14 สรุปวิชาการ(กลุ่มการ)กย55 0.81 pptx 17 ตุลาคม 2555

Report
สรุปผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4 ตุลาคม 2555
งานพัฒนาบุคลากรและวิจยั ทางการพยาบาล
งาน
ผู้รับผิดชอบ
1.งานวิจยั ทางการพยาบาล
คุณวิมลวรรณ - คุณศิริวฒ
ั น์
2.งานแผนงาน/โครงการและประเมินผลโครงการ
คุณ สุชาดา - คุณทัศนีย์
3.งานจัดการความรู้ทางการพยาบาล
คุณ สุชาดา - คุณทัศนีย์
4.งานฝึ กอบรมภายในภายใน/ภายนอก
คุณอรพรรณ - คุณจิตตสัมพันธ์
5.งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คุณศิริวฒ
ั น์ - คุณจิตตสัมพันธ์
6.งานตรวจสอบใบอนุญาตฯ /คนดีสรรพสิทธิ์
คุณอรพรรณ - คุณจิตตสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 55
โครงการ
1.ส่งรายชื่อผู้แสดง
ความจานงศึกษา
ต่อเนื่อง ทุกสาขาการ
พยาบาล
2.อบรมเฉพาะทางการ
พยาบาล( >1เดือน)
ดาเนินการ
ยื่นความจานง 251 คน
(เฉพาะทาง 211, ป.โท 37,ป.เอก 3)
60 คน (28.43%)
ยื่นเรื่ อง 211คน
3.ต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ฯ
พยาบาลวิชาชีพ 485คน
ผลลัพธ์
สาขาวิชาการพยาบาลที่
ต้ องการศึกษาสอดคล้ องกับ
นโยบายพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร
สาขาวิชาการพยาบาล ตรง
กับความต้ องการของ
หน่วยงานและนโยบาย
มีคณ
ุ สมบัติพยาบาล ที่
ปฏิบตั ิงานในรพ. ครบถ้ วน
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 55
โครงการ
ดาเนินงาน
4.การศึกษาต่อเนื่อง
ปริญญาโท ( เรี ยนปี ที่1) จานวน
ปริญญาโท ( เรี ยนปี ที่2) จานวน
จบปริญญาเอก
สอบอนุมตั ิบตั ร APN
ผลลัพธ์
1 คน (2.7%) • สาขาการพยาบาล
ยื่นเรื่ อง 37 คน
4 คน
จานวน 1 คน
อยูร่ ะหว่างศึกษา ไม่มี
จานวน 4 คน
•สาขาการพยาบาล
• สาขาการพยาบาลกุมาร
เวชกรรม / ศัลยกรรม
• มีAPN รวม 12 คน
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 55
โครงการ
5.การอบรมภายนอก
• สมัครไป
•ตามคาสัง่
6. ฝึ กปฏิบตั ิ/ศึกษาดูงาน
•นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
•นักเรี ยนฝึ กประสบการณ์
•ผู้เข้ าศึกษาดูงาน
อาจารย์พยาบาลและ
อาจารย์พี่เลี ้ยงฝึ ก
ประสบการณ์
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์
พยาบาลได้ ประชุม 79.57 %
756 ครัง้
878 ครัง้
วทพ.สปส=311 คน
ม.ราชธานี= 322 คน
2ครัง้ /61 คน
34ครัง้ /613 คน
5 ครัง้ 19 คน
สมัครไป ลดลง 10.86%
ตามคาสัง่ ลดลง 18.70%
มากที่สดุ 13ครัง้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การปฏิบตั ิงาน
(การเข้ าดูงาน สัปดาห์2,3
วันพฤหัสบดี /ความรู้ผ้ ตู ้ อนรับ (SN)
ได้ ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 55
โครงการ
7. จัดทาคูม่ ือปฐมนิเทศ
กลุม่ การพยาบาล
8.เจ้ าหน้ าที่อบรมตาม
เกณฑ์
ระดับพยาบาล 60 ชม.
ระดับ จนท. 30 ชม.
ดาเนินงาน
จานวน 7 WI
ผลลัพธ์
ใช้ เป็ นแนวทาง/ระเบียบ
ปฏิบตั ิงานบริหาร-บริการวิชาการพยาบาล
พยาบาลอบรม 85.41% ไม่ครบด้ วย
เจ้ าหน้ าที่ อบรม 78.50% -ภารกิจส่วนตัว
-หลักสูตรเลื่อน/เต็มก่อน
-รอสิทธิเฉพาะทาง
การอบรมในหน่วยงาน
ผลลัพธ์โครงการตามยุทธศาสตร์ปี 2555
โครงการ
1. นาเสนอผลงานระดับ
ดาเนินการ
• จานวน 21 สายงาน
ได้ ผลลัพธ์ของงานตาม
ตัวชี ้วัดที่กาหนด > 90 %
•จานวน 21 สายงาน
หน่วยงานทาแผนปฏิบตั ิการ
รองรับยุทธศาสตร์ และ
สามารถถ่ายทอดตัวชี ้วัด
ผลลัพธ์รายบุคคลได้
บุคลากรได้ รับทราบนโยบาย
และแนวทางพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน
หัวหน้ างาน
2.จัดทาเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์ กลุม่ การ
พยาบาลและถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบตั ิการหน่วยงาน
ผลลัพธ์
3.ร่วมถ่ายทอดนโยบายด้ าน • 5 ครัง้
การพัฒนาบุคลากรฯแก่
บุคลากรทางการพยาบาล
ผลลัพธ์โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการ
ดาเนินงาน
4.โครงการประชุมฟื น้ ฟู
ความรู้ทกั ษะวิชาชีพการ
พยาบาลเฉพาะสาขา
จานวน 5 ครัง้
5.อบรม EMT.
Emergency
Medical
Technicial
โครงการร่วมกับ สพฉ.
จานวน 36 คน
- ต.ค – มี.ค 55
ผลลัพธ์
•เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดูแล
•ผลประเมินการนาไปใช้
ประโยชน์ ระดับดีมาก
84.17%
ความพึงพอใจ 98.34%
เพิ่มศักยภาพด้ านการดูแล
ผู้ป่วยอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ระดับ
จังหวัดและเครื อข่าย
ผลลัพธ์โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการ
6. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การประเมินผู้ป่วยภาวะ
วิกฤติ
ดาเนินงาน
23 -24 ม.ค 55
พยาบาลวิชาชีพ 200 คน
ผลลัพธ์
มี WI การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
พบCPRในผู้ป่วยไม่มี
สัญญาน ชีพ 8 หน่วยงาน
ภาระงาน / ประสบการณ์ดแู ล
7.เสนอโครงการพัฒนางาน
ระดับ
HN/SN/RN/A/W
จัดการเสนอผลงาน 5 ครัง้
8.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 20 มี.ค 55
การดูแลผู้ป่วยใส่เครื่ องช่วย พยาบาลวิชาชีพ 200 คน
หายใจและป้องกัน VAP
มีผลงานคุณภาพ 81 เรื่ อง
รางวัลยอดเยี่ยม 9เรื่ อง
รางวัลดีเด่น 9 เรื่ อง
รางวัลชมเชย 63 เรื่ อง
คัดเลือกผลงานส่งระดับเขต/ประเทศ
อัตรา VAP ลดลง 2.8%
หลังอบรม4เดือน
(11.2%
8.4%)
ผลลัพธ์โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการ
9.R2R for nurse
ดาเนินงาน
อบรมแกนนา 20 สายงาน
ผลลัพธ์
โครงร่างการวิจยั 20 เรื่ อง
ปี 56 มีผลงานวิจยั
สมบูรณ์
•อัตราการปฏิบตั ิ
โครงการปี 55 = 50%
10.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 ครัง้
จุดอ่อน/จุดแข็ง
ปี 2556
ดาเนินงาน โดยไม่ใช้ งปม.
- โครงการมาก
•แผนงาน/โครงการปี 56
- ไม่ท้าทาย/เป็ นงานประจา
•ด้ านบริหาร 8 โครงการ
- ซ ้าซ้ อน PCT
ด้ านบริการ 10 โครงการ
-ผ่านการอบรมบริหารมากขึ ้น ด้ านพัฒนาบุคลากรฯ
14 โครงการ
คณะทางาน- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ประสาน เป็ นผู้ติดตามโครงการ
งานพัฒนาต่อเนื่อง
1.การได้ Need Assessment ที่สอดคล้ องกับภาระงาน โดยเฉพาะ
Excellent center
2. การเพิ่มบทบาทและศักยภาพ APN และให้ มีครบสาขาการพยาบาล
3. การให้ คาปรึกษางานวิจยั มีผลงานวิจยั การพยาบาลและการนาเสนอระดับประเทศ
4. มีชมุ ชนนักปฏิบตั ิ ด้ านการพยาบาลอย่างน้ อย 3 เรื่ อง
5. ผลงานการพัฒนางานหลังการอบรม/ ป.โท/ป.เอก
6. ขยายผลการนา EBP สูก่ ารปฏิบตั ิการพยาบาล ในวิธีการปฏิบตั ิการพยาบาล
7.สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ ้น 1คน /ward หรื อได้ ตามเกณฑ์สภาฯ
8. นาเสนอผลการพัฒนางาน การดูแลวิถีพทุ ธในการดูแลผู้ป่วย 1เรื่ อง/ สาย
ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะทางฯ -ป.โท-ป.เอก แสดงความจานงก่อน
ส่งสาเนาใบอนุมตั ิบตั ร/ปริญญา หลังอบรมเฉพาะทาง -ป.โท-ป.เอก
การสมัครอบรม งดพยาบาลระยะทดลองงาน
เรื่ องอบรม ลงIntra 7 วัน จัดแฟ้มวางชันห้
้ องสมุดกลุม่ การ
ต้ นเรื่ อง ต้ องมีลายเซ็น หัวหน้ าพยาบาล
คาร้ อง+สาเนาเรื่ องอบรม วางโต๊ ะวิชาการ ลงรับเรื่ องส่งขออนุมตั ิ
รออนุมตั ิ จึงลงทะเบียน ตามเรื่ องที่ พรส. ถือสาเนาไปด้ วย
ทาเรื่ องการยืมเงิน - คืนเงิน ขอหลักฐานที่พรส. ภายใน1สัปดาห์
เซนต์รับเอกสารต้ นเรื่ อง เพื่อเบิกเงินจากกลุม่
หน่วยงานลงประวัติอบรม UCHA program
ลงข้ อมูลการประชุมวิชาการ
พิธีกรของสายงาน
Thank you

similar documents