دریافت فایل بصورت پاورپوینت

Report
‫سيستم حفاظت در برابر حريق‬
‫(‪)Fire protection system‬‬
‫به مجموعه سيستم هايي اطالق مي شود كه از آن به منظور حذف يا كاهش اثرات‬
‫آتش سوزي و اطالق آن در سيستم حمل و نقل ريلي مورد استفاده قرار مي گيرد‪.‬‬
‫سيستم آشكارساز آتش‬
‫(‪)Fire detections system‬‬
‫عبارتست از سيستم آشكارساز دود يا آتش كه از آن بمنظور تشخيص و آشكارسازي‬
‫سريع دود يا آتش در ايستگاه هاي مترو استفاده مي شود‪.‬‬
‫سيستم اتوماتيك پاشيدن آب بر روي آتش‬
‫(‪)automatic Fire sprinkler‬‬
‫يك سيستم باريدن آب و پاشيدن آب بر روي آتش است كه به صورت فعال شبكه‬
‫ريلي را در برابر حريق حفاظت مي كند‪.‬‬
‫سيستم آالرم و هشدار آتش‬
‫(‪)Fire alarm system‬‬
‫يك جعبه كوچك داراي پوشش پالستيكي است كه در نزديكي نقاط خروجي واقع شده‬
‫است و در صورت وقوع حريق افراد را مطلع مي سازد‪.‬‬
‫سيستم تهويه اضطراري تونل‬
‫(‪)Emergency ventilation system‬‬
‫يك سيستم مكانيزه تهويه اضطراري است كه در همه ايستگاه هاي زير زميني و تونل‬
‫هاي مترو نصب مي گردد‪.‬‬
‫سيستم هوشمند تلويزيون مدار بسته در شبكه ريلي‬
‫(‪)railway intelligence cctv system‬‬
‫از اين سيستم به منظور كمك به حفظ ايمني شبكه ريلي از طريق تشخيص فعاليت‬
‫هاي مشكوك و جنايي استفاده مي شود‪.‬‬
‫سيستم هوشمند بليت الكترونيكي ‪oyester‬‬
‫يكي از انواع بليت هاي الكترونيكي است كه در شبكه حمل و نقل عمومي لندن مورد‬
‫استفاده قرار مي گيرد و در اتوبوس‪ ،‬مترو ‪ ، LRT‬سرويس هاي قايق دريايي و غيره کاربرد‬
‫دارد‪ .‬اين سيستم به صورت اتوماتيك شارژ مي شود و به صورت هوشمند و بدون تماس مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫سيستم اطالعات سفر‬
‫‪traveler information‬‬
‫سيستم هوشمندي است که اطالعات مربوط به سفر را به صورت بالدرنگ‪ ،‬دقيق و‬
‫به موقع در اختيار مسافران قرار مي دهد و در نتيجه امکان انتخاب يک مد صحيح‬
‫براي ادامه سير را به مسافران ارائه مي دهد‪.‬‬
‫سيستم کنترل اتوماتيک قطار‬
‫‪automatic train control‬‬
‫سيستم کنترل اتوماتيک قطار يا ‪ ATC‬يک سيستم حفاظتي است که با توجه به ورودي هاي‬
‫مربوط به شرايط خط مکانيسم کنترل سرعت را براي راهبري ايمن قطار تنظيم مي کند اين‬
‫سيستم از طريق ابزارهاي ‪ cab signaling‬نظير توقف خودکار قطار الگوهاي کاهش‬
‫سرعت را پياده سازي مي کند‪ .‬اين سيستم همچنين مي تواند در عمليات ‪ ATO‬مورد‬
‫استفاده قرار گيرد‪.‬‬
‫سيستم توقف خودکار قطار‬
‫‪automatic train stop‬‬
‫سيستمي است که بر روي قطار نصب مي شود و امکان توقف قطار را در برخي‬
‫شرايط خاص نظير بي احتياطي يا خواب آلودگي راننده‪ ،‬زلزله يا حوادث طبيعي‪،‬‬
‫شکستگي ريل‪ ،‬عبور قطار از سيگنال فراهم نموده و در نتيجه از بروز سانحه‬
‫جلوگيري مي کند‪.‬‬
‫سيستم ِددمن‬
‫‪dead man switch‬‬
‫سيستمي است که بر روي قطار نصب مي شود و در صورت بروز مشکل براي راننده‬
‫قطار ( نظير مشکل جسماني‪ ،‬از دست دادن هوشياري يا مرگ) فعال شده و در‬
‫نتيجه از بروز سانحه جلوگيري مي کند‪ .‬در واقع يک مدار سري است‪.‬‬
‫سيستم حفاظت خودکار قطار‬
‫‪automatic train protection‬‬
‫يک سيستم ايمني است که فاصله ايمن قطارها نسبت به هم را تضمين مي کند اين‬
‫سيستم با ارسال هشدارهاي الزم و مناسب امکان توقف قطار قبل از تصادف را‬
‫فراهم مي نمايد‪..‬‬
‫سيستم عمليات خودكار قطار‬
‫‪automatic train operation‬‬
‫‪ ATO‬سيستمي است كه عمليات راهبري قطار را در ابعاد حركت و توقف مكانيزه مي‬
‫كند در پياده سازي سيستم ‪ ATO‬يكي از مهمترين الزامات بدست اوردن مكان دقيق‬
‫توقف قطار در ايستگاه و يا طول سكو است‪.‬‬
‫سيستم اطالعات مسافري‬
‫‪ PIS‬يا ‪PID‬‬
‫‪PIS‬سيستمي است كه اطالعات به هنگام درباره سفر نظيرزمان ورود قطار به ايستگاه‪،‬‬
‫زمان خروج قطار از ايستگاه و علل بروز تاخير را براي مسافران فراهم مي آورد‪ .‬اين سيستم‬
‫مي تواند به صورت فيزيكي در ايستگاه نصب شود يا از طريق يك نرم افزار مرورگر بر روي‬
‫موبايل مسافران نصب گردد‪.‬‬
‫سيستم دربهاي محاظ سكو يا دربهاي لبه سكو‬
‫‪PID‬يا ‪PSD‬‬
‫‪PSD‬سيستم هوشمند درهاي لبه سكو يا محاظ سكو سيستمي است كه در بسياري از متروهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي مزاياي زير است‪:‬‬
‫از بين بردن خطر ناش ي از تصادف هاي ناش ي از سقوط مانند خودكش ي‪.‬‬
‫جلوگيري و كاهش بادهاي ناش ي از اثر پيستوني حركت قطار در تونل‬
‫ارتقاي سطح امنيت شبكه ريلي‬
‫بهبود فرآيند كنترل هواي تونل ( گرمايش‪ ،‬سرمايش و غيره) از طريق ايزوله كردن ايستگاه و تونل‪.‬‬
‫كاهش هزينه نيروي انساني‪.‬‬
‫از بين بردن نويزهاي تونل‬
‫سيستم حفاظت از لغزيدن قطار بر روي ريل‬
‫‪wheel slide protection‬‬
‫‪ WSP‬سيستم حفاظت از لغزش قطار بر روي ريل يك سيستم اتوماتيك است كه با تشخيص شرايط خاص ليز بودن ريل از‬
‫ُسر خوردن قطار بر روي ريل هنگام اعمال ترمز يا شتاب گيري ممانعت مي كند‪.‬‬
‫سيستم بازرس ي خودكار ريل‬
‫‪intelligence rail inspection system‬‬
‫سيستمي كه مي تواند با آزمايش مسير ريلي اشكاالتي را كه منجر به بروز سانحه مي شود تشخيص دهد( نظير شكستگي ريل)‬
‫سيستم بالك ثابت‬
‫‪fixed block system‬‬
‫مسير ريلي به تعدادي بالك ثابت تقسيم مي شود كه با لحاظ محدود بودن بين دو نقطه ثابت امكان حفظ فاصله ايمن بين‬
‫قطارها را در قطعات از پيش تعريف شده ميسر مي سازد‪.‬‬
‫سيستم بالك متحرك‬
‫‪moving block system‬‬
‫برخي از ايرادهاي بالك ثابت براي حفظ فاصله ايمن بين قطارها عبارت است از عدم امكان افزايش سرعت قطار ‪ ،‬مسافت زياد براي‬
‫توقف ‪ ،‬كاهش ظرفيت خطوط بر اين اساس و بمنظور رفع اين نقيصه بر مبناي سرعت و موقعيت قطار بالك متحرك تعريف مي شود‪.‬‬
‫در بالك متحرك فاصله ايمن بين قطارها بوسيله كامپيوتر تنظيم مي شود‪.‬‬
‫سيستم خودكار هشدار‬
‫‪automatic warning system‬‬
‫سيستمي كه هشدارهاي الزم را از طريق سيگنال بمنظور بيان محدوديت سرعت يا اعمال ترمز در براي راهبر ارسال مي نمايد‪.‬‬
‫سيستم توصيه راهبري‬
‫‪driver assistance system‬‬
‫سيستمي است كه از طريق ارائه توصيه به رانندگان قطار از طريق اجتناب از ترمزگيري هاي غيرضروري و حركت با سرعت‬
‫پايين موجب صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود‪.‬‬
‫سيستم تشخيص خطاي قطار‬
‫‪train dignoisticsystem‬‬
‫سيستمي است كه داده هاي مربوط به بروز اختال در سيستم هاي قطار‪ ،‬داده هاي مربوط به ثبت وقايع قطار و داده هاي‬
‫شرايط مختلف را به سيستم راهبري يا راننده اطالع رساني مي كند‪.‬‬
‫‪MAVIS‬‬
‫‪Export‬‬
‫‪MAVIS‬‬
‫‪Evaluation‬‬
‫‪OTI-Files‬‬
‫‪Export‬‬
‫‪TDS‬‬
‫‪Uploader‬‬
‫‪ODBS‬‬
‫سيستم توصيه بر مبناي جدول زمانبندي به راهبر‬
‫‪time table advisory system‬‬
‫سيستمي است كه بر مبناي اطالعات جدول زمانبندي حركت قطارها در مورد موقعيت قطار‪ ،‬ميزان تاخير يا تعجيل‪ ،‬و زمان‬
‫رسيدن به ايستگاه بعدي به راهبر قطار اطالع رساني مي كند‪.‬‬

similar documents