Význam MSP podle EU

Report
VÝZNAM MSP
MSP JSOU (1/2)





významným stabilizujícím sociálním prvkem –
absorpce uvolněných prac. sil,
vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není
efektivní,
působí v takových teritoriích, které jsou pro velké
podniky nezajímavé a tím napomáhají rozvoji i
zaostalejších regionů,
mají velký potenciál dát hospodářství dynamický
impuls,
vytvářejí nová pracovní místa aniž by vynakládaly
vysoké kapitálové náklady,
MSP JSOU
(2/2)
jsou flexibilní, dokážou se rychle přizpůsobit
změnám trhu,
 mají schopnost být inovativní vzhledem
ke změnám v chování zákazníků, vytvářejí
vhodné prostředí pro realizaci inovací v
podnikání,
 umí čerpat výhody dostupnosti lokálních zdrojů,
 skrývají v sobě velký potenciál ženského
podnikání, který není dosud plně využít.

EVROPSKÁ KOMISE PROVÁDÍ ROČNĚ
ŘADU EKONOMICKÝCH ANALÝZ O STAVU
MSP:
Tvoří informační bázi pro sestavení politiky EK vůči MSP.
 „Small Business Act“ (SBA),
 “SBA Fact Sheets”,
 „Flash Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU…“
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figuresanalysis/eurobarometer/fl283_en.pdf
a mnohé další, jejichž výsledky jsou dnes obecně respektované
prokazují, že malé a střední podniky (MSP) hrají významnou roli v
ekonomické realitě každé země.
ZE STUDIE FLASH…. UVEĎME KRÁTKÉ
HODNOCENÍ ČR PODLE NĚKTERÝCH KRITÉRIÍ.





V České republice připadá MSP na tisíc obyvatel největší počet
mezi členskými státy EU.
V Česku prošlo kurzem či jiným druhem vzdělávání k
podnikatelství pouze 16 % absolventů, ve srovnání s EU
průměrem je to poloviční hodnota.
Studie uvádí, že druhý rok podnikání „přežije“ v Česku pouze
61 % (z toho 66 % shledává toto vzdělání v podnikatelství
prospěšné), v EU přežije 73 %.
Plánované prostředky ze strukturálních fondů určené ke
stimulaci podnikání MSP v ČR v období 2007–2013 činí pouze
5,6 % oproti 9,5 % v průměru za EU.
ČR také vykazuje podprůměrný podíl rizikového kapitálu na
financování počátečního rozvoje a expanze MSP v poměru k
HDP.





Čas požadovaný na administrativní záležitosti jako % z
pracovního času uvádí čeští podnikatelé 8 % (EU 7 %).
Náklady na pracovní sílu nejen v MSP jsou zatíženy odvody
(sociální a zdravotní zabezpečení) nejvíce ze všech zemí EU 34 % ze mzdových nákladů.
Účast MSP na státních zakázkách ve výši 59 % značně
převyšuje EU 27 42 % a stejně tak podíl celkové státní podpory
určené pro malé a střední podniky je vyšší než průměr EU-27
(22 % oproti zhruba 11 % v EU).
V oblasti posuzování znalostí a inovací v MSP Česko na základě
třinácti kritérií celkově převyšuje průměr EU. Např. podíl MSP,
které vyvinuly nový produkt je 71 % oproti EU 27 63 %. Podíl
zaměstnanců dále se vzdělávajících 59 % proti 33 % EU 27.
Ukazatel možnosti získání úvěru, jenž měří relativní sílu
zákonných práv a hloubku informací o úvěru, jakož i průměrné
zpoždění plateb (18 dní) jsou na stejné úrovni jako průměr EU27.



V oblasti ŽP je třeba poznamenat, že ačkoli MSP
využívají jednoduchých nástrojů pro úsporu energie, je
to 43 % MSP v ČR, které je uplatňují, oproti 29 % v EU.
Avšak výdaje MSP na životní prostředí jsou v ČR
mnohem nižší než v EU.
V mezinárodním obchodu MSP v ČR zaostávají za
svými evropskými kolegy. Pokud srovnáme potřebné
procedury nezbytné podstoupit při exportu a dovozu
zboží a pokud ukazatel převedeme na potřebné dny k
jejich zajištění, pak v ČR tyto zaberou 16 respektive
18 dní, oproti 13 dnům pro oba případy v průměru v
zemích EU.
Pouze 9 % MSP vyváží do ciziny – tj. mimo EU (v
průměru v EU údaj činí 12 %).
POČET, ZAMĚSTNANOST, PH ČR A EU
VYTVOŘENÁ PŘIDANÁ HODNOTA A
ZAMĚSTNANOST (PRŮMĚR EU)
PODÍL MSP (NA CELKU) NA ZAMĚSTNANOSTI A PŘIDANÉ
HODNOTĚ V ČLENĚNÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOSTI
Ve stavebnictví představují MSP více než 85 %ní zaměstnanost (v českém
stavebnictví pracuje 79 % zaměstnanců v MSP).

similar documents