Programiranje za financijsko razdoblje 2014-2020

Report
Programiranje i priprema za
financijsko razdoblje EU
2014.-2020.
KOHEZIJSKA POLITIKA EU
- temelj fondova EU
• osnovni cilj: ujednačeni razvitak unutar EU te jačanje gospodarske,
socijalne i teritorijalne kohezije
• „catching up”  stope rasta slabije razvijenih regija trebale bi
dostići stope rasta nadprosječno razvijenih regija, ali pri tome se ne
smije ograničavati rast vodećih regija
• jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije i strategije Europa 2020
• izlaženje iz duboke krize i smanjenje nezaposlenosti, uz pametan,
održiv i uključujući rast
SPECIFIČNOSTI U SLUČAJU
RH 2007.-2013.
•
očekivani ulazak RH u EU 1. srpnja 2013. godine →
zadnjih 6 mjeseci financijskog razdoblja 2007.-2013.
•
UGOVOR O PRISTUPANJU RH EU - članak 33.
u okviru Strukturnih i kohezijskog fonda u 2013. RH će biti dostupna
alokacija od 449,4 MEUR (ukupna alokacija za RH oko 800 MEUR)
•
pomoć iz SF i KF kao kontinuitet pretpristupnog programa IPA 
jedinstveni operativni programi za razdoblje 2007.-2013.
•
važnost apsorpcije sredstava  alokacija (N+3!)
•
još uvijek ograničen broj mogućih područja ulaganja zbog potrebe
koncentracije sredstava
OPERATIVNI PROGRAMI
•
glavni programski dokument dokaz o višegodišnjem strateškom planiranju
•
sedmogodišnje razdoblje (ZČ i RH s druge strane - posebnosti)
•
zacrtani ciljevi koje se ZČ obvezuje postići
•
preuzimamo prioritetne osi iz NSRO-a i nadograđujemo ih detaljnim
intervencijama → mjere → operacije → projekti
•
prioriteti unutar OP-a trebaju biti podržani i kroz konkretne projektne
prijedloge
•
raspored godišnjih alokacija po pojedinim prioritetima
•
IPA operativni programi dostupni na www.mrrfeu.hr
Projekcija alokacija prema
operativnim programima
Strukturni fondovi 2013.
ESF
ERDF
OP Promet
120
OP Okoliš
*15
OP Regionalna
konkurentnost
94
OP Razvoj ljudskih
potencijala
60
UKUPNO
60
238
CF
150
150
Programiranje za SF 2013.
Prvi hrvatski operativni programi za 2013.
AKTIVNOST
ROK
 Finalizacija OP-a (Promet, Zaštita
okoliša, Regionalna konkurentnost,
Razvoj ljudskih potencijala)
Revidiranje
dokumenata u
tijeku
 Službena dostava OP-a, kao država
članica, EK
1. srpnja 2013.
 Odluka Komisije o usvajanju SF OP-a
?
RCOP- SHEME DODJELE
BESPOVRATNIH SREDSTAVA
IPA IIIc - Shema za dodjelu bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
od 15.03.2013. do 13.06.2013.; 8 M eura;
• razvoj postojećih poslovnih zona, te novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih
poslovnih subjekata koji udružuju i pružaju potporu malim i srednjim poduzetnicima ili koji
ulažu u razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture vezane za zdravstveni, kulturni
i aktivni turizam)
SHEMA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU i TURISTIČKU
INFRASTRUKTURU (BRI, III. poziv, MRRFEU, SAFU)
• u drugoj polovici 2013. godine, ova je shema predviđena za sve županije (trenutno se
provodi samo za one s više od 50 % područja od posebne državne skrbi)
SHEMA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FOND ZA ULAGANJE U
ZNANOST I INOVACIJE (MZOS, SAFU)
• u drugoj polovici 2013. godine, pokriva gotovo sve aktivnosti u području transfera
tehnologije
• visokoškolske obrazovne ustanove i javne istraživačke institucije
SHEME DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA
PODUZETNIŠTVA (SAFU)
• u drugoj polovici 2013. godine, poboljšanje kvalitete hotela i druge vrste smještajnih
jedinica, kvalitete popratnih sadržaja i atrakcija u turističkim odredištima
FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 2014.-2020.
• u tijeku usporedna priprema za dvije financijske perspektive EU
• RH može očekivati alokaciju od maksimalno 2% BDP-a na godišnjoj
razini, oko 1 milijarda EUR godišnje → dosada IPA ukupno godišnje
oko 100 MEUR (!)
• U odnosu na današnje alokacije - kako osigurati apsorpciju sredstava?
- u tijeku izgradnja sustava, jačanje kapaciteta
• Proces programiranja 2014.-20. započeo u travnju 2012. godine. Njime
se definiraju: Razvojni ciljevi, Područja ulaganja, Strateški dokumenti i
Koncentracija sredstava.
• Procesom programiranja se odgovara na pitanje koji dijelovi nacionalne
strategije će se moći sufinancirati iz fondova EU
• Programiranje je preduvjet za povlačenje sredstava
Usporedba 2007.-2013. i 2014.-2020.
NRP → Nacionalni plan reformi (neizravna poveznica s fondovima EU)
- praćenje i usmjeravanje proračuna RH na strukturne reforme, prema
preporukama EU i samoprocjenama
- sve države članice EU moraju ga izraditi za trogodišnje razdoblje, no ažurira se
svake godine
EU STRATEŠKI OKVIR 2020
EUROPA 2020
5 „GLAVNIH
CILJEVA“
NACIONALNI
PROGRAM
REFORMI
Nacionalne
razvojne
strategije
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
Tematski ciljevi kohezijske politike
EUROPSKI
SOCIJALNI
FOND
EUROPSKI FOND
ZA REGIONALNI
RAZVOJ
KOHEZIJSKI
FOND
EUROPSKI FOND
ZA RURALNI
RAZVOJ
EUROPSKI
FOND ZA
POMORSTVO I
RIBARSTVO
Druge EU
inicijative i
programi
PARTNERSKI UGOVOR
Operativni
programi
projekti
Operativni
progami
projekti
Operativni
programi
projekti
Operativni
programi
projekti
projekti
Europa 2020 - 5 GLAVNIH CILJEVA
(HEADLINE
TARGETS)
Thematic
Objectives to Deliver Europe 2020
1.
Zapošljavanje: stopa zaposlenosti populacije u dobi 20-64 = 75%
HR (2011.) = 57%
2.
Istraživanje i razvoj: ulaganja u istraživanje i razvoj = 3% BDP-a EU
HR (2010.) = 0,73%
3.
Klimatske promjene/energija:
a. Smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% (ako je moguće i 30 %) u
odnosu na razine 1990.
b. Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji = 20%
HR (2010.) = 14,6%
c.
Povećanje energetske učinkovitosti za 20%
Potrošnja primarne energije (Index 2005. = 100) u HR (2010.) = 96,8
4.
Obrazovanje: postotak osoba koje rano napuste školovanje = 10%; postotak
populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem - 40%
Postotak osoba (dob 18-24) koje rano napuste obrazovanje i usavršavanje u HR (2011.) = 4,1
Postotak osoba (dob 30-34) sa završenim tercijarnim obrazovanjem u HR (2011.) = 24,5
5.
Siromaštvo / socijalna isključenost: 20 milijuna manje ljudi u opasnosti od
siromaštva
Broj ljudi u opasnosti od siromaštva u HR (2010.) = 1 321 000 ili 31,3%
Izvor: EUROSTAT
Hijerarhija programiranja
Razina EU
Nacionalna
razina
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF
SPORAZUM O PARTNERSTVU
ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF
Operativni programi za
ERDF
Nacionalna ili
regionalna
razina
Operativni programi za
ESF
Operativni programi za
CF
Višefondovski
operativni programi za
ERDF, ESF, CF
Programi ruralnog
razvoja (EAFRD)
Operativni programi
za EMFF
Tematska
radna
skupina
Tematski cilj
Vodeće ministarstvo
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta
informacijskih i komunikacijskih tehnologija
MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA
I.
1.
2.
II.
3.
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
III.
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj
razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
prevencija i upravljanje rizicima
MINISTARSTVO
PODUZETNIŠTVA I
OBRTA
MINISTARSTVO
ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
6.Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
IV.
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla
u ključnoj infrastrukturi
V.
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne
snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv
siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
MINISTARSTVO
POMORSTVA,
PROMETA I
INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO RADA I
MIROVINSKOG
SUSTAVA
PRIPREMA PROGRAMSKIH DOKUMENATA – TEMATSKE RADNE SKUPINE
7 TEMATSKIH RADNIH SKUPINA:
6 TEMATSKIH RADNIH SKUPINA - GRUPIRANJE PO NEKOLIKO TEMATSKIH
CILJEVA
1 TEMATSKA RADNA SKUPINA ZA NACIONALNI PLAN REFORMI (NRP)
GC
2
1
GC
3
2
MINGO
3
MINPO
4
5
MZOIP
6
7
MPPI
Dosadašnje iskustvo
ključno za predstojeće
zadatke
U svakom ministarstvu
kontakt točka –
osoba/ustrojstvena
jedinica
GC
1
GC
5
8
9
MRMS
GC
4
10
11
MU
POSTUPAK PROGRAMIRANJA 2014.-2020.
1.
Izrada sektorskih analiza za potrebe izrade Operativnih programa i
Partnerskog sporazuma (umjesto NSRF-a) za 2014 .- 2020.:
2.
Uspostava radnih skupina na temelju sektorskih analiza i tematskih
prioriteta EUROPA 2020
3.
Odluka o broju i okviru Operativnih programa (srpanj 2013.);
- početak izrade Partnerskog sporazuma (1. nacrt u rujnu 2013.)
- početak izrade Operativnih programa
4.
Odluka o okvirnim financijskim alokacijama i izvorima financiranja za
pojedine Operativne programe
5.
Postupci javnih konzultacija, ex-ante evaluacija i sektorskih procjena
utjecaja na okoliš (SEA - Sectoral Environmental Assesment)
(Svibanj 2013. – kraj 2013.))
6.
izrada konačnih nacrta Operativnih programa i Partnerskog
Sporazuma (kraj 2013.; studeni 2013.))
Status uspostave sustava
Uspostava institucionalnog okvira za 2007.-2013.
Usvojeni pravni akti:
• Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje
strukturnih instrumenata EU u RH (NN 78/2012)
• Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja
strukturnih instrumenata EU u RH (NN 97/2012)
16
Status uspostave sustava
Daljnje pripreme
•Priprema i usvajanje Pravilnika - Način i uvjeti korištenja sredstava
strukturnih instrumenata utvrđeni su u Pravilnicima. Pravilnici su:
–Skup zajedničkih nacionalnih propisa o postupanju svih tijela u Sustavu
–Osnova za pripremu internih pisanih procedura za provedbu funkcija pojedinih tijela
(Priručnika)
–Odnose se na sva tijela u Sustavu i na sve operativne programe
–Odnose se na sve korisnike sredstava
•Prilagodba unutarnjeg ustrojstva i priprema Strategija organizacijskog
razvoja
•Priprema i usvajanje Priručnika
•Uspostava integriranog sustava upravljanja informacijama
•Priprema Opisa sustava
•Edukacija djelatnika
17
RAZVIJTE ODRŽIVE PROJEKTNE IDEJE
• Izgradite partnerstva da biste promicali projekte
– umrežavanje
– testiranje ideja
• Temeljito istraživanje
pozadine projekta
– tržišni uvjeti
– sadašnji i budući trendovi
Ukažite na stvarnu potrebu i priliku koju pruža projekt !!!
18
FINANCIJSKA PREDVIĐANJA
•
•
Pitanja vezano uz prihvatljivost
– generiranje prihoda (revenue generating projects)
– moguće implikacije s obzirom na državne potpore
– buduća nacionalna pravila za prihvatljivost troškova
Sufinanciranje projekata
– omjer sufinanciranja EU sredstva = max 85% ukupnih prihvatljivih izdataka
• Očekujte niže stope sufinanciranja za:
• ulaganja u tvrtke
• projekte koji stvaraju prihode
– mogući doprinosi partnera
•
Novčani tijek
– predfinanciranje projekata
– korisnici moraju započeti projekt svojim sredstvima
– zatim se tijekom provedbe projekta isplaćuju sredstva EU temeljem podnesenih
računa
– mogućnosti financiranja unaprijed nisu još konačno definirane
19
IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU
• Provjerite kapacitete vaše organizacije za:
– provedbu javne nabave (certifikati u području javne nabave)
– upravljanje projektima
– nadzor i financijsku kontrolu
– računovodstvo
– upravljanje rizicima
– promidžba i informiranje
Podjela zadatka s partnerskim organizacijama !!!
20
JLP(R)S – PRIPREMA ZA K
ORIŠTENJE FONDOVA
• pripremati projekte/ projektnu i natječajnu
dokumentaciju
• pripremiti relevantne razvojne strategije
• uključivati nove tehnologije
• pripremati i podupirati partnerstva i inicijative
• jačati vlastite kapacitete i administrativne sposobnosti
• pratiti aktivnosti vezane uz pripremu za sudjelovanje RH
u kohezijskoj politici
ŠTO MOŽETE UČINITI ODMAH?
• upoznavati se sa strateškim dokumentima i
procedurama
• pratiti relevantne internetske stranice
• sudjelovati na informativnim radionicama
• identificirati motivirane suradnike
• razgovarati o mogućim projektima
Hvala na pozornosti!
Marko Žabojec
[email protected]
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Informirajte se o najnovijem razvoju događaja na web stranici
MRRFEU
http://www.mrrfeu.hr

similar documents