Valtakunnallinen työsuojelulautakuntien seminaari

Report
Valtakunnallinen
työsuojelulautakuntien seminaari
Päivi Lanttola
Valtion työmarkkinalaitos
18.10.2011, Säätytalo
Valtion henkilöstöstä
 valtion virastoissa ja laitoksissa
työskentelee noin 86 000 henkilöä.
 v. 2010 välittömästi valtion
palveluksessa olevan henkilöstön
työvoimakustannukset olivat 4,5 mrd €
eli 9 % valtion menoista ja 2,5 % bkt:sta.
 v. 2010 valtion henkilöstön osuus
työllisestä työvoimasta oli 3,5 %,
palkansaajista 4,1 % ja julkisesta
sektorista 16,6 %.
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
18.10.2011
18.10.2011
2
Valtion suurimmat toimialat





maanpuolustus- ja rajavartiointi, 21 %
elinkeinotoiminnan palvelut, 16 %
poliisi- ja pelastustoimi, 14 %
tutkimustoiminta, 11 %
valtiovarainhoito ja vakuutus- ja
rahoituspalvelut, 11 %
 oikeustoimi, 10 %
 ministeriötason toiminta, 7 %
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
18.10.2011
18.10.2011
3
Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo,
koko valtio 2010
Työkyvyttömyyseläkealkavuus 0,71 %
edellisvuoden lopun¹ henkilöstöstä
(630 henkilöä)
- syynä mielenterveyden häiriöt 35 %
- tuki- ja liikuntaelinsairaudet 28 %
- verenkiertoelinten sairaudet 9 %
- muut sairaudet 28 %
Vakavat työtapaturmat
yht. 0,36 /100 htv (305 kpl)
- työpaikkatapaturmat 0,23 /100 htv (203 kpl)
- työmatkatapaturmat 0,12 /100 htv (102 kpl)
Työtapaturmat yht. 4,73/100 htv (4203 kpl)
Sairauspoissaolopäivät 9,7 työpäivää/htv
- kesto keskimäärin 4,8 työpäivää/tapaus
- sairaustapauksia 2,0 tapausta/htv
- 1-3 päivän pituisten sairauspoissaolojen osuus 76,4%
kaikista tapauksista
- terveysprosentti 35,6 % (ilman sairauspoissaoloja
olleiden osuus henkilöstöstä)
- työpaikkatapaturmat 3,36/100 htv (2841 kpl)
- työmatkatapaturmat 1,38/100 htv (1164 kpl)
- ammattitaudit 0,098/100 htv (83 kpl)
- vireillä 0,14/1000 htv (115 kpl)
Tyytyväisyys keskimäärin 3,4
Työolot 3,5
Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7
Kehittymisen tuki 3,2
Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7
Tiedonkulku 3,1
Johtaminen 3,4
¹ Yliopistojen poistuminen
valtionhallinnon piiristä
huomioitu.
Henkilöstö 86 383 (84721 htv)
Miehet 51 %, naiset 49 %, k-ikä 45,1 v., koulutustasoindeksi 5,1
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
Lähdetiedot: Tahti, VK:n vakuutustilastot
18.10.2011
18.10.2011
4
Työsuojeluhaasteita valtion työpaikoilla
 Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 riskienarvioinnin kehittäminen
 työturvallisuuden tason nostaminen ja hyvän
turvallisuuskulttuurin merkitys
 työsuojeluorganisaation kehittäminen
 työturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja koulutus
 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen




ikääntyminen
eläköityminen ja siihen liittyvä vaihtuvuus
valtionhallinnon ja organisaatioiden muutokset
osaaminen ja työn hallinta
 Erityiskysymyksiä: työn kuormittavuuden hallinta,
työaikojen hallinta, sisäilman laatu, työhön liittyvä
väkivallan uhka
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
18.10.2011
18.10.2011
5
Kommentteja runkosuunnitelmaan



Hyvien työolojen merkitys kasvaa. Työurien pidentäminen sekä
tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen nojaavat voimakkaasti
siihen, millaisiksi suomalaiset kokevat oman työpaikkansa työolot.
Laadukas ja vaikuttava työsuojeluvalvonta on tärkeässä roolissa.
Runkosuunnitelmassa esitetään viisi työsuojelun vastuualueiden
strategista päämäärää:


työpaikoilla on toimivat työsuojelun hallinnan käytännöt; entä toiminnan
suunnitelmallisuus, ennakoivuus ja työpaikalla tapahtuva eri osapuolten välinen
yhteistyö
Valvonnan vaikuttavuus on ansaitusti nostettu keskeiseksi asiaksi
runkosuunnitelmassa.





sidosryhmäyhteistyöhön on panostettu ja yhteistyön kehittämistä jatketaan;
viestintä, asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen
vastuualueiden rooli VAV:n valinnoissa kasvaa
toimintaympäristöanalyysien rakennetta yhtenäistetään
valvonnan laadun kehittäminen ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen; hyvänä
esimerkkinä valvontaohjeet
valvonnan toteuttaminen hankkeina
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
18.10.2011
18.10.2011
6
Kommentteja runkosuunnitelmaan
 VAV:ssa nostaisin valtiotyönantajan näkökulmasta erikseen esille
harmaan talouden torjunnan ja työn haitallisten
kuormitustekijöiden valvonnan.
 Tavoitteena lisätä tarkastusten määrää nykyisestä; tavoite on
perusteltu, tarkastusten kohdentuminen vaikuttavuuden kannalta
avainasemassa.
 Toiminnan kannalta on ratkaisevaa riittävä, osaava ja alueellisesti
oikeinsijoittunut henkilöstö:





resurssien kokonaismäärä
henkilöstön jakaantuminen eri vastuualueille
vastuualueiden voimavarajaon perusteiden tarkistaminen
toimivat työvälineet; tietojärjestelmät
systemaattisen koulutusjärjestelmän käyttöönotto
 Miten valvonnan vaikuttavuutta voidaan mitata? Miten voidaan
arvioida valvonnan merkitys ja osuus työoloissa tapahtuneissa
muutoksissa?
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion
työmarkkinalaitos
18.10.2011
18.10.2011
7

similar documents