ภาพนิ่ง 1 - Rtaf.mi.th

Report
การจัดพิธส
ี ่ งหน่วยบินฝนหลวง
และ
สาธิตการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบต
ั ิ ทอ.ประจาปี
56
ณ บน.46 จ.พิษณุ โลก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 0800-1200
หัวขอชี
แ
้
จง
้
ทีม
่ า และ
ความส
าคั
ญ
เจตนารมณ ์
ผู้บังคับบัญชา
การดาเนินการ
กาหนดการหลัก
รายละเอียดพิธก
ี าร และ
การสาธิต
ขอมู
่ วของ
้ ลทีเ่ กีย
้

กองทั
ทีม
่ พาอากาศสนองพระ
มหากรุณาธิคุณ
แหงองค
พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยูหั
่
่ วใน
์
โครงการ
พระราชดาริฝนหลวงมาอยางต
อเนื
่
่ ่อง

คณะทางานฝนหลวงฯ จะจัด
พิธส
ี ่ งหน่วยบิน
ฝนหลวงเป็ นประจาทุกปี เพือ
่ เป็ นศิ รม
ิ งคล
และ
เริม
่ ตนเข
าสู
น
้
้ ่ ฤดูกาลทาฝนหลวงอยางเป็
่
ทางการ
ที
ม
่
า
แนวความคิด
: การเลือกสถานทีจ
่ ด
ั

พิธ ี
จะพิจารณากองบินทีป
่ ฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจฝนหลวงเป็ น
สาคัญ
เช่น บน.5, บน.23, บน.46 และ บก.ทอ.ซึง่
เป็ นทีต
่ ง้ั
ของคณะทางานฝนหลวงฯ

ซึง่ ทีผ
่ านมานั
้
น
ส
วนใหญ
จะจั
ด
ที
ด
่
อน
่
่
่
เมือง (บน.6)
เพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่
ทีม
่ า
 นโยบาย ผบ.ทอ.ให้จัดพิธส
ี ่ งหน่วยบินฝน
หลวงทอ.
ประจาปี 56 ณ บน.46

พรอมทั
ง้ จัดกิจกรรมของศูนยบรรเทาสา
้
์
ธารณภัย เช่น
โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุพื
์ ชทางอากาศ
โครงการบินโปรยน้าเพือ
่ ลดปัญหาหมอกควัน
และงานดานบรรเทาสาธารณภั
ยอืน
่ ๆ ของ ทอ.
้
เจตนารมณ ์
ผู้บังคับบัญชา
เจตนารมณ ์
1. P : proud เพือ
่ สรางความภาคภู
มใิ จและเป็ นศิ ร ิ
้
ั งิ านในโครงการ
มงคล ให้กับผู้ปฏิบต
พระราชดาริ และการให้ความช่วยเหลือ
2. A
บรรเทาสาธารณภั
: aware เพือ
่ สรางความตระหนั
กให้ประชาชน
้ย
ทัว่ ไป
เกิดความเขาใจเกี
ย
่ วกับบทบาทของ ทอ.
้
ในการให้ความ
กับ ทอ.โดย
อขายให
3. N : network เพือ
่ สรางเครื
้
่
้
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
การ
กิจกรรม
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
่
การดาเนินการ
แนวความคิด
สั่ งการ
วางแผน
ปฏิบต
ั ิ
หลังปฏิบต
ั ิ
Goal
กิจกรรม
Static
Proud
Aware
Network
Air show
ผบช.ให้
าคั
ญ ใน
เทิความส
ดพระเกี
ยรติ
หลวง
จัดแสดงนิทรรศการ
จัดแสดงการสาธิต
สื่ อตางๆ
/แผนพั
่
่ บ
เขาร
ธี
้ วมพิ
่
เตรียมเมล็ดพันธุ ์
พืช
?
?
?
แผนงาน
 ประชุมหารือกับผูปฏิ
ั ิ
้ บต
 แถลงแผนงานในทีป
่ ระชุม
ศบภ.ทอ.
 ประชุมวางแผนภาคการบิน
และสาธิต
 ประชุมวางแผนกับหน่วย
สนับสนุ น
 ชีแ
้ จง บน.46 อยางเป็
น
่
ทางการ
 ซ้อมครัง้ ที่ 1
 ซ้อมครัง้ ที่ 2 (ผช.ผบ.ทอ.
ประธาน)
กาหนดการ
เดือน ก.พ.- มี.ค.56
SUN
MON
17
TUE
18
WED
19
THU
20
FRI
SAT
21
22
23
27
28
1
2
6
7
8
9
ประชุม
นกข.
24
25
3
4
ซ้อม
2
ชีแ
้ จง
บน.4
6
26
5

วัน
จริง
ซ้อม
1

สารอ
ง
เดือน ก.พ.- มี.ค.56
SUN
MON
17
TUE
18
ประชุม
Tank
24
3
25
ซ้อม
2
ชีแ
้ จง
รัฐสภ
า
ชีแ
้ จง
บน.4
6
4
WED
19
จริง
20
ประชุม
นกข.
26
FRI
21
SAT
22
23
1
2
8
9
ตรวจเยีย
่ ม บน.7,
สสสสสั สัมมนา
56
27
28
ซ้อม
1 สั มมนาจัดทาคูมือการ
่
สสสสสั สัมมนา
ช่วยเหลือฯ
5

วัน
THU
6
7

สารอ
ง
วันอาทิตยที
่
3
์
มี.ค.56
: รถส่วนตัว
คน)
กอ.ฯ ส่วนลวงหน
่
้ า (4
หน.ชุด : น.อ.มนูญฯ โทร. 087-035-6619
กร.ทอ.นิทรรศการ (5 คน)
:
1รถบรรทุก+1ตู้
หน.ชุด : น.ต.วรุตมฯ์ โทร. 081-1731559
วันอาทิตยที
่
3
์
มี.ค.56
รพ.เคลื
อ
่
นที
่
พอ.เข
าที
ต
่
ง
้
ั
(12
คน)
้

หน.ชุด : น.ท.วีรวิทยฯ์ โทร. 081-9093942
พาหนะ : 1รถบรรทุกชานตา่ + 1รถตู้
ขส.ทอ.
Reload บริเวณพิธ ี (ขอรับการสนับสนุ น
จนท.รปภ.)
เริม
่ ติดตัง้ เช้าวันจันทร,0800
(ใช้เวลา 4
์
ชม.)
วันจันทรที
่
4
์
มี.ค.56
ผช.ผบ.ทอ.และ ทส. (เดินทางถึง
✈
1200)
กอ.ฯ และ จนท.สนับสนุ นเขาที
่ ง้ั 30 คน
้ ต
(C-130)
กอ.ฯ : 3 Admin, 2 พิธก
ี ร, 2 Air boss, 2
Safety
จนท. : 3 พอ., 10 สวบ., 2 ศวอ.,1 สก.ทอ., 5
พธ.ทอ.
C-130 เส้นทางบิน BKK - UDN - PSL
วันจันทรที
่
4
์
มี.ค.56
ดย.ทอ.อย.25 คน (เดินทางรถบัส

ถึง 1200)
หน.ชุด : น.ท.สาเลาฯ โทร. 089-6993119
สอ.ทอ.10 คน (เดินทางรถหน่วย

ถึง 1200)
หน.ชุด : น.ท.รณชิตฯ โทร. 081-2423490
วันจันทรที
่
4
์
มี.ค.56

รถประกอบเลีย
้ ง 5 คน (เดินทาง
ถึง 1200)
หน.ชุด : น.อ.พิภพฯ โทร. 081-382-2575

รถผลิตน้าดืม
่ 10 คน (เดินทาง
ถึง 1200)
หน.ชุด : น.อ.พิภพฯ โทร. 081-382-2575
วันจันทรที
่
4
์
มี.ค.56
ศวอ.ทอ. : 1ตู+1บรรทุ
ก
้
คน ถึง 1200)
(10
หน.ชุด : น.ท.สุพฒ
ั นฯ
์ โทร. 081-3697176
สวบ.ทอ. : 2ตู้ (12 คน ถึง

1200)
หน.ชุด : น.อ.ผองพรรณฯ
โทร. 081-733่
7389
วันจันทรที
่
4
์
มี.ค.56
✈
1200
ฝูงบินทัง้ หมด เขาที
่ ง้ั กอน
้ ต
่
2 UH-1, 5 AU-23,1 C-130, 3 A-JET
Mass Brief 1300
ผู้เขาฟั
้ ง Brief จานวน 192 คน
Mass Brief
ROLL
CALL
(ยก.ทอ.)

TIME HACK (Air Boss)
ขาวอากาศ
(บน.46)
่
สถานภาพกาลังพล อากาศยาน อุปกรณ ์ (ยก.
ทอ.)
กาหนดการ (ยก.ทอ.)
การรักษาความปลอดภัย (บน.46)
นิรภัย (สนภ.ทอ.)
กองอานวยการ (ผอ.กปพ.ยก.ทอ.)
ผูบั
้ งคับบัญชา (ผช.ผบ.ทอ.)
ซ้อม
✈
เดิ
นทางมาถึงพิธ ี
สมมุตต
ิ ง้ั แต่ ผบ.ทอ.
พิธส
ี ่ งหน่วยบินฝนหลวง
ภาคอากาศ
สาธิตการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ทอ.
Debrief
วันอังคารที่ 5
มี.ค.56
0700
สื่ อมวลชน(30คน)+กร.ทอ.
พรอม
ทกท.บน.6
้
0730 ออกเดินทางโดย AVRO
0830 ถึง บน.46 และชมนิทรรศการ/
ดนตรี
ผบ.
กรณีเครือ
่ งเสี ย จะมาพรอมคณะ
้
ทอ.(Air Bus)
วันอังคารที่ 5
มี.ค.56
0800 ผบ.ทอ.และคณะ พรอม
ทกท.
้
บน.6
0830 ออกเดินทางโดย Air Bus
0930 ถึง บน.46
คณะฯ : น.ชัน
้ ผู้ใหญ่ ทอ.23 คน+
กษ.5 คน.
+ลก.ทอ.+จนท.สลก.ทอ.+ทส.ผบ.
ทอ.
กาหนดการพิธฯี
0945 ผู้รวมพิ
ธฯี เขาแถวบริ
เวณทีก
่ าหนด
่
้
- น.เวรฯ
เป่านกหวี
ดทาความเคารพ/
1000
ผบ.ทอ.เดิ
นทางมาถึ
งบริเวณพิธฯี
รายงาน
(ผช.ผบ.ทอ., จก.ยก.ทอ., จก.กร.ทอ.,
รอง ผบ.บน.46, เสธ.บน.46
ตอนรั
บ)
้
- ผบ.ทอ.เดินขึน
้ บนเวที
- พิธก
ี ร "แสดงความเคารพ ผบ.ทอ.
กาหนดการพิธฯี
- ผบ.ทอ.รับทาความเคารพ
- พิธก
ี ร "พัก"
- ผบ.ทอ. เปิ ดกรวยกระทงดอกไมสด
้
- ผบ.ทอ. กลับมาประจาจุดเดิม
- ผช.ผบ.ทอ.กลาวรายงาน
่
- เชิญหน่วยบินรับพวงมาลัยจาก ผบ.ทอ.
501, 231 และ 461 (หน่วยละ 4
คน)
ยืนอยูหน
ธ-ี ขึน
้ รับ
่ ้ าแถวผู้รวมพิ
่
บนเวที-ลงมาทีเ่ ดิม
- ผช.ผบ.ทอ. "เปิ ดพิธฯี ให้ตอไปครั
บ"
่
ก
าหนดการพิ
ธ
ฯ
ี
- ผบ.ทอ.กลาวเปิ
ดพิธฯี
่
- ผบ.ทอ.กลาวจบ.ดย.บรรเลงเพลง
่
มหาฤกษ์
- A-JET บินผาน
่
- พิธก
ี รเชิญ ผบ.ทอ.ทักทายผู้เขาร
ธี
้ วมพิ
่
ฯ
(จังหวัด และผู้แทน กษ.) ผช.ผบ.ทอ.
แนะนา
- ผช.ผบ.ทอ.เชิญ ผบ.ทอ.ประจาจุดชม
การแสดง
- ผบ.ทอ.นั่งประจาจุดชมการแสดง
- การบินก
หมู
4
หน
วยบิ
น
ฝนหลวง
าหนดการพิ
ธฯี
่
่
- การบินทาฝนหลวง
- การบินควบคุมไฟป่า
- การบินโปรยน้าเพือ
่ ลดปัญหาหมอกควัน
- สาธิตการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
ทอ.
- วีดท
ิ ศ
ั นจ
์ าลองสถานการณเกิ
์ ด
แผนดิ
่ นไหว
(อาคารบานเรื
อนถลม
้
่ เส้นทางคมนาคม
ตัดขาด
ไฟฟ้า ประปา โทรศั พท ์
ใชการไมได)
- AU-23 : การบินลาดตระเวนทางอากาศ
ก
าหนดการพิ
ธ
ฯ
ี
- UH-1 : การบินส่ง 2 PJ ลงเชือกทางดิง่
- PJ : คนหาผู
้
้ประสบภัย / สารวจจุดส่ง
สป.
- BT-67 : ศูนยสื์ ่ อสารสั่ งการในอากาศ
- UH-1 : บินลาเลียงผู้ป่วยไป รพ.
เคลือ
่ นที่
- Mobile Hospital : บริการทางการแพทย ์
- UH-1 : บินลาเลียงผู้ป่วยหนักนาส่ง รพ.
- Ambulance : เคลือ
่ นยายผู
้
้ป่วยนาส่ง
รพ.
- จบการสาธิต : การบินประกอบหมู่ (ทุก
กาหนดการพิธฯี
- พิธก
ี ร เชิญ ผบ.ทอ.ชมนิทรรศการ
- ผบ.ทอ.และ VIP ชมนิทรรศการ
- ผบ.ทอ.ให้สื่ อมวลชนสั มภาษณ ์
- พิธก
ี ร เชิญถายรู
ปหมูบนเวที
่
่
- จบพิธฯี เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกั
น
่
แผนผังการถายรู
ป
่
หมู่
7
6
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
1. ผบ.ทอ., 2. ผบ.บน.46, 3. ผช.ผบ.ทอ., 4. รอง เสธ.
5. ทอ.(กร.,กษ),
ผช.เสธ.ทอ.ฝกร., 6. จก.ยก.ทอ., 7. จก.
กร.ทอ.
8-10 ผูแทน
กษ., 11-13 ผูแทน
้
้
จังหวัด
1-4 ผูแทน
ฝูง.231, 5-8 ผูแทน
ฝูง.461, 9-12 ผูแทน
้
้
้
ฝูง.501
ดย
.
NOMAD
NOMAD
A-JET
AU-23


รพ.
เคลือ
่ นที่
ทอ.
BT-67
เตนท
้ ชมการแสดง
์
BT-67
สวบ.
ทอ.
จอมอนิเตอรขนาด
์
ใหญ่
จุดแสดงภาคอากาศ
ดานนอกขนาน
Runway
้
นิทรรศการ
1
2
3
4
5
โครงการพระราชดาริฝนหลวง (กร.ทอ.+
ศวอ.ทอ.)
การบินควบคุมไฟป่า
(ศวอ.ทอ.)
อากาศยานไรนั
้ กบิน
(ศวอ.ทอ.)
การบินโปรยเมล็ดพันธุพื
์ ชทางอากาศ
(บน.46)
ถายรู
ปทีร่ ะลึก (กร.ทอ.)
่
แสดงตัวอยาง
สป.ใน bundle (ปพ.)
่
รถประกอบอาหาร (พธ.ทอ.) : แจกลูกชิน
้ ทอด
 1,000 คน
่ (สก.ทอ.) : ดืม
่ ฟรีตลอดงาน
 รถผลิตน้าดืม

รายการขอรับการ
สนับสนุ น
กอ.เขาที
่ ง้ั วันอาทิตยที
้ ต
์ ่ 3
มี.ค.56

ปั้นน้ามัน บน.46 : บริการเติม ชพ.

ิ
รายชือผู
่ ร
ธฯี
้ วมพิ
่
รายการขอรับการ
สนั
บ
สนุ
น
พอ.เขาทีต
่ ง้ั วันอาทิตยที่ 3
้
มี.ค.56
์
✌ ชย.บน.46 : รถเครนยกตูคอนเทรนเนอร
้
์
✌ การ รปภ. : ตูคอนเทรนเนอร
ช
้
์ ่ วงเวลา
กลางคืน
การติดตัง้ : วันจันทรที
์ ่ 4 มี.ค. เวลา
0800
 ทหารกองประจาการ 10 คน
 นตต.กาหนดจุดติดตัง้
 ไฟฟ้า3เฟส+สมอบกปูน 18 อัน+น้า
ดืม
่ จนท.
รายการขอรับการ
สนับสนุ น
✌ การสรางตึ
กถลม/TNT/ควั
นสี
้
่
✌ ระบบไฟฟ้าสารอง
✌ เครือ
่ งเสี ยง / ไมโครโฟน
✌ รัว้ กัน
้ จุดห้ามเขา้ / นิทรรศการ
✌ จอมอนิเตอรขนาดใหญ
่
์
✌ หมอ /พยาบาล/จนท.ขาวอากาศ/นตต.
่
✌ รปภ./ ประกอบเลีย
้ ง/ การจัดบริเวณพิธ ี
ขอมู
ล
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อง
้
้
อนุ มต
ั ิ ผบ.ทอ.
บทบาท และหน้าที่
งบประมาณ
การใช้เชือ
้ เพลิงภาคพืน
้
การควบคุมการบิน/ สาธิต
การประชาสั มพันธ ์
การจัดพิธส
ี ่ งหน่วยบินฝนหลวง
และ
สาธิตการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบต
ั ิ ทอ.ประจาปี
56
ณ บน.46 จ.พิษณุ โลก
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 0800-1200

similar documents