เป้าหมาย NGV - DOC-EPPO

Report
NGV Roadmap (ใหม่) 1
่ ปี 2552 -2557
การขยายการใช ้ NGV ในภาคขนสง
Crude US$ [email protected]
ปี 52
ปี 53
ปี 54
ปี 55
ปี 56
ปี 57
- แท็กซ ี่ + ตูก
๊ ตุก
๊
- เก๋ง +ตู ้ + กระบะ
48,164
88,481
78,174
104,231
78,174
120,015
78,174
135,455
78,174
149,640
78,174
161,530
- ขสมก./รถร่วม
- บขส./รถร่วม
- บรรทุก
4,235
3,570
17,750
4,235
4,171
21,499
8,212
4,835
25,124
8,212
5,685
29,724
8,212
6,500
33,424
8,212
6,500
37,124
162,200
212,310
236,360
257,250
275,950
291,540
Volume การใช ้ NGV
เฉลีย
่ ต่อปี (Ton/day)
3,640
5,310
6,560
7,560
8,230
8,815
Volume การใช ้ NGV
เฉลีย
่ ต่อปี (MMCFD)
131
191
236
272
296
317
ปริมาณทดแทนนา้ ม ันในภาค
่ ณ สน
ิ้ ปี
ขนสง
7%
10.5%
12.7%
13.7%
14.2%
14.6%
รวมสะสม (ค ัน)
เป้าหมายการขยายรถ NGV
1. ขสมก. เข้ามาในปี 2554 = 4,000 ค ัน
2. ย ังมี Growth ต่อเนือ่ งจากแนวโน้มราคานา้ ม ันสูงขึน้ กว่า case US$55 และย ังมีการตรึงราคา NGV จนถึงปี 2553 จากนนจึ
ั้ ง
้ แบบขนบ
ค่อยขย ับขึน
ั้ ันไดได้ โดยเฉพาะรถเล็กเข้ามาอย่างต่อเนือ
่ ง
3. ประมาณการยอดติดตงรถเล็
ั้
ก ~ 37 ค ัน/ว ัน (มี NGV OEM เปิ ดต ัวในตลาดตงแต่
ั้
ตน
้ ปี 2552) ; Taxies 30,000 ค ัน ปี 2553
้
4. ประมาณการยอดติดตงรถบรรทุ
ั้
กโดยใชสถิตก
ิ ารติดตงปี
ั้ 2552 เป็นฐาน ประมาณ 9.78 ค ัน/ว ัน
1
NGV Roadmap (ใหม่)2
แผนการขยายสถานีบริการ NGV ปี 52 -57
ภูมภ
ิ าค
2552
2553
2554
2555
2556
2557
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
190
218
240
245
250
255
ภาคตะว ันออก
57
63
75
75
75
75
ภาคกลาง
71
83
88
90
93
95
ภาคเหนือ
23
28
30
31
33
35
ภาคตะว ันอกเฉียงเหนือ
27
32
36
40
45
50
ภาคใต้
14
16
20
25
27
30
382
440
489
506
523
540
17
20
23
24
25
26
399
460
512
530
548
566
รวมสถานีจาหน่าย
สถานีแม่*
รวมทงหมด
ั้
หมายเหตุ : 1. สถานีจาหน่าย กทม. รองรับเก๋ง แท็กซ ี่ ตุก
๊ ตุก
๊ ตู ้
12 ตัน/วัน
สถานีจาหน่าย กทม. รองรับ ขสมก./ร่วม
30 ตัน/วัน
สถานีจาหน่ายภูมภ
ิ าค รองรับ บรรทุก บขส./ร่วม
25 ตัน/วัน
สถานีจาหน่ายภูมภ
ิ าค รองรับรถเล็ก
10 ตัน/วัน
2* สถานีแม่ขนาดมาตรฐาน
200 ตัน/วัน
คานวณโดยลดกาลังการผลิตสถานี Conventional Retail ในปี 2553 ลง 70%
2
NGV Roadmap (ใหม่)3
่ ก๊าซฯ เพือ
แผนจ ัดหารถขนสง
่ รองร ับความต้องการใช ้ NGV
2552
2553
2554
2555
2556
2557
BKK.&Vic
672
855
905
944
974
994
East
75
105
110
149
179
200
Central
275
328
332
371
401
423
North
102
145
150
189
219
241
NE
81
107
113
152
190
214
45
1,250
65
1,605
70
1,680
109
1,914
139
2,102
163
2,235
South
Total
หมายเหตุ : 1. รถขนสง่ ก๊าซฯ 3 ตัน/คัน , กทม.+ปริมณฑล ขนสง่ ได ้ 1.4 เทีย
่ ว/วัน/คัน ,
ภูมภ
ิ าคขนสง่ ได ้ 0.65 เทีย
่ ว/วัน/คัน
2. ในปี 2552 ยังไม่ม ี TPL (จัดหาสะสม 1,250 คันโดย ปตท.)
3. ในปี 2553 จัดหาเพิม
่ 355 คัน (ปตท. จัดหา 205 คัน , TPL 150 คัน)
3

similar documents