Halmazok

Report
AZ INFORMATIKA LOGIKAI
ALAPJAI
INCK401
Előadó: Dr. Mihálydeák Tamás Sándor
Gyakorlatvezető: Kovács Zita
2014/2015. I. félév
1. gyakorlat
Tartalom


Teszt 1.
Alapfogalmak (ismétlés) az alábbi témakörökből:
 Halmazok
 Relációk
 Függvények
Teszt 1. - Halmazok
1.
Írd le matematikai jelekkel a következő halmazt!
Legyen A a 6-nál nagyobb és a 14-nél nem
nagyobb természetes számok halmaza!
2.
Igaz vagy hamis?
4 ∈ 5 ∉ 
6 ⊂  ∋ 14
10 ⊆ 
Teszt 1. - Halmazok
3.
Legyen A={1;2;3} és B={2;4;6}.
AUB=? A∩B=? A\B=?
4.
Mennyi a számossága az alábbi halmaznak?
C = {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19}
5.
Legyen H= {k; e; n; y; é; r} és A = {k; é; r}.
Mi az A halmaznak a H halmazra vonatkozó
komplementere?
6.
Legyen A = {3; 5} és B={1;2}.
AxB=?
Teszt 1. - Függvények
7.
Add meg azt a függvényt, amely a számokhoz
hozzárendeli a reciprokuk kétszeresét!
1. Halmazok



halmaz jelölése: nagybetűkkel, pl.: A, B, C, …
halmaz eleme jelölése: kisbetűkkel, pl.: a, b, c,…
eleme, hozzátartozik:
az eleme reláció jele: ∈;
 ha a egy objektum, H pedig egy halmaz, akkor a∈H azt fejezi ki,
hogy az a objektum eleme a H halmaznak



számosság: elemeinek darabszáma; jele: |A|
üreshalmaz: egyetlen eleme sincs, jele: ∅ vagy {}
 megj.: |∅|=0; ∅ ≠ {0}
1. Halmazok

Megadási módok
 Felsorolással
 Matematikai
kifejezéssel
 Szöveggel


Adott: ha egyértelműen eldönthető minden elemről,
hogy a halmazhoz tartozik-e vagy sem.
Szemléltetése pl. Venn-diagrammal
1. Halmazok



Részhalmaz: A részhalmaza B-nek, ha A minden eleme
B-nek is eleme.
Jele: A ⊆ B
Példa:

B = {1;2;5;7;9}
A = {1;7}
 C = {2;5;9}




Részhalmazok felsorolása
az A halmaz összes részhalmazának darabszáma: 2|A|
Megj: ∅ ⊆ B, B ⊆ B (nem valódi részhalmazok)
Feladat
1. feladat:
Sorold fel a következő halmazok összes
részhalmazait! Mennyi van belőlük az egyes
esetekben? Mik a nem valódi részhalmazok?
a) A = {1; 2; 3}
b) B = {x; y; z}
Műveletek halmazokkal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Egyesítés (unió)
Közös rész (metszet)
Különbség
Szimmetrikus különbség
Részhalmaz kiegészítő (komplementer) halmaza
Két halmaz Descartes-féle (direkt) szorzata
1. Egyesítés (unió)



Az A és B halmazok uniója azoknak az elemeknek
a halmaza, amelyek A és B közül legalább az
egyikhez hozzátartoznak.
Jele: A ∪ B
A ∪ B = { x | x ∈ A vagy x ∈ B}
A
B
Unió
Példa:
A = {1; 3; 5}
B = {2; 4; 6}
A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6}
2. feladat:
A = {1; 2; 3; 4}
B = {3; 4; 5; 6}
A∪B=?
3. feladat:
A = {1; 2; 9}
A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 9}
B=?
2. Közös rész (metszet)

Az A és B halmazok metszete azoknak az
elemeknek a halmaza, amelyek A-hoz is és B-hez is
hozzátartoznak.
Jele: A ∩ B
A ∩ B = { x | x ∈ A és x ∈ B}

Ha A ∩ B = ∅, akkor az A és a B halmazt


diszjunkt halmaznak nevezzük.
Metszet
Példa:
A = {a; b; c; d; e}
B = {b; e; f; g}
A ∩ B = {b; e}
4. feladat:
A = {a; b; k; s; t}
B = {b; k; l; m; n; t}
5. feladat:
A = {c; e; d; s; m}
A ∩ B = {e; d; s}
A∩B=?
6. feladat:
A ∩ B = {k; o}
A = {a; b; d; k; o; t}
A ∪ B = {a; b; d; e; t; f; h; k; o; s}
B=?
B=?
3. Különbség


Az A és B halmazok különbséghalmazán azoknak
az elemeknek a halmazát értjük, amelyek A-hoz
hozzátartoznak, de B-hez nem.
Jele: A \ B
A \ B = { x | x ∈ A és x ∉ B}
A
B
B \ A = { x | x ∈ B és x ∉ A}
A
B
Különbség
Példa:
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}
B = {2; 4; 6; 8; 10}
A \ B = {1; 3; 5}
B \ A = {8; 10}
7. feladat:
A = {2; 4; 8; 16; 32}
B = {1; 2; 8; 16; 64}
A\B=?
B\A=?
8. feladat:
A \ B = {1; 3; 8}
B \ A = {4; 7; 9; 10}
A U B = {1; 2; 3 ; 4; 6; 7; 8; 9; 10}
A∩B=?
4. Szimmetrikus különbség


Az A és a B halmazok szimmetrikus különbségén az
(\B) ∪ (\A) halmazt értjük.
Jele: ∆
Szimmetrikus különbség



A = {1;2;3;4;5}
B = {2;4;6;8}
A∆B=(A\B) U (B\A)={1;3;5} U {6;8}={1;3;5;6;8}
5. Kiegészítő (komplementer) halmaz


Legyen  ⊂ . H azon elemeinek halmazát,
amelyek nem elemei A-nak, az A halmaz H
halmazra vonatkozó kiegészítő halmazának
nevezzük.
H
Jele:  =  
A
Komplementer
9. feladat:
H = {10;11; 12; 13; 14;15}
A = {10; 12; 13}
CHA = ?
10. feladat:
A = {1; 7; 8; 9}
CHA = {2; 3; 5}
H=?
6. Két halmaz Descartes (direkt) szorzata




Azoknak a rendezett pároknak a halmazát,
amelyeknek az első komponense az A-nak, a
második komponense a B-nek eleme, az A és a B
halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük.
Jele: A x B
A x B = { (x;y) | x ∈ A és y ∈ B }
Ha |A|=n és |B|=m, akkor |A x B|=n*m
Descartes-szorzat
Példa:
 A = {1; 2}
 B = {1; 3}
 A x B = {(1;1); (1;3); (2;1); (2;3)}
11. feladat:
A = {1; 4}
B = {2; 3; 4}
AxB=?
12. feladat:
A = {1; 4; 7}
B = {2; 3; 4}
a. Melyek elemei AxB-nek?
(1;3) (7;2) (3;4) (4;4)
(3;7) (4;1) (4;7) (2;7)
(2;1) (7;4) (2;3) (1;4)
b. Add meg a hiányzó elemeket!
c. B x A = ?
6+1. n db halmaz Descartes (direkt) - szorzata



Azoknak a rendezett elem-n-eseknek a halmazát,
amelyeknek az első komponense az A1-nek, a
második komponense a A2-nek, …, és az n-dik
komponense az An-nek eleme, az A1, A2, …An
halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük.
Jele: A1 x A2 x … x An
A1 x A2 x … x An = { (a1,a2,…,an) | a1 ∈ A1, a2 ∈
A2, …, an ∈ An }
Halmazműveletek főbb azonosságai

Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
 Kommutatív
 Asszociatív
 Disztributív
 Idempotens
 De-Morgan
 Stb…
Segédletek logikából

Halmazokhoz: http://www.math.klte.hu/~kovacsa/Halmaz.pdf

Dr. Mihálydeák Tamás:



http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Logika_html_2011_11_15.zip

http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Logika_my_twt-treeview.html

http://www.inf.unideb.hu/~mihalydeak/Inf_log_ea_06_07_1.pdf
Dr. Várterész Magda:

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika/Logikafo.pdf

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika_peldatar/matlog.pdf

http://www.inf.unideb.hu/~varteres/logika_peldatar/megoldas.pdf
Lengyel Zoltán:

http://www.inf.unideb.hu/~lengyelz/docs/logika.pdf

similar documents