VY_32_INOVACE_170308_Premeny_skupenstvi_I_DUM

Report
17. března 2013
VY_32_INOVACE_170308_Premeny_skupenstvi_I_DUM
PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ
I.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
2. Tání
1. Přeměny
skupenství
3. Tuhnutí
4.
Sublimace a
desublimace
5. Pokusy
Přeměny skupenství
Jedna látka se může vyskytovat v plynném, kapalném a pevném
skupenství.
Pevná látka
tuhnutí
desublimace
Kapalina
kondenzace
vypařování
zpět na obsah
Plyn
tání
sublimace
další kapitola
Tání
Při zahřívání pevné látky, při dosažení teploty tání se přestane
zvyšovat teplota a pevná látka se začne přeměňovat na kapalnou
látku. Pokud pevná látka přijímá teplo a zvyšuje se její teplota, tak se
částice rychleji pohybují a vzdalují se od rovnovážných poloh. Při
určité rychlosti se narušuje vazba mezi částicemi a rozbourává se
jejich krystalická mřížka.
Různé krystalické látky mají různou teplotu tání tt. Látky amorfní,
např. sklo, plasty, při zahřívání měknou a přeměňují se postupně na
kapaliny, nemají určitou teplotu tání.
Některé látky, např. dřevo, mramor, se nemohou zahřát až na teplotu
tání, protože už při nižší teplotě se rozkládají.
dále
Tání
Obr.1
Teplota tání ledu se snižuje přidáním soli, a
pak led taje při nižší teplotě než 0 °C. Za
normálního tlaku má nejvyšší teplotu tání
wolfram 3370 °C a jednu z nejnižších rtuť
-39 °C.
Teplota tání na Wikipedii
Grafické znázornění tání
dále
Tání
Skupenská teplota tání
• je teplo, které přijme pevná látka zahřátá na teplotu tání a přemění se na
kapalinu téže teploty
• značí se Lt, jednotkou je J
Měrné skupenské teplo tání
• značí se lt, jednotkou je J.kg-1
lt 
Lt
m
Měrné skupenské teplo tání
dále
Tání
Led má velkou hodnotu měrného skupenského tepla tání. Z tohoto důvodu
taje na jaře led a sníh pomaleji, voda může vsakovat a vypařovat se.
Obr.2
zpět na obsah
další kapitola
Tuhnutí
Při ochlazování kapalné látky se mění, při teplotě tuhnutí, kapalné těleso na
pevné těleso. U chemicky čistých látek se teplota tuhnutí rovná teplotě tání,
za předpokladu působení stejného tlaku.
Při tuhnutí se v kapalině nejdříve
vytváří krystalizační jádra, k nim se
připojují další částice a postupně
vzniká krystalizační soustava volně
pohybujících se krystalků. Když látka
celá ztuhne, krystalky se dotýkají a
tvoří
se
zrna.
Takto
vzniká
polykrystalická látka.
Obr.3
Monokrystal vzniká pouze z jednoho
jádra.
dále
Tuhnutí
Skupenské teplo tuhnutí
• je stejné u tělesa téže hmotnosti jako skupenské teplo tání
Skupenské teplo tuhnutí na encyklopedii fyziky
Změna objemu látek
• většina látek zvětšuje svůj objem při tání a při tuhnutí naopak zmenšuje
• pouze u některých látek je tomu naopak, např. voda, antimon, bismut a
některé slitiny
dále
Tuhnutí
Voda zvětšuje svůj objem při tuhnutí o 9 %. Neuspořádané rozložení
molekul vody má tedy menší objem než krystalická mřížka ledu. Tento
jev má značné důsledky v přírodě. Led má menší hustotu než voda, a
proto na ní plave. Má také malou tepelnou vodivost a zabraňuje
zamrzání vody do větších hloubek. Voda, která zmrzne, způsobuje
mrazovou erozi ve skalách nebo ve zdivu.
Teplota tání krystalické látky závisí též na vnějším tlaku. U látek, které
zvětšují objem při tání, se při větším tlaku zvyšuje i teplota tání. U
látek, jako např. led, se při tání naopak za zvyšujícího se tlaku snižuje
teplota tání. Tak lze vysvětlit kluzkost ledu při bruslení, kdy v důsledku
většího tlaku, klesá teplota tání a led taje při -5 °C.
dále
Tuhnutí
Zajímavost:
Čisté látky lze předchladit, tedy podchladit na teplotu nižší než je teplota tání.
Kapalná látka je v nestabilním stavu, a proto taková kapalina ztuhne nárazem
nebo při styku s jinou kapalinou. Vodu bez vzduchu lze podchladit na -40 °C.
Obr.4
Obr.5
zpět na obsah
další kapitola
Sublimace a desublimace
Sublimace
• je přeměna z pevného skupenství přímo na plynné skupenství
• probíhá za normálního tlaku, např. u jódu, kafru, pevného CO2, ledu,
sněhu a některých vonících a páchnoucích látek
Skupenské teplo sublimace
• je teplo přijaté látkou při její sublimaci za dané teploty
• značí se Ls, jednotkou je J
Měrné skupenské teplo sublimace
• značí se ls, jednotkou je J.kg-1
ls 
Ls
m
dále
Sublimace a desublimace
Desublimace
• opačná přeměna
• probíhá například u vodní páry, ze které vzniká při teplotě nižší než 0 °C
jinovatka
• také probíhá při vzniku krystalků z jódových par
Obr.6
Obr.7
zpět na obsah
další kapitola
Pokusy
Rozpouštění ledu
Zahřívací polštářek
Magické krystaly
Sublimace naftalénu
Sublimace jódu
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 MYSID. Soubor:Melting icecubes.gif: Wikimedia Commons [online]. 6 August 2007 [cit. 201303-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Melting_icecubes.gif
Obr. 2 LIAM QUINN. File:Icebergs in Paradise Harbour, Antarctica (6087907684).jpg: Wikimedia
Commons [online]. 25 January 2011 [cit. 2013-03-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Icebergs_in_Paradise_Harbour%2C_Antarctic
a_%286087907684%29.jpg
Obr. 3 ANNICK MONNIER. File:Fleur de givre L3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 19 December
2007 [cit. 2013-03-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Fleur_de_givre_L3.jpg
Obr. 4 FIR0002. Soubor:Frost on ground.jpg: Wikimedia Commons [online]. 3 May 2005 [cit. 201303-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Frost_on_ground.jpg
Obr. 5 HEGGYHOMOLIT. File:Frostweb.jpg: Wikimedia Commons [online]. 6 December 2010 [cit.
2013-03-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Frostweb.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 APN MJM. File:Dry Ice.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9 January 2012 [cit. 2013-03-17].
Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Dry_Ice.jpg
Obr. 7 BUCKI. File:Ferrocen.jpg: Wikimedia Commons [online]. 20 January 2008 [cit. 2013-03-17].
Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Ferrocen.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents