definiremqt

Report
Definirea
Managementului
Calităţii şi MQT
Obiective
• Să definească MC(managementul calităţii);
• Să identifice şi caracterizeze funcţiile MC;
• Să conştientizeze semnificaţia calificativului „Total”;
• Să descrie şi analizeze principiile MQT;
"Calitatea reprezintă cea mai bună poliță de
asigurare a fidelității clienților și de câstigare a
altora noi, cea mai eficientă apărare contra
concurenței și singura cale de dezvoltare și de
permanentizare a câstigurilor.
Philip Kotler
• "Managementul calitatii“ este definit ca fiind modul prin care se "gestioneaza",
"administrează" satisfacția oferită de o organizație. Am putea spune ca managementul
calității reprezintă o abordare a managementului organizației din perspectiva
"calității".
Managementul calități:
1. influentează marea majoritate a proceselor desfașurate în organizație;
2. are o influență directă în definirea, documentarea și forma de aplicare a normelor
interne referitoare la diversele procese organizaționale;
3. influențează major modul cum personalul aplică aceste norme;
4.orientează modul cum angajații percep și iși reprezintă realitatea;
5.direcționează modul de abordare a diverselor situații aparute în organizație sau în
afara acesteia.
1.Definirea MC
• J.M. Juran, unul dintre cei care a lansat conceptul de MC îl defineşte
prin funcţiile sale: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii
şi îmbunătăţirea calităţii. .
• J. Kelada defineşte MC ca: ,,un ansamblu de activităţi (planificarea,
coordonarea, organizarea, controlul şi asigurarea calităţii)
desfăşurate în scopul realizării unor obiective, prin folosirea optimă
a resurselor”.
• Potrivit standardului ISO 9000/2000 , MC reprezintă ansamblul
activităţilor funcţiei generale de management, care determină
politica în domeniul calităţii, obiectivele, responsabilităţile şi le
implementează în sistemul calităţii prin mijloace cum sunt
planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii.
• Sistemul calităţii – concept definit ca reprezentând structura
organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru
implementarea MC( standardul 9000/2000).
Descrierea succintă a funcțiilor MC
• Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective în domeniul
calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora.
• Funcţia de organizare constă în determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor şi
aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii propuse.
• Funcția de coordonare este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile şi acţiunile
STE şi ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin
sistemul calităţii
• Funcția de antrenare iniţiază o serie de acţiuni prin care se mobilizează întregul personal la
realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii.
• Funcția de control totalitatea activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a
rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare fază a procesului de execuţie a produsului, în scopul
eliminării eventualelor deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului
de fabricaţie.
• Funcția de asigurare - ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte în mod sistematic să
se asigure corectitudinea şi eficienţa activităţilor de planificare, organizare, coordonare şi ţinere sub
control, în scopul de a se garanta obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.
• Funcţia de îmbunătățire continuă se realizează prin activităţile desfăşurate în fiecare fază de
fabricare a produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor
acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă.
• În perioada anilor `80, Feigenbaum
lansează o nouă filosofie asupra calităţiiControlul Total al Calităţii (Total Quality
Control). Se deosebea de alte concepte prin
calificativul “Total”.
Armand V. Feigenbaum
• : “...... principiul de baza al conceptului de
calitate totala, care reflectă şi diferenţa
fundamentală faţă de alte concepte, ........
ţinerea sub control a calitatii trebuie să înceapă
cu identificarea cerinţelor de calitate ale
consumatorilor şi să înceteze numai dupa ce
produsul a ajuns la consumator, iar acesta este
satisfacut. Total Quality Control înseamnă
coordonarea acţiunilor lucrătorilor, a maşinilor si
informaţiilor pentru atingerea acestui obiectiv ".
(revista "Harvard Business", 1956)
Conceptul Total Quality Control
• 3. Semnificaţii:
toate compartimentele întreprinderii sunt implicate în obţinerea,
menţinerea şi ameliorarea calităţii;
- toţi salariaţii întreprinderii au responsabilităţi privind calitatea - pe
principiu ,,calitatea este problema tuturor”;
- este răspunsul absolut la totalitatea cetinţelor beneficiarilor (clienţi,
întreprinderi, parteneri);
fiecare din compartimentele înterprinderii utilizează
toate
mijloacele de care dispune pentru ameliorarea calităţi - prin orientarea
spre prevenirea non-calităţii;
- fiecare compartiment al întreprinderii este implicat pe toată durata
ciclului de viaţă al produsului/serviciului, de la concepţie până la
service-ul post-vânzare;
- toate compartimentele întreprinderii rămân active şi responsabile
în ce priveşte calitatea, până la satisfacerea completă a clientului.
• -
•
•
•
•
•
 “presupune satisfacerea continuă a cerinţelor
clienţilor în condiţiile unor costuri minime”,
Corming
 “satisfacerea
nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte
calitatea produselor sau serviciilor (Q), livrarea
în volumul cerut (V), la momentul (T) şi la locul
dorite (L), la un cost cât mai mic (C), în condiţiile
unor relaţii agreabile şi eficiente cu aceştia (R) şi
a unui sistem administrativ fără erori (A),
începând cu elaborarea comenzii şi până la plata
facturii”,
Kẻlada
Obţinem calitate totală cu...

TQM --- o strategie de îmbunătăţire continuă a calităţii, s-a
dezvoltat pe baza ideilor lui Deming, care a promovat
principii universale, posibil de implimentat în orice
întreprindere.
Concepte TQM :

Stabilirea scopului;
Schimbări de cultură;
Programe de instruire;
Îmbunătăţirea continuă a proceselor din întreprindere (de
aprovizionare, de fabricare, de asigurare,de administrare...);
Metode statistice de control;
Eliminarea barierilor;





TQM ?
• Managementul calităţii totale (TQM) este o strategie
organizaţională, fundamentată pe ideea că performanţa
în atingerea unei calităţi superioare este realizată numai
prin implicarea întregii organizaţii în procese de
îmbunătăţire permanentă, ceea ce poate asigura
creşterea eficienţei şi eficacităţii produselor sale şi
implicit satisfacerea superioară a cerinşţelor clientilor.
Definirea MQT
. J. Koller defineşte TQM ca pe: ,,o modalitate
sistematică de conducere a unei organizaţii”.
. Profesoara Marieta Olaru, apreciază că TQM este în primul rând: ,,un
model de cultură a întreprinderii, având scopul de a orienta spre client
toate activităţile şi procesele acestuia şi de a le optimiza, astfel încât să-i
aducă beneficii pe termen lung’’
Standardul ISO 9000/2000 defineşte TQM ca pe un sistem de
management orientat pe calitate, extins la toate activităţile
desfăşurate în structurile organizatorice ale unui STE şi bazat pe o
cultură şi o filosofie de organizaţie în spiritul calităţii, pe participarea
tuturor salariaţilor, urmărindu-se asigurarea succesului pe termen
lung, prin satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor şi obţinerea de
avantaje pentru toate părţile implicate.
Principiile TQM...
TQM trebuie abordat ca un
sistem tridimensional,
cuprinzând subsistemele tehnic,
social şi economic, între care
există relaţii de
intercondiţionare.
La o şedinţă.....
Concluzia vă aparţine......
Bibliografie:
1.Băleanu, C. , Managementul îmbunătăţirii continue, Editura Expert, Bu cureşti,
1996
2.Bratu Iuliana , Controlul calităţii şi HACCP în Industria alimentară, Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu, 2002
3. Lesley şi Malcolm, Munro-Faure , Cum să atingi standardele de calitate,
traducere, Editura
Alternative, Bucureşti, 1997
4.Potie,C. Diagnosticul calităţii, traducere, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
5. ..........., Idei americane pentru managerii români, formă electronică,
6. Atanase, I. şi colectiv, “Managementul calităţii – concepte şi principii”, Ed. ASE,
Bucureşti,1999
www.clubdeafaceri.ro drd. ing. Octavian LOGHIN

similar documents