prezentacija za 2. sastanak PV1 - Razvojna Agencija Šibensko

Report
NACRT
ŽUPANIJSKE RAZVOJNE
STRATEGIJE
3. i 4. poglavlje
26. listopada 2010.
SADRŽAJ ŽRS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Uvod
Sažetak
Analiza / ocjena stanja
Rezultati provođenja prijašnjih startegija
SWOT analiza
Vizija i strateški ciljevi
Prioriteti i mjere
Politika županije prema posebnim područjima
Financijski plan
Provedba ŽRS
Praćenje i izvještavanje
REZULTATI PROVOĐENJA PRIJAŠNJIH STRATEGIJA
Sadrži:
 Opis i ocjene ostvarenja i provedbe ciljeva, prioriteta i
mjera utvrđenih u prethodnoj generaciji razvojnih
stretegija (ROP ili ŽRS), ali i dr. relevantnih stretegija i
razvojnih programa u županiji
 Opis i obrazloženja (ne)ostvarenja utvrđenjih razvojnih
ciljeva, prioriteta i mjera
 Osvrt na stečena iskustva u provedbi
Rezultati provođenja prijašnjih strategija

Prvi ROP 2004-2010

Revizija 2005. godine

Definirana:
 VIZIJA
 DUGOROČNI CILJ
 TRI POSEBNA CILJA
 PRIORITETI (po dva za svaki posebni cilj)
 MJERE

Prvi ROP sadržava 21 mjeru

Revidirani ROP sadrži 27 mjera
Prioritet 1 – Potpora i promocija lokalnog
gospodarstva
MJERE:
 Revitalizacija tradicionalne poljoprivrede +
 Svinjogojstvo, proizvodnja i prerada pršuta
 Razvoj marikulture
 Izrada Master plana turizma +
 Potpora alternativnim oblicima turizma
 Zaštita i obnova kulturno povijesne baštine u svrhu turističke
valorizacije
 Osnivanje i opremanje tehnološko-inovacijskog centra  Zamjena energenata (mazut u plin) u procesu proizvodnje i
uvođenje alternativnih izvora energije +
 Osnivanje fonda za potporu izvoznika
 Izgradnja međuregionalne klaonice Zadar-Šibenik -
Prioritet 2 – Privlačenje domaćih i stranih investitora
MJERE:
 Izrada Marketing plana Županije
 Osnivanje Agencije za ino ulaganja u Županiji,
Županijska razvojna agencija +
 Izrada GIS-a Županije
Prioritet 3 - Održiva ekonomska infrastruktura
MJERE:
 Razvoj gospodarskih i slobodnih carinskih zona +  Izgradnja sustava za pročišćavanje i odvodnju otpadnih
voda +
 Zaštita izvorišta pitke vode 

Zbrinjavanje otpada +
Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava
navodnjavanja + -
Prioritet 4 – Socijalna infrastruktura
MJERE:
 Poslovna zona Senjak



Izgradnja škola i sportskih dvorana + Razvoj sportsko-ribolovnog turizma
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra u Kninu -
Prioritet 5 - Zaposlenost
MJERE:
 Zapošljavanje mladih osoba bez iskustva  Zapošljavanje starijih osoba (preko 45 godina)
 Samozapoišljavanje

Kreditiranje postojećih poduzetnika +

Prekvalifikacija suficitarnih kadrova + College Šibenik

Prioritet 6 – Vještiji ljudski resursi
MJERE:
 Centar za obuku pomoraca i off shore personala
 Prekvalifikacija i osposobljavanje viška zaposlenika
TLM-a  Prekvalifikacija i osposobljavanje
 Zapošljavanje
 Prenoćište za beskućnike
 Klub lječenih alkoholičara
Prioritet 7 – Socijalna skrb i uključivanje
MJERE:
 Dnevni centar za prevenciju i tretman poremećaja u
ponašanju i probleme ovisnosti

Javni radovi +
ANALIZA / OCJENA STANJA


Sadrži najvažnija razvojna obilježja, trendove,
probleme i potrebe županije; tumačenja,
usporedbe (npr. sa statističkom regijom, RH, EU) i
ocjene
Sve mora biti potkrijepljeno činjenicama,
pokazateljima, argumentima, te nalazima
prethodnih analiza, strategija i drugih razvojnih
dokumenata
ANALIZA / OCJENA STANJA
Pregled – Osnovni podaci o Županiji
 Političko teritorijalni ustroj
 Prirodna obilježja
(Reljef, Klima, Tlo, Mineralne sirovine, Vode,
Krajobrazna raznolikost, Biološka raznolikost)
 Kulturno-povijesna baština
Registrirani nepokretni spomenici kulture (290)
STANOVNIŠTVO








Popis stanovništva 2001.g -112.891 stanovnika (2,53% RH); 2.994
km2 (5,29% RH)
Prostorna gustoća stanovništva- 37,8 stan/ km2 (78,4 stan/ km2 RH)
Trendovi u prostornoj distribuciji stanovništva Županije po općinama
i gradovima - 1991 i 2001.g
Recentno kretanje broja stanovnika u najvećim priobalnim i
unutrašnjim naseljima
Usporedba broja stanovnika grada Šibenika, Zadra i Splita od prvog
popisa stanovništva 1857.g do zadnjeg 2001.g
Demografski trendovi na području Županije u razdoblju 2003–07.
Dobno-spolna struktura stanovništva
Obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina
ODGOJ I OBRAZOVANJE




Osnovne škole - broj škola, broj učenika (2005-2009),
uvjeti rada, građevine
Srednje škole - broj škola, broj učenika i odjeljenja
(2005-2009), uvjeti rada, građevine, povezanost
obrazovanja i tržišta rada
Visoko školstvo –institucije, studiji, upisani i diplomirani
studenti (2005-2009),
Diplomirali, magistri i doktorirali s prebivalištem u
županiji (2005-2009)
ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST








Zaposlenost– u pravnim osobama i obrtima
Kretanje zaposlenih u županiji (2005.-2009.)
Zaposleni po gospodarskim granama i poslovnim
subjektima, 2009.g
Struktura zaposlenih u županiji prema NKD, 2009.g
Nezaposlenost- po spolu i dobi (2005.-2009.)
Nezaposleni po mjesecima (2005.-2009.)
Stopa nezaposlenosti (2005.-2009.)
Obrazovna struktura nezaposlenih (2005.-2009.)
ZDRAVSTO I SOCIJALNA SKRB




Financiranje zdravstvenih ustanova
Institucije i kapaciteti
Timovi zdravstvene zaštite
Osnovni statistički pokazatelji u zdravstvu:





Očekivano trajanje života
Stopa smrtnosti djece
Prosječan broj konzultacija u primarnoj zdrav. zaštiti po stanov.
Br. stanovnika po liječniku opće prakse
Najčešće bolesti
GOSPODARSTVO


Uvod (povijesni prikaz razvoja)
Gospodarska kretanja
 BDP
 Financijski rezultati (struktura UP po djelatnostima, prihodi i
rashodi 2001-2009)
 Vanjsko-trgovinska razmjena (2009, 2001- 2009, najznačajnija
izvozna tržišta)
 Strana ulaganja
 Pregled značajnijih sektora (prerađivačke djelatnosti, turizam,
trgovina, banke i financijske usluge)
 Poslovna infrastruktura (Gospodarske zone, Poduzetnički
inkubator)
TURIZAM








Uvod (resursi, osvrt)
Smještajni kapaciteti
Noćenje turista (2005 – 2009 god)
Kapaciteti luka nautičkog turizma (2005 – 2009)
Broj plovila na stalnom vezu, broj plovila u tranzitu
(2005 – 2009)
Nacionalni parkovi
Otoci
Zaleđe
POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I MARIKULTURA



Uvod (klasifikacija zemljišta, broj OPG-a, BDP, generalni
proizvodi u poljoprivredi ŠKŽ, napravljene studije,
edukacijske ustanove,... )
Pregled poljoprivrednih proizvodnji u ŠKŽ
 Biljna proizvodnja (vino, maslinovo ulje, voće i povrće)
 Stočarska proizvodnja (janjetina/jaretina, sir i pršut)
 Ribarstvo (proizvodi od ribe i drugih morskih organizama)
 Marikultura (proizvodi od ribe i drugih morskih
organizama)
 Eko proizvodnja
Pregled problematike za svaku poljoprivrednu proizvodnju
PROMET





Cestovni
Željeznički
Pomorski
Zračni
Telekomunikacije (stari podaci)
ENERGETIKA




Stanje proizvodnje
 Hidroenergija
 Energija vjetra
 Energija sunca
 Proizvodnja iz fosilnih goriva (ugljen, plin)
Stanje potrošnje
Stanje prijenosa
Plinovodi
ZAŠTITA OKOLIŠA



Otpad i gospodarenje otpadom
Gospodarenje vodama (vodoopskrba, odvodnja i zaštita
izvorišta)
Kontrola sanitarne kakvoće mora i zraka
ZAŠTITA PRIRODE



Zaštićena područja Šibensko-kninske županije
Postojeće stanje zaštite prirode
Ključni problemi:




Razlozi ugroženosti
Problemi postojeće zaštite
Nedovoljno razvijen sustav posjećivanja u nižim kategorijama
zaštite
Nepostojanje planova upravljanja za sva zaštićena područja
Projekti pripremljeni za EU natječaj
IPA III c – Regionalna konkurentost
1. Turistička valorizacija kanala sv. Ante – JU Zašt. prirodne
vrijednosti ŠKŽ
2. Dovršenje javne turističke infrastrukture na području Račica –
Grad Vodice
3. Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka – RRA ŠKŽ
4. Dovršenje poslovne infrastrukture unutar Poduzetničke zone
“KOSA” – Grad Skradin
5. Revitalizacija Tvrđave sv. Mihovila – Grad Šibenik
6. Razvoj integrirane ponude kulturnog turizma u ruralnom području
Šibensko-kninske županije – NP KRKA
Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: EUR 1.364.273 (EU sufinancira
sa EUR 998.655 ili 73,20%)

Lokacija projekta: Miljevački plato, Grad Drniš, Šibenskokninska županija
Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka

<OPĆI CILJ>
 Doprinijeti rastu malog i srednjeg poduzetništva i porastu
zapošljavanja na području Drniša -Miljevaca kroz razvoj turizma

<SPECIFIČNI CILJ>
 Razviti i promovirati prepoznatljivu i atraktivnu turističku ponudu
na rubnim područjima NP Krka (Miljevci) kroz:
 poboljšanje cestovne infrastrukture nužne za nesmetan dolazak
organiziranih grupa turističkim lokalitetima srednjeg dijela NP
Krka;
 obnovu i uređenje objekata i lokaliteta od značaja za razvoj
kulturnog i aktivnog turizma;
 edukaciju stanovništva/lokalnih poduzetnika u turizmu i
umrežavanje pružatelja usluga s turističkim agencijama i
operaterima; te
 sustavnu promociju kulturnog i aktivnog turizma na rubnim
područjima Nacionalnog parka Krka.
Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka
PARTNERI:




RRA Šibensko-kninske županije (nositelj projekta)
Javna Ustanova za zaštićena područja ŠKŽ
Turistička zajednica Grada Drniša
Županijska uprava za ceste
Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka






AKTIVNOSTI:
Rekonstrukcija ceste Drniš-Roški slap i križanja prema
Visovcu
Uređenje i obnova tvrđave Drniška gradina, mlinice i
pristupnog puta od mosta u Drnišu
Uređenje i obilježavanje biciklističkih staza Miljevačkog
platoa
Tehničko opremanje staza za slobodno penjanje, pješačke
staze i kanjoning staze u kanjonu Čikole, te vidikovaca i
parkirališta
Edukacija poduzetnika i nezaposlenih, upoznavanje s
mogućnostima razvoja turističke ponude
Izrada promotivnih materijala, promidžbene aktivnosti
Projekti pripremljeni za EU natječaj
IPA III c – Regionalna konkurentost
1. Turistička valorizacija kanala sv. Ante – JU Zašt. prirodne
vrijednosti ŠKŽ
2. Dovršenje javne turističke infrastrukture na području Račica –
Grad Vodice
3. Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka – RRA ŠKŽ
4. Dovršenje poslovne infrastrukture unutar Poduzetničke zone
“KOSA” – Grad Skradin
5. Revitalizacija Tvrđave sv. Mihovila – Grad Šibenik
6. Razvoj integrirane ponude kulturnog turizma u ruralnom području
Šibensko-kninske županije – NP KRKA
Hvala na pozornosti!

Regionalna razvoja agencija
Šibensko-kninske županije
Prilaz tvornici 39
22000 ŠIBENIK
tel. 022/217-113
fax. 022/217-114
e-mail: [email protected]
www.rra-sibenik.hr

similar documents