Innlegg leder se Kari Haugeto, Deltasenteret

Report
Hva skjer med dem som ikke kan
betjene seg selv?
Foto: Einar M. Aslaksen
Åse Kari Haugeto, leder Deltasenteret
www.deltanettet.no
Deltasenteret
Statens
kompetansesenter for
deltakelse og
tilgjengelighet.
Vårt felles mål
 Alle skal ha like
muligheter for
samfunnsdeltakelse
3
Fokusområder
 IKT
 Transport
 Bygg
 Uteområder
 Medvirkning og
demokrati
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 § 9. Plikt til generell
tilrettelegging (universell
utforming)
 Hovedløsning skal kunne
brukes av flest mulig
 Offentlig og privat
virksomhet rettet mot
allmennheten
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 § 11. Plikt til universell
utforming av IKT:
 Men: «ikke IKT-løsninger
der utformingen reguleres
av annen lovgivning»
Forskrift om universell utforming
av IKT-løsninger
 Forskriftens § 2 – Virkeområde:
–
–
–
–
–
Mot allmennheten
Virksomhetens alminnelige funksjon
Virksomhetens hovedløsninger
Begrenset til nettløsninger og automater
Ikke der utformingen av IKT-løsninger reguleres av
annen lovgivning
Hva dekkes ikke?
 Læringsplattformer i skolen
 IKT i bygg
 IKT i transportsektoren
 Allmennkringkasting
NOU 2013:2 – Hindre for digital
verdiskapning
 Infrastruktur
 Nærings- og innovasjonspolitikk
 Immaterielle rettigheter
 Kulturelt innhold
 Digital kompetanse
 Digitalisering i offentlig sektor
 Administrative og økonomiske
konsekvenser
NOU 2013:2 – Hindre for digital
verdiskapning
Hva nevnes ikke?
 «Universell utforming»
 «Brukermedvirkning»
 «Anvendbar»
 «Brukervennlig»
 «Demokrati»
 «Deltakelse»
Digital agenda Norge
 statlig forvaltning skal på
nett
 nettbaserte tjenester skal
være hovedregelen for
kommunikasjon
 en digital forvaltning skal gi
bedre tjenester
 digitalisering skal frigjøre
ressurser
Hvordan nå folk digitalt?
 Universell utforming
 Tilgjengelighet
 Brukervennlighet
Så: Hva skjer med dem som ikke kan
betjene seg selv?
Å ikke inkludere vil:
 Bli et demokratisk problem
 Medføre marginalisering
 Hindre digitalt førstevalg
 Hindre digital verdiskapning
- og hva skjer dersom alle inkluderes?
Inkludering vil:
 Bidra til digitalisering for
alle
 Redusere behov for
særløsninger
 Muliggjøre visjonen om
digitalt førstevalg
 Bidra til digital
verdiskapning
Takk for oppmerksomheten!
Åse Kari Haugeto
[email protected]
www.deltanettet.no

similar documents