FZOEU_Drugi dio_Mogucnosti sufinanciranja_FZOEU_KC

Report
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Mogućnosti sufinanciranja
projekata energetske učinkovitosti
dr.sc. Vesna Bukarica, dipl.ing.el.
Filip Brkljača, dipl.ing.prom.
Sadržaj prezentacije

Kako do sredstava Fonda?

Mogućnosti za tvrtke i obrtnike

Energetski pregledi i sustavi upravljanja energijom

Obnovljivi izvori energije (OIE)

Energetska učinkovitost (EnU) u industriji

EnU u zgradama

Čisti transport

Ostali programi Fonda

Zaključna razmatranja
2
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Kako do sredstava Fonda?
dr.sc. Vesna Bukarica
[email protected]
3
Kako do sredstava Fonda?
Javni natječaj
• Otvoren do 60 dana
• Povjerenstvo + odluka
Direktora/Upravnog odbora
-> max.75 dana
• Složeni investicijski projekti –
natjecanje kvalitetom za
raspoloživa sredstva Fonda
Javni poziv za neposredno
sufinanciranje
• Otvoren tijekom kalendarske
godine do isteka sredstava
• Brze odluke (max.45 dana)
• Jednostavni projekti bez
potrebe za rangiranjem
zahtijeva, manji iznosi
• Princip „Tko prvi…” uz
zadovoljavanje svih
propisanih uvjeta
4
Dodjela sredstava Fonda - iznosi
Projekti zaštite okoliša, EnU i OIE
100%
60%
80%
Sanacija lokacija s
opasnim otpadom
Područja posebne
državne skrbi
Odluka Vlade RH
(posebna važnost)
Prva skupina otoka
Prijava za
sufinanciranje iz
fondova EU
40%
Druga skupina
otoka
Prva skupina
JLP(R)S
Svi ostali
Brdsko-planinska
područja
Zaštićeni dijelovi
prirode
Druga skupina
JLP(R)S
Objekti za gosp.
otpadom (osim
reg. i žup. CGO)
Priprema projektne
dokumentacije
(prema strateškim i
planskim
dokumentima RH)
5
Investicije u EnU i OIE – plan za 2014
201 milijun kn za EnU i OIE projekte
Nacionalni energetski programi
2%
OIE
2% 2%
2%
6%
Održiva gradnja
21%
2%
Čisti transport
Obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti
Ostali programi
Višestambene zgrade - obnova
15%
9%
Višestambene zgrade - dokumentacija
Javne zgrade - obnova
Javne zgrade - dokumentacija
2%
Energetski pregledi i certifikati
Aktivnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini
7%
22%
3%
1%
4%
Nacionalna energetska politika
Međunarodna suradnja
Informiranje i edukacija
Mogućnosti za poduzetnike –
sufinanciranje projekata EnU u tvrtkama/obrtima
Energetski pregledi i sustavi upravljanja
energijom
Vozni
park
Nekretnine
Proizvodni
proces
Korištenje
OIE
Zgrade
Vozila i
vozači
7
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Energetski pregledi i sustavi
upravljanja energijom
dr.sc. Vesna Bukarica
[email protected]
8
Zakonske obveze velikih poduzeća

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)


Prijenos Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25.
listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti
Obveze velikih tvrtki

Izraditi energetski pregled svake četiri godine!

Energetski pregled će se provoditi prema posebnom pravilniku
kojega propisuje MINGO u roku 3 mjeseca od stupanja Zakona na
snagu

Iznimka:

“…velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ili
okolišem, koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih
pregleda, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog
neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim
normama nisu dužna izraditi energetski pregled.”
9
Javni poziv za energetske preglede i
sustave upravljanja energijom (1/2)

Još uvijek otvoren!

Mogućnosti sufinanciranja za tvrtke/obrtnike (bez obzira radi li se
o velikom ili malom/srednjem poduzeću):


Energetski pregledi industrijskih postrojenja

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Uvođenje sustava gospodarenja energijom u skladu s HRN EN
ISO50001

Trošak stručne savjetodavne usluge za cjelovitu provjeru usklađenosti i
usklađivanje s normom

Trošak ocjene sukladnosti i certificiranja od strane akreditirane pravne
osobe
Max. 50.000 kn po ponudi
10
Javni poziv za energetske preglede i
sustave upravljanja energijom (2/2)

Dokumentacija za prijavu:

Prijavni obrazac

Dokazi vlasništva i legalnosti građevine/zgrade

Ponude za:

Energetske preglede/certificiranje zgrada (ovlaštene osobe)

Izdavanje certifikata o usklađenosti s normom (akreditirane osobe)

Savjetodavne usluge provjere usklađenosti i usklađivanje (popis
referenci)

Ulaganje vlastitih sredstava

Izjava da niste u poteškoćama

Izjava o potporama male vrijednosti

BON 2 i BONPLUS obrasci – ne stariji od 30 dana
11
Prednosti uvođenja sustava upravljanja
energijom (1/2)

Snimak stanja i ocjena potencijala kroz energetski pregled, nakon
čega slijedi….

… odluka na razini tvrtke/institucije i donošenje politike
energetske učinkovitosti, koje se provodi kroz….

… uspostavu organizacijske strukture, procedura za kontinuirano
praćenje i analizu potrošnje energije te provedbu mjera
energetske učinkovitosti

Norma ISO 50001:2011, Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi s uputama za
uporabu, daje okvir za zahtjeve za sustave upravljanja energijom (energy
management systems, EnMS). Prikladna je za primjenu u svim organizacijama,
velikim i malim, u javnom i privatnom sektoru, u proizvodnji i uslugama, u svim
područjima svijeta. Normom ISO 50001 uspostavit će se okvir za upravljanje
energijom u industrijskim pogonima, komercijalnim, administrativnim i državnim
zgradama te cijelim organizacijama. Procjenjuje se da će ta norma, koja je
usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati
na oko 60 % svjetske uporabe energije
12
Prednosti uvođenja sustava upravljanja
energijom (2/2)
Nadzor i aktivno praćenje provedbe projekata!
planiranje
- SEAPI, akcijski planovi i
programi EnU i OIE
verifikacija postignutih
(nacionalni, županijski,
ušteda i izvještavanje
javni sektor)
- ostali strateški i operativni
dokumenti (EnU i OIE) – općine,
gradovi, županije
- Poslovni planovi tvrtki i obrtnika
Izvještavanje
provedba
(financiranje)
praćenje i
ocjenjivanje
- sektor industrije
- sektor prometa
- sektor kućanstva
usluge:
- javni sektor
- komercijalni sektor
(obveza
prema Fondu)!
13
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
EnU u proizvodnim procesima
Korištenje OIE
EnU u zgradama
14
Sufinanciranje EnU u proizvodnim
procesima
1. korak
• sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
• 40 (60/80)% opravdanih troškova nakon verifikacije
projektne dokumentacije
• Subvencija do 1.000.000 kn (4.000.000)
• Javni poziv otvoren do kraja godine!
2. korak
• sufinanciranje radova
• 40 (60/80)% opravdanih troškova za grupe radova po
situacijama
• Subvencija do 1.400.000 kn (15.000.000)
• Javni natječaj otvoren do 15.12.2014.!
15
Opravdani troškovi za projekte EnU u
proizvodnim procesima

Što se može sufinancirati?

Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim
procesima

Poboljšanje učinkovitosti rashladnih sustava

Učinkoviti elektromotorni pogoni

Revitalizacija infrastrukture (rasvjeta, procesna voda, itd.)

Zamjena primarnog energenta

Uvođenje/poboljšanje automatizacije

Elektroenergetika (kompenzacija jalovine)

Ušteda energije >20%

Zahvati na ovojnici i gradnja novih postrojenja – NE!

Naglasak: PDV nije opravdani trošak!
16
Potrebna dokumentacija

Prijavni obrazac

Opis projekta, terminski plan,
izračun ušteda

Izjavu o zaokruženoj financijskoj
konstrukciji ulaganja

Glavni projekt ili studija
izvodljivosti (ESCO)

Dokaz da je građevina postojeća u
smislu odredbi važećeg Zakona o
gradnji

Potvrda porezne uprave

Sjedište na području RH registracija

Izjava da niste u poteškoćama

Troškovnik opreme, radova i
usluga

Izjava o potporama male
vrijednosti

Akt za građenje ili izjava
projektanta da nije potreban

BON 2 i BONPLUS obrasci – ne
stariji od 30 dana

ZK izvadak kao dokaz o vlasništvu
nad zemljištem odnosno
građevinom
17
Sufinanciranje projekata korištenja OIE


Osnovne informacije

Natječaj otvoren do 30. studenog 2014.!

40 (60/80)% opravdanih troškova za grupe radova po situacijama

Subvencija do 1.400.000 kn (15.000.000)
Predmet natječaja


Suproizvodnja:

toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija)

toplinske i električne energije (kogeneracija)
Proizvodnja:

električne energije,

toplinske/rashladne energije

čvrstih biogoriva
18
Opravdani troškovi za projekte
korištenja OIE

Troškovi nabave, ugradnje, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i
puštanja u pogon sustava za:

Proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, vode (< 10
MW)

Proizvodnju toplinske energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke
vode te grijanje i hlađenje prostora s:


toplinskim sunčanim kolektorima

kotlovima na biogoriva

dizalicama topline energetske klase A

geotermalnim izmjenjivačima topline
Proizvodnju čvrstih biogoriva

Izrada pripremne i projektne dokumentacije – NE!

Naglasak: PDV nije opravdani trošak!
19
Potrebna dokumentacija

Prijavni obrazac

Opis projekta, terminski plan,
učinci

Izjavu o zaokruženoj
financijskoj konstrukciji
ulaganja

Dokaz da je građevina
postojeća u smislu odredbi
važećeg Zakona o gradnji

Potvrda porezne uprave

Sjedište na području RH registracija

Glavni ili izvedbeni projekt

Izjava da niste u poteškoćama

Troškovnik opreme, radova i
usluga

Izjava o potporama male
vrijednosti

Akt kojim se odobrava
 BON 2 i BONPLUS obrasci – ne
građenje ili izjava projektanta
stariji od 30 dana
da nije potreban

ZK izvadak kao dokaz o
vlasništvu nad zemljištem
odnosno građevinom
20
Sufinanciranje projekata EnU
komercijalnih nestambenih zgrada

Javni natječaj za zgradarstvo – zatvoren 23.5. 2014.

Energetska obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih (energ. razred A)

Zahtjevi:


Vlasništvo građevine (ZK izvadak)

Legalnost građevine (dokazi da je zgrada postojeća)

Glavni projekt

Izračun ušteda energije

Akt o građenju i ostale dozvole, suglasnosti i odobrenja ili izjava nadležnog
tijela/ovlaštenog projektanta da nisu potrebni

Registracija, ulaganje vlastitih sredstava, izjava da niste u poteškoćama, izjava
o potporama male vrijednosti, BON 2 i BONPLUS obrasci, nema nepodmirenih
obveza i dugovanja…
Max. 1.400.000 kn po projektu
21
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (1/6)
Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka
Krov
U≤0,20 (0,25)
W/m2K
Vanjska stolarija
U≤1,40 (1,60)
W/m2K za komplet
Zamjena energenta,
priključak plina
(spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom
Strop prema negrijanom tavanu
U≤0,20 (0,25) W/m2K
Vanjski zid
U≤0,25 (0,40)
W/m2K
Pod prema negrijanom
podrumu/garaži
U≤0,20 (0,25) W/m2K
Pod prema tlu
U≤0,25 (0,45)
W/m2K
Ukopani dijelovi ovojnice
U≤0,25 (0,45) W/m2K
22
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (2/6)
Sustavi grijanja prostora i
potrošne tople vode

kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sječku/pelete i pirolitički), dizalice
topline energetske klase A prema
Eurovent Energy Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde

sunčani toplinski kolektori

spremnik ogrjevne vode

toplinski razvod s ogrjevnim tijelima

oprema i pribor za spajanje

ugradnja
23
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (3/6)
Sustavi hlađenja i prozračivanja

dizalice topline energetske klase A
prema Eurovent Energy Efficiency

kolektorsko polje ili geosonde

razvod rashladnog medija s
rashladnim tijelima

oprema i pribor za spajanje

ugradnja

uređaji s povratom otpadne topline
s priborom i opremom

kanalni razvod i strujni elementi
24
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (4/6)
Centralno upravljanje
KGH sustavima

napojni, upravljački, signalni i
komunikacijski kablovi

razdjelnice sa zaštitnom i
upravljačkom opremom

sklopni materijal i pribor

pripadajuća građevinska oprema i
radovi

troškovi ispitivanja s izdavanjem
mjernih ispitnih protokola

ostali pripadajući dijelovi instalacije
25
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (5/6)
Unutarnja rasvjeta

rasvjeta s minimalnom ukupnom
efikasnosti 60 lm/W

sustav regulacije osvjetljenosti
prostora

spojni i montažni pribor, kabeli,
instalacijske i zaštitne cijevi,
razdjelni ormari/kutije, osigurači,
prekidači i ostala zaštitna i razdjelna
oprema u funkciji unutarnje rasvjete
26
Opravdani troškovi za projekte EnU
komercijalnih nestambenih zgrada (6/6)
Sustav daljinskog očitanja
potrošnje energije i vode

cjelokupna oprema za mjerenje i
prijenos podataka

troškovi ugradnje

troškovi programiranja sučelja za
isporuku podataka u ISGE

oprema EE panela (televizor,
računalo, nosač)
27
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Čisti transport
Filip Brkljača
[email protected]
SEKTOR PROMETA
(MINGO:Energija u RH 2012.)
Ukupna potrošnja
Gubici transformacija
Neposredna potrošnja
16,2%
Pogonska potrošnja
7,3%
Industrija
16,8%
Gubici transporta i distribucije
2,7%
Promet
33,9%
Neenergetska potrošnja
6,1%
Opća potrošnja 49,3%
• Kućanstva
• Poljoprivreda
• Građevina
• Usluge
Neposredna potrošnja
67,7%
Pregled programa čistog transporta
Hibridna i
električna vozila
Eko vožnja
Ostale mjere
Zelena linija
Javni pozivi za sufinanciranje kupnje
hibridnih i električnih vozila (1/3)

Datum objave Javnih poziva: 16. travanj 2014.

Korisnici: fizičke osobe, trgovačka društva i obrti

Sredstva Fonda:

a.
Električna vozila – 70.000,00 kuna
b.
Hibridna električna “plug in” vozila – 50.000,00 kuna
c.
Hibridna vozila – 30.000,00 kuna
Rezultati: odobreno 15,5 milijuna za sufinanciranje 440
vozila
a)
53 električna vozila
b)
8 hibridnih “plug in” vozila
c)
379 hibridnih vozila
Javni pozivi za sufinanciranje kupnje
hibridnih i električnih vozila (2/3)
PRIJAVA, UGOVORANJE, ISPLATA

Dokumentacija potrebna za prijavu projekta i sklapanje ugovora s Fondom:
1.
Prijavni obrazac,
2.
Informativna ponuda za nabavu vozila,
3.
Preslika osobne iskaznice.

Odluka o korištenju sredstava Fonda i ugovaranje projekta

Rok od 6 mjeseci za provedbu projekta od dana sklapanja ugovora

Provedba projekta i dokumentacija potrebna za isplatu sredstava Fonda:
1.
Račun, te dokaz o plaćanju računa,
2.
Izjava o sukladnosti vozila,
3.
Preslika prometne dozvole.
NAJAVA NOVIH JAVNIH POZIVA: VELJAČA 2015…
Javni pozivi za sufinanciranje kupnje
hibridnih i električnih vozila (3/3)

Uloga Ministarstava i Fonda u promicanju korištenja električnih
i hibridnih vozila
1)
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN 108/13) –
Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon
nisu predmet oporezivanja.
2)
Izmjena Uredbe kojom se obračunava posebna naknada za okoliš
prilikom produženja registracije vozila – NOVOST – obračun
prema prijeđenim kilometrima i emisiji CO2.
3)
Poticaji – Fond.
Edukacija vozača o elementima eko
vožnje (1/3)


Pilot projekt (2013.)

Provedeno 170 treninga (119 za teretna vozila i 51 za osobna vozila)

Na razini svih teretnih vozila i autobusa ostvarena je ušteda u
potrošnji energenata od 8,87%,

Na razini svih osobnih vozila ostvarena je ušteda u potrošnji
energenata od 18,70%.
Datum objave Javnog poziva: 19. rujna 2014. godine

Korisnici: trgovačka društva i obrti; subvencija 40% opravdanih
troškova ulaganja (PDV nije opravdan trošak)

Prihvaćene ponude: INA d.d., Konzum, Libertas Dubrovnik,
Čazmatrans, Franck, Jamnica, Tisak, Ledo, Hrvatska pošta, Zvijezda,
KD Autotrolej, Atlantic trade d.o.o. itd..

Javni poziv zatvoren
Edukacije vozača o elementima vožnje
(2/3)
Obvezna dokumentacija za prijavu projekta:
1.
Prijavni obrazac koji se može preuzeti s Internet stranice Fonda
2.
Izjava o korištenim državnim potporama koje su primljene
tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće
fiskalne godine, ovjerenu pečatom i potpisom ponuditelja
(obrazac izjave može se preuzeti u prostorijama Fonda ili s
Internet stranice Fonda: (www.fzoeu.hr),
3.
Preslika ponude za edukacije vozača o elementima eko vožnje,
ovjerenu od strane ovlaštenog pružatelja navedene usluge
4.
Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne
stariju od 30 dana
5.
Dokaz da je odabrani pružatelj usluge edukacije vozača o
elementima eko vožnje ovlašten za provedbu iste
Edukacije vozača o elementima vožnje
(3/3)
Obvezna dokumentacija za isplatu sredstava Fonda:
1.
Račun/e za edukacije o eko vožnji,
2.
Preslike pojedinačnih certifikata/svjedodžbi za svaku uspješnu
provedbu edukacije o elementima eko vožnje s naznačenim
imenom i prezimenom polaznika,
3.
Izjava o korištenim državnim potporama,
4.
Instrument osiguranja namjenskog korištenja sredstva Fonda u
obliku bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika.
Rok za provedbu projekta – 6 mjeseci od dana dostave Odluke o
sufinanciranju projekta!
NAJAVA NOVOG JAVNOG POZIVA: TRAVANJ 2015…
Ostale mjere EnU u prometu (1/5)

Datum objave Javnog poziva: 19. rujan 2014. godine

Korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave,
trgovačka društva i obrti

Sredstva Fonda:
a.
Jedinice lokalne i regionalne samouprave: pomoć ( 40, 60 ili
80% ovisno o indeksu razvijenosti)
b.
Trgovačka društva i obrti: subvencija (40% opravdanih
troškova ulaganja)

Dostava ponuda: dvije ponude za sufinanciranje različitih
mjera, svaka do najviše 200.000,00 kuna

Javni poziv zatvoren
Ostale mjere EnU u prometu (2/5)
Mjere sufinanciranja:

Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i
pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP) ili kupovina vozila
pregrađenih na električni pogon

Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala (mogući ponuditelj:
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

Kupnja električnih bicikala čija najveća trajna snaga nije veća od
0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina
dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale
(nije moguće prijaviti manje od 5 i više od 15 električnih bicikala)

Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i
optimiranje ruta distribucije

Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim
indikatorom trajanja faze crvenog svjetla (mogući ponuditelj:
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
Ostale mjere EnU u prometu (3/5)
Obvezna dokumentacija:
1.
Prijavni obrazac koji se može preuzeti s Internet stranice Fonda
2.
Ponudbeni troškovnik ili ponuda za provedbu projekta (s naznačenom
jediničnom cijenom i rekapitulacijom troškova s istaknutim PDV-om)
3.
Terminski plan provedbe projekta (naznačiti ključne faze projekta poput
početka i završetka izvođenja radova i sl.),
4.
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac Izjave može se
preuzeti u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda:
(www.fzoeu.hr)
5.
Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od
30 dana od dana slanja dokumentacije
6.
Izvod iz sudskog ili obrtnog registra
7.
BON 2 (SOL 2) ne stariji od 30 dana
8.
Izjava da poduzetnik nije u poteškoćama (obrazac izjave može se preuzeti
u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda: (www.fzoeu.hr)
Ostale mjere EnU u prometu (4/5)
Obvezna dokumentacija za isplatu sredstava Fonda:
1.
Račun,
2.
Izjava o korištenim državnim potporama,
3.
Instrument osiguranja namjenskog korištenja sredstva
Fonda u obliku bjanko zadužnice ovjerene od javnog
bilježnika.
Rok za provedbu projekta – 12 mjeseci od dana dostave
Odluke o sufinanciranju projekta!
Ostale mjere EnU u prometu (5/5)
Prihvaćene ponude:
Kupnja 135 električnih bicikala…
10 semaforskih raskrižja s indikatorom trajanja faze crvenog svjetla…
Izgradnja 8 sustava javnih gradskih bicikala…
4 projekta prerade vozila na električni ili SPP pogon…
3 projekta uvođenja programskog rješenja za računalno planiranje i
optimiranje ruta distribucije…
NAJAVA NOVOG JAVNOG POZIVA: TRAVANJ 2015…
Zelena linija

Korisnici: javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima prirode (nacionalni parkovi i parkovi prirode)

Sredstva Fonda: pomoć u iznosu od 80% opravdanih troškova
ulaganja

Mjere sufinanciranja:
a.
Vozila na električni i hibridni pogon,
b.
Plovila na električni i hibridni pogon,
c.
Bicikli na električni pogon,
d.
Električna vozila za prijevoz putnika ili tereta,
e.
Izgradnja punionica za električna vozila.
Ostali projekti

Autobusi za javni gradski prijevoz putnika s pogonom na stlačeni
prirodni plin (Grad Rijeka i Grad Zagreb)

Punionice za vozila na stlačeni prirodni plin (Energo d.o.o. Rijeka i
Grad Zagreb)

Zamjena 180 mopeda električnim biciklima (Hrvatska pošta d.d.)

Punionice za električna vozila u podzemnim garažama Grada
Zagreba (Zagrebparking d.o.o.)

Civitas Dynamo projekt – car sharing sustav + elektrifikacija 2
autobusa za javni gradski prijevoz putnika (Grad Koprivnica)

Nabava električnih vozila (Zagrebački holding, podružnica
Gradska groblja)

Itd….
Zaključak

Sektor prometa je najveći pojedinačni sektor potrošnje energije

Sektor u kojem se očekuje (i ostvaruje) najbrži rast energetske
potražnje što za posljedicu ima daljnje povećanje emisije štetnih
tvari

Implementacijom mjera energetske učinkovitosti u prometu
smanjuju se eksterni troškovi prometnog sektora (onečišćenje
okoliša, prometne nesreće, zagušenje, klimatske promjene, buka)
koji se procjenjuju na cca 10% BDP-a Europske unije

Od cjelokupne emisije sektora prometa, 25% emisija CO2 nastaje
iz prometa koji se odvija u urbanim sredinama EU

Nužna suradnja ministarstava nadležnih za promet, energetiku i
zaštitu okoliša na osiguranju sredstava te pokretanju i provedbi
aktivnosti zajedno s Fondom, kao i svim drugim relevantnim
subjektima iz privatnog i javnog sektora
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Ostali programi Fonda
dr.sc. Vesna Bukarica
[email protected]
45
Pregled ostalih programa Fonda
Programi energetske
obnove zgrada
(javne, obiteljske
višestambene)
Javna rasvjeta
Ostale ‘soft’
mjere
46
Program energetske obnove
zgrada javnog sektora
Odlukom Vlade RH i ugovorom između FZOEU i
APN-a osigurano 165.000.000,00 kn
(2014. – 2015.)
5,5 milijuna kn
160 milijuna kn
100% opravdanih troškova
40% opravdanih troškova
energetski pregledi i certifikati,
prema potrebi projekti zadaci
energetska obnova temeljem
ugovora o energetskom učinku
Do sada isplaćeno > 0,5 milijuna
kn
Do sada nije bilo isplata!
47
Program energetske obnove
obiteljskih kuća
Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Fonda u 2014. godini
predviđa 50.000.000,00 kn za program obnove obiteljskih
kuća
Provedba programa putem JLP(R)S!
Mjere EnU
Sustavi OIE
Plan: 25 milijuna kn
Udio Fonda: 40%, 60% ili 80%
Udio JLP(R)S: 10%, 5% ili 2,5%
Plan: 25 milijuna kn
Udio Fonda: 40%, 60% ili 80%
Udio JLP(R)S: 10%, 5% ili 2,5%
Odobreno
> 112 milijuna kn
za oko 3.400 kućanstava!
Odobreno
> 43 milijuna kn
za oko 2.6000 sustava!
48
Program energetske obnove
višestambenih zgrada
Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Fonda u 2014. godini
predviđa 20.000.000,00 kn za programe obnove
višestambenih zgrada
Prijava putem upravitelja!
Energetski pregledi i
certifikati
Projektna dokumentacija
Energetska obnova
Plan: 1,5 milijun kn
40%, 60% ili 80%
opravdanih troškova
Plan: 3,5 milijuna kn
100% opravdanih troškova
(max. 35.000 ili 200.000 kn)
Plan: 15 milijuna kn
40%, 60% ili 80%
opravdanih troškova
Odobreno
> 2,2 milijuna kn
za 447 zgrada!
Odobreno
> 8 milijuna kn
za 245 zgrada!
Odobreno
> 34 milijuna kn za
82 zgrade!
49
Javni natječaj za energetsku
učinkovitost u zgradarstvu
Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva Fonda u 2014. godini
predviđa 25.000.000,00 kn za zgradarstvo
Projekte mogle prijaviti JLP(R)S, tvrtke i obrtnici!
Mjere EnU u zgradama i izgradnja novih niskoenergetskih zgrada
koje nisu namijenjene za prodaju (razred A)
25 milijuna kn
Udio Fonda: 40%, 60% ili 80%
Odobreno > 43,6 milijuna kn za 75 projekata!
Od toga 4 milijuna kn za 10 projekata tvrtki i obrtnika
(komercijalni sektor)
50
Energetski učinkovita i ekološka javna
rasvjeta – javni pozivi
1. korak
2.korak
3.korak
• Energetski pregled javne rasvjete – zakonska obveza po ZUKE
• 1 milijun kn
• Zatvoren – odobreno 55 pregleda!
• Projektna dokumentacija (glavni/izvedbeni projekti) – temeljem
energetskog pregleda
• 1,6 milijuna kn
• Zatvoren – odobren 31 projekt!
• Rekonstrukcija/izgradnja sustava javne rasvjete
• 15 milijuna kn
• Zatvoren – odobreno 19 projekata!
51
Ostale ‘soft’ mjere

Obrazovni, istraživački i razvojni projekti


Projekti koji se sufinanciraju iz programa EU


Javni poziv otvoren do kraja 2014.
Javni poziv otvoren do kraja 2014. ili do isteka sredstava
Potpora provedbi nacionalne klimatsko-energetske politike
52
Što je potrebno za uspješnu provedbu
projekata?

stručan i profesionalan kadar

temeljito planiranje projekata, s naglaskom na
zadovoljavanje tehničkih zahtjeva

pravovremena dostava cjelovite dokumentacije

aktivna suradnja sa stručnim službama Fonda

osigurati kontrolu provedbe projekta

informiranje javnosti
Sredstva Fonda u 2014. godini
za EnU i OIE
800mil.kn
1820
projekata
420mil.kn
poticaja iz Fonda
pokrenutih
investicija
Plan za 2015. godinu

Daljnja provedba Vladinih programa energetske
obnove (javne zgrade, obiteljske kuće, višestambene
zgrade, nestambene zgrade komercijalne namjene)

Sufinanciranje energetski učinkovitih sustava javne
rasvjete

Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

Sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila te
ostalih mjera EnU u prometu

Sufinanciranje obrazovnih istraživačkih i razvojnih
studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u
područjima EnU i OIE…
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Hvala na pažnji!
[email protected]
[email protected]
Besplatni info-telefon: 0800 200 170

similar documents