Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu

Report
Volitelné téma,
územní a urbánní
dimenze kohezní politiky
a MOS v aglomeraci
Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
Vedoucí odborného týmu
Školení prosinec 2013, leden 2014
Podpora meziobecní
spolupráce
Obsah prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
Úvod
Volitelné téma
Urbánní a územní dimenze kohezní politiky 2014-2020
Integrované nástroje a MOS v území aglomerace
Rekapitulace a závěr
2
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké může být volitelné téma?
• Volitelné téma by mělo být vybráno tak, aby vycházelo z aktuálních
potřeb daného územního obvodu a směřovalo primárně do oblasti
výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na
témata vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy
(plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně regulatorní
agendu či výkon vrchnostenské správy.
• Problematika MOS v aglomeraci upravena odlišně!
• Volitelné téma musí mít zejména rozvojový potenciál.
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké může být volitelné téma?
Může se jednat např. tyto agendy:
• cestovní ruch, lázeňství
• podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální
podnikání,
• doprava, dopravní obslužnost,
• protipovodňová opatření, nakládání s vodou,
• servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava
materiálů pro jednání samospráv obcí…),
• apod.
Podpora meziobecní
spolupráce
K volitelnému tématu není samostatná metodika, struktura je obsažena
v souhrnném dokumentu. Vazba volitelného tématu na ostatní metodiky:
1.
Metodika podpory meziobecní spolupráce
2.
Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů
3.
Metodika pro oblast předškolní výchovy
Určuje strukturu Souhrnného
dokumentu včetně struktury
volitelného tématu - viz bod III.2.,
bod struktury souhrnného
dokumentu 6
a základního školství
4.
Metodika pro oblast sociálních služeb
5.
Metodika pro odpadové hospodářství
6.
Metodika strategického řízení pro MOS
7.
Metodika projektového řízení pro MOS
8.
Metodické pokyny OT
Obsahují další doporučení, návody
a vzory k analýzám, návrhové části
– týká se obecně také volitelného
tématu
Podpora meziobecní
spolupráce
Možné otázky k volitelnému tématu
1. Kdo výběr volitelného tématu vybírá, kdo výběr schvaluje?
- nejpozději na prvním oficiálním Shromáždění zástupců V-IV 2014, na základě
rozhodnutí většiny obcí; pokud bude stanovisko dříve, možno i dříve začít
2. Komu a dokdy máme výběr nahlásit?
-
nahlašuje se prostřednictvím KMOS regionálnímu koordinátorovi a J.
Šimečkovi z OT, [email protected]
3. Kdy na volitelném tématu můžeme začít pracovat?
- po rozhodnutí zástupců obcí, viz výše
Podpora meziobecní
spolupráce
Možné otázky k volitelnému tématu
4. Jakou podporu můžeme od odborného týmu očekávat?
- rámcová podpora, informace o možnosti financování z ESIF v kontextu vývoje
OP a negociací s EK, zaměření aktivit tak, aby je bylo možné financovat i
z těchto zdrojů, metodická doporučení
5. Kdy mají být zpracovány analýzy a kdy návrhová část k volitelnému
tématu?
- analýzy v průběhu podzimu 2014, návrhy nejpozději zima 2014, jaro 2015
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
analytická část
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
návrhová část
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
akční plán
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
implementační pravidla, ostatní
Politika hospodářské, sociální a
územní soudržnosti
• Lisabonská smlouva rozšířila záběr politiky hospodářské a
sociální soudržnosti o územní rozměr (tzv. územní dimenzi ÚD, její součástí je i urbánní dimenze)
• ÚD - reflexe specifických územních problémů, potřeb,
regionálních rozdílů i potenciálu území
• Důležitým aspektem je vzájemná koordinace aktivit různých
aktérů v daném území za účelem dosažení synergických
efektů
• Reflexe územní dimenze ve strategických dokumentech (Územní
agenda EU 2020, Strategie Evropa 2020)
• Plněním cílů EU 2020 dojde k naplňování hospodářské, sociální a
územní soudržnosti (HSÚS) - Princip tematické koncentrace (vazba
intervencí 11 tematických cílů definovaných ve Strategii Evropa 2020)
12
Územní a urbánní dimenze
v podmínkách ČR
• Hlavním východiskem pro řešení ÚD je Strategie regionálního
rozvoje 2014-2020 (ex-ante kondicionalita)
• Požadavek SMO ČR na vytvoření dokumentu k zastřešení ÚD není
nadále splněn
• na ÚD lze nahlížet následujícími způsoby:
– územní (typologie dle Strategie regionálního rozvoje)
– tematický (realizace intervencí/akcí pouze ve vybraných typech
území; územně specifické intervence rezortů)
– integrovaný (integrované nástroje)
– dle nositelů – územních aktérů, především obce, města jimi
zřizované, zakládané, podporované organizace, kraje a jejich
organizace
13
Územní přístup (typologie
území dle SRR ČR)
• Tři základní typy území podle rozvojového hlediska (dle Strategie
regionálního rozvoje 2014-2020):
1. Rozvojové území
• Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.)
• Regionální sídelní aglomerace (100 tis-300 tis.obyv.)
Regionální centra a jejich zázemí (25 tis.-100 tis. obyv.)
expert
na MOS
v aglomeraci
2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní
střediska s omezeným regionálním významem)
3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie
nebo území se specifickými problémy).
14
Tematický přístup k ÚD
• Uplatněn v rámci struktury operačních programů
• Definování prioritní os/specifických cílů, ve kterých bude
aplikován územní přístup – tj. realizace intervencí/akcí pouze ve
vybraných typech území
• Vazba na aktivity měst a obcí naplňujících politiku
rezortů/klíčových tematických cílů EU – školství, sociální služby,
zaměstnanost, životní prostředí, veřejná správa, částečně i
doprava (aglomerace)
- úzká vazba na povinná témata sledovaná v projektu MOS
15
Integrovaný přístup
• Lze chápat ve dvou rovinách:
– Zapojení všech relevantních aktérů do strategického
plánování a řízení (princip partnerství)
– Plánování a realizace obsahově propojených intervencí
(synergie mezi intervencemi prioritních os/SC operačních
programů a mezi programy samotnými)
• Společné znaky integrovaných přístupů:
– Vzájemné synergie, integrovaná strategie, partnerství a
víceúrovňová správa
16
Integrovaný přístup
• Výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému
období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích:
– 6 ITI pro metropolitní oblasti - Praha, Brno, Plzeň, Ostrava,
Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská
aglomerace
– 7 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České
Budějovice, Liberec, Jihlava, Olomouc, Zlín) + Mladá Boleslav
– CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, MAS
– Města mezi 25 – 50 tis. obyvateli pravděpodobně nebudou mít svůj
integrovaný nástroj; původní pozice Svazu tato města obsahovala – vazba
na IPRM ve stávajícím období, jednání o dalším řešení;
– prostřednictvím projektu MOS možnost podpořit spolupráci na úrovni
identifikace konkrétních záměrů spolupráce, dialog.
17
Základní popis integrovaných
nástrojů
Integrovaná územní investice (ITI)
– V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie
rozvoje metropolitní oblasti
– Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast
sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, jejich
aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí
– ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších
projektů s dopadem pro řešené území
– Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vzniká společný materiál
„Využití integrovaných přístupů v metropolitních oblastech
v programovém období 2014-2020“ - v procesu tvorby
Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných
nástrojů MMR (MPIP) bude rámovat aktivitu aglomeračního experta u
ITI aglomerací.
18
Základní popis integrovaných
nástrojů
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
– Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném
programovém období 2007-2013
– Oproti tomu je nástrojem s širší územní působností (město a jeho
spádové území)
– Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě
společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má povahu
doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby
– Manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům IPRÚ a
jejich partnerům
Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití
integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude rámovat aktivitu
aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací.
19
Aktuální stav vyjednávání
ESIF 2014-2020
• Pro hlavní cíl navrženy programy: OP PIK – MPO, OP Z – MPSV,
OP VVV- MŠMT, OP ŽP – MŽP, OP D - MD, IROP – MMR, PRV, OP
R (+ OP PPR a programy územní spolupráce)
• Průběžně zveřejňované návrhy OP, přípravy vrcholí,
• SMO vytvořilo přehled cílů programů, pro rychlou orientaci
v dokumentech
• MMR navrhuje alokaci pro ÚD ve výši 200 mld. Kč, regionální
partneři požadují vymezit 250 mld. Kč (zhruba 40 % z celkové
alokace pro ČR)
20
Aktuální stav vyjednávání
• Naprostá většina měst a obcí nebude moct čerpat finanční
prostředky skrze multisektorové integrované nástroje, proto zůstává
klíčové vymezit v rámci ÚD dostatečné množství finančních
prostředků na individuální projekty (2/3 z alokace na ÚD) a
potenciálně sektorově založené integrované nástroje
21
Metodický pokyn pro využití
integrovaných nástrojů (MPIP)
• Pro řídicí orgány MPIP poskytuje závazné postupy,
způsoby hodnocení a schvalování integrovaných
strategií (IS)
• Žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií
upřesňuje postupy při přípravě, hodnocení, schvalování
a realizaci, monitorování a vyhodnocování IS
• MPIP je závazný pro všechny programy v rámci ESIF
22
Společné podmínky pro nositele
ITI a IPRÚ
• Nositelem IS se rozumí odpovědný subjekt, jenž organizuje
činnost ve vymezeném území za účelem přípravy a realizace
integrované územní strategie
• Nositel IS musí vytvořit transparentní řídicí a organizační strukturu
(pro efektivní řízení, monitoring a vyhodnocování plnění)
• Na základě principu partnerství zapojit do procesu tvorby a
realizace IS relevantní partnery z území
• Nositel musí popsat a zdůvodnit území, pro které bude IS
zpracovávat
• IS musí řešit klíčové problémy vymezeného území
• Nositel spolupracuje se všemi relevantními ŘO, včetně PS IPUD
23
Společný obsah ITI a IPRÚ
•
Popis vymezeného území
•
Zdůvodnění výběru území
•
Analýza současné ekonomické a sociální situace v daném
území, SWOT analýza
•
Analýza potřeb
•
Stanovení cílů a integrované řešení
•
Popis opatření a aktivit, které povedou k dosažení
stanovených cílů ITI/IPRÚ
•
Popis očekávaných výsledků a výstupů (vč. indikátorů)
•
Časový harmonogram a provázanost jednotlivých aktivit
•
Finanční plán, popis způsobu financování
•
Popis způsobu řízení ITI/IPRÚ
•
Popis vlivu na horizontální témata
•
Analýza rizik
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Povinná struktura dokumentu
Strategie dle MPIP
Popis území a zdůvodnění jeho výběru (pouze text)
Analytická část strategie (podrobně viz kap. 6.3)
2.1. Socio – ekonomická analýza
2.2. SWOT analýza
Analýza potřeb (trendy)
Strategická část (podrobně viz kap. 6.4 a 6.5)
4.1. Vize
4.2. Stanovení cílů strategie (vazba na tematické cíle) – více úrovní až do úrovně opatření
4.3. Finanční plán strategie (načíst z formuláře žádosti)
4.4. Plán plnění indikátorů načíst z formuláře žádosti)
4.5. Vazba strategie na strategické dokumenty EU, ČR, region
4.6. Horizontální témata (podrobně viz Kap. 6.10)
Implementační část
5.1. Popis řízení, organizační schéma: (podrobně viz kap. 6.6)
5.1.1.Při tvorbě strategie
5.1.2.Při realizaci strategie
5.2. Popis realizace partnerské spolupráce
5.3. Popis způsobu předvýběru projektových záměrů (podrobně viz kap. 6.7)
5.4. Komunikace
5.5. Monitoring a hodnocení průběhu strategie (podrobně viz kap. 6.8)
5.6. Analýza rizik (podrobně viz kap. 6.9)
Přílohy:
6.1. Mapa území
6.2. Čestné prohlášení statutárního zástupce
6.3. Čestné prohlášení o partnerství zapojených subjektů
6.4. SEA hodnocení
25
Tvorba integrované
strategie
• IS vzniká za spolupráce všech relevantních partnerů
• Oproti jiným strategickým dokumentů se příliš neliší, je
v podstatě doplněn jen o jisté specifické části (viz dále)
Vymezení území a tvorba partnerství
– Území musí představovat funkční územní celek
– Spolupráce obcí musí být zajištěna na smluvním
základě, nutné rovněž zapojit i ostatní partnery
(např. ŘSD, Povodí, ASZ, VŠ, NNO) na bázi
partnerství
26
Popis řídicích struktur IS
• Nositel musí vytvořit a ve strategii popsat řídicí strukturu,
jednotlivé řídicí články a jejich odpovědnost a monitorovací a
kontrolní procesy
• Nositel musí dále popsat postup přípravy strategie, způsob výběru a
hodnocení projektových záměrů/projektů
• Ustanovení Výboru pro realizaci strategie (zástupci samospráv a
dalších partnerů z území – např. orgány krajské samosprávy,
orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové
organizace, VŠ a významné místní instituce)
– odpovědný Výboru je manažer ITI/IPRÚ/MAS, který řídí
přípravu a realizaci strategie (zodpovědný za administraci,
formální náležitosti a správnost postupu přípravy IS)
27
Podpora meziobecní
spolupráce
Rekapitulace a závěr
Dotazy, připomínky
Děkuji za pozornost
Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní
spolupráce v ČR !
www.obcesobe.cz

similar documents