Poruchy chování

Report
Mgr. Lada Chaloupková
speciální pedagog, videotrenér,
metodik osobní asistence o.s. Rytmus
CVT – Centrum pro videotrénink
Poruchy chování
Neklidné dítě
Témata - obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poruchy chování, neklidné dítě – příznaky
Poruchy chování z hlediska psychiatrické
diagnózy
Příčiny sociální a biologické
Reakce širšího okolí na dítě
Pocity dětí
Charakteristika těchto dětí
Zásady práce s dětmi s poruchami chování
Náprava a terapie
Poruchy chování

Výzkum – 2/3 rodičů si myslí, že jejich dítě je
výrazně neklidnější než ostatní děti

Důvod – dospělí mají menší toleranci k živosti
děti (hektická doba, přepracování)
Poruchy chování, neklidné dítě příznaky
V oblasti poruchy pozornosti
 Dítě často zapomíná
 Ztrácí věci
 Problémy s udržením pozornosti při výuce, hře
 Dělá tzv. chyby z nepozornosti
 Nepostupuje podle instrukcí
 Nedokončuje úkoly
V oblasti hyperaktivity
 Dítě nevydrží sedět v lavici
 Provádí bezděčné pohyby rukama i nohama
 Často pobíhá, leze přes překážky
 Bývá velmi hlučné – nepřiměřeně povídavé
Poruchy chování, neklidné dítě příznaky
V oblasti impulzivity
 Dítě často vykřikuje odpověď, dříve než je dopovězena
otázka
 Má obtíže při čekání, nedokáže stát v řadě
 Často vyrušuje, skáče druhým do řeči
Syndrom ADHD/ADD
 Některé ze symptomů se vyskytly před 7. rokem věku
 Objevují se ve dvou či více prostředích (domov, škola,
kroužek)
 Nastávají problémy v sociálních vztazích
Poruchy chování z hlediska
psychiatrické diagnózy
Rozlišujeme čtyři základní projevy poruch
chování:
 Agresivita nebo závažné náznaky ohrožení lidí
nebo zvířat
 Úmyslné poškozování věcí a majetku (např.
vandalismus)
 Opakovaná porušení domácích nebo
školních pravidel, právní delikty
 Stálé lhaní, vyhýbání se důsledkům svého
chování
Poruchy chování z hlediska
psychiatrické diagnózy
Agrese k lidem a zvířatům
 často šikanuje, vyhrožuje nebo zastrašuje druhé
 často začíná pranice nebo šarvátky
 jako zbraň používá předměty, které mohou těžce zranit
druhé (např. kameny, nože apod.)
 projevuje fyzickou agresi a hrubost k lidem
 projevuje fyzickou agresi a hrubost ke zvířatům
 krade způsobem, při němž dochází ke střetu s obětí
(např.: loupežná přepadení vydírání apod.)
 vynucuje si na druhém sexuální aktivitu.
Poruchy chování z hlediska
psychiatrické diagnózy
Destrukce majetku a vlastnictví
 ničí majetek druhých
 zakládá ohně se záměrem vážného poškození
Nepoctivost nebo krádeže
 vloupává se do domů, budov a aut
 často lže, aby získal prospěch nebo výhody nebo aby se
vyhnul povinnostem a závazkům
 krádeže bez konfrontace s obětí (např.: v samoobsluze,
falšování podpisů, listin apod.)
Poruchy chování z hlediska
psychiatrické diagnózy
Vážné porušování pravidel
 před třináctým rokem opakovaně zůstává přes
zákazy rodičů dlouho do noci venku
 utíká z domova, ačkoliv bydlí v domě rodičů
nebo jejich zástupců (nejméně dvakrát)
 nebo se nevrací dlouhou dobu
 časté záškoláctví před třináctým rokem
Poruchy chování z hlediska
psychiatrické diagnózy


Vyskytují-li se zároveň alespoň tři z výše
uvedených základních projevů, a to
minimálně po dobu 6 měsíců, hovoříme o
„poruchách chování“ ve smyslu psychiatrické
diagnózy
Izolované projevy nežádoucího chování
(například krádeže, drogy, agresivní chování,
situační lži) jsou častým jevem během dětství
(v různých obdobích je vykazuje až 80 % dětí),
ale v žádném případě nepředstavují poruchy
Poruchy chování - příčiny sociální









Hektičnost doby a stres – mnoho podnětů a vlivů
Nadměrná zátěž dítěte – nemá čas samo na sebe
Nedostatek, nebo mnoho podnětů a pozornosti ze
strany rodičů.
Nedostatek pohybu – TV, PC
Problémy v rodině – rozvod, odloučení
Problémy ve škole – šikana
Nesprávné výchovné postupy – nedůslednost, chybí
hranice, domácí rituály
Úzkostná matka – přemíra péče, matka sama sobě nevěří
- ztráta intuice
Děti zanedbávané, týrané, zneužívané
Poruchy chování –
příčiny biologické
Temperament dítěte – ovlivněn vlastnostmi CNS (centrální
nervové soustavy)
Funkční porucha mozku
 drobná poranění mozku (při porodu, úraz)
 nezralá některá centra – více se projevuje u chlapců (nedonošené
děti)
LDE – lehká dětská encefalopatie – drobné poškození mozku
LMD – lehká mozková dysfunkce – špatná funkce některých
center v mozku
Reakce širšího okolí na dítě
Děti jsou pokládány za zlomyslné a
nevychované
 Jsou „vylučovány“ ze školních a
předškolních zařízení pro nevhodné chování
 Mají odklad školní docházky (jednou i
vícekrát), rodiče propadají beznaději a volí
přísné tresty, které nevykazují žádný efekt.
 To vede ještě ke zhoršení některých
nežádoucích projevů případně i jejich upevnění

Pocity dětí
Převládají u nich pocity úzkosti, nervozity pomůže struktura, řád
 Nerozumí svému chování, nedělají věci
naschvál
 Těžce prožívají svůj neúspěch, obávají se
kritiky
 Nedokáží si vybrat z podnětů ten
nejdůležitější - důležité je naučit hledat systém

Charakteristika těchto dětí




Vztahová nestálost, neschopnost důvěrného
a osobního vztahu k rodičům, vychovatelům i
vrstevníkům
Narušené vztahy k vrstevníkům, izolace,
neoblíbenost. Dítě se zdá, jakoby nemělo vztah k
lidem ani ničemu živému
Vzdorovitost, neposlušnost, špatná
zvladatelnost, odpor k autoritám
Porucha je často spojena s hyperaktivitou a
poruchami pozornosti a je častější u chlapců
Zásady práce s dětmi
s poruchami chování









Snažte se zabezpečit v rodině klid a pohodu
Vytvořte bezpečnou atmosféru
Zaveďte doma pevný režim
Zařazujte do programu časté pohybové aktivity
Omezte podněty – televize, počítač, časté návštěvy
Využívejte relaxační techniky
Podporujte a chvalte dítě
Dávejte jasné a stručné pokyny, co má dítě dělat
(„Jdi pomalu.“)
Dávejte pevnou, klidnou a důslednou zpětnou vazbu
(časem některé projevy ignorujte, NE na začátku práce)
Zásady práce s dětmi
s poruchami chování









Stanovte jasná domácí/školní pravidla
Jednotná výchova
Pamatujte na důslednost - hranice
Nekritizujte dítě, ale jeho chování
Věnujte dítěti pozornost a respektujte ho
Vyhněte se hádkám a dodatečnému poučování a
vysvětlování.
Zorganizujte čas dítěte tak, abyste předešli obtížím
(dohled, dostatečné množství aktivit)
Dohlížejte na trávení volného času, kontrolujte dítě
Odveďte dítě od nežádoucího chování – je to efektivnější
než verbální zákaz.
Zásady práce s dětmi
s poruchami chování


Jestliže ignorování ani rozptýlení nefunguje,
využijte „přestávky“ (max. 10 min.)
Pokuste se o koordinaci výchovného přístupu
v rodině, ve škole a dalších institucích, které
dítě navštěvuje
Náprava a terapie
Nejdůležitější je naučit rodiče jasné, přímé a
specifické komunikaci s dítětem.



pro dosažení základní efektivity musí být volen vždy
komplexní, systematický a dlouhodobý přístup, ve
kterém se angažuje podle možností nejširší sociální
prostředí
porucha samotná není ve většině případů záležitostí pouze
dítěte, ale i jejich rodičů (případně dalších
zaangažovaných osob).
komplexní náprava tak představuje práci nejen s
dítětem, ale i rodiči samotnými
Náprava a terapie
Pedagogicko-psychologické poradenství


Výchovné poradenství ovšem musí být
specifické, kontinuální a přímo vztažené k
danému případu
Mělo by být zaměřeno především na metody
efektivní komunikace, základních strategií
zvládání nežádoucího chování a účinné
podpory jeho žádoucích podob
Náprava a terapie
Psychoterapie



vychází především ze skupinových technik v
kombinaci s dalšími možnými přístupy
úspěšné i dětmi akceptované jsou především
techniky arteterapie a dramaterapie
základem všech technik jsou metody zaměřené
na nácvik žádoucích vzorců chování a posílení
aktivních schopností uvědomění si možných
následků nežádoucího chování
Náprava a terapie
Volnočasové aktivity
Aktivity, které dítěti pomohou v relaxaci a
aktivním zapojení do kolektivu vrstevníků
Podmínkou je :
 poučený odborný pracovník (trenér, vedoucí
kroužku), informovaný o projevech jeho
chování a možných technikách jeho zvládání

Náprava a terapie
Edukativní pomoc




Obtíže dětí s poruchami chování se projevují i ve
školním prospěchu
je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě
dítěte do školy.
ve spolupráci s odborníkem vypracovat specifické
postupy a motivační prvky, které dítěti
napomohou ve zvládnutí učiva.
u rodin s nižší sociální úrovní, přizpůsobivostí
nebo u rodin ohrožených sociálním vyloučením je
vhodné doporučit některý z dobrovolnických
programů (BSD - Kámoš)
Náprava a terapie
Medikace
vhodná specifická medikace může představovat
zásadní zlomový bod v nápravě poruch chování
 současná psychofarmaka tlumí pouze projevy
nežádoucího chování
 Na místě je tedy vždy úzká spolupráce
psychologa s psychiatrem.

Tento studijní materiál byl prezentován na
vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do
rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro
pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS
dětských vesniček v roce 2009/2010
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského
finančního
mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti.

similar documents