Ali Aydın - ICSG ISTANBUL 2015

Report
AKILLI ŞEBEKELER
AKSA
AKSA ELEKTRİK
AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY
SUNUMU
İLKAY BAYDAR
AKSA
1
AKILLI ŞEBEKELER
AKSA
AKSA Ailesi…
Temelleri 1950’li yıllarda atılan Aksa Grubu, Kazancı Holding çatısı altında 50 yılı aşan
yolculuğunda her zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak;
jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / işletimi
ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Enerji sektöründeki yatırımları yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında
çeşitli yatırımlarda bulunan Kazancı Holding şu anda ülkemiz ekonomisine yaptığı
yatırımlar ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.
Bunların yanı sıra, 2006 yılı itibariyle başlayan Elektrik Dağıtım şirketlerinin
özelleştirme sürecinde, 2009 yılında yapılan ihalelerden Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
İle Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ihalelerini kazanarak devir işlemlerini de
tamamlamış bulunmaktadır.
AKSA
2
AKILLI ŞEBEKELER
AKSA ELEKTRİK
Çoruh EDAŞ:
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri
görev bölgesinde faaliyet gösteren Çoruh EDAŞ, 1
Ekim 2010 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır.
Halen 1,8 milyon müşterimize yıllık 3 milyar kWh
enerji arzı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
•
•
Fırat EDAŞ:
Bingöl,Tunceli,Elazığ ve Malatya illeri görev
bölgesinde faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, 1 Ocak
2011 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır. Halen 800
bin müşterimize yıllık 2,5 milyar kWh enerji ile
faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
AKSA
3
AKILLI ŞEBEKELER
AKSA ELEKTRİK
•
HEDEFLERİMİZ:
•
Hizmet bölgelerimizde müşterilerimize kaliteli,
sürekli ve kesintisiz enerji tedarik etmek birincil
hedefimizdir. Bunun için de;
Teknolojiye ve insana yapacağımız yatırımlarla,
müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye
çıkarmayı hedefleyerek ,
Elektrik Piyasası Kanununda ifade edildiği gibi
elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli
ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin
kullanımına sunarak,
Faaliyetlerimizi 6446 Sayılı Kanun, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri ve
sözleşmelerin hükümlerine göre yürütmektir.
AKSA
•
•
•
4
AKILLI ŞEBEKELER
AKILLI ŞEBEKELERDE HEDEF
Araç
Takip
Sistemi
Elektrik
MBS
SAP PM
OSOS
SAP Stok
ELEKTRİK
Çağrı
ARALIK 2012Enterprise
FAALİYET
RAPORU
GIS (CBS)
Service
Merkezi
Bus ( ESB)
İnsan
Kaynakları
SCADA
Talep
Tahmini
Mobil
Ekip
Yönetimi
DMS
OMS
ELEKTRİK
07.02.2013
AKSA
5
AKILLI ŞEBEKELER
OTOMATİK SAYAÇ OKUMA PROJESİ
•
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi ve Hedefler
1) Elektrik Piyasası Uygulaması gereği, OSOS kapsamına alınması gereken sayaçların uzaktan okunması;
a..Yıllık tüketimi 200 MW ve üzeri olan tüketim sayaçları
b.. Dağıtım sisteminden irtibatlı üretim tesisi sayaçları
c.. DSİ tarafından yer altı suyu kullanma belgesi verilen tüketici sayaçları
d.. Dağıtım şirketi yükümlülüğünde olan aydınlatma sistemine ait sayaçlar
2) Bunlara ilave olarak OSOS Projesine, dağıtım şebekesinde müşterilere enerji tedarik edilen OG/AG dağıtım
transformatörlerinin bara ana sayaçları da proje kapsamına alınmıştır.
Projenin büyüklüğü (Çoruh ve Fırat EDAŞ bölgesinde) 20.000 okuma noktası ve yaklaşık 32.000 sayacı
kapsayacak şekilde planlanmıştır.
AKSA
6
AKILLI ŞEBEKELER
OTOMATİK SAYAÇ OKUMA (OSOS) PROJESİ
•
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi Genel Özellikleri:
AKSA
7
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİ GENEL ÖZELLİKLERİ
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Projesi Genel Özellikleri;
•
•
•
•
•
•
•
Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olması halinde; bu noktalara,
GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi,
Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olmaması halinde ise; bu
noktalara, OSOS uyumlu özelliklere sahip sayaç ve GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi,
OSOS yazılımının çalışmasını sağlayan Ana Kontrol Merkezi (AKM) donanımlarının ve
yazılımlarının kurulması,
Ölçü Noktaları ile Ana Kontrol Merkezi (AKM) arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayacak
gerekli iletişim alt yapısının donanımsal ve yazılımsal olarak kurulması,
OSOS haberleşme ve uygulama yazılımlarının uygulanabilir hale getirilerek test edilmesi ve
uygulamaya konulması,
OSOS sistemi kullanıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi,
Kurulan sistemin işletilmesine destek sağlanması hususlarıdır.
AKSA
8
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİ BAŞLANGIÇ
OSOS Projesi Gelişim Süreci (Başlangıç)
Öncelikli olarak, Dengele ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince yıllık tüketimi
800 MWh olan tüketiciler ile yine şirketimizin EPDK’ya yaptığı öneri ile yıllık
tüketimi 200 MWh ve üzerinde olan tüketicilerin sayaçlarının OSOS
kapsamında uzaktan okunmasına yönelik OSOS Projesine 2012 yılı ikinci yarısı
itibariyle başlanmıştır.
Projenin öncelikle EPDK tarafından belirlenmiş olan asgari şartlarına ilave
olarak, şebeke yönetim sistemine yönelik entegrasyonlar ile faydalarının
artırılması amaçlanarak teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Yerli ve yabancı
çözüm sunucuları ile toplantılar yapılmış ve OSOS sisteminin en optimum
çözümüne yönelik bilgi paylaşımları da yapılarak tedarik süreci
tamamlanmıştır. 2012 Temmuz ayı itibari ile OSOS projesi test amaçlı montaj
çalışmasına tamamlanmıştır.
AKSA
9
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİ İLERLEME SÜRECİ
OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme )
Pilot saha çalışmaları sonrasında ana sistem kurulumu için database alt yapısı
kurulumu tamamlanmıştır.
Yazıl
Database
Data Yönetim
Haberleşme
İş Yönetim
Sayaçlar
Haberleşme
müdülü
Görevler
Modemler
AKSA
10
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİ
OSOS Projesi Gelişim Süreci
( İlerleme )
Haberleşme için GPRS sistemi tercih
edildiği için, haberleşme sistemi
sağlayıcısı seçimleri saha ölçümleri
sonucu tamamlanmış, GSM operatörü
seçimi de sonuçlandırılmıştır.
Sahadaki sayaçların proje kapsamına
alınması amacıyla da, sayaçların
yerinde kontrolü, mevcut durumdaki
haberleşme kabiliyetleri, uyumsuz
sayaçların değişimi, GPRS Haberleşme
Ünitesi montajlarına başlanmış ve
tamamlanmıştır.
AKSA
11
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİ GELİŞİM SÜRECİ
OSOS Projesi Gelişim Süreci
( İlerleme )
Dağıtım transformatörlerinde
tesis edilecek ana bara
sayaçları
ile
aydınlatma
sayaçlarına
ait
kurulum
çalışmalarına başlanmış olup
süreç devam etmektedir.
Projenin tamamlanması için
hedef süre 2013 yılı Eylül
sonudur.
AKSA
12
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER
OSOS Projesinden Beklenen Faydalar;
1.. Dağınık bir yapıya sahip dağıtım görev bölgesindeki yüksek tüketimli sayaçların
aynı dönemde okunarak tüketim tahakkuklarının yapılması, yük profili ve OSF
raporlarının hazırlanabilmesi.
2.. Günlük ve yıllık tüketim talep tahmini için veri sağlamak.
3.. Her ay düzenli olarak okunması gereken aydınlatma tüketim ölçümü
sayaçlarının herhangi bir okuma hatasına mahal vermeden okunabilmesini
sağlamak .
4.. Dağıtım transformatörleri ana bara sayaçlarından alınacak veriler ile
kurulumuna başlanan SCADA, DMS sistemine veri altlığı sağlamak.
5.. Bölge, fider, hat ve trafo bölgesi bazında kayıp kaçak analizleri yaparak sistemin
rehabilitasyonun sağlanması.
AKSA
13
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER
OSOS Projesinden Beklenen Faydalar;
6.. 2013 yılı itibariyle yürürlüğe giren Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uygulama
sürecinde, dağıtım sistemi tedarik sürekliliği kalitesinin hesaplanabilmesine veri
sağlayabilmek. ( SAİDİ, SAİFİ analizleri)
7.. Yeni bağlantı taleplerinin karşılanması, yük değişim analizleri, bölgesel yük
dağılımlarının analiz edilerek yatırımların planlanmasına yardımcı olmak.
8.. GPRS Haberleşme Ünitelerine yapılan ilave konfigürasyon ile anlık enerji
kesintilerinde, alarm üretilerek SCADA ve OMS yazılımlarına veri sağlamak.
9.. Tarife değişiklikleri, tarife zaman değişikliği, tarih vb. diğer parametrelerin
uzaktan erişim ile güncellenmesini sağlamak.
10.. Kötü ödeme alışkanlığına sahip kullanıcıların enerji arzının uzaktan
durdurulması veya yeniden başlatılmasını sağlamak.
AKSA
14
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS YAZILIM KULLANICI GİRİŞİ
AKSA
15
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS TESİSAT TANIMLAMA
AKSA
16
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS SAYAÇ TİPİ TANIMLAMA
AKSA
17
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS OKUMA PAKETİ TANIMLAMA
AKSA
18
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS PAKET DÜZENLE
AKSA
19
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS GRUP TANIMLAMA
AKSA
20
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS ADRES TANIMLAMA
AKSA
21
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS KULLANICI DETAY EKRANI
DİKKATSİZLİK
DİKKATSİZLİK : 5 PERSONEL
%42
DARP : 3 PERSONEL
%25
TEKNİK HATA :3 PERS.
%25
İNTİHAR
1 PERS.
%8
AKSA
22
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS MODEM DETAY EKRANI
AKSA
23
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS OSF RAPORU
AKSA
24
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS ENDEKS RAPORU
AKSA
25
AKILLI ŞEBEKELER
OSOS-MBS ENTEGRASYONU
Aydınlatma,Kamu Kurumları ve Belediye abone tipi hariçtir.
AKSA
26
İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Teşekkürler..

similar documents