrijf gaat vervolgens aan de slag om de leerling
in kwestie alsnog aan werk te helpen.
12
5.1
Opbouw stage
Leerjaar 4/5/6: meerdaagse plaatsingsstages
In de eigen gekozen beroepsrichting
38 WEKEN bij één bedrijf
Leerjaar 3: tweedaagse oriëntatiestages
Bij productiebedrijf/instelling/winkel/magazijn etc.
13 weken
13 weken
Leerjaar 2: interne stages Individueel in de school zelf
Arbeidstraining (AT):
Snuffelstage van een week
13 weken
Receptie (roulerend, gedurende 1 dag)
Groepsstages o.l.v. een docent in en buiten de school.
Stageassesment
Groepsstages in en buiten de school
Leerjaar 1 en 2: interne stage
Individueel in de school zelf. Project in het kader van maatschappelijke stage.
5.2 De opbrengsten
20
15
15
10
10
2010-2011
5
2010-2011
5
2011-2012
0
2011-2012
0
2012-2013
13
2012-2013
6
ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
Regelmatig vinden er begeleidingsonderzoeken/
rapportages/ besprekingen plaats om na te gaan of de
de schoolarts van de GGD, bureau leerplicht, de jeugdcoördinator politie,
leerling vorderingen maakt. De gegevens worden met
MEE Noordwest-Holland en de zorgcoördinator.
de ouders/ verzorgers besproken
Speciale leerlingzorg op school (onder schooltijd) kan
6.1
o.a. bestaan uit:
Werken aan schrijfmotoriek, gesprekken met de
maatschappelijk deskundige en o.a. training
“Sociale Vaardigheden”.
Daarnaast kan de zorgcoördinator adviseren bij
eventuele vervolgstappen.
De leerlingenzorg
Alle leerlingen op De Pijler hebben zorg nodig. Deze
zorg
krijgen ze zoveel mogelijk in de klas. Elke mentor
en elke docent benadert de leerling op zijn/ haar eigen
niveau en probeert, samen met de leerling, de verworven
kennis en vaardigheden uit te bouwen en toe te passen.
Zowel de leervorderingen als de sociaal-emotionele
6.2
ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd en vastgelegd
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator houdt zich bezig met het realiseren
van de randvoorwaarden die van belang zijn voor
in een leerlingvolgsysteem.
Worden er echter bij een individuele leerling problemen
gesignaleerd, die niet direct in de klas of thuis kunnen
individuele leerlingen m.b.t. zorgvragen. Dit houdt in
worden opgelost, dan kan de mentor een beroep doen
De zorgcoördinator is voorzitter van het zorgteam (ZOT)
op de zorgcoördinator. Deze zal proberen de hulpvraag
duidelijk te formuleren en actie ondernemen om te
en het zorgadviesteam (ZAT).
werken aan een oplossing. Dit gaat altijd in overleg
Voorts houdt de zorgcoördinator zich bezig met de
met de ouders/ verzorgers.
intake van nieuwe leerlingen en de daarbij behorende
Daarnaast zijn er leerlingen, die recht hebben op
procedures. Daarom is de zorgcoördinator lid van de
geïndiceerde zorg vanuit een Regionaal Expertise
Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) en onderhoudt
Centrum (REC). De aanvraag voor deze zorg wordt in
tevens de contacten met de RegionaleVerwijzings
overleg met ouders en school ingediend door de
Commissie (RVC).
dat er regelmatig overleg is met externe instanties.
zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt 1 keer
in de twee weken met het zorgteam (ZOT),
De zorgcoördinator is de hele week te bereiken
dat bestaat uit de psycholoog, de schoolmaatschappelijk
via 0223 61 35 36
deskundige en de adjunct-directeur.
Daarnaast kan de zorgcoördinator een beroep doen
op deskundigen van het externe zorgadviesteam.
Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit
14
6.4
De zorgcoördinator kan worden geconsulteerd door
alle medewerkers betreffende het onderwijs-leerproces en
hun eigen professionele handelen. Daarnaast richt de
zorgcoördinator zich op de pedagogische en/of didactische
aanpak van docenten m.b.t. individuele leerlingen en/of
groepen.
Bij toekenning van zorg vanuit het REC (“rugzakje”) kan de
school een beroep doen op de expertise van een ambulant
begeleider van het desbetreffende REC. Dit traject wordt
Maatschappelijk deskundige
De maatschappelijk deskundige bezoekt de
ouders/verzorgers van onze leerlingen op verzoek van
de school of op verzoek van de ouders/verzorgers zelf.
Waar dat nodig is kan hij/zij adviseren en/of begeleiden.
Op school heeft de maatschappelijk deskundige
wekelijks spreekuur met leerlingen die dat willen, om
met hen over vertrouwelijke zaken/problemen te praten.
gecoördineerd door de zorgcoördinator. Voor leerlingen
met een specifieke onderwijsbehoefte wordt, indien nodig,
6.5
Schoolarts
naast het IOP een individueel handelingsplan opgesteld
in overleg met de mentor, de vakdocent en de zorgcoördinator.
De schoolarts heeft een adviesfunctie voor de leerling,
de ouders en de zorgcoördinator van de school in het
De zorgcoördinator bewaakt dit proces middels
geval van verzuim en/ of medische problematiek.
evaluatiegesprekken, oudergesprekken, leerlingenbesprekingen
De schoolarts is te consulteren via de afdeling
etc..
Jeugdgezondheidszorg van de GGD en bereikbaar
via 0224 72 06 20.
6.3
Psycholoog
Uw zoon of dochter is psychologisch getest voordat hij/
zij op het praktijkonderwijs geplaatst werd. Soms vindt
6.6
Schoolverpleegkundige
er nogmaals een onderzoek plaats als er speciale vragen
of problemen zijn. Dit onderzoek kan zowel door de
afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD en voert
conform de door de overheid vastgestelde richtlijnen een
leerkracht, de school als door de ouders worden gewenst.
beperkt gezondheidsonderzoek uit bij leerlingen uit
De zorgcoördinator bespreekt met grote regelmaat
klas 1 en klas 3.
De schoolverpleegkundige is ook verbonden aan de
leerlingen waarover zorg bestaat met de psycholoog/
orthopedagoog. U kunt ook altijd met de psycholoog/
orthopedagoog praten over vragen die u heeft, bijvoorbeeld over het moeilijke gedrag van uw kind thuis,
verdere schoolmogelijkheden, enz. De schoolpsycholoog/
orthopedagoog praat ook met de leerlingen zelf.Voor de
schoolverlaters kan de psycholoog/orthopedagoog een
z.g. "eindonderzoek" instellen.Voor afspraken kunt u
de school bellen.
15
6.7
Stagebegeleiding
.
Hij wordt – op verzoek van de directie van de school - ook
wel eens ingezet bij
conflictbemiddeling binnen de school. De schoolagent
is tevens de politievertegenwoordiger in het zorgadviesteam (ZAT) van de school.
Leerlingen die stage lopen (3/4/5/6), krijgen vanuit de
school door de Stichting VOORWERK* als vanuit het
bedrijf begeleiding. Leerlingen die in 4, 5 of 6 zitten,
worden vroegtijdig aangemeld bij het Netwerk
Arbeidsintegratie, waarin diverse disciplines zijn
vertegenwoordigd (het UWV (UitvoeringsInstituut Werknemersverzekeringen), MEE , de Sociale
6.10 Convenant Veilige School
Werkvoorziening en diverse onderwijsinstellingen).
De Pijler is medeondertekenaar van het Convenant
Zij gaan gezamenlijk op zoek naar een baan of een
Veilige School. In dit convenant staan alle werk-
leerwerkplek.Verlaten de leerlingen onze school,
afspraken die zijn gemaakt door o.a. de gezamenlijke
dan worden ze vanuit het Netwerk Arbeidsintegratie
scholen voor Voortgezet Onderwijs in Den Helder, politie,
zeker nog een jaar gevolgd en zo nodig begeleid.
brandweer, justitie, gemeente Den Helder, teneinde de
schoolveiligheid zo optimaal mogelijk te waarborgen.
6.8 Nazorg
Voor de complete tekst van het protocol wordt u
Zijn onze leerlingen eenmaal zover gekomen dat ze
verwezen naar de link op de website van de school:
onze school gaan verruilen voor een baan of een
www.de-pijler.nl.
vervolgopleiding op het Middelbaar Beroeps Onderwijs,
6.11 Optimaal Speciaal
dan is het soms gewenst nog enige “nazorg” te bieden.
De optimaal-speciaalcoach van gedragpunt (REC 4.5) vormt
samen met de zorgcoördinator en docenten een team dat
effectief de begeleiding van leerkrachten en LGF (Leerling
gebonden financiering) leerlingen op zich neemt. De kwaliteit
van de begeleiding wordt gecontroleerd en geëvalueerd door
het REC.
Gedurende het eerste jaar bij het werk of op de nieuwe
school houdt de “oude” stagebegeleider van de
StichtingVOORWERK contact met het werk, de nieuwe
school, de leerling en de ouders. Hij/zij informeert en
bemiddelt. Dit vergemakkelijkt een succesvolle overstap
bij leerlingen die dit nodig hebben. Deze ambulante
begeleiding is kostenloos. Uiteraard blijven we altijd
een aanspreekpunt voor onze oud-leerlingen.
6.12 Rookbeleid
Er komen dit schooljaar rookvrije zones op het schoolplein en
er wordt een ontmoedigingsbeleid gevolgd.
6.9 Schoolagent
Zoals alleVO-scholen in Den Helder kent De Pijler een
schoolagent. Dit is een speciaal daarvoor opgeleide
politiefunctionaris, die het eerste aanspreekpunt is
voor leerlingen, schoolmedewerkers en directie. Hij is
wekelijks op een vast tijdstip in de school aanwezig.
Iedereen kan bij hem terecht met politie gerelateerde
vragen/zorgen/problemen.
16
7 STUDIEKOSTEN
7.1
7.3
Tegemoetkoming studiekosten
Tegemoetkoming studiekosten VO 18 +
De overheid heeft besloten om aan alle scholen voor
voortgezet onderwijs een bedrag per leerling toe te
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vallen onder
kennen ter bekostiging van het boekengeld.
Dit geld wordt direct overgemaakt op de rekening van
18e verjaardag van de jongere wordt door de overheid
een aanvraag toegezonden, betreffende de tegemoet-
de school.
koming in de studiekosten (de zgn. studiefinanciering).
Voorzover nu bekend blijvende huidige regelingen
Deze bestaat uit een basistoelage en een eventuele
rondom de tegemoetkoming studiekosten bestaan, met
aanvullende toelage. De basistoelage is niet afhankelijk
dien verstande dat het bedrag voor schoolboeken in
van het inkomen van ouders/verzorgers. Meer informatie
mindering zal worden gebracht op het totaal uit te keren
is te vinden op de website www.IB-Groep.nl.
de WetTegemoetkoming Studiekosten. Ruim voor de
bedrag.
7.2
Tegemoetkoming studiekosten
VO 12-18 jaar
Leerlingen van de praktijkschool kunnen vanaf 12 jaar,
in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
studiekosten, aanschaf van schoolbenodigdheden,
reiskosten enz. (zie ook H. 7.1). Deze tegemoetkoming
is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen
van de ouders/verzorgers. Als het gezamenlijk inkomen
boven een wettelijk bepaalde grens ligt, dan komen
ouders/verzorgers niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming in de studiekosten (WTS 18- (Wet
tegemoetkoming Studiekosten)). Aanvraagformulieren
zijn te downloaden via de website www.IB-Groep.nl.
17
8
SCHOOLBENODIGDHEDEN
8.1
Algemeen
8.2 Leskleding
l schoolagenda (moet elke dag mee naar school)
l stevige liniaal (doorzichtig, 30 cm.)
Leerlingen die Techniek (hout of metaal) of Bloem en Plant
volgen, dienen in het bezit te zijn van een overall en
werkschoenen in het kader van veiligheid en ARBO. Deze
kleding en schoenen dienen door ouders/verzorgers zelf
aangeschaft te worden Alleen leerlingen die
veiligheidskleding en veiligheidsschoenen dragen, worden
toegelaten in het technieklokaal.
Leerlingen kunnen voor een gereduceerde prijs werkkleding
aanschaffen bij de afdeling Detail op school.
Overall
€ 15,00
Schoenen
€ 35,00
Indien voorradig zijn er ook tweedehands overalls en
schoenen te koop bij de afdeling Detail.
Overall
€ 7, 50
Schoenen
€ 15,00
De school biedt leerlingen waarvan Techniek (hout of metaal)
en Bloem en Plant geen keuzevak of uitstroomrichting is, de
mogelijkheid om hun schoenen en overall tegen een
vergoeding in te leveren. Een voorwaarde is dat de kleding
in verkoopbare staat verkeert. Dit is ter beoordeling aan de
school. Leerlingen kunnen dan €5,00 voor een overall en
€15,00 voor schoenen terugkrijgen.
De school biedt leerlingen waarvan de werkkleding te klein
wordt de mogelijkheid tot ruilen, mits de overall en de
schoenen er goed uit zien.
De nieuwe eerstejaars leerlingen gaan tijdens de
kennismakingsdag overalls passen en geven hun maat
schoenen door. Levering en betaling in de introductieweek
van het nieuwe schooljaar.
l 1 potlood 1 HB
l potlood 2H of 4H
l vlakgom
l ballpoints (blauwschrijvend)
l multoband 23-rings
l voldoende reken-/schrijfpapier
l 2 sets tabbladen
l etui
l plakstift
l een kleine schaar
l doos kleurpotloden
l usb-stick
l schriften
lRekenmachine
lSchrijfpapier/ mappen
Ten behoeve van het leerprogramma is het aan te
bevelen dat alle leerlingen lid zijn van de openbare
bibliotheek. Dit is tot 18 jaar gratis. Alleen moet éénmalig
bij aanmelding in de bibliotheek een identiteitsbewijs
van de ouders getoond worden.
18
8.3 Sportles
8.4 Fietsen
Onderstaande sportkleding is verplicht tijdens
de sportlessen:
Het verdient aanbeveling om fietsen te voorzien van
een goede standaard, zodat elke fiets zelfstandig neer-
l sportshirt
gezet kan worden, om schade te voorkomen.
l sportbroek (geen zwem- of strandbroek), legging
Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de fietsen-
l aparte (binnen) gymschoenen (geen afgevende zolen)
stalling. Natuurlijk hoort iedere fiets ook van een goed
l eventueel een handdoek voor wie na de gymles
wil douchen.
slot voorzien te zijn. De school kan niet aansprakelijk
gesteld worden bij schade of vermissing.
Indien een leerling hieraan niet voldoet tijdens de
sportles, wordt de leerling naar school gestuurd en
wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
N.B.
In het kader van de (bedrijfs)veiligheid is het correct
dragen van de voorgeschreven leskleding voor elke
leerling voor alle praktijkvakken verplicht.
HET VERDIENT AANBEVELING DE EIGEN SPULLEN ZOVEEL MOGELIJK
TE MERKEN OF VAN NAAM TE VOORZIEN
19
9
CONTACT SCHOOL/ OUDERS
Op diverse manieren is er contact tussen de school en
de ouders/verzorgers. Het is zeer belangrijk dat het
contact tussen de school en ouders goed verloopt.
Wij zien liever dat u vijfmaal teveel dan eenmaal te
weinig belt of naar school komt.
9.5 Oudergesprekken/rapportgesprekken
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van
deouders/verzorgers en een vertegenwoordiging van
.
teamleden.
De MR behartigt de belangen van de
school en de leerlingen. Zij adviseert het bestuur van
de school en is betrokken bij belangrijke beslissingen
In de eerste schoolweek worden de ouders/verzorgers
van alle leerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe mentoren.
Het kennismakingsgesprek is van groot belang voor
alle partijen, aangezien hierbij een aantal werkafspraken
gemaakt worden voor het gehele schooljaar. Bij de
uitgifte van de voortgangsrapporten zullen de ouders/
verzorgers uitgenodigd worden om de vorderingen vande
leerling te bespreken. Daarnaast bestaat altijd de
mogelijkheid om een afspraak te maken met de
zorgcoördinator, de mentor of de directie
9.2
9.6 Telefonisch contact
9.1
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Aan onze school is ook een ouderraad verbonden.
Deze raad verricht ondersteunende activiteiten tijdens
U kunt de school van 08.00 tot 16.00 bellen als u vragen
heeft of verzuim (graag vooraf) wilt melden. De
leerkrachten zijn echter alleen vóór of na de lesuren
telefonisch bereikbaar. U kunt ook vragen of de leerkracht
u terugbelt zodra hij/zij daarvoor in de gelegenheid is
het jaarprogramma en is daarnaast spreekbuis voor de
ouders en toetssteen voor de school.
9.3
Ouderparticipatie
Op De Pijler vinden we het zeer belangrijk om met de
ouders samen te werken. Er zijn immers meerdere
belangen die we samen delen. Ouders zijn vier keer
per jaar van harte welkom op de inloopochtenden. Op
de ochtenden verwelkomen we de ouders met koffie,
thee en wat lekkers en gaan we aan de hand van een
thema met elkaar in gesprek. De leerlingen
organiseren deze ochtenden voor een groot gedeelte.
9.7 Adres-/ telefoonwijzigingen
Als u gaat verhuizen of u krijgt een ander telefoonnummer geeft u dat dan zo spoedig mogelijk door aan de school
9.4 Huisbezoek
Indien nodig geacht vanuit school of op verzoek
van de ouders wordt een huisbezoek door de
mentor afgesproken.
20
10 REGELINGEN
10.1 Vrijwillige ouderbijdrage
10.6 Te laat komen
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 20132014 vastgesteld op 50 euro. Hiermee worden verschillende
activiteiten betaald zoals: schoolreis, introductiedagen,
Sinterklaas en Kerst, excursies en culturele activiteiten,
sportdagen. De bijdrage is voor alle leerlingen gelijk. Het
niet betalen kan betekenen dat de leerling niet aan de
activiteiten kan deelnemen. Gespreide betaling is mogelijk in
overleg met de directeur.
De leerling die te laat komt wordt door de administratie in het
systeem gezet.
Bij een geldige reden vult de conciërge of de administratie de
bijbehorende reden in en heeft het te laat komen geen gevolgen.
Bij een ongeldige reden wordt het te laat komen als
ongeoorloofde absentie gezien en moet de leerling zich de
volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge melden. Veelvuldig
te laten komen is ook verzuim. Komt een leerling 16 x te laat in
een aaneengesloten periode van 4 weken, dan volgt melding bij
DUO en worden leerling en ouders/ verzorgers uitgenodigd voor
een gesprek met de leerplichtambtenaar.
10.2 Sport
Onze school schrijft elk jaar teams in voor de sportdag
voor PRO-scholen in Noord- Holland.Voor alle leerlingen
wordt er een sportdag georganiseerd.
10.7 Afwezig melden/Absentie
De ouder/ verzorger meldt tussen 8.00 uur en 8.30 uur de
leerling telefonisch absent. Indien de ouder/ verzorger nalaat de
leerling absent te melden, dan wordt de ongeoorloofde absentie
gezien als spijbelen. Is een leerling 16 uur ongeoorloofd afwezig
in een aaneengesloten periode van 4 weken, dan volgt melding
bij DUO en worden leerling en ouders/ verzorgers uitgenodigd
voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.
10.3 Schoolkamp
Voor alle leerlingen wordt aan het einde van het
schooljaar een verplichte (meerdaagse) schoolreis/
schoolkamp georganiseerd.
10.4 Vervoer
Alle leerlingen komen, in principe, op eigen gelegenheid
of per openbaar vervoer naar school. In specifieke
gevallen bestaat de mogelijkheid van aangepast
vervoer gebruik te maken. Nadere informatie hierover
kunt u op school verkrijgen. In sommige gevallen is het
noodzakelijk om gebruik te maken van ouders/verzorgers bij
het vervoeren van leerlingen. Dit is alleen toegestaan indien
een inzittendenverzekering is afgesloten voor de
betreffende auto. Daarnaast dienen alle leerlingen een
gordel om te hebben.
10.8 Aanvraag extra schoolverlof
Voor extra schoolverlof dient een aanvraag ingevuld te
worden. De aanvraag is te verkrijgen via de administratie
en wordt beoordeeld door de directie. Voor vakantieverlof geldt dat er een werkgeversverklaring bijgevoegd
dient te worden. Indien deze ontbreekt zal het extra
verlof niet toegekend worden.
10.9 Kluisjes
Een kluisje is verplicht voor alle leerlingen. De directie
behoudt zich het recht voor om de kluisjes te openen.
10.5 Eten en drinken tijdens de actieve rust
Vanuit onze horecakeuken worden in de ochtendpauze en in
de middagpauze gezonde en dagverse versnaperingen
verkocht. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het
gebruik van zgn. ‘energy-drinks’ op onze school niet is
toegestaan.
10.10 Schoolreglement
In het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen
een uitgebreid schoolreglement. Zie www.depijler.nl.
21
11 MEDEWERKERS
bereikbaar via de school 0223 61 35 36
11.1 DIRECTIE/MT
11.3 STAGETEAM VOORWERK
Dhr. M. Paragsingh
(directeur)
[email protected]
Dhr. P. van der Mark
(stagecoördinator)
06 46 34 70 58
[email protected]
Dhr. P van der Mark
Dhr. E. Hogervorst (stagebegeleider)
0223 61 35 36
Mevr. B.Kloos
11.2 ZORGTEAM
Mevr. B. Kloos (zorgcoördinator)
[email protected]
Mevr. D. Peeman (stagebegeleider)
06 54 62 73 89
Dhr. A. Pérez y Pérez
(psycholoog NIP)
Mevr. B.Visscher (stagebegeleider)
06 11 03 23 64
Mevr. A. Nienkemper
(schoolmaatschappelijk deskundige)
Mevr. M. Meeldijk (stagebegeleider)
06 15 90 39 13
22
11.4 DOCENTENTEAM
11.5 Onderwijsondersteunend personeel
Dhr. B. Beers (docentTechniek)
Mevr. S. Benita (docentAVO)
Dhr. A. van der Berg (docentAVO/Lichamelijke opvoeding)
Mevr. D. Brink (docent Zorg & Welzijn/ Detail en Logistiek)
Mevr. F. Buyvoets (docent Zorg &Welzijn)
Mevr. S. Dekker (docent AVO/Detail en Logistiek)
Mevr. R. Jacobs (docent AVO)
Mevr. A. Kraakman (docent Bloem & Plant)
Mevr. A. Kunst (docent Projecthuis)
Dhr. B. Mulder (docent Techniek)
Mevr. L. van Ravenzwaaij (docent AVO/Detail en Logistiek)
Dhr. H. Schouten (docent Horeca)
Mevr. M. Spigt (docent AVO)
Mevr. S.Troost (docent AVO)
Mevr.T.Vos (docent AVO)
Dhr. J. van Wees (docent Horeca)
Dhr. M. Beens (docent Gym)
Dhr. T de Haan (docent AVO)
Dhr. M. Barneveld (conciërge)
Mevr. E. Daalder (huishoudelijke dienst)
Mevr. D. Hoeve (administratief medewerker)
[email protected]
Mevr. L. Menke (psychologisch assistente)
Dhr. H. Lamens (onderwijsassistent)
Mevr. A. van de Steen (roostermaker)
Leraarondersteuner
Dhr. R. van Beckhoven
Mevr. P. Gruys
Dhr. H. de Reuver
11.6 Schoolarts
Mevr K. Dijkstra (bereikbaar via de GGD)
Grotewallerweg 1
1742 NM Schagen
telefoon 0224 72 06 20
11.7 Stagiaires
De Pijler werkt samen met MBO- en HBO- instellingen.
Studenten uit het derde en vierde leerjaar geven we graag
de kans om te leren en ervaring op te doen in het
werkveld. In iedere klas zijn 1 of meerdere studenten
betrokken bij het leerproces. Op deze wijze blijft de lijn
met de actuele ontwikkelingen en de wetenschap kort.
11.8 Scholing
Om een goed onderwijs-/ zorgproduct te kunnen
garanderen wordt het team van De Pijler permanent
geschoold. De actuele thema’s zijn: handelingsgericht
werken, IOP en het Pro-diploma. Individuele
medewerkers hebben zich verdiept in het speciaal
onderwijs en zijn SEN gekwalificeerd.
23
11.9 Klachtencommissie
leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon
is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.
Algemeen
Indien een medewerker van school advies en
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout
begeleiding nodig heeft, wordt verwezen naar de
lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost
arbodienst van de school.
worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen
Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van
contactpersoon (algemene klachten) of vertrouwens-
een school) een klacht aangaande machtsmisbruik
contactpersoon (klachten over machtsmisbruik).
heeft, kunt u contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal er altijd
Algemene klacht
geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen
Bij een klacht van algemene aard is de contactpersoon
ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet
van de school de aangewezen functionaris voor de
lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij
eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers.
de Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon
De contactpersoon voor klachten van algemene aard
kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen.
op onze school is mevrouw E. Schrieken (bestuurslid).
De externe vertrouwenspersoon van onze school,
mevrouwT. Geerdes-Maas, is ondergebracht bij de
Klacht machtsmisbruik
GGD Hollands Noorden. Zij levert ook een bijdrage
Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u
aan activiteiten gericht op het voorkomen van
contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon
machtsmisbruik door het geven van voorlichting en
van onze school.Van machtsmisbruik is sprake in geval
presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers,
van pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele
vertrouwenscontactpersonen en leerkrachten.
intimidatie en seksueel misbruik. Indien er intern geen
oplossing wordt gevonden, verwijst de vertrouwens-
Bereikbaarheid externe vertrouwenspersoon
contactpersoon u naar de externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk en
en helpt eventueel het eerste contact te leggen.
telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin
De vertrouwenscontactpersonen op onze school zijn
u uw klacht vermeldt.
mevr. P. Gruys en dhr. R. van Beckhoven.
Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te
Externe vertrouwenspersoon
vermelden, zodat mevrouw Geerdes- Maas u terug
kan bellen.
De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten
van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers
van een school en voor klachten die ontstaan tussen
24
Het adres:Vertrouwenspersoon GGD Hollands
Noorden, locatie Hoorn
De klachtencommissie handelt uw klachten af
overeenkomstig de ‘Klachtenregeling primair en
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken’
Antwoordnummer 528
waarbij onze school aangesloten is.
1740VB Schagen
Deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en
Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD
is te downloaden van onze website www.de-pijler.nl.
een speciaal protocol voor behandeling van post
en archivering ter bescherming van de privacy
Het adres is:
van betrokkenen.
Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs
T.a.v. Mevr.T. van derVeer- Koning
U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder
ook bellen. Het telefoonnummer is 0229 25 33 92.
In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de
Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch
bereikbaarheid minder is.
bereikbaar op telefoonnummer 085 27 34 080 op
Klachtencommissie algemene aard
en machtsmisbruik
werkdagen tijdens kantooruren. In de schoolvakanties
kan het voorkomen dat de bereikbaarheid beperkt is.
Als u er bij een algemene klacht niet uitkomt met de
contactpersoon, dan kan de klacht doorgegeven worden
U kunt ook contact opnemen met het landelijk
aan de klachtencommissie algemene aard.
meldpunt vertrouwensinspecteurs. 0900 11 13 111.
Deze klachtencommissie bestaat uit een jurist en twee
leden van aangesloten schoolbesturen (niet van de
school waar de klacht van komt).
Als klachten over machtsmisbruik uiteindelijk via de
externe vertrouwenspersoon leiden tot een formele
klacht, dan is hiervoor een deskundige klachtencommissie machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist,
een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog,
een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een
deskundige op het gebied dat van toepassing is.
25
Vakantierooster 2013-2014
Herfstvakantie
21-10 t/m 25-10
Kerstvakantie
23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvak.
24-02 t/m 28-02
Pasen
21-04
Meivakantie
21-04 t/m 05-05
Hemelvaart
29-05 t/m 30-05
Pinksteren
09-06 t/m 09-06
Zomer
07-07 t/m 15-08
26

similar documents