รายละเอียดเครื่องตอกเข็มโดยใช้ระบบHydraulic

Report
นวัตกรรมใหม่ ของการตอกเข็ม
การตอกเข็มตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั คือ
1.การตอกโดยใช้คน+ค้อน
2.การใช้ปั่นจัน่ ตอก
3.การใช้รถดีเซลแฮมเมอร์
4.การใช้เครื่ องกดแบบHydraulic
การตอกเข็มโดยใช้ปั่นจัน่
การตอกเข็ ม โดยใช้ ปั่ นจั่ น ในการตอก ท าให้ เ กิ ด
แรงสั่ น สะเทื อ นและเสี ยงดั ง ซึ่ งเป็ นการรบกวน
สิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบไม่ ว่ า จะเป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ า งและคน
นอกจากนั้นการตอกเข็มโดยใช้ปั่นจัน่ ยังมีขอ้ จากัดของ
พื้นด้วย คือ ต้องทาในพื้นที่ที่ห่างจากที่ ก่อสร้ างเดิ มและ
บริ เวณชุมชน
การพัฒนาของการตอกเข็มโดยใช้ เครื่องจักร
ปั่ น จั่ น จ ะ มี
เครื่ องยนต์ไ ว้ดึ ง
ตุ ้ ม น้ าหนั ก แล้ ว
ปล่อยลงเพื่อตอก
เ ข็ ม แ ล ะ มี ร า ง
เหล็ ก ด้า นล่ า งไว้
เพื่ อ ขยั บ ปั่ นจั่ น
เพื่ อ ไปตอกเข็ ม
ต่อไป
การพัฒนาของการตอกเข็มโดยใช้ เครื่องจักรต่ อมา
รถดี เซลแฮมเมอร์ คือเครื่ องจัก รที่
ได้มีการพัฒนาจากการตอกเข็มโดย
ใช้ปั่นจัน่ โดยมีความสามารถในการ
เครื่ องย้ายได้มากกว่าเดิ มโดยยังคง
ใช้ตุ ้ม น้ า หนัก ในการตอกแต่ เ สี ย ง
และแรงสั่นสะเทือนจะลดน้อยกว่า
การใช้ปั่นจัน่ ตอก
นวัตกรรมใหม่ ในการตอกเข็มโดยใช้ ระบบHydraulic
รายละเอียดเครื่องตอกเข็มโดยใช้ ระบบHydraulic
การใส่ เข็มตอกจะใส่ ตรง
ช่องกลางเครื่ องเป็ นการ
ล็อครอบด้านทาให้เข็มที่
ตอกไม่เอียง
รายละเอียดเครื่องตอกเข็มโดยใช้ ระบบHydraulic
ในการตอกที่ ต ้อ งการแรงแบกทานสู ง ๆ
จาเป็ นต้องมี แรงกดหรื อน้ าหนักที่ เพียงพอ
เพื่อป้ องกันการยกเนื่ องจากแรงปฏิ กิริยาที่
ต้านทานแรงกด โดยตัวเครื่ องสามารถเพิ่ม
น้ าหนักได้โดยการใส่ เหล็กถ่วงน้ าหนักไว้ที่
ฐานรับ(จากรู ปเหล็กถ่วงคือ J14)
รายละเอียดเครื่องตอกเข็มโดยใช้ ระบบHydraulic
การยกเสาเข็มต้องใช้ปั่นจัน่ ยกมาใส่
ในช่ องตอกเข็มเพราะตัวเครื่ องตอก
ไม่ ส ามารถยกเองได้ ดังนั้นต้อ งมี 2
ตัว คือเครื่ องตอกและปั่ นจัน่ ยกควบคู่
กันเสมอ
การเคลือ่ นที่ของเครื่องตอกเข็มโดยใช้ ระบบHydraulic
ขาของเครื่ องตอกเข็ ม
สามารถยกได้ ซึ่ งทาให้
ตั ว เ ค รื่ อ ง ต อ ก เ ข็ ม
สามารถเครื่ องที่ ได้โดย
การเคลื่ อ นที่ จ ะคล้า ยๆ
กับการเดิน
ความสามารถของเครื่องกดระบบHydraulic
ขนาดของเข็มที่ใช้ ได้

เข็มคอนกรี ต
ใช้เล็กสุ ดขนาด 250 mm. x 250 mm.ถึง
ขนาดใหญ่สุด 550 mm. x 550 mm.

เข็ม Spun
ใช้ขนาดเล็กสุ ด Ø 250 mm.
ถึงขนาดใหญ่สุด Ø 600 mm.
ขั้นตอนการตอกเข็มของระบบ Hydraulic
1. กาหนดแรงดันที่ตอ้ งการโดยพิจารณาจากความลึกและน้ าหนักแบก
ทานของเข็มที่ design ไว้ หลังจากนั้นจะทาการคานวณแรงดันที่ตอ้ ง
ใช้ในการกดของเครื่ อง hydraulic
2. กดเข็มลงไปในดินจนทาให้เข็มมีแรงแบกทานตามที่ design ไว้ใน
ข้อ 1.(การทาเช่นนี้เหมือนกับการทา blows count )
3. ทาการกดซ้ าในแรงดันที่กาหนดมาใน ข้อ 1. แล้วตรวจสอบการทรุ ด
ตัวของเข็ม(การทาเช่นนี้เหมือนกับการทา last10 blows)
ขั้นตอนการกดเข็มแบบHydraulic
http://www.g-pile.com.my/method.html
ข้อดี-ข้อเสี ยของการใช้ระบบ Hydraulic
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อดี
เกิดแรงสัน่ สะเทือนน้อย ทาให้ไม่
ต้องคิดมากเรื่ องผลกระทบกับ
สิ่ งก่อสร้างใกล้เคียงและคนที่อยูใ่ กล้
ใช้คนน้อย
ความแม่นยาในการตอกสู ง
โอกาสแตกของเข็มน้อยลง
เสี ยงดังน้อยกว่าระบบปั่ นจัน่ และ
ดีเซลแฮมเมอร์
ความปลอดภัยในการทางาน
ข้อเสี ย
1. ค่าใช้จ่ายในการตอกแพงกว่าปั่ นจัน่
2. ค่าซ่อมบารุ งรักษาตัวเครื่ องสูงและต้อง
ใช้เวลาในการซ่อมนาน
3. ต้องใช้คนที่มีความรู้เฉพาะทาง
4. การตอกที่ขอบมุมไม่สามารถทาได้ถา้
ติ ด สิ่ ง ก่ อ สร้ า งหรื อ ในที่ ที่ เ ครื่ อ งไม่
สามารถเข้าถึงได้
5. ต้องใช้ปั่นจัน่ ยกเข็มเพื่อเอาเข้าเครื่ อง
ตอก
จบนวัตกรรมใหม่

similar documents