NEW นิเทศ บริหาร 3 วันที่ 21 กพ 56

Report
การนิเทศ
ทางการพยาบาล
หรรษา เทียนทอง
ฝ่ายการพยาบาล
ี งใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชย
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แนวคิดหลักในการนิเทศ
เพือ
่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
Excellence in Nursing
ด้านการบริหารระบบบริการให้ครบวงจร
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรูแ
้ ละ
เทคโนโลยี
ด้านการพ ัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการทาวิจ ัยและพ ัฒนางาน
Supervision for
Excellence in Nursing
Management
Supervision
Supportive
Education
Nursing
Quality
Improvement
มาตรฐานกระบวนการดูแลผูป
้ ่ วย
การนาเครือ
่ งมือคุณภาพชนิดต่างๆเข้า
่ C3THER, Trigger
มาใช ้ เชน
tools, 12 ทบทวน Clinical
tracer, Proxy disease ฯลฯ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Contents
1
แนวคิดหลักในการนิเทศ
2
กระบวนการนิเทศ
3
แผนการนิเทศ
4
การติดตามผลลัพธ์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แนวคิดหลักในการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แนวคิดหล ักในการนิเทศ
Proctor’s Model of Supervision (1987)
Management
การจ ัดการระบบการดูแล
ผูป
้ ่ วยอย่างมี
ิ ธิภาพ ด้านการ
ประสท
สน ับสนุนให้การ
่ ยเหลือ
ชว
Supportive
การจ ัดการหรือ
บรรเทา
ความเครียดทีเ่ กิด
จากการปฏิบ ัติงาน
Supervision
Education
การพ ัฒนาหรือ
ธารงร ักษาความรู ้
และท ักษะต่างๆ
ของบุคลากร
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ว ัตถุประสงค์ทว่ ั ไปของการนิเทศ
1. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย นโยบาย ขององค์กร
2. สร้างขว ัญและกาล ังใจ แก่ผป
ู ้ ฏิบ ัติงาน
่ ยเหลือ แก้ไขปัญหา และ
3. สน ับสนุนชว
่ ารพ ัฒนาคุณภาพบริการ
นาไปสูก
4. ประเมิน และควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ี และจริยธรรม
วิชาชพ
5. ประเมินสถานการณ์ เพือ
่ วิเคราะห์ และ
วางแผนการพ ัฒนาองค์กรให้ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลง
7
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบการนิเทศทีพ
่ งึ ประสงค์
ผูร้ ับ
ผลงาน
จงร ักภ ักดี
พึงพอใจ
การ
ให้บริการ
บุคลากร
ได้ร ับการ
นิเทศ
ผลผลิต
เพิม
่
คุณภาพ
บริการ
ได้ร ับ
บริการทีม
่ ี
คุณค่า
พึงพอใจ
ในบริการ
เกิดความ
จงร ักภ ักดี
องค์กร
ื่ เสย
ี ง
ชอ
รายได้
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความจาเป็น............ของการนิเทศทางการพยาบาล
การนิเทศ
บุคลากรพยาบาล
• สมรรถนะการ
้
ดูแลผูป
้ ่ วยเพิม
่ ขึน
• สร้างการทางาน
เป็นทีม
• พ ัฒนาความเป็น
ผูน
้ า/ชานาญทาง
คลินก
ิ
คุณภาพงาน
ความเป็นเลิศ
• คุณภาพการดูแล
้
ผูป
้ ่ วยเพิม
่ ขึน
• การดูแลผูป
้ ่ วย
ต่อเนือ
่ งครบวงจร
• ผูป
้ ่ วยและ
ครอบคร ัวมีสว่ น
ร่วม/empower
ment
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรฐาน HA ตอนที่ II – ข้อ 2.1 การกากับดูแลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nursing)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มาตรฐานของสภาการพยาบาลที่เกีย่ วกับการนิเทศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจ ัดการทร ัพยากรบุคคล
ข้อกาหนดที่ 2.5 มีการจ ัดการ เตรียมการ ควบคุม กาก ับและประเมินผลการปฏิบ ัติงานเพือ
่ การบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ
(ขนต
ั้ า่ ผ่านระด ับ3)

มีร ะบบการควบคุ ม ก าก บ
ั 

มีผ ลการควบคุ ม 
มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ 
ระบบและกลไกการ
ผูบ
้ ริหารและ
ดูแ ล นิเ ทศการปฏิบ ต
ั งิ าน
ก า ก ั บ ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ค ว บ คุ ม
ผูป
้ ฏิบ ัติงานทุก
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
แ ล ะ ก า ร
ค ว บ คุ ม ก า ก ับ ก า ร
กากบ
ั แ ละ ป ระ เ มิน ผ ล
พยาบาลทุกระด ับ
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
ผ
ล
ง
า
น
ประเมิ
น
ผลงาน
และ
การปฏิ
บต
ั ง
ิ านสามารถ
ระด ับร ับทราบและ

มีระบบการควบคุม กาก ับ
บุ ค ลากรทางการ
การมอบหมายงาน
เป็นแบบอย่างแก่องค์กร
เข้าใจเกณฑ์การ
ดู แ ล ส น บ
ั ส นุ น แ ล ะ ก า ร
พ ย า บ า ล ใ น ทุ ก 
มีก ารเปลี่ย นแปลงที่
อืน
่
ประเมินผลการปฏิบ ต
ั งิ าน
ระด ับ
เ กิ ด จ า ก ก า ร พ ฒ
ั นา
ประเมินผล ผลการ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร

ผูบ
้ ริหารและ
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
ประเมินการ
พยาบาลทุกระด ับ
ผูป
้ ฏิบ ัติงานทุก
กาก ับ ติดตามและการ
ปฏิบ ัติงาน และ

มีเ ก ณ ฑ์ก ารป ระเ มิน ผล
ระด ับใชเ้ กณฑ์
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น
การปฏิบ ัติงานรายบุคคลที่
และวิ
ธ
ก
ี
าร
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ระบบการมอบหมาย
สอดคล้องก บ
ั ล ักษณะงาน
ประเมินผลตามที่
พยาบาลและระบบ
งาน
ทีป
่ ฏิบ ัติ
กาหนดอย่าง
การมอบหมายงาน

มีแ นวทางการรบ
ั ฟัง ความ 
ท
ว
่
ั
ถึ
ง
ท
งองค์
้
ั
ก
ร
โดยผู ้ร บ
ั การนิเ ทศมี
มีการกระตุน
้
คิดเห็ น วิธ ก
ี ารประเมินผล

มีการมอบหมาย
ส ่ว นร่ว มในการแสดง
ควบคุม กาก ับ
้ ริการ ผูร้ ว
จากผูใ้ ชบ
่ มงาน
งานตามแนวทาง
ความคิด เห็ นต่ อ การ
ผู ้ บ ง
ั คบ
ั บญ
ั ชาระดบ
ั ต้ น
ทีก
่ าหนดในทุก
ปร ับปรุง/พ ัฒนา
ติดตาม เพือ
่ ให้
และการประเมินตนเอง
หน่วยงาน

มี ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ี ทุก
พยาบาลวิชาชพ
ี

มีระบบการมอบหมายงาน

พยาบาลวิช าช พ
ต ร ว จ ส อ บ ห น่ ว ย
คน มีใบอนุญาต
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ใ น อ ง ค์ ก ร
ค ะ แ น น ก า ร ศึก ษ า
พยาบาลแต่ละระด ับ
พยาบาลทุ
ก
คน
มี
ต่อเนือ
่ ง(CNEU) ของ
ี การ
ประกอบวิชาชพ

มี ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ใ บ อ นุ ญ า ต
พ ย า บ า ล ใ น อ ง ค์ ก ร
พยาบาลและการ
ติ ด ต า ม ใ ห้ พ ย า บ า ล
ประกอบวิช าช ี พ
พ ย า บ า ล เ พื่ อ
วิ ช า ช ี พ ทุ ก ค น มี
การพยาบาลและ
เตรีย มการในการต่อ
ผดุงครรภ์ทเี่ ป็น
ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ
ก ารผดุ ง ครรภ์ ท ี่
ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ
ปั
จ
จุ
บ
ัน
ี การพยาบาลและ
วิช าช พ
เป็นปัจจุบ ัน
วิช าช ีพ การพยาบาล
ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ ที่ เ ป็ น
และการผดุงครรภ์
ปัจจุบ ัน
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การวางแผนเพือ
่ ปร ับปรุงเชงิ ระบบ
• การบูรณาการผลล ัพธ์การดูแลผูป
้ ่ วย
ให้เข้าก ับการพ ัฒนาคุณภาพ
การให้ความรู ้
และฝึ กท ักษะ
สาค ัญที่
สอดคล้องก ับ
การวิเคราะห์
อ.บ.
การ
ปฐมนิเทศ
-การมีร ะบบนิเ ทศที่
ส อ ด ค ล้ อ ง ก ั บ
ต ัวชีว้ ัดทีส
่ าค ัญ
- การสร้างระบบให้
บุคลากรทางานด้ว ย
ความมน
่ ั ใจ
ระบบการ
นิเทศ
กาหนดเป็น KPI
การประเมิน
และติดตาม
ผลล ัพธ์และ
แก้ไข
ปร ับปรุง
ประเมินผลล ัพธ์ในการ
ปฏิบ ัติงาน
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สาเหตุของการนิเทศไม่ได้ผล
 ขาดความรู ้ ความเข้าใจเรือ
่ งการนิเทศ
 ขาดเครือ
่ งมือ อุปกรณ์และงบประมาณ
้
 โครงสร้างหน่วยงานไม่เอือ
ั
 นโยบาย หล ักการและวิธก
ี ารไม่แน่นอนชดเจน
 เจตคติไม่ดต
ี อ
่ การนิเทศ
 ไม่มรี ป
ู แบบการนิเทศ
 ไม่มก
ี ารดาเนินการอย่างต่อเนือ
่ ง
 ประเด็นการนิเทศเน้นบริหารมากกว่าคลินก
ิ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รู ปแบบการนิเทศ
Dictatorial Form
การสง่ ั การ
การหาข้อบกพร่อง
การตาหนิ
การควบคุม
ขาดอิสระ
ขาดความเป็นต ัวของต ัวเอง
มุง
่ งานเสร็ จ
Democratic Form
ผูร้ ับการนิเทศวางแผน-ปฏิบ ัติดว้ ย
ตนเอง
ให้อส
ิ ระในการปฏิบ ัติ
ให้ขอ
้ มูลเพือ
่ การปร ับปรุง-พ ัฒนา
ให้การเสริมแรง-ชมเชย
่ ยเหลือ แนะนา
ชว
พ ัฒนาคนร่วมก ับการทางาน
แนวคิดเดิม
การสง่ ั งานทีบ
่ ค
ุ คลกระทา
การดูแลตรวจตรา
การปฏิบ ัติงานของบุคคล
งานมี
ิ ธิภาพ
ประสท
้
สูงขึน
คนมี
สมรรถนะ
้
สูงขึน
แนวคิดใหม่
การ
ร่วมก ัน
ปฏิบ ัติงาน
การพ ัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
กระตุน
้ ให้บค
ุ ลากรเจริญ
งอกงาม
หล ักการนิเทศ
ต้องเป็นความร่วมมือก ัน
ต้องเป็นการสร้างสรรค์
ต้องมีผลในทางปฏิบ ัติ
ต้องเป็นไปอย่างมีระบบ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Definition of SUPERVISION
the action, process, or occupation of
supervising; especially : a critical
watching and directing (as of activities
or a course of action)
The act, process, or function of
supervising
"Supervision" means the direction, and
periodic consultation, provided to an
individual to whom a nursing task or
patient care activity is delegated.
ความหมายของการนิเทศ Supervision
่ เสริม
กระบวนการควบคุมคุณภาพ สง
สน ับสนุน การสะท้อนกล ับในเชงิ ลึก ( ให้
ั
คาแนะนา ให้มม
ุ มองทีเ่ ฉพาะซงึ่ ต้องอาศย
ี่ วชาญ ) เพือ
ความเชย
่ ให้พยาบาล
ผูป
้ ฏิบ ัติงานเห็นความสาค ัญ เรียนรู ้ ทีจ
่ ะ
ปร ับปรุง เกิดความคิดริเริม
่ สร้างสรรค์
สามารถปฏิบ ัติงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง บรรลุ
ั
ผลสมฤทธิ
์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความหมายของการนิเทศ Supervision
ี ภายใต้
กลไกทีส
่ น ับสนุนการปฏิบ ัติเชงิ วิชาชพ
เงือ
่ นไขทีผ
่ ร
ู ้ ับการนิเทศสามารถแลกเปลีย
่ นด้าน




ความสามารถทางคลินก
ิ
ความสามารถด้านการจ ัดการในองค์กร
ความสามารถด้านการพ ัฒนา
ี คนอืน
การจ ัดการก ับอารมณ์ก ับบุคลากรในวิชาชพ
่ ๆ
ื่ มน
ในบรรยากาศแห่งความมน
่ ั คง เชอ
่ ั ทีจ
่ ะพ ัฒนา
ให้เกิดความรู ้ ท ักษะ โดยกระบวนการด ังกล่าวนี้
่ ารตระหน ักในการร ับผิดชอบเชงิ
จะต้องนาสูก
ี และสะท้อนผลการปฏิบ ัติรว่ มก ันระหว่างผู ้
วิชาชพ
นิเทศก ับผูร้ ับการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความหมายของการนิเทศ Supervision
้ เพือ
กระบวนการทีจ
่ ัดกระทาขึน
่ สน ับสนุน
บุคลากรพยาบาลให้สามารถปฏิบ ัติ ภารกิจ
่ ารบรรลุ
นโยบาย มาตรฐาน
นาไปสูก
เป้าหมายของหน่วยงาน องค์กร สถาบ ัน
และตอบสนองต่อความร ับผิดชอบของ
ี การพยาบาล
วิชาชพ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Clegg (2000) believes it is important to
give staff a feeling of 'ownership and
participation' in relation to processes
that affect
Time restrictions
Clinical supervision should be an integral
part of practice and, as such, should be
part of the working week. Staff should not
be expected to do it outside their working
hours. (Nursing Times,2002)
การนิเทศรูปแบบเดิม
เป้าหมายในอดีตเทียบก ับปัจจุบ ัน
่ ณ
ซงึ่ มุง
่ สูค
ุ ภาพระด ับสากลและ
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ระบบนิเทศปัจจุบ ันครอบคลุม
เพียงพอหรือไม่
รูปแบบการนิเทศแบบเดิมต้อง
ปร ับเปลีย
่ นอะไรบ้าง
เครือ
่ งมือในการนิเทศเหมาะสม
หรือไม่
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ค่านิยมองค์กร “คนสวนดอก”
ค = คุณภาพเด่น
น = เน้นนว ัตกรรม
ส = สร้างสรรค์สาม ัคคี
ว = วจีจ ับใจ
น = นา้ ใจมากล้น
ด = ดารงตนเป็นต ัวอย่าง
อ = องค์การแห่งการเรียนรู ้
ก = กต ัญญูคค
ู่ ณ
ุ ธรรม
ั ัศน์ฝ่ายการพยาบาล: เป็นองค์กรชนน
ั้ า
วิสยท
ให้บริการพยาบาลมีคณ
ุ ภาพระด ับ
่ วามเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล มุง
่ สูค
ระบบนิเทศทีพ
่ งึ่ ประสงค์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แนวคิดหลักในการนิเทศ
เพือ
่ ความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
Excellence in Nursing
ด้านการบริหารระบบบริการให้ครบวงจร
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรูแ
้ ละ
เทคโนโลยี
ด้านการพ ัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการทาวิจ ัยและพ ัฒนางาน
Supervision for
Excellence in Nursing
Management
Supervision
Supportive
Education
Nursing
Quality
Improvement
มาตรฐานกระบวนการดูแลผูป
้ ่ วย
การนาเครือ
่ งมือคุณภาพชนิดต่างๆเข้า
่ C3THER, Trigger
มาใช ้ เชน
tools, 12 ทบทวน Clinical
tracer, Proxy disease ฯลฯ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ว ัตถุประสงค์ของการนิเทศ
เพือ
่ ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
เพือ
่ ให้ผป
ู ้ ่ วยได้ร ับการพยาบาลทีม
่ ี
คุณภาพสูงและปลอดภ ัย
่ เสริมสน ับสนุนให้บค
เพือ
่ สง
ุ ลากร
พยาบาลมีสมรรถนะในการปฏิบ ัติงานที่
้
สูงขึน
ั ัศน์ พ ันธกิจของ
เพือ
่ ให้บรรลุวส
ิ ยท
่ วามเป็นเลิศ
องค์กร “...นาองค์กรสูค
ทางการพยาบาล”
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การนิเทศเพือ
่ ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
 หมายถึง กระบวนการให ้การชว่ ยเหลือ
สนับสนุนในการบริหารจัดการงานทีส
่ อดคล ้อง
กับกระบวนการดูแลผู ้ป่ วยอย่างครบวงจร เน ้น
้
การดูแลทีใ่ ชผลลั
พธ์ของการวิจัย และ
บุคลากรมีสมรรถนะ สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู ้ของการดูแลผู ้ป่ วยได ้ โดยมีความ
ร่วมมือกันปฏิบต
ั ริ ะหว่างผู ้นิเทศกับผู ้รับการ
นิเทศอย่างเป็ นขัน
้ ตอนตามกระบวนการ มีการ
ปฏิบต
ั แ
ิ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งและสม่าเสมอ
ซงึ่ สามารถประเมินผลได ้ทัง้ เชงิ กระบวนการ
และผลลัพธ์ของการนิเทศต่อความเป็ นเลิศ
ทางการพยาบาลผู ้ป่ วย
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Excellence in Nursing
 ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ
1. ด้านการบริหารระบบบริการ
ให้ครบวงจร ต่อเนือ
่ งและการ
สร้างเครือข่ายการดูแล
2. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้
และเทคโนโลยี
3. ด้านการพ ัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรพยาบาล
4. ด้านการทาวิจ ัยและพ ัฒนา
งาน
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Nursing Quality Improvement
เครือ
่ งมือคุณภาพ
 การนาเครือ
่ งมือคุณภาพชนิด
ต่างๆเข้ามาใชใ้ นกระบวนการ
่
นิเทศ เชน
มาตรฐานกระบวนการดูแล
 การพ ัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล ครอบคลุมมาตรฐาน
กระบวนการดูแลผูป
้ ่ วยตงแต่
ั้
การเข้าถึงระบบบริการ
จนกระทง่ ั การดูแลอย่าง
ต่อเนือ
่ งทีบ
่ า้ นและโรงพยาบาล
ชุมชน














quality assurance,
bed side review,
peer review,
document review,
C3THER,
adverse events review,
incident review,
proxy disease,
clinical tracer,
root cause analysis,
FMEA,
trigger tools,
12 ทบทวน
R2R,
KM
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กระบวนการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กระบวนการนิเทศ
Input
Process
Outcome
Propose
Process
Performance
เป้ าหมายการ
นิเทศ ผู ้นิเทศ
ผู ้รับการนิเทศ
นโยบาย TOR
กระบวนการนิเทศ
แผนการนิเทศ การ
ดาเนินการแก ้ไข การ
ชว่ ยเหลือ การสอน
ให ้คาแนะนา การ
บริหารจัดการ การใช ้
เครือ
่ งมือในการ
นิเทศ
การติดตาม
ผลลัพธ์ การ
ประเมินย ้อนกลับ
การทบทวนแผน
และกระบวนการ
นิเทศ ตัวชวี้ ด
ั
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระด ับการนิเทศ
Management Supervision
ระดับฝ่ ายการพยาบาล
ระดับงานการพยาบาล
ระดับหอผู ้ป่ วย
Clinical Supervision
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความแตกต่างของการนิเทศในด้านการบริหารและด้านคลินก
ิ
Managerial Supervision
Clinical Supervision
Purpose
ั
มน
่ ั ใจว่ามีการปฏิบ ัติตามนโยบาย เพิม
่ ศกยภาพในการปฏิ
บ ัติงาน
Process
ั
ทาให้นโยบายทีก
่ าหนดไว้มค
ี วาม ทาการประเมินศกยภาพของ
ั
ชดเจนและมี
การนานโยบาย/
ผูป
้ ฏิบ ัติงานสามารถเรียนรูไ้ ด้ตาม
แนวทางไปปฏิบ ัติในทุกหน่วยงาน ว ัตถุประสงค์และท ักษะทีจ
่ าเป็นได้
Performance/
Outcome
การปฏิบ ัติตามรูปแบบ นโยบาย
และแนวทางปฏิบ ัติทก
ี่ าหนดไว้
Time frame
Agenda
ั้
ระยะสนและระยะยาว
มีการเสริมสร้างความชานาญงาน
ทงความรู
ั้
้ ท ักษะและท ัศนคติท ี่
จาเป็น ซงึ่ ทาให้ปฏิบ ัติงานได้
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
ั้
ระยะสนและระยะยาว
้ ก ับความต้องการขององค์กร ขึน
้ ก ับภารกิจขององค์กรและการ
ขึน
ออกแบบรูปแบบการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
what clinical supervision is and what it is not.
Clinical supervision is
Clinical supervision is not:
- Support nurses;
- Provide relief from the emotional
and personal stress involved in
nursing;
- Help nurses work in an effective
way;
- Help nurses gain information and
insights, and develop and make the
best of their work;
- Encourage professional growth;
- Be a part of lifelong learning;
- Be a component of clinical
governance;
- Be an aid to improving the quality
of nursing care;
- Be for nurses and about nurses.
- A management tool;
- A method of surveillance;
- A formal performance review;
- A form of preceptorship;
- Counselling;
- Hierarchical;
- Criticism of the individual as a nurse
or a person;
- A form of therapy.
ห ัวหน้า
ฝ่าย&รอง
ฯ
ความแตกต่างในบทบาท
หน้าที่ (Clinical Management)
• Policy Maker
ห ัวหน้าหอผูป
้ ่ วย,
APN, พยาบาล
ชานาญการ
,พยาบาล
• เน้น Clinical care
ตาม Care process
• ดาเนินการดูแล
ผูป
้ ่ วยตาม Care
process
• HN นิเทศ& กาก ับ
• ปร ับปรุง&พ ัฒนา
ผลล ัพธ์
• ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ดี
้ อย่างต่อเนือ
ขึน
่ ง
ห ัวหน้างานฯ
ผูต
้ รวจการ
• เน้น Clinical
management
่ เสริม
• อานวยการ สง
พ ัฒนาทางคลินก
ิ ทงั้
กระบวนการ & ผลล ัพธ์
การดูแลผูป
้ ่ วย และ
ระบบสาค ัญในกลุม
่ หอ
ผูป
้ ่ วยทีร่ ับผิดชอบ
• ปร ับปรุง&พ ัฒนา
กระบวนการดูแล
• ต ัวชว้ี ัดทางคลินก
ิ ดี
้ อย่างต่อเนือ
ขึน
่ ง
• เน้น Policy
manager
• อานวยการ & กาก ับ
ดูแลผลล ัพธ์การดูแล
ผูป
้ ่ วย&ระบบสาค ัญ
ทงหมดของงานฯ
ั้
• ปร ับปรุง&พ ัฒนา
ผลล ัพธ์
• ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ดี
้ อย่างต่อเนือ
ขึน
่ ง
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความแตกต่างในบทบาทหน้าทีข
่ องการนิเทศ
บทบาท
เป้าหมาย
กระบวนการ
ผลล ัพธ์
ห ัวหน้าฝ่าย/
รองฯ
Policy Maker
กาหนดนโยบาย & กาก ับดูแลผลล ัพธ์
ต ัวชวี้ ัดทางบริหารและ
คลินก
ิ ดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ห ัวหน้างาน
Policy
Manager
- อานวยการ & กาก ับดูแลผลล ัพธ์การดูแล
ผูป
้ ่ วย&ระบบสาค ัญทงหมดของงานฯ
ั้
- ปร ับปรุง&พ ัฒนาผลล ัพธ์
ต ัวชวี้ ัดทางบริหารและ
คลินก
ิ ดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ผุต
้ รวจการ
Clinical
Manager
่ เสริม พ ัฒนาทางคลินก
- ประสาน สง
ิ ทงั้
กระบวนการ & ผลล ัพธ์การดูแลผูป
้ ่ วย และ
ระบบสาค ัญในกลุม
่ หอผูป
้ ่ วยทีร่ ับผิดชอบ
- ปร ับปรุง&พ ัฒนากระบวนการดูแล
ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ดีขน
ึ้
อย่างต่อเนือ
่ ง
ห ัวหน้าหอ/
หน่วย
Clinical care
- เน้น Clinical care ตาม Care process
- ดาเนินการดูแลผูป
้ ่ วยตาม Care process
- HN นิเทศ& กาก ับดูแล Care process
- ปร ับปรุง&พ ัฒนาผลล ัพธ์
ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ดีขน
ึ้
อย่างต่อเนือ
่ ง
พยาบาล
Clinical Care
- เน้น Clinical care ตาม Care process
- ดาเนินการดูแลผูป
้ ่ วยตาม Care process
- ปร ับปรุง&พ ัฒนาผลล ัพธ์
ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ดีขน
ึ้
อย่างต่อเนือ
่ ง
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
าร ั ารสารสน
ละค า ร
อน IV
าร ง นน
รัพยา รบคคล
าร าง น
ลย
ลลัพ
ารนา
าร ง นน ย
ละส
ย
อน I
าร ั าร
ระบ น าร
านคลน
าน ย ละล คา
าน าร งน
านบคลา ร ละระบบงาน
าน ระส ลองค ร
าน ารนา ละสังค
านสราง สร สข าพ
MBNQA/TQA Model
โครงสราง า ร าน
โรงพยาบาล ละบร ารสข าพ
บับ ลองสรรา ส บั
ครบ 60
ระบบงานสาคัญของ รพ
อน II
ค า สยง ค า ลอ ัย ค าพ
าร า ับ ล า พ
โครงสราง าย าพ ละสง ลอ
าร อง ัน าร
ระบบ ระ บยน
ระบบ ั าร านยา
ระบบงานส
ระบบ
าร ราคัญของโรงพยาบาล
สอบ
คลัง ลอ
าร างาน ับ น
ระบ น าร ล ย
อ
อน III
ระบ น าร ล
ย
าร ขา ง ละ ขารับบร าร
าร ระ น ย
าร าง น
าร ล ย
าร ขอ ล ละ สร พลัง
าร ล อ นอง
าร ั ารสารสน
ละค า ร
อน IV
าร ง นน
รัพยา รบคคล
าร าง น
ลย
ลลัพ
ารนา
าร ง นน ย
ละส
ย
อน I
าร ั าร
ระบ น าร
านคลน
าน ย ละล คา
าน าร งน
านบคลา ร ละระบบงาน
าน ระส ลองค ร
าน ารนา ละสังค
านสราง สร สข าพ
MBNQA/TQA Model
โครงสราง า ร าน
โรงพยาบาล ละบร ารสข าพ
บับ ลองสรรา ส บั
ครบ 60
ระบบงานสาคัญของ รพ
อน II
ค า สยง ค า ลอ ัย ค าพ
าร า ับ ล า พ
โครงสราง าย าพ ละสง ลอ
าร อง ัน าร
ระบบ ระ บยน
ระบบ ั าร านยา
ระบบงานส
ระบบ
าร ราคัญของโรงพยาบาล
สอบ
คลัง ลอ
าร างาน ับ น
ระบ น าร ล ย
อ
อน III
ระบ น าร ล
ย
าร ขา ง ละ ขารับบร าร
าร ระ น ย
าร าง น
าร ล ย
าร ขอ ล ละ สร พลัง
าร ล อ นอง
คุณสมบ ัติผน
ู ้ เิ ทศการพยาบาล
ี เป็ นอย่างดี
-มีความรู ้ ความเข ้าใจในมาตรฐานวิชาชพ
- สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได ้ โดยเฉพาะด ้านการพยาบาล
- สามารถคาดการณ์แนวโน ้มในอนาคต
้ การ และสามารถวางแผน
- มีความเข ้าใจปั ญหาสุขภาพของผู ้ใชบริ
การพยาบาลได ้เป็ นอย่างดี
ื่ มโยงปั ญหาและสถานการณ์ตา่ งๆ
-มีความคิดเชงิ ระบบ สามารถเชอ
- สามารถวางแผนในการดาเนินงานให ้บรรลุเป้ าหมายได ้
-มีความเป็ นผู ้นาทีด
่ ี
40
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คุณสมบัตขิ องผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ผูน
้ เิ ทศ Supervisor











Open minded
Analytic thinking
Trust worthy
Constructive in their feedback
Non-directive
Challenging
Clinically knowledgeable
Questioning
Active in their listening
Supportive
Self-aware
ผูร้ ับการนิเทศ Supervisee
 Open mined
 Reflective
 Trusting
 Organized
 Receptive to new idea
 Proactive
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มุมมองทีแ่ ตกต่ าง
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ใคร...คือ ผูร้ ับการนิเทศ
ความรู ้มาก
กลุม
่ ที่ 1
ไม่ทางาน
กลุม
่ ที่ 3
พฤติกรรม
กลุม
่ ที่ 2
ทางาน
กลุม
่ ที่ 4
ความรู ้น ้อย
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ิ Close Supervision
การนิเทศแบบแบบใกล้ชด
ล ักษณะของการนิเทศแบบ
ิ
ใกล้ชด
 การติดตาม ดูแล ควบคุมการ
ปฏิบ ัติงานของบุคลากร คนใด
ิ เพือ
คนหนึง่ อย่างใกล้ชด
่ ให้งาน
ิ ธิภาพขึน
้
มีประสท
 เจ้าหน้าทีม
่ โี อกาสเป็นต ัวของ
ต ัวเองน้อย ขาดอิสรภาพ
ในการทางาน ไม่มโี อกาสริเริม
่
สร้างสรรค์
 เหมาะสาหร ับการร ักษา หรือ
การพยาบาลบางประเภททีต
่ อ
้ ง
ี่ งต่อชวี ต
เกีย
่ วข้องก ับการเสย
ิ
ของผูป
้ ่ วย
้ ับบุคคลประเภท
ใชก
 ค่อนข้างเกียจคร้าน
 ขาดความกระตือรือร้น
 ขาดความร ับผิดชอบและ
ขาดความเป็นผูน
้ า
 ชอบการบ ังค ับ ชอบการ
ทางานตามคาสง่ ั
 ชอบต่อต้าน
 เห็นแก่ต ัว
การนิเทศแบบอิสระ General Supervision
ล ักษณะของการนิเทศแบบ
อิสระ
 การนิเทศทีไ่ ม่ได้ตด
ิ ตามผู ้
ิ
นิเทศอย่างใกล้ชด
ั
 คอยสงเกตห่
าง ๆ
 ให้อส
ิ ระแก่เจ้าหน้าที่ ให้
คาแนะนาบางโอกาส
้ ับบุคคลประเภท
ใชก
 ต้องการพ ัฒนาตนเอง
 มีความสามารถในการ
ปฏิบ ัติกจ
ิ กรรมต่าง ๆ
 มีความกระตือรือร้น
 มีความร ับผิดชอบ
่ นรวม มอง
 เห็นแก่สว
ว ัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเป็นหล ัก
Implementing Frameworks for Clinical Supervision
One-to-One
Supervision
Group Supervision
Peer Supervision
- To discuss and develop
their personal and
professional practice.
- Working with someone
who is more experienced
in a particular setting.
To discuss an event from
practice
- An individual presenting
a predetermined topic;
- An individual presenting
a personal development
topic;
- The group discussing
issues raised from an
audit of practice;
- The group discussing a
clinical case and how
care can be improved.
- should be carried out
with a group of staff who
are at the same level of
practice.
- to share and learn from
past and current
experiences in a nonthreatening environment.
- learn from someone of
the same grade
Robert McSherry, 2002
กระบวนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
เครือ
่ งมือนิเทศ
ผูน
้ เิ ทศ
ผูร้ ับการนิเทศ
ระบบพยาบาลพีเ่ ลีย
้ ง
ั มนา/สอน
ประชุม/สม
รายบุคคล/preceptor/coach
พยาบาลพีเ่ ลีย
้ ง
พยาบาลใหม่
การดูแลผู ้ป่ วย
Conference/in-service
education/C3THER/Trigger
Tool/ Tracer
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาลอาวุโส
พยาบาล, ผู ้ชว่ ย
พยาบาล, พนักงาน
ชว่ ยการพยาบาล
การบริหารอัตรากาลัง
ตรวจเยีย
่ ม/Floating/
Overtime/ให ้คาปรึกษา
หัวหน ้างาน/ผู ้ตรวจการ
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาล
การเบิกครุภัณฑ์/วัสดุ
การแพทย์/ งานบ ้าน/
สานักงาน
้
ตรวจสอบ/ติดตามการใช/วาง
แผนการเบิก/การประมาณการ
หัวหน ้างาน/ผู ้ตรวจการ
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาล
การบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบ/ติดตามการใช ้
งบประมาณ/ให ้คาปรึกษา
หัวหน ้างาน/ผู ้ตรวจการ
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาล
การดูแลสงิ่ แวดล ้อม
ตรวจเยีย
่ ม/ให ้คาปรึกษา
หัวหน ้างาน/ผู ้ตรวจการ
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาล
การประเมินสมรรถนะ
บุคลากร
ตรวจเยีย
่ ม/ประเมิน/ให ้
คาปรึกษา
หัวหน ้างาน/ผู ้ตรวจการ
หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย/
พยาบาล
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การกาหนด/ค้นหาประเด็นการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นิเทศตามปัญหาทีเ่ จอหน้างาน Accidental Problems
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นิเทศตาม level การปฏิบต
ั งิ าน
Benner’s Model : Levels of Nursing Experiences
Level 5: The Expert (>10 y)
Level 4: Proficient (>5-10 y)
Level 3: Competent (>3-5 y)
Level 2: Advanced Beginner (>1-3 y)
Level 1: Novice (0-1 y)
51
ี่ ง
โปรแกรมความเสย
IC / การ
ี
กาจ ัดของเสย
โปรแกรม
ี่ ง
ความเสย
อ ัคคีภ ัย
สงิ่ แวดล้อม
ความ
ปลอดภ ัย
อุบ ัติการณ์/
ี่ ง
ความเสย
ทางคลินค
ิ
ข้อ
ร้องเรียน
อาชวี อนา
ม ัย
Specific
General
นิเทศตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์ กร
ั ัศน์ฝ่ายการพยาบาล:
วิสยท
ั้ าให้บริการพยาบาลมีคณ
เป็นองค์กรชนน
ุ ภาพระด ับ
่ วามเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล มุง
่ สูค
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารระบบบริการให้ครบวงจร ต่อเนือ
่ งและ
การสร้างเครือข่ายการดูแล
2. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรูแ
้ ละเทคโนโลยี
3. ด้านการพ ัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาล
4. ด้านการทาวิจ ัยและพ ัฒนางาน
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นิเทศตามประเด็นการตรวจเยีย
่ ม
ประเด็นการเยีย
่ ม
1. Alignment ของกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพ / ต ัวชวี้ ัดคุณภาพสาค ัญของ
หน่วยงาน (KPI) ก ับ Core competency ของโรงพยาบาล
กิจกรรมทีท
่ า/
แผนการดาเนินการ
ต่อ / Note อืน
่ ๆ
– Care excellence: care map, EBP, personnel, cont. care
- Networking
1. Alignment ของกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพ / ต ัวชวี้ ัดคุณภาพสาค ัญของ
หน่วยงาน (KPI) ก ับ Patients Care Process
1. Alignment ของกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพ / ต ัวชวี้ ัดคุณภาพสาค ัญของ
หน่วยงาน (KPI) ก ับ PCT
1. Alignment ของกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพ / ต ัวชวี้ ัดคุณภาพสาค ัญของ
หน่วยงาน (KPI) ก ับจุดเน้นของฝ่ายการพยาบาล ปี 2556
1. การวิจ ัย / R2R/ mini research/ innovation/
แนวปฏิบ ัติทเี่ ป็น EBP / การนาเสนอผลงาน
1. การเทียบเคียงผลล ัพธ์ทางการพยาบาล
ตามจุดเน้นของฝ่ายฯ ปี 2556
- ผลล ัพธ์ทางการพยาบาลเฉพาะโรค
4.3 การจ ัดการความรูใ้ นองค์กร (KM)
4.4 การป้องก ันและลดอุบ ัติการณ์ทส
ี่ าค ัญของหน่วยงาน
4.5 คุณภาพการบ ันทึกทางการพยาบาล
5. การบริหารทร ัพยากรบุคคล
: HRD, competency, training need, IDP
6. การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและอาชวี อนาม ัย
7. ระบบ IC
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประเด็น
เป้าหมายที่
Risk
กระบวนการ /
QA monitor :
ขนตอน
ั้
สาค ัญ/
ต้องการใน
Monitor
เครือ
่ งมือทีไ่ ด้
indicator
(stream)
ปัญหาทีพ
่ บ
แต่ละ
(indicator)
ในแต่ละ
stream
ในแต่ละ
ในแต่ละ
stream
stream : วิจ ัย,
stream
HR
รางว ัลที่
ได้ร ับหรือ
นาปร ับปรุงงาน (KPI) ต่างๆ ใน
แต่ละ stream
การ
เผยแพร่
ผลงาน
R2R, CQI etc.
Access of
service
Assessment of
condition &
disease
Planning &
priority of
treatment
Treatment
•โรคทีเ่ ป็ น
proxy disease
โรคทีบ
่ อก
ความเป็ น
หน่วยงาน
•โรคทีด
่ แ
ู ลได ้ดี
• Indicator ทีเ่ ป็ น
complication หรือ
สงิ่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
• อัตราความผิดพลาด
อุบต
ั ก
ิ ารณ์
ผลงานทีใ่ สเ่ ข ้าไป
ชว่ ยควบคุมคุณภาพ
ในขัน
้ ตอนนัน
้ ๆ
่ C3THER,CQI,
เชน
R2R, แนวปฏิบต
ั ,ิ
research
Empower &
family
counseling
Continuous
care & self care
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กระบวนการนิเทศ
รพ. ชุมชน
ER/
3
ห้องตรวจวินิจฉัย
3
ห้องผ่าตัด
Fast Track
OPD
1
หอผูป้ ่ วย
ICU /CCU
3
บ้ าน/ชุมชน
2
3
หอผูป้ ่ วยกึ่งวิกฤติ
3
หอผูป้ ่ วยสามัญ
3
หอผูป้ ่ วยสามัญ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขันตอนการดูแลผู้ปวย
รพ ชุมชน
ER/
OPD
ห้องตรวจวินิจฉัย
ห้องผ่าตัด
Fast
Track บ้าน/ชุมชน
หอผู้ปวย
บูรณาการกระบวนการดูแล
และระบบสาค ัญทีเ่ กีย
่ วข้อง
ICU /CCU
หอผู้ปวยกึ่ง
วิกฤติ
หอผู้ปวยสามัญ
หอผู้ปวยสามัญ
การทบทวนข้างเตียง : Disease / Procedures
เรื่อง/ประเด็นทบทวน
รับเข้า
Entry
เครือ
่ งมือพ ัฒนาคุณภาพ
-การทบทวน
-C3THER
-Trigger Tool
-Tracer
-KM
- R2R
- Mini-research
ฯลฯ
ประเมินผู้ปวย
Assessment
วางแผน
Planning
ดูแลตามแผน
Implementation
ประเมินผล
Evaluation
จาหน่าย
Discharge
C3THER
Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan
Team work
HRD
Environment & Equipment
Record & Report
Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention
การทบทวนมาตรฐานการดูแล
ภาวะแทรกซ้อน
การค้นหาความเสี่ยง
การใช้ยา
การติดเชือในโรงพยาบาล
การใช้ทรัพยากร
การใช้ความรู้วิชาการ , EBP
ระบบสาคัญ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
17
แนวทางการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
รพ. ชุมชน
3
ER/
Fast Track
1
OPD
ห้องตรวจวินิจฉัย
3
ห้องผ่าตัด
บ้าน
หอผูป้ ่ วย
CCU/ICU
3
2
3
หอผูป้ ่ วยกึ่งวิกฤติ
3
หอผูป้ ่ วยสามัญ
3
• Nurse safety
บุคลากร & สภาพการทางาน
• ความเพียงพออ ัตรากาล ัง
Process of care
• competency
• บรรยากาศการทางาน
• Nurse-Physician relations
• Human factor engineering
ี่ งเชงิ
(วิเคราะห์ปญ
ั หา&ปัจจ ัยเสย
ระบบ)
Nurse outcomes
หอผูป้ ่ วยสามัญ
• Nurse satisfaction
Nurse competency
• EBP/KM/Best practice
• R2R/Mini-research
• pain & suffering
• Health promotion
• Humanized Healthcare
• เครือ
่ งมือคุณภาพต่างๆ
• Risk & safety
• การใชเ้ ครือ
่ งมือ/เทคโนโลยี่
้ ระบวนการพยาบาล
• การใชก
Patient outcomes
• Care excellent
• Clinical excellent
• Patient satisfaction
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แผนการนิเทศและการบันทึก
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แผนการนิเทศปี ..........
ประจาเดือน ………………………………
ของ ……………………………………………
งานการพยาบาลผู ้ป่ วย ………………………………
ี งใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชย
ว.ด.ป.
ภาคเชา้
(09.00-12.00 น.)
ั ดาห์
สป
ที1
่
จันทร์- 1.
ศุกร์
ภาคบ่าย
(13.00-16.00 น.)
วิธก
ี าร
ประเมิน
่ เยีย
สุม
่ มผู ้ป่ วย โดยใช ้ C3-THER
แจ ้งนโยบาย/
ข่าวสารของ
ฝ่ าย/ งานฯ
1. เยีย
่ มตรวจการ
ทากิจกรรม 5 ส.
แบบ
ประเมิน 1
1.
ประเมินความ
เพียงพอของ
อัตรากาลังใน
แต่ละเวรของ
วันรุง่ ขึน
้ โดยใช ้
Program esupervision
2. เยีย
่ มตรวจการ
บันทึกโดยใช ้
กระบวนการ
พยาบาล
แบบ
ประเมิน 2
3.
ประเมินความ
เหมาะสมของ
การขอ
อัตรากาลัง
ล่วงเวลา
1.
แบบ
ประเมิน 3
เยีย
่ มตรวจการ
บริหาร
สงิ่ แวดล ้อมและ
ความปลอดภัย
หอผู ้ป่ วย
….
หอผู ้ป่ วย
….
ผลลัพธ์
หอผู ้ป่ วย
….
หอผู ้ป่ วย
….
หอผู ้ป่ วย
….
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดตามผลล ัพธ์ของการนิเทศ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลล ัพธ์ของของการนิเทศ
ผูป
้ ฎิบ ัติงาน
1. มีความก้าวหน้าและ
มีความสามารถ
2. เห็นคุณค่าแห่งตน
3. ได้ร ับการยอมร ับ
และไว้วางใจ
ั ันธภาพทีด
4. มีสมพ
่ ต
ี อ
่ ก ัน
ผลงาน
1. คุณภาพของการ
ปฏิบ ัติการพยาบาล
2. ความปลอดภ ัยของ
ผูร้ ับบริการ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดตามประเมินผลการนิเทศ
เพือ
่ ติดตามผลล ัพธ์ของกระบวนการนิเทศ
 การปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบต
ั ิ
 ความเข ้าใจ
ื่ สาร
 การสอ
เพือ
่ ติดตามผลล ัพธ์ของการนิเทศ
 เกิดขึน
้ กับบุคลากร (สมรรถนะ ความรู ้ ทักษะ ความพึงพอใจ)
 เกิดขึน
้ กับผู ้รับบริการ (คุณภาพการบริการ)
ื่ เสย
ี ง รายได ้)
 เกิดขึน
้ กับองค์กร (ชอ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ต ัวชวี้ ัดการนิเทศทางบริหาร
ื่ สารจากองค์กร
 1. อ ัตราการร ับรูก
้ ารสอ
ิ ธิภาพของระบบการบริหารความเสย
ี่ ง
 2. ประสท
ั ว
่ นของพยาบาลวิชาชพ
ี ต่อผูช
่ ย
 3. อ ัตราหอผูป
้ ่ วยทีม
่ ส
ี ดส
้ ว
พยาบาลถูกต้องตามเกณฑ์
ั ว
่ นของพยาบาลวิชาชพ
ี ต่อผูป
 4. อ ัตราหอผูป
้ ่ วยทีม
่ ส
ี ดส
้ ่ วย
ถูกต้องตามเกณฑ์
 5. อ ัตราหอผูป
้ ่ วยทีม
่ จ
ี านวนชว่ ั โมงการพยาบาลทีใ่ ห้
จานวนชว่ ั โมงการพยาบาลทีผ
่ ป
ู ้ ่ วยได้ร ับมีความสมดุลก ัน
 6. อ ัตราหน่วยงานทีม
่ ผ
ี ลิตภาพทางการพยาบาล(nursing
productivity) ของหน่วยงานอยูร่ ะหว่างร้อยละ 85-115
 7. อ ัตราการลาออก โอนย้ายของพยาบาล
 ฯลฯ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ต ัวชวี้ ัดทางคลินก
ิ ทีส
่ าค ัญ
Process indicator
- อัตราการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนว
ทางการปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆ
Outcome indicator
 Specific Nursing Indicator :
- อ ัตราการเกิด extravasation (ระด ับ E+) ในผูป
้ ่ วยทีไ่ ด้ร ับเคมีบาบ ัด
้ นทีผ
- อ ัตราการเกิดภาวะแทรกซอ
่ วิ หน ังจากการได้ร ับร ังสรี ักษา
+
(ระด ับ 3 )
 Common Clinical Indicator :
- Falling
- Pressure sore
- Medication error
 PCT Indicator : ผูป
้ ่ วย Acute coronary syndrome
- ระยะเวลาการได้ร ับยาละลายลิม
่ เลือด (door to needle time)
- อ ัตราการกล ับเข้าร ักษาต ัวซา้ ในโรงพยาบาลภายใน 28 ว ัน
- อ ัตราการได้ร ับคาแนะนาและสอนก่อนจาหน่าย
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แบบสรุป/รายงานผลการนิเทศด้วย SBAR
ระบบ SBAR
Situation:
S
ผลการนิเทศ
สถานการณ์/ประเด็น
ทีผ
่ น
ู ้ เิ ทศเข้าไปทาการ
นิเทศ
Background:
B
ข้อมูลประกอบที่
เกีย
่ วข้องก ับ
สถานการณ์
Assessment:
A
การประเมินข้อมูล
ต่างๆทีเ่ กีย
่ วข้องและ
กิจกรรรมการนิเทศที่
ดาเนินไปในครงนี
ั้ ้
Recommendation:
R
ข้อเสนอแนะจากการ
นิเทศในครงนี
ั้ ้
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบ SBAR แบบสรุ ป/รายงานผลการนิเทศ
Situation:
สถานการณ์/ประเด็น ผู ้ป่ วยผ่าตัดได ้รับการดูแลไม่ตอ
่ เนื่อง
ทีผ
่ ู ้นิเทศเข ้าไปทา
การนิเทศ
Background:
ข ้อมูลประกอบที่
เกีย
่ วข ้องกับ
สถานการณ์
-ไม่มรี ะบบการรายงานไม่มก
ี ารสง่ เวร
-มี อบ. ไม่รายงาน
-ผู ้ป่ วยเข ้า OR เข็นมาเลยไม่การสง่ เวร
-ผู ้ป่ วยสง่ กลับ ward ไม่รู ้ข ้อมูล & competency
ของผู ้ไปสง่ ไม่รู ้ว่าเพียงพอหรือไม่
Assessment:
การประเมินข ้อมูล
ต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
กิจกรรรมการนิเทศที่
ดาเนินไปในครัง้ นี้
่ time out บันทึก
-6-7 ห ้องเขียนไม่สมบูรณ์ เชน
gauze /swab specimens
-เกิดเหตุการณ์ไม่ได ้แก ้ไข
-การขอเลือด ไม่มก
ี ารสง่ เวร
-การเหลือ/case ค ้าง ไม่ทราบ
S
B
A
Recommendati ข ้อเสนอแนะจากการ -ระบบการรับสง่ เวร ติดตาม
on:
นิเทศในครัง้ นี้
-การตรวจdocument case elective
R
-การเตรียมความพร ้อมเครือ
่ งมืออุปกรณ์
-RR ต ้องรายงานข ้อมูล case นอกเวลา
--ประเมินและพัฒนาสมรรถนะพยาบาล &PN
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บ ันทึกผลล ัพธ์การนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
ั ้ 2, 3 และ 4 เสย
ี่ งต่อ
อัตรากาลังน ้อย เวรบ่ายดึกมีเจ ้าหน ้าที่ 4 คนดูแลผู ้ป่ วยชน
อุบต
ั ก
ิ ารณ์และข ้อร ้องเรียน
ว ันที่
เป้าประสงค์
กระบวนการ
ปรับอัตรากาลังให ้
เหมาะสม
-ตรวจเยีย
่ ม
-พูดคุยกับหัวหน ้าหอฯ
-ปรับให ้มีคนทางานเพิม
่ เวลา 1620 น.
-เจ ้าหน ้าทีพ
่ งึ พอใจ
1 ก.พ. 56
-ขอPN จากวอร์ดอืน
่ มาชว่ ย 1 คน
- ขอN จากวอร์ดอืน
่ มาชว่ ยชว่ ง
13-16 น. บางวัน
ได ้รับความร่วมมือ
15 ก.พ. 56
-
-ไม่มข
ี ้อร ้องเรียน
-ไม่มอ
ี บ
ุ ัตก
ิ ารณ์รน
ุ แรง
8 ม.ค. 56
ตรวจเยีย
่ มติดตามผล
วางแผนขออัตรากาลังเพิม
่
จากฝ่ ายฯ
ผลล ัพธ์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บ ันทึกผลล ัพธ์การนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
ความครอบคลุมการดูแลผู ้ป่ วยอย่างต่อเนือ
่ ง
ว ันที่
เป้าประสงค์
กระบวนการ
ผลล ัพธ์
1 ธ.ค. 55
ผู ้ป่ วยได ้รับ
การดูแล
อย่างต่อเนือ
่ ง
ครบวงจร
สงั เกต สอบถาม document reviews ,
C3THER, Trigger Tool
ประเมินผู ้ป่ วยเกีย
่ วกับความเข ้าใจในการดูแล
ตนเอง ความพร ้อม
พบปั ญหาขาดความต่อเนือ
่ ง
ของการดูแลผู ้ป่ วยจากรพ.ไป
ยังบ ้าน discharge planning
ยังไม่ครอบคลุม ผู ้ป่ วยยังไม่
สามารถดูแลตนเองได ้ ไม่
เฉพาะเจาะจงกับปั ญหา
พยาบาลขาดสมรรถนะ
10 ธ.ค.
55
นัดเจ ้าหน ้าทีพ
่ ด
ู คุยเกีย
่ วกับการวางแผน
จาหน่าย
วิเคราะห์ข ้อมูล
ร่วมกันเสนอแนวทางทีเ่ หมาะสม
กาหนดทีมรับผิดชอบในการพัฒนาแนวทางฯ
ได ้ผู ้รับผิดชอบ 5 คน
หอผู ้ป่ วยข ้างเคียงสนใจ
ต ้องการเข ้าร่วมพัฒนาด ้วยสง่
คนมาร่วม 2 คน
ธ.ค. 55 –
ม.ค. 56
สอบถามเป็ นระยะเพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้า
ให ้คาปรึกษา
14 ก.พ.
56
ื่ สารแนวทางปฏิบัต ิ
ประชุมทีมเพือ
่ สอ
้
วางแผนนาไปใชและประเมิ
นผล 3 เดือน
ทาวิจัย ควบคูก
่ บ
ั การ implement
ติดตามประเมินสมรรถนะ
Discharge plan มีความ
เฉพาะเจาะจง
ผู ้ป่ วยมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี
โครงการวิจัย 1 เรือ
่ ง (mini
research)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บ ันทึกผลล ัพธ์การนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
การบันทึกเวชระเบียนทีส
่ มบูรณ์
ว ันที่
วัน เดือน ปี
เป้าประสงค์
การบันทึกเวช
ระเบียนทีส
่ มบูรณ์
สะท ้อนกระบวนการ
พยาบาลและ
คุณภาพการดูแล
กระบวนการ
ผลล ัพธ์
Document review
Peer review
สอบถาม
ประเมินสมรรถนะ
เขียนปั ญหาไม่เฉพาะเจาะจงกับ
ผู ้ป่ วย ใชปั้ ญหาซ้าๆเดิม เขียน
้
ซ้าซอน
เขียนปั ญหาทีไ่ ม่เป็ นปั จจุบัน
ผลการประเมินได ้ 60 %
วัน เดือน ปี
ประชุมทีม
วิเคราะห์สถานการณ์
ั มนา
วางแผนดาเนินการสม
วัน เดือน ปี
ั มนาเกีย
จัดสม
่ วกับเรือ
่ งนี้
พยาบาลทุกคนเข ้ารับฟั ง
วัน เดือน ปี
ติดตามประเมินผล
ความสมบูรณ์เพิม
่ ขึน
้ เป็ น85 %
คุณภาพการเขียนเพิม
่ ขึน
้
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บ ันทึกผลล ัพธ์การนิเทศ
ประเด็นการนิเทศ
ี่ งในการดูแลผู ้ป่ วย
การค ้นหา / วางระบบ / บริหารจัดการความเสย
การใช ้ FMEA / RCA ใน near miss เพือ
่ ดักจับ
ว ันที่
วัน เดือน ปี
เป้าประสงค์
มีการบริหาร
จัดการความ
ี่ งทีด
เสย
่ ี
กระบวนการ
Quality round
Peer review
Trigger Tool
Tracer
C3THER
ผลล ัพธ์
มีการทาได ้ดี หอผู ้ป่ วยมีนวต
กรรมเพือ
่ ลดปั ญหา near miss
่ การให ้ยามี
ต่างๆมากขึน
้ เชน
แผ่น chart ไว ้เตือนเรือ
่ งการให ้
ยาตามเวลา , การดูแลสายน้ า
เกลือทีม
่ ห
ี ลายๆสาย, นวัตกรรม
ป้ องกันการดึง tube, การ
ประเมินภาวะ delirium , การ
ทา CoP ซงึ่ น่าสง่ เสริมให ้มีการ
จัดกลุม
่ ให ้มากขึน
้ , การป้ องกัน
ลืน
่ ล ้ม
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การนิเทศโดยใชร้ ป
ู แบบการจ ัดการความรู ้
Good
Practice
KM
นิเทศ
Frame work :KM model & Suandok nursing supervision model
‘ ลา ’ องค ระ อบ
KV, KS, KA
ค
: พยาบาล ั
น า
ward
2. KS
KF: น
1. KV
พั นาระบบ าร ล
ย DI
ย KM model
3.KA

outcome ???
CKO : น
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผูน
้ เิ ทศ
ผูร้ ับการ
นิเทศ
ประเด็น
การนิเทศ
ผลล ัพธ์
นิเทศการบริหารยา Minirin ในผูป
้ ่ วยทีม
่ ภ
ี าวะเบาจืด (Diabetes Insipidus:DI)
ั
ในงานการพยาบาลผูป
้ ่ วยศลยศาสตร์
• ผูต
้ รวจการ
• ดูแล 3 หอ
ผูป
้ ่ วย
• มีท ักษะ
กระบวนการ
KM (CoP)
• เข้าใจ
กระบวนการ
พ ัฒนาคุณภาพ
งาน
• ท ัศนคติเชงิ
บวกต่อปัญหา
• ต ัวแทน
พยาบาล
3 หอผูป
้ ่ วย
• ทางาน
เหนือ
่ ย&หน ัก
•มุง
่ มน
่ ั พ ัฒนา
คุณภาพงาน
•ได้ร ับการ
empower
ment
ประเด็นปัญหา
•Assess&mo
nitor
• K. of Drug
Adm. &
• diff. Of
process,
adm. &
recording
ผลล ัพธ์
• ติดตาม
ต ัวชวี้ ัด
ทางคลินก
ิ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รูปแบบและกระบวนการนิเทศ
2553
รูปแบบอืน
่ ของระบบนิเทศในฝ่ายการพยาบาล
Competency
Assessment
&Development
ระบบ
ผูต
้ รวจการ
บ่าย/ดึก
ระบบ
ผูต
้ รวจการ
บริหาร
ั
IC สญจร
ปฐมนิเทศ
การ
นิเทศ
้ ง
ระบบพีเ่ ลีย
Succession Plan
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ี
การนิเทศและการพ ัฒนาเชงิ วิชาชพ
สาหร ับพยาบาลใหม่
้ ง
จากระบบพยาบาลพีเ่ ลีย
บทบาท
พยาบาล
้ ง
พีเ่ ลีย
ความพึง
พอใจใน
งาน
ลดความ
เครียดใน
การ
ทางาน
เพิม
่
สมรรถนะ
ในการ
ทางาน
77
้ ง
(ต ัวอย่าง) คูม
่ อ
ื พีเ่ ลีย
้ งและผูส
แผนปฏิบ ัติงานของพีเ่ ลีย
้ าเร็จใหม่
ั
สปดาห์
ท ี่ 1
เป้าหมาย เพือ
่ ให้เรียนรูง้ านทวไปในระยะแรก
ั้
ั
สปดาห์
ท ี่ 2 ......
ั
สปดาห์
ท ี่ 3
เป้าหมาย เพือ
่ ให้สามารถเป็นห ัวหน้าทีมได้
วัตถุประสงค์เฉพาะ
บอกถึงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการมอบหมาย
งานให ้แก่เจ ้าหน ้าทีใ่ น
แต่ละระดับ กับความ
เหมาะสมกับผู ้ป่ วยแต่
ละราย
78
กิจกรรมผู ้สาเร็จใหม่
ฝึ กทาการมอบหมาย
งานในแต่ละเวร/วัน
กิจกรรมพีเ่ ลีย
้ ง
บอกวิธก
ี ารมอบหมาย
งานและให ้น ้องใหม่
ทดลองทาให ้ดู
แผนการนิเทศสาหร ับพยาบาลใหม่
งานทีจ
่ ะนิเทศ/สอน
งานด ้านข ้อมูลผู ้ป่ วยและ
การบันทึก ได ้แก่
• initial assessment
•บันทึกทางการพยาบาล
งานด ้านการพยาบาล
• การเตรียมเครือ
่ งมือ
• การชว่ ยแพทย์
• การประเมินผลทาง
ทางการพยาบาล
79
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
อา
ิ ธิผลของพยาบาลใหม่
้ งประเมินประสท
พยาบาลพีเ่ ลีย
รายการ
กระบวนการพยาบาล
 สมรรถนะทางคลินก
ิ 17
ด้าน
 การจ ัดลาด ับความสาค ัญ
ของงานในองค์กร
ื่ สาร
 การติดต่อสอ
ึ ษา การเรียนรู ้
 การศก
้ เวร
 การปฏิบ ัติงาน/ ขึน
80
5
4
3
2
1
1.พยาบาลใหม่ประเมินผูป
้ ่ วย
้
โดยการใชขอ
้ มูลทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ละ
ข้อมูลอืน
่ ๆ ประเมินผล และเขียน
บ ันทึก
10.5
%
42.
1%
46.
3%
1.1
%
-
2.พยาบาลใหม่ระบุขอ
้ วินจ
ิ ฉัย
ทางการพยาบาลจากการ
ประเมินผูป
้ ่ วย
10.5
%
43.
2%
43.
2%
2.1
%
1.
1
%
8.4
%
40.
0%
44.
2%
6.3
%
1.
1
%
4.พยาบาลใหม่บ ันทึกข้อมูล
เกีย
่ วก ับการประเมินผูป
้ ่ วย การ
ตอบสนองของผูป
้ ่ วย การปฏิบ ัติ
กิจกรรมพยาบาล และ
ความก้าวหน้าของผูป
้ ่ วยทีม
่ ง
ุ่ สู่
เป้าหมาย
14.7
%
40.
0%
38.
9%
6.3
%
-
5.พยาบาลใหม่ทบทวนแผนการ
ดูแลผูป
้ ่ วยทุกเวร และจ ัดการ
ข้อมูลให้ใหม่อยูเ่ สมอ.
10.6
%
40.
4%
42.
6%
6.4
%
-
8.7
%
25.
0%
52.
2%
13. 1.
0% 1
%
3.พยาบาลใหม่พ ัฒนาและ
บ ันทึกแผนการดูแลผูป
้ ่ วย
6.พยาบาลใหม่รเิ ริม
่ การ
วางแผนจาหน่าย และ
ประเมินผลการวางแผนจาหน่าย
ปัจจ ัยความสาเร็จ
ระบบการนิเทศทีย
่ ั่งยืน
ผูน
้ เิ ทศ
ผูร้ ับการ
นิเทศ
ท ัศนคติ
บูรณาการ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การนิเทศในรูปแบบใหม่
ื่ มน
 ให้ความสาค ัญต่อบุคคล เชอ
่ ั ไว้วางใจ
ื่ ในการทางานแบบประชาธิปไตย
 เชอ
 ภาวะผูน
้ าจึงต้องเป็นล ักษณะจูงใจ ให้ความ ร่วมมือ เต็มใจ การ
ได้ร ับการยอมร ับ
ึ้
 โดยให้มส
ี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ฟังอย่างลึกซง
ั ันธ์การจูงใจ และการมีสว่ นร่วม
 มุง
่ ความสมพ
 เน้นความต้องการ ความแตกต่างของบุคคล
ี้ า อานวยการ ติดตามงาน
 การจ ัดระบบงาน การชน
่ ยเหลือเกือ
้ กูล
 เน้นการชว
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ภาพในอนาคตสาหร ับระบบนิเทศ
Safety
Quality
Reliability
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis

similar documents