Metal Kaplama Tarihçesi

Report
METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ
Ders: Endüstriyel Kirlilik Kontrolü
Sorumlu: Prof. Dr. Ulusoy BALİ
Hazırlayanlar
2009132069
2009132060
2009132003
2009132048
2009132046
2009132047
A.Yasin Aydın
Barış Sönmez
Büşra Bilgi
Davut Hançer
Ece Çelik
Görkem Bozoğlu
İclal Oruç
Muhammet Nalkıran
Oğuzhan Ulutaş
S. Batın Aydemir
Şerife Doğan
2009132072
2009132026
2009132053
2009132074
2009132022
Metal Kaplama Tarihçesi
Bir İtalyan bilim adamı olan Giovanni Galvani
18 yy.’de elektrik akımı ile iyonların hareket
ettiğini bulmuş ve bu yolla metal iyonlarını iki
elektrot arasında transfer etmiştir. Bu nedenle
metal kaplamanın temelini bulduğu kabul
edilmiş ve birçok yerde kullanılan galvaniz
kelimesi bu bilim adamının soyadından
gelmiştir. Daha sonra bu konuda birçok bilim
adamı çalışmış ancak temel teorisini Faraday
bulmuştur.
2/45
Metal Kaplama Endüstrisi’nin Tanıtımı
Metal kaplama sanayi hızla gelişen
sanayi dalları arasında önemli bir
yer tutmaktadır. Gelişen teknoloji
ve tesislerine rağmen metal
kaplama sanayii büyük miktarda
çevre kirliliğine neden olmaktadır.
Metal kaplama tesisleri, belirlenen
teknik dokümanlara uygun olarak
ve birçok değişik metal
malzemenin kullanım amacına
yönelik işlem yapmaktadır.
3/45
Metal Kaplama Endüstrisi’nin Tanıtımı
Metallerin yüzeylerini korumak metalin kendisini
korumaktır. Çünkü yüzeyde küçücük bir noktada
başlayan korozyon zaman içinde metalin iç
kısımlarına doğru ilerler, paslanma ve çürüme
gerçekleşir. Bu da metalin kullanımdaki
ekonomik ömrünü kısaltır. Yılda üretilen demirin
%20’sinin bu yolla devre dışı kaldığı
düşünülürse, yüzeyi korumak amaçlı alınacak
önlemlerin ne kadar değerli olduğu anlaşılabilir.
4/45
Metal Kaplama Endüstrisi’nin Tanıtımı
TABLO 1: Metal Kaplama Endüstrisinde Kullanılan Bazı Metaller
ve Kullanım Amaçları
5/45
Metal Kaplama Endüstrisi’nin Tanıtımı
TABLO 2: Metal Kaplamanın Kullanıldığı Sektörler
6/45
Metal Kaplama Endüstrisi’nin Tanıtımı
ŞEKİL 1: Metal Kaplama Proses Adımları
7/45
Metal Kaplama Yöntemleri
Sıcak Daldırma: Kaplanacak metali başka bir metalin erimiş banyosu
içine daldırarak kaplama işlemidir. Erimiş metal iki metal arasında
alaşım meydana getirerek kaplamayı sağlar. Alüminyum, kurşun ve
kalay için sıcak daldırma kaplama işlemi kullanılabilir. En yaygın
kullanımı ise, çinko kaplamadır (galvanizleme). Sıcak daldırma
kaplamadan önce temizleme işlemi yapılır.
Püskürtme: Bu yöntemde, kaplama metali toz haline getirilir ve bir ısı
kaynağı ile ergitilerek, ana metal üzerine püskürtülmesiyle kalama
yapılmaktadır.
Sherardizing Kaplama Yöntemi: Bu yöntemde, toz halindeki kaplama
metali ile ana metal aynı kasa içerisine konularak, yüksek sıcaklıkta bir
müddet bekletilmektedir.
Elektroliz Yöntemi: Bu yöntemde ise ana metal katot, kaplama metali
de anot olacak şekilde, uygun bir elektrolit içerisinde kaplama
yapılmaktadır.
8/45
Galvanizasyon Yöntemi
Galvaniz Nedir?
Metali, paslanmayı oluşturan dış
etkenlerden uzak tutabilmek amacı
ile metal yüzeylere koruyucu
yöntemler uygulanır. Bu koruyucu
yöntemlerden bazıları boya, plastik,
nikel, krom, bakır ve çinko
kaplamadır. Ancak; bütün bu
kaplama yöntemleri arasında çinko
kaplama en güvenli ve uzun ömürlü
olanıdır.
9/45
Galvanizasyon Yöntemi
Galvanizasyon
10/45
Galvanizasyon Yöntemi
Diğer yöntemler, ufak zedelenmelere karşı çok
hassastır ve genelde korozyon bu
zedelenmelerde baş gösterir. Oysa galvaniz
kaplama çiziklere karşı dirençlidir ve hatta
kendi kendini onarma özelliğine sahiptir. Buna
“self healing effect” ve “katodik koruma” denir.
Aynı nedenlerle, sıcak daldırma galvanizle
kaplanmış yüzeyler, darbelere karşı da
göreceli olarak daha korunmalıdır.
11/45
Galvanizasyon Yöntemi
Kaplanan malzeme ile çinko metalürjik bir bağ
oluşturur ve malzeme yüzeyinde meydana gelen
alaşım tabakaları dış etkilere karşı dayanıklı bir
kaplama sağlar. Galvaniz, yüzey kaplama
yöntemleri arasında en uzun ömürlü olanıdır ve
hiçbir bakım gerektirmez. Belli bir estetik cazibesi
vardır. İlk başları parlak ve iki boyutlu kristalin bir
görünüşe sahip olan kaplama yüzeyi, zamanla
matlaşarak homojen, mat gri renkte bir yüzeye
dönüşür.
12/45
Galvanizasyon Yöntemi
Galvaniz olmuş metale kromat
kaplanırsa ömrü artar. Galvaniz
işleminden sonra dikkat edilmesi
gerekenler; galvanizin mikron değeri,
malzemeye yapışkanlığı, uygunluğu,
deliklerdeki çapaklar, uç kısımlardaki
galvaniz birikintileri, birbirine
yapışmış malzemeler, kaplanmamış
bölgeler, kül yapışması ve beyaz
pastır.
13/45
Galvanizasyon Yöntemi
Metale, çinko kaplanarak aşınma direnci arttırılır.
Paslanmayı önlenmenin en iyi yolu kaplama
uygulamasıdır. Kaplama kalınlığı her geçen yıl
azalarak kayba uğrar yani çinko her yıl belirli
miktarlarda yok olur. Bu da metalin ömrünün daha
önceden tespit edilmesini sağlar. Çinko, demir ya
da çelikten daha reaktif olduğu için, ilk olarak
çinko galvaniz kaplama korozyona uğrayarak alt
katmanda bulunan demir ya da çeliği korur.
14/45
Galvanizasyon Yöntemleri
1. Elektrogalveniz Yöntemi
2. Sıcak Daldırma Yöntemi
15/45
Elektrogalveniz Yöntemi
Elektrolitle dolu bir kazanın içine 2 adet
elektrot daldırılır. Bunlar Anot ve Katot
elektrotlarıdır. Anot elektrotuna çinko (Zn),
katoduna ise kaplanacak malzeme bağlanır.
Yüksek akım, düşük gerilim üreteci ve
redresör ile elektrik verilip anottan elektron
koparılıp katoda yani malzemenin yüzeyine
yapışması sağlanır. İşlem sonucunda
pasivasyon yapılarak kaplamanın kalıcı
olması sağlanır ve kaplama işlemi bitirilir.
16/45
Sıcak Daldırma Yöntemi
ŞEKİL 2: Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Prosesi
Sıcak Daldırma Yönteminde parçaların teker
teker galvanizlenmesi gerekir, montaj
yapılmadan galvanizleme yapılmalıdır.
17/45
Çinko Kaplama Prosesinde İş Akış Şeması
ŞEKİL 3: Çinko Kaplama Prosesinde İş Akış Şeması
18/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
Metal kaplama sanayinde elektro kaplama,
elektriksiz kaplama, kimyasal dönüştürme
kaplaması, temizleme vb. işlemler en fazla su
kullanılan ve atıksu oluşturan işlemlerdir.
Metal kaplama tesislerinde oluşan toplam sıvı
atıklar fazla hacimli değildir. Fakat çok tehlikeli
ve oldukça toksik atıklardır. En önemli toksik
bileşenleri metaller, asitler, krom, nikel, kalay
ve siyanürlerdir.
19/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
TABLO 3: Metal Kaplama Endüstrisi Üretim Proseslerinde Kirletici Kaynaklar
20/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
Metal sanayi atıksularının arıtılması; ön
arıtma, ortak arıtma ve ileri arıtma olarak üç
grupta ele alınabilir. Ön arıtma, Krom (VI)
içeren atıksular için krom indirgeme, siyanür
içeren atıksular için siyanür oksidasyonu, yağlı
atıksular için emülsiyon kırma ve yağ ayırma
işlemlerinden oluşur. Metal işleme
proseslerinde kullanılan çözücüler geri
kazanılır veya tehlikeli atık olarak
uzaklaştırılır. Üretim proseslerinde kullanılan
kompleks yapıcıları atıksudan uzaklaştırmak
için yüksek pH’da çöktürme işlemi uygulanır.
21/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
Ön arıtmadan geçen atıksular için ortak arıtma
kimyasal çöktürme işlemi olup, bu amaçla
hidroksit, sülfür, sülfat ve karbonat çöktürmeleri
uygulanabilir. Metal Kaplama Endüstrisi’nde
kullanılan yöntemlere ait oluşan atıksular ile ilgili
standartlar Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin
ilgili tablolarında verilmiştir. Standartların
sağlanamadığı durumlarda tesis içi önlemler
alınır. Zorunlu durumlarda ya da geri kazanma
istenildiğinde ileri arıtma yöntemleri uygulanır.
İleri arıtma yöntemleri olarak ultra filtrasyon,
iyon değişimi ve ters osmoz kullanılabilir.
22/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
TABLO 4: SKKY 15.3, Metal Sanayi (Galvanizleme)
23/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
TABLO 5: SKKY 15.5, Metal Sanayi
(Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)
24/45
Endüstri Atıksularının Özellikleri
TABLO 6: SKKY 15.7, Metal Sanayi
(Sıcak Galvanizleme ve Çinko Kaplama) Tesisleri
25/45
Arıtma İşlemleri
Metal kaplama sektörü atıksularının arıtımında
dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan
biri atıksuyun asidik ve alkali özellikte olması
ve ağır metal içermesinden dolayı kullanılan
havuz veya tankların kısa bir zaman içinde
zarar görmesidir. Bunun için kullanılan havuz
ve tanklar plastik malzemeden üretilmektedir.
En çok kullanılan plastik polipropilen (PP)
malzemedir.
26/45
Arıtma İşlemleri
Metal kaplama tesisleri atık sularında uygulanması
gereken arıtma işlemlerini şu şekilde özetlemek
mümkündür.
• Siyanürlerin oksidasyonu
• +6 değerlikli kromun +3 değerlikli hale indirgenmesi
ve çöktürülmesi
• Asit atıkların nötralizasyonu
• Metal atıklarının kimyasal yolla çöktürülmesi
• Çökeltim
• İyon değişimi
• Ters osmoz
• Nötralizasyon
27/45
Siyanürlü Atıksuların Arıtımı
Elektrolizle kaplamada çeşitli siyanür
bileşiklerinden yararlanılmaktadır. Siyanürün
bir başka kaynağı doğada çeşitli meyvelerin
tohumlarında bulunan, “Amigdalin” adlı bir
glikoziddir . Dünyada üretilen siyanürün
yaklaşık %20'si madencilikte kullanılmaktadır
(Sted,2003).
Atık siyanürün en önemli kaynağı elektrolitik
kaplama prosesidir.
28/45
Siyanürlü Atıksuların Arıtımı
Bu proseste, çözeltideki Cd, Zn ve Cu gibi
metalleri tutmak için konsantre siyanür
banyoları kullanılır. Kaplama çözeltisi; siyanür
iyonları, metal siyanür kompleksleri ve yıkama
sularını içermektedir. Kaplama atıksularındaki
tipik siyanür konsantrasyonları aşağıdaki tablo
da verilmiştir. Bu atıksularda ki siyanür
konsantrasyonunun, dört günlük bir periyotta
ortalama değer olarak 1 mg/L’ nin altına
düşürüldükten sonra alıcı ortama deşarj
edilebileceği belirtilmiştir (Uzun Parlak,2008).
29/45
Siyanürlü Atıksuların Arıtımı
TABLO 7: Kaplama Atıksularında Tipik Siyanür Konsantrasyonları
(Uzun Parlak,2008)
Proses
Kaplamada Durulama Suları
Parlatma Banyosu Suları
Alkali Temizleme Banyosu
Kaplama Banyosu
Pirinç Kaplama
Bronz Kaplama
Kadmiyum Kaplama
Bakır Kaplama
Gümüş Kaplama
Kalay-Çinko Kaplama
Çinko Kaplama
Siyanür Konsantrasyonu (mg
CN-/L)
1.4-256
15-20
4,000-8,000
30,000-10,0000
16,000-48,000
40,000-50,000
20,000-67,000
15,000-67,000
12,000-60,000
40,000-50,000
4,000-64,000
30/45
Siyanürlü Atıksuların Arıtımı
CN içeren çinko kaplama atıkları alkalidir. Ancak
siyanürün tam olarak giderilebilmesi için pH > 8.5 olması
gerekir. pH’ı yükseltmek için ortama NaOH ilave edilir.
pH değeri, pH metre ile otomatik olarak ayarlanır.
Siyanür arıtımında uygulanan yöntemleri şu şekilde
özetlemek mümkündür;
A) Klor ve hipokloritler ile kimyasal oksidasyon
B) Potasyum permanganat ile kimyasal oksidasyon
C) Ozon ile kimyasal oksidasyon
D) Elektrokimyasal oksidasyon
E) Biyolojik yöntemler
F) Fiziksel ve kimyasal yöntemler
31/45
Klor ile Kimyasal Oksidasyon
Serbest veya kompleks siyanür bileşiklerinin
sulardan uzaklaştırılması için gaz veya sıvı
haldeki klor kullanılabilir. (Şengül, 1991)
Siyanürlerin siyanataoksidasyonu doğrudan klor
ile veya ticari hipoklorit çözeltileri yardımı ile
yapılır. Klorlamadan önce ortamın PH’ını
yükseltmek için Ca(OH)2 veya NaOH ilave edilir.
Böylece alkali ortamda klor ile oksidasyon
sonucu siyanür, azot gazına dönüşür
(Şengül, 1991).
32/45
Hipokloritler ile Kimyasal Oksidasyon
Hipoklorit ile siyanür kimyasal oksidasyonunda
alkali hipoklorit ilavesi ile 15 dakika hızlı
karıştırma, 60 dakika bekleme süresi
uygulanarak dinlendirme yapılır. Böylece
ortamdaki siyanür, azot gazına dönüştürülerek
siyanür arıtımı tamamlanır (Şengül, 1991).
33/45
Ozon ile Kimyasal Oksidasyon
Ozon ile siyanür giderimi yaygın şekilde
kullanılan bir oksidasyonprosesidir. Proseste
siyanür, tam olarak kararlı son ürünlere (CO2 ve
N2) oksitlenemez. Ancak ozonlamanın en önemli
avantajı, arıtım işlemi sırasında herhangi bir
kimyasal madde ilavesi gerektirmemesidir. Ozon
ile siyanür oksidasyonu, ortamın asidik ya da
bazik olmasına göre farklı reaksiyonlarla
gerçekleşmektedir (Uzun Parlak, 2008).
34/45
Potasyum Permanganat ile Kimyasal Oksidasyon
Siyanürün oksidasyonunda kullanılan
oksitleyicilerden bir diğeri de potasyum
permanganat (KMnO4)’tır. Potasyum
permanganat varlığında siyanür oksidasyonu,PH
9.0 ’dan büyük olduğu alkali koşullar altında
gerçekleştirilir ve sonuç olarak siyanür iyonları
siyanata dönüştürülür (Şengül, 1991).
35/45
Biyolojik Yöntemler ile Kimyasal Oksidasyon
Biyolojik arıtma teknolojileri ile atıksulardan siyanür
giderimi, özellikle son yıllarda üzerinde yoğun olarak
çalışılan siyanür arıtım teknolojilerindendir. (Uzun Parlak,
2008). Siyanür içeren atıksuların biyolojik yöntemlerle
arıtımı için siyanür metabolizması yapan
mikroorganizmalar hazırlanmalı ve özel önlemler
alınmalıdır. Örneğin; aktif çamur prosesinde
mikroorganizmaların karbon kaynağı olarak siyanürü
kullanabilmeleri için ortamın nötral olması ve sisteme
fazladan glikoz ilave edilmesi gerekir (Şengül, 1991).
Düşük seviyelerde (10-20 mg CN- /L) siyanür içeren
atıksuların uzun havalandırmalı biyolojik arıtma
yöntemleri ile arıtılmaları mümkündür (Yiğit, 2008).
36/45
Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler
Atıksuda bulunan serbest siyanürler demir tuzları
ile arıtılabilir. Demir tuzları serbest siyanürle
demir siyanür kompleksi yapar ve serbest
siyanürün toksik etkisini azaltmış olur. Demirin
aşırı kullanılarak oluşturulan demir siyanür
kompleksi çöktürülerek veya katyonik yüzey aktif
maddeler yardımı ile flotasyon suretiyle sudan
uzaklaştırılabilir. Kimyasal çöktürme ve flotasyon
işlemlerinin yanı sıra siyanür arıtımında
kullanılan diğer yöntemler iyon değiştirme ve
aktif karbon adsorpsiyonudur (Şengül, 1991)
37/45
Kromlu Atıksuların Arıtımı
Metal kaplama tesislerinden gelen kromlu atıksuların
arıtılması için kimyasal çöktürme işlemi uygulanır.
Altı değerlikli krom önce üç değerlikli hale indirgenir
ve daha sonra kireç ile çöktürülür. Bu arıtma süreci
indirgeme ve çöktürme adımlarından oluşmaktadır.
Kromlu atıkların indirgenmesinde kullanılan indirgen
maddeler demir sülfat, sodyum metabisülfit veya
kükürt dioksittir. Ferro sülfat ve sodyum metabisülfit
kuru halde veya çözelti halinde beslenebilir. SO2 ise
sisteme doğrudan doğruya gaz silindirlerden difüze
edilir. Krom gidermede kullanılan ferro sülfat çeşitli
endüstriyel proseslerde yan ürün olarak elde
edilebildiğinden ucuz bir indirgendir.
38/45
Kromlu Atıksuların Arıtımı
Ferro sülfat, kromik asit ve
kromatları krom sülfata dönüştürür.
Bu indirgen maddenin en önemli
sakıncası verdiği çamur miktarının
diğer reaktiflere kıyasla biraz daha
fazla olmasıdır. Sülfitler, bisülfitler,
metabisülfitler ve serbest kükürt
dioksit aktif indirgen maddelerdir.
Bu bileşikler ferro sülfatın yerine
indirgen madde olarak
kullanılabilirler ve çok daha az
çamur oluştururlar.
39/45
Kromlu Atıksuların Arıtımı
Cr+6‘nın indirgenmesi olayı düşük pH
değerlerinde çok verimli bir şekilde
gerçekleştiğinden dolayı, kimyasal indirgen
maddenin asidik özellikte olması gereklidir. Ferro
sülfat indirgen madde olarak kullanıldıgında,
Fe2+, Fe3+ ‘e oksitlenir. Cr6+ ise Cr3+ ‘e indirgenir.
Eğer metabisülfit veya kükürt dioksit kullanılırsa,
SO3 kökü SO4 ‘e dönüştürülür. Asitlendirme
bikromatları kromik (Cr+3) tuzlarına indirger. Bu
nedenle indirgenmeyi asidik ortamda yapmak ve
bunu takiben alkali ortamda çöktürme yapmak
gerekir.
40/45
Ters Osmoz
Kaplama banyolarında kullanılan kimyasalların geri
kazanılması ve atıksulardan ayrılması ters osmoz ile
mümkündür. Ters osmoz ile bu atıksulardan değerli
elementlerin geri kazanılmasına olan talep gün
geçtikçe artmaktadır. Özellikle pH 7.0 ’ye yakın nikel
çözeltilerinden nikelin giderimi için bu proses sıkça
kullanılmaktadır. Pahalı nikel kimyasallarının bu yolla
geri kazanılması ekonomik olmaktadır. Genellikle
ters osmoz ile arıtılan su, durulama banyolarına geri
döndürülmekte olup, kaplama banyosundaki
kaplama işleminde kullanılan tuzlar konsantre hale
gelmektedir.
41/45
İyon Değiştirme
Metal kaplamada kullanılan kaplama tuzlarını geri
kazanmak üzere iyon değişimi yöntemi kullanılmaktadır.
Yıkama suları iyon değiştiricilerden geçirilerek içindeki
kirleticilerden arındırılır. İyonlarından arındırılan su tekrar
yıkama suyu olarak devreye alınır. İyon değiştiriciler zaman
zaman rejenere edilmelidir. Krom, nikel, bakır, asit tipi
kaplama çözeltileri buharlaşma vasıtası ile durulama
tankından geri alınabilirler. Derişik hale getirilen çözelti
daha sonra kaplama banyosuna geri döndürülür. Bu proses
değerli metal tuzlarının geri kazanılması amacıyla
kullanılması ile beraber ilk yatırım masrafı çok yüksek olan
bir prosestir.
42/45
Metal Kaplama Atıksuları Arıtım Şeması Örneği
Diğer Yüzey İşlem
Prosesleri
600 mg/lt KOI
220 mg/lt Yağ&Gres
330 mg/lt AKM
Q= 1000 m3/gün
300 mg/lt KOI
22 mg/lt Yağ&Gres
99 mg/lt AKM
DAF
90% Oil&Grease
50% COD
70% TSS
200 mg/lt CNQ= 100 m3/gün
2 mg/lt CN-
CNOksidasyonu
250 mg/lt KOI
18 mg/lt Yağ&Gres
83 mg/lt AKM
0.16 mg/lt CN15 mg/lt Cr3+
Q= 1200 m3/gün
Koagülasyon
&
Flokülasyon
pH=11
99% CN-
Elektrokaplama
180 mg/lt Cr6+
Q= 100 m3/gün
60% KOI
95% AKM
99% CN99% Cr6+
180 mg/lt Cr3+
Cr6+
Redüksiyonu
Cr3+
Çökeltme Tankı
Cr3+ Yeniden kullanma
100 mg/lt KOI
18 mg/lt Yağ&Gres
4 mg/lt AKM
0.0016 mg/lt CN0,15 mg/lt Cr3+
ŞEKİL 4: Metal Kaplama Atıksuları Hayali Arıtım Şeması Örneği
43/45
Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
•
Gündüz, E., Varınca, K.B., 2007, Organize Sanayi Bölgelerinde Katı Atık
Yönetimi ve Tuzla Mermerciler OSB Örneği, Türkay, AB Sürecinde
Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 9.
Çakmakçı, M., Endüstriyel Atık Yönetimi, www.isguvenligi-uzmani.org, 18.
Yılmaz, S., 2007, Metal Kaplama Endüstrisi Atıksularının Fenton ile Arıtımı,
Selçuklu Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Konya.
Gündüz, E., 2007, Metal Kaplama Endüstrisi Atıksularının Fenton ile Arıtımı,
Selçuklu Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Konya.
Yiğit, S., 2008, Nikel-siyanür Metal Kaplama İşlemi Durulama Banyo
Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze
Sönmez, S., 2006, Metal Kaplama Sanayi Atık Sularından Perlit Minerali İle
Toplam Krom Gideriminin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sakarya.
Kalınlı, İ., Industrıal Pollution Control, İstanbul Technical University.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2009, Metal Kaplama ve Galvanizasyon,
Rehber Doküman, Life Hawaman Projesi.
44/45
METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ
Ders: Endüstriyel Kirlilik Kontrolü
Sorumlu: Prof. Dr. Ulusoy BALİ
TEŞEKKÜRLER
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Çevre Mühendisliği
© 2013

similar documents