På Alerten * samhandling om kompetanse

Report
”På Alerten –
samhandling om kompetanse”
- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet
“ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold
Innhold
• Hva er ALERT?
• «På Alerten i kommunehelsetjenesten» –
pilot prosjekt
• Videre planer
ALERT
A - Acute
L - Lifethreatening
E - Events
R - Recognition and
T - Treatment
ALERT - historikk
• Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i
England i 1999 av intensivleger- ut fra deres
erfaringer om årsaker til unødvendige
dødsfall i sykehus.
• Sykehuset Østfold (2007)
• Akershus universitetssykehus HF (2008)
• Sykehuset Asker og Bærum HF (2009)
ALERT- konseptet
• Kurs 7-8 timer
• Standardisert kursinnhold ABCDE
–teori og praktiske øvelser
• Egen lærebok
• Verktøy for vurdering av
pasienten (MEWS) og for
kommunikasjon (ISBAR)
• Opplæring av instruktører til å
gjennomføre kursene
Modified Early Warning Score (MEWS)
ISBAR
I- Identifikasjon
S- Situasjon
jeg ringer fordi…
jeg har målt disse resultatene
B- Bakgrunn
diagnoser – kort referat av sykehistorien til nå….
A- Analyse
Jeg er bekymret , pasienten er forverret…
pasienten er ustabil…. , jeg tror problemet er….
R- Råd
Hva mener du jeg skal gjøre..hva skal jeg
observere? Når vil du at jeg skal ta kontakt
igjen?
Gevinster ved ALERT
•
•
•
•
•
Tidlig identifisering av risikopasienter
Pasientsikkerhet
Økt generalistkompetanse
Riktig behandlingsnivå
Felles verktøy for ”stammespråk” i
sykehus (og kommuner) via MEWS og
ISBAR og ABCDE systematikken
”Train-the trainer”
Nivå 1
Sykehuset Østfold utdanner
Alert –instruktører i Østfold
Nivå 2
Alert-instruktører
i kommunen
Nivå 2
Alert-instruktører
i sykehuset
Nivå 3
Nivå 3
Ansatte
Ansatte
Nivå 3
Ansatte
Nivå 3
Ansatte
På ALERTen - i
kommunehelsetjenesten
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester
Hovedmål
• Pådrivere for kunnskap og
kvalitet i sykehjem og
hjemmetjenester i Østfold
”På alerten” – et 2 årig prosjekt
• Pilotprosjekt 1. år (2012/2013) med utvikling
og tilpasning av innhold i Alert-konseptet til
kommunehelsetjenesten.
• Spredningsprosjekt 2. år (2013/1014) med
opplæring av Alert-instruktører og etablering
av Alertnettverk med instruktører.
På alerten 3. april 2013
Helsehus
Sykehjem – sykehjemslege
Sykehus
Legevakt
Hjemmesykepleie
Fastlege
Bolig
Hensikt og mål
Pasientene/brukere/beboere
• er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå
Ansatte
• økt generalistkompetanse
• opplever trygghet
Sykehuset Østfold og kommunene
• Snakke samme språk
• Kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer
På alerten 3. april 2013
Tiltak i pilotprosjektet
• Utvikling og tilpasning av et eksisterende
sykehus-Alert til et kommune-Alert.
• Bygge opp et instruktørkorps som blir
ansvarlige for gjennomføring av kursene
lokalt.
• Gjennomføre kurs for ansatte
Ambulerende team (SØ HF) deltar på alle
kursene
På alerten 3. april 2013
Deltakere
Instruktører
Ambulerende team SØ HF
Ansatte på kurs
1 (2)
Legevakt Fredrikstad og Hvaler
2
16
Hjemmesykepleien (1 distrikt-3 soner)
2
26
Sykehjem (langtids/kortidsavd) Glemmen
2
16
USK og Øhj avdelingen (Helsehus) Borge
2
24
Høgskolen i Østfold (sykepleie)
2
Sarpsborg kommune (hjemmesykepleie +
korttidsavd)
3
2 leger i Fredrikstad (kommuneoverlege og 1
sykehjemslege) 1 lege Sarpsborg
3
Totalt
18
På alerten 3. april 2013
21
103
Tilpasning av innhold i kurset
Virksomheter
Tiltak i pilotprosjektet forts.
• Implementere verktøyene MEWS og ISBAR
• Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner
Bruk av observasjonsskjema ved akutt
sykdom!!
• Utarbeide prosedyrer
• Evaluering
På alerten 3. april 2013
Evaluering
• Kursevaluering
• Journalgransking før og etter innføring av
MEWS
• Bruk av observasjonsskjema
• Intervjuer av ansatte og fokusgruppeintervju
Alert-instruktører
• Spørreundersøkelse
På alerten 3. april 2013
«Det mest nyttige kurset jeg har vært på på
lenge» (Avd. Sykepleier)
”Nyttig verktøy som vil gjøre kommunikasjon mellom
sykepleier og lege mer effektiv” (lege)
«Systematisering av undersøkelser fører til mindre risiko
for å overse ting» (lege)
«Veldig viktig å gjøre
systematiske observasjoner
før du ringer til lege» (sykepleier)
«Lærerikt- ønsker kurs nr. 2»
På alerten 3. april 2013
Videre planer - spredning
Alert-kontakter ved alle Øhj. senger i hele
Østfold
• Mossedistriktet
• Indre Østfold
• Sarpsborg
• Halden
• Fredrikstad
På alerten 3. april 2013
Kommune-ALERT
Sykehuset Østfold utdanner
Alert -instruktører
Alert-instruktører
i kommunen
Ansatte
Alert-instruktører
i kommunen
Ansatte
Alert-instruktører
i kommunen
Ansatte
Alert-instruktører
i kommunen
Ansatte
Alert-instruktører
i kommunen
Ansatte
Ansatte
Spredning
• Tilbud til alle kommuner i Østfold fra høsten
2013. (forutsetter fortsatt prosjektmidler)
På alerten 3. april 2013
Nasjonal hjemmeside
www.utviklingssenter.no
”På Alerten”
”Klinisk blikk og handlingskompetanse”
På alerten 3. april 2013
Kilder
• ISBAR – www.melde.no
• www.alert-course.com
• Helsebiblioteket
http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbe
dring/Pasientsikkerhet/ALERT
Hva gjør du?
Du har kveldsvakt på sykehjemmet.
• Du har observert at en av beboerne - en mann på 82
år – blir dårlig. Du har gjort en ABCDE vurdering og
tatt en MEWS score. (=4)
• Han klager på smerter i magen eller er det brystet?
Han er litt usikker og har litt vansker med å uttrykke
seg og sier han tror han er på sykehus.
• Han har bodd på sykehjemmet noen uker. Han ble
operert for hoftebrudd (lårhalsbrudd) for 3 dager
siden. Han har fra tidligere atrieflimmer,
hypertensjon og har hatt hjerneslag.
• De siste to ukene har han ligget mye og har hatt
nedsatt matlyst. Han har tidligere uttrykt at han er lei
av livet.
Hva gjør du?
• Du har kontaktet legevaktslegen og han skal
komme til sykehjemmet.
• Det viser seg at mannen mest sannsynlig har et
hjerteinfarkt.
• Du er den eneste sykepleieren på vakt og har
ansvaret på avdelingen.
• Pårørende forventer at lege/sykepleier sender
mannen i full fart til sykehuset.
• Hva gjør du?
Modified Early Warning Score (MEWS)
På alerten 3. april 2013
Observasjonsskjema
På alerten 3. april 2013

similar documents