Genetske osnove atrijalne fibrilacije

Report
Genetske
osnove
atrijalne
fibrilacije
DR SCI SAMRA MEĐEDOVIĆ, DOCENT
DR SCI DANIJEL PRAVDIĆ, DOCENT
Atrijalna fibrilacija
Atrijalna fibrilacija jedan je od najčešćih disritmija u odraslih osoba
Pravi mehanizam bolesti nije u potpunosti poznat
Teorija mehanizma atrijalne fibrilacije zahtjeva razumjevanje
mehanizma ponovnog ulaska (re-entry) što je poremećaj širenja
impulsa
Abnormalno propagiranje impulsa nastaje kada impuls putuje unutar
abnormalnog kruga
Mehanizam atrijalne
firbilacije
 Ponovni ulazak (re-entry)
a) Sinusni impuls aktivira prostor A.
b) Preuranjeni otkucaj nastao u prostoru B je u
nemogučnosti da stigne u prostor A zbog
umješanog tkiva koji ostaje otporan na postupak
sinusnog otkucaja.
c) Preuranjani stimulusi putuju sporo preko
alternativnog puta nazad u prostor A,
dozvoljavajući dovoljno vremena za oporavak
prostora A i da bude pokrenut.
d) Prostor A ponovo pokrene prostor B, i ciklus sam
sebe podržava. Ovaj primjer ilustracije je
mehanizam tipičnog atrijalnog podrhtavanja.
Veenhuyzen et al. 2004
Uzročnici atrijalne fibrilacije
Hipertenzija
Primarne srčane bolesti (koronarna arterijska bolest)
Dugotrajne bolesti (karcinom)
Hipertireoza
Alkohol
Reumatoidni artritis
Pušenje
Natrijum-kalium pumpa
Uloga natrijum-kalium
pumpe je primjer
primarnog aktivnog
transporta. Dva
nosioca proteina na
lijevoj strani slike
koriste ATP da
ispumpavaju natrijum
van ćelije prema
koncetracionom
balansu. Proteini na
desnoj strani slike
koriste sekundarni
aktivni transport da
umpupavaju kalium u
ćeliju.
Gap veze
Otvorena gap veza, sastoji se
od šest identičnih
koneksin proteina. Svaka
od ovih šest jedinica
pojedinačni polipeptid koji
je četiri puta usidren u
membranu (četverostruki
transmembralni proteini).
Genetika atrijalne firbilacije (Lemmens et al. 2011)
Na+
Gen/lokus
Mehanizam djelovanja
Dizajn izučavanja/Nasljednost
SCNA5
Celularna hiperuzbudljivost (dobijanje funkcije) kao i prolongiranje potencijalne
dužine atrijalne uloge (gubitak funkcije)
Gen kandidat/Familijarno i sporadično
SCN1B/SCN2B
Smanjenje vrha amplitude natrium kretanja
Gen kandidat/Sporadično
KCNQ1
Povečana repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
Povezano/Familijarno
KCNE2
Povečana repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
Gen kandidat/Familijarno
KCNJ2
Povečana repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
Gen kandidat/Familijarno
KCNE5
Povečana repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
Gen kandidat/Familijarno i sporadično
KCNA5
Zakašnjela repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
Gen kandidat/Familijarno i sporadično
NPPA
Smanjenje dužine djelovanja atrijalnog potencijala
Povezano/Familijarno
GJA5
Diserzija kondukcione gustoće
Gen kandidat/Sporadično
10q22
Napoznat
Povezano/Familijarno
6q14-16
Nepoznat
Povezano/Familijarno
5p15
Nepoznat
Povezano/Familijarno
4q25
Nepoznat
Široka povezanost genoma/Sporadično
16q22
Nepoznat
Široka povezanost genoma/Sporadično
1q21
Nepoznat
Široka povezanost genoma/Sporadično
kanali
K- kanali
Drugi
Genske forme atrijalne fibrilacije
Fmilijarna atrijalna fibrilacija - rijetke familijarne forme različitih loci kao i
mutacije različitih gena
Različite mutacije gena koji kodiraju za:
Natrium kanale – SCN5A, SCN1B i SCN2B
Kalium kanale – KCNQ1, KCNE2, KCNJ2, KCNE5 i KCNA5
Natriuretični peptid (ANP)
Koneksin 40
Dodatni geni na lokusima hromozoma 10q22, 6q14-16 i 5p15 treba ispitati u
budućnosti
Mutacije gena natrium kanala
Ljudski srčani natrium kanal
SCN5A – odgovoran za brzu depolarizaciju kardiomiocita; dva mehanizma
djelovanja: dobijanje i gubljenje funkcije su predloženi za različite sindrome;
obično je povezan sa srčanim bolestima (Brugada sindrom, progresivni
konduktivni efekt, dilataciona kardiomiopatija i atrijalna fibrilacija)
SCN1B i SCN2B – odgovorni za amplitudu natrium kretanja; nisu identificirane
različite varijacije
Mutacije gena kalium kanala
Kretanje kaliuma kroz kanale sa električnim potencijalom
KCNQ1 – gen koji kodira za formiranje pora α subjedinice kalium kanala sa
električnim potencijalom; povećana repolarizacija djelovanja atrijalnog
potencijala; mutacija izaziva dugi QT sindrom kao i samu atrijalnu fibrilaciju
KCNE2, KCNJ2 i KCNE5 – drugi geni odgovorni za kalium kanale identificirani;
povečana repolarizacija djelovanja atrijalnog potencijala
KCNA5 – mutacija izaziva gubitak funkcije; zakašnjeloj repolarizaciji djelovanja
atrijalnog potencijala
Atrijalni natriuretični peptid
Natriuretični peptid prekursor gen (ANP)
NPPA – identificirna mutacija u gubitku stop kodona u genu rezultirajući u dugom
peptidu;
prouzrokuje smanjenje dužine djelovanja atrijalnog potencijala;
može prouzrokovati strukturalne promjene rezultirajući u atrijalnoj fibrozi zbog
visoke koncentracije mutantnog ANP
Koneksin 40
Koneksini formiraju gap veze između ćelija i dozvoljavaju nisku otpornost
električnom spajanju ćelija
GJA5 – kodira koneksin 40 u visokom nivou je ekspresiran u atrijima; kod idiopatske
atrijalne fibrilacije identificirane su četiri nejasne mutacije od kojih su tri
somatskog porijekla; mutacija izaziva disperzija kondukcione gustoče
GJA1 – nedavni identificiran gen koji kodira koneksin 43 čija mutcija izaziva samo
atrijalnu fibrilaciju
Dodatni geni
Mutacije gena na različitim hromozomima su povezani sa atrijalnom fibrilacijom –
dodatna istraživanja potrebna
ZFHX3 gen na hromozomu 16q22 – funkcija nepoznata
rs2200733 i PITX2 na hromozomu 4q25 – funkcija nepoznata
KCNN3 na hromozomu 1q21 – funkcija nepoznata
PRRX1 na hromozomu 1q24 – transkripcioni faktor ekspresiran u razvijenom srcu
CAV1 na hromozomu 7q31 – celularni membranski protein uključen u signalnu
transdukciju
SYNE2 na hromozomu 14q23 – razne nesprin-2 izoforme visoko ekspresirane u srcu
FBP1 i 2 na hromozomu 9q22 – odgovoran za glukogeogenezi
HCN4 na hromozomu 15q24 – odgovoran za srčanu hiperpolarizacionuaktivaciju cikličnig
nukleotid-povezanog kanala
MYOZ1 na hromozomu 10q22 – ekspresiran u skeletnom i srčanom mišiću i interaktira
sa brojnim proteinima
Kompleksna genetika atrijalne fibrilacije
Gen sakroplazmatičnog retikuluma kalcium ATP-ase (SERCA2) regulatorni
protein – sakrolipin (SLN) je efektivni infibitor SERCA2 i visoko je ekspresiran
u atrialnim miocitima; mutacija se odnosi na polimorfizam transverzije
guanina u citozin na 65 poziciji; izaziva atrijalnu fibrilaciju; potrebna dalja
istraživanja
Geni renin-angiotensin sistema (RAS) – angiotensin II izaziva atrialnu fibrilaciju
koji može rezultirati u povečanju kondukcione heterogenosti, kondukcioni
blok, i mogućnost ponovnog ulazka (re-entry); mutacije RAS-a su sljedeće:
polimorfizam gena angiotensin-konverting enzima I/D,
T174M, M235T, G-6A, A-20C, G-152A i G-217A polimorfizmi angiotensin gena,
A1166C polimorfizan gena angiotensina II tip I receptora
Kompleksna genetika atrijalne fibrilacije
Inflamacija
eNOS-786C zajedno sa minK S38G je polimorfizam gena (SNP sinteza u
endotelijalnom nitričnom oksidu odgovoran zu antioksidacije i inflamaciju)
su povezani sa atrijalnom fibrilacijom
C-1306T polimorfizam matriksa metaloproteinaze-2 gena (MMP2) i A-592C
polimorefizam interleukina-10 (IL-10) su povezani atrijalnom fibrilacijom
Zaključci
Geni odgovorni za nastanak atrijalne fibrilacije povezuju se s natrijum kalium
pumpom i koneksinima
Potrebna su dodatna istraživanja za identifikaciju funkcije gena koji su povezani
s atrijalnom fibrilacijom
Poznavanje genetske podloge u razumijevanju bolesti kao što su Brugada
sindrom i sindrom produljenog QT intervala i njihovo uspješno liječenje,
predstavlja značajan iskorak u genetskim istraživanjima srčanih aritmija pa tako
i atrijalne fibrilacije
▪ Brugada R., Tapscitt T., Czernuszewicz G.Z., Marian A.J., et al.,
1997, Identification of genetic locus for familial atrial fibrillation,
The new Englans Journal of Mediciene, 336, 13, 905-911
▪ Darbar D., Herron K.,J., Ballow J.,D., Jahngir A., Gersh B.,J., Shenn
W., K., 2003, Familial atriasl fibrillation is a genetilally
heterogenous disorder, Journal of the American College of
Cardiology, 41, 12, 2185-2192
▪ Ellinor P.T., Lunetta K.L., Albert C.M., Glazer N.L., Ritchie AM.D.,
Smith A.V., Arking D.E., et al., 2012, Meta-analysis identifies six
new sasceptility loci for atrial fibrillation, Nat Genet, 44(6), 1-13
▪ Lennems R., Hermans S., Nuyens D., Thijs V., 2011, Geneticsof
atrial fibriallation and posssible implications for ischemic stroke,
Stroke research and treatment, 2011, 1-7
▪ Roberts R., 2006, Mechanisms of disease: Genetic mechanisms of
atrial fibrillation, 3 (6), 276-282
▪ Tsai C.T., Lai L.P., Hwang J.J., Lin J.L., Chiang F.T., 2008, Molecular
genetics of atrial fibriallation, Journal of the American College of
Cardiology, 52, 4, 241-250
▪ Veenhuyzen G.D., Simpson C.S., Abdollah H., 2004, Atrial
fibrillation, Canadian Medical Association Journal, 171 (7), 755760
Reference
Hvala Vam na
pažnji...

similar documents