PowerPoint

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Udskiftningsmodeller
Genanskaffelse af identisk
anlæg
Kjeld Tyllesen
PEØ, CBS
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
1
3 modeller
Problemstillingen er, at vi skal fastlægge den fremtidige
udskiftningspolitik for et eksisterende anlæg i vores besiddelse
I de traditionelle fremstillinger i lærebøgerne fokuseres der straks
på følgende 3 alternativer
A. Ingen udskiftning, kun til udløb
B. Udskiftning med tilsvarende anlæg
C. Udskiftning med et nyt anlæg
Men det er alt for simpelt, for her er udskiftningspolitikken jo
valgt på forhånd!
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Overordnet politik
Men i stedet for at vælge udskiftningspolitikken på forhånd,
er det nu vores opgave at fastlægge den korrekte udskiftningspolitik
Det er altså den overordnede udskiftningspolitik, som vi skal
bestemme
Og problemstillingen er generel for alle de aktiver, som vi ejer på
et givet tidspunkt
Eksempler:
Skal Novo afvikle, vedligeholde eller forlænge de eksisterende
patenter, som er på vej til at udløbe?
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
3
Som et nødvendigt led heri
skal vi fastlægge den optimale
levetid for det enkelte projekt
(”pind”)
Udløb
Eksisterende
anlæg
Oversigt
Udløb
Udløb
Nyt
Samme
Nyt
I praksis vil det som
oftest se således ud:
Men for fuldstændighedens skyld:
Nyt
Udløb
Samme
Udløb
Samme
Nyt
Samme
Nyt
Udløb
Samme
Nyt
Samme
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Udløb
Nyt
Samme
Udløb
Nyt
Samme
Udløb
Nyt
Samme
Udløb
Nyt
Samme
Udløb
Nyt
Samme
Udløb
Nyt
Samme
Tid
4
Repetition
Lad os nu lige repetere:
Vi skal altså fastlægge den totalt set optimale udskiftningspolitik
indenfor den valgte interessehorisont
Vi bruger Kapitalværdimetoden
Det betyder, at for hele forløbet af ”pinde”; hvert eneste projekt
skal vi
- fastlægge alle relevante indbetalinger og datere dem
- fastlægge alle relevante udbetalinger og datere dem
- anvende en offerbetragtning på såvel MC som MCon m.h.t. tid
- anlægge en totalbetragtning for hvert projekt (”pind”)
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
5
3 modeller
Så for det enkelte projekt i det totale forløb har vi som tidligere
nævnt følgende 3 muligheder
A. Ingen udskiftning, kun til udløb
B. Udskiftning med identisk anlæg
C. Udskiftning med et nyt anlæg
Og det fastlagte forløb og K0 for det enkelte projekt indgår derpå i
beregningerne af Kapitalværdien for det totale projektforløb –
hvoraf der jf. figuren på foregående slide så kan være adskilligt
mulige
- som så alle må sammenholdes ved brug af Kapitalværdimetoden
for at finde det økonomisk set bedste alternativ
Her vil så foretage en detailleret gennemgang af B. ovenfor. A. og
C. gennemgås i 2 særskilte film
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
6
Identisk anlæg
Og når man har fundet den optimale levetid, skal det fastlagte
forløb og K0 for det enkelte projekt altså indgå i beregningerne af
Kapitalværdien for det totale projektforløb
B. Udskiftning med identisk anlæg
Som anført andet steds er det i praksis meget sjældent, at et
eksisterende anlæg udskiftes med et nyt anlæg, der i
- produktion (antal, kvalitet, materiale- og timeforbrug mv.)
og
- økonomisk henseende
er fuldstændigt identisk med det gamle anlæg
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
7
Forudsætninger 1/2
For så har den økonomiske og teknologiske udvikling jo stået stille
Og en sådan situation er heldigvis rigtig svær at finde
Men i mangel af bedre viden og bedre alternativer kan dette være
en forudsætning, som man gør ude i virkeligheden
Så nu ta’r vi alligevel denne model med - af ovennævnte årsager - og
fordi denne model ofte er behandlet i de mest almindelige
lærebøger indenfor dette emne
Altså: 1. Vi skal træffe en beslutning om, hvornår vi skal udskifte
det eksisterende anlæg i fremtiden
2. Vi forudsætter, at vi i det uendelige vil genanskaffe et
anlæg, der i enhver relevant økonomisk henseende er
fuldstændig magen til det eksisterende anlæg
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
8
Forudsætninger 2/2
3. MCon er konstant over tid
4. MR er altid højere end ATCMinimum
Dermed bliver der med disse forudsætninger som udgangspunkt
tale om at minimere de periodevise omkostninger - MCon er jo
forudsætningsvis konstant samt MCon > ATCMinimum
Når man således som her på forhånd har besluttet, at det
pågældende projekt skal erstattes af ”samme” og ikke af et ”nyt”
anlæg - eller afsluttes - skal man altså finde den økonomisk set
optimale levetid for dette projekt
Til dette formål kan man her finde ATCMinimum ved at anvende en
Marginalmetode eller en Totalbetragtning
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
9
Marginalbetragtning
Vi starter med en Marginalbetragtning
Og grundidéen bliver derfor følgende:
Ud fra tidspunktet for analysen (”dags dato”) anlægger man en
marginalbetragtning, der på basis af en offersynsvinkel opgør de
gennemsnitlige periodevise udbetalinger (= ATC), og så giver man
projektet/anlægget/”pinden” den levetid fra ”dags dato”, der sikrer,
at ATC er lavest mulige
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
10
Beliggenhed af MC – ATC
Så man minimerer altså annuiteten, hvilket svarer til at minimere
ATC m.h.t. tid
Så her finder vi den optimale levetid for det nye anlæg OG for det
eksisterende anlæg (de er jo ens, og så har de også samme levetid)
Også her viser det sig så i øvrigt, at med tiden som variabel vil MC
skære ATC for netop den værdi af t, hvor ATC har minimum
Her har vi endnu et eksempel på, at MC og ATC har samme
indbyrdes beliggenhed og udseende, uanset om den uafhængige
variabel er Q/periode eller Tiden
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
11
Grafisk optimeringsmodel
Kr. Optimeringsmodellen bliver derfor:
ATC
MC
Tid
Dags
dato
Optimale levetid,
målt fra dags dato
Optimale levetid
Så med disse stramme forudsætninger bliver K0 af alle omkostningerne (ATC) ved anlægget lig med nutidsværdien af det blå felt
Hvilket også svarer til nutidsværdien af det røde felt (= MC)
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
12
Beliggenhed af MCon og ATC
Det gøres altså ud fra den grundlæggende antagelse, at
De marginale indbetalinger m.h.t. tid - MCon - i hele forløbet
er konstante og højere end minimum af ATC,
og at
Investeringen i det nye (samme) anlæg derfor vil resultere i
en positiv Kapitalværdi
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
13
Et eksempel 1/2
Et eksempel
Udgangspunktet er:
r = 12%
Værditab pr. år:
Stigning i Rep. & Vedligehold/år:
25%
30%
MCon, 1. år:
Ændring pr.
periode
50 kr. i 1. år
1.000
-70
Vi skal for stigende værdier af N beregne og anvende følgende skema:
N A.Scrap- B Ændring, C. Ofret D. Rep., drift, E. MC F. K0 G. Annuitet
værdi scrapværdi rente vedligehold
A
B
E
F
C
D
G
0 1.000
250
1
750
120
50
420 375
420
187
2
563
90
65
342 648
383
etc.
D:
C:
forudsætningerne,
forudsætningerne:
Ofret
Stiger
A:
B: Jf.
Ændring
i scrapværdi
G=F*
r= år
. et
F konverteres
F =E ∑
MC
(1D+ r)-N
=B
+til
C* +en
Nhvert
-N
-2
med
rente
30%/periode
Scrapværdi
r +N r)Kjeld
fald
Scrapværdi
på
25%
af -primo-værdien
Scrapværdi
1 –*(1
annuitet
648 over
= 420N*perioder
1,12-1 + 343 * 1,12
N=
N-1
N-1
Tyllesen, PEØ, CBS
14
Og alle beregningerne
Et eksempel 2/2
r = 12%
Optimum
Værditab pr. år: 25%
Stigning i Rep. & Vedligehold/år: 30%
N
Scrapværdi
0
1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
750
563
422
316
237
178
133
100
75
56
Ændring,
scrapværdi Rente
250
187
141
105
79
59
44
33
25
19
MCon, 1. år
Ændring pr.
periode
50 kr. i 1. år
Rep., drift og
Vedl.hold
120
90
68
51
38
28
21
16
12
9
Kjeld Tyllesen,
PEØ, CBS
50
65
85
110
143
186
241
314
408
530
MC
420
342
293
266
260
273
307
363
445
558
1.000
-70
K0
ATC
375
648
856
1.025
1.173
1.311
1.450
1.597
1.757
1.937
420
383
357
338
325
319
318
321
330
34315
MCon
Den forudgående løsningsmodel hviler på den forudsætning, at
MCon er konstant og MCon > ATCMinimum
Men vi skal være sikre på, at denne forudsætning er opfyldt. Derfor
skal vi nu inddrage MCon i analysen
Så før vi anvender det tidligere resultat i det videre arbejde hen
imod en optimal udskiftningspolitik, skal vi sikre os, at K0 > 0
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
16
Grafisk
Kr.
Optimeringsmodellen bliver derfor:
MC
ATC
MCon
Tid
Dags
dato
Optimale levetid,
målt fra dags dato
Optimale levetid
Så nu bliver K0 af det eksisterende og dermed også for det nye
aktiv/anlæg lig med nutidsværdien af det grønt-skraverede felt (=
MCon - ATC)
Hvilket også svarer til nutidsværdien af det mørkeblå skraverede felt
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
17
(= Mcon – MC)
Faldende MCon
Først når det er sikret, at K0 > 0, kan den fundne optimale levetid
anvendes i den videre analyse frem mod at finde den totale optimale
udskiftningspolitik, hvilket jo er det overordnede formål med at
anvende denne model
Men sådan vil det jo sjældent være ude i virkeligheden. Her vil
Omsætning/Dækningsbidrag (= MCon) som oftest variere over tid, op
og/eller ned
Og hvis Omsætning/Dækningsbidrag er faldende, får vi følgende
optimeringsmodel, når vi ser udskiftningspolitikken i et længere
tidsperspektiv
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
18
Optimeringsmodel
Kr. Optimeringsmodellen bliver derfor:
MC
ATC1
ATC2
MCon
Dags
dato
Tid
Optimale levetid1, målt Optimale Optimale levetid , målt Optimale
2
levetid2
fra dags dato
levetid1 fra dags dato
Så nu bliver K0 af det eksisterende anlæg lig med nutidsværdien af
det mørkeblåt-skraverede felt (= MCon – MC)
Og K0 af det nye tilsvarende anlæg bliver lig med nutidsværdien af det
lyseblåt skraverede felt; her = MCon – ATC2, Minimum
19
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Hvis MCon faldende
Så konklusionen bliver her, at hvis man som forudsat skal udskifte
det eksisterende aktiv/anlæg med et fuldt ud tilsvarende anlæg, og
MCon > ATCMinimum, skal man give det eksisterende anlæg en
optimal levetid, der sikrer, at ATC1 når sit minimum
Og det nye, tilsvarende aktiv/anlæg skal have den samme levetid
Men det er ikke svært at se, at hvis MCon set over tid havde ligget
lavere, ville konklusionen om udskiftningspolitik og optimal levetid
blive anderledes
Igen bliver konklusionen, at når MCon ikke er konstant, skal vi
anvende Kapitalværdimetoden og udregne K0 for at vurdere, hvilken
udskiftningspolitik det økonomisk set er mest fordelagtigt at følge
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
20
Totalmetoden 1/2
Og nu går vi videre til Totalmetoden
Hvis det eksisterende anlæg sælges
Ult. år 1:
K0 = - Anskaffelsespris
- (Drift & Vedligehold)1 * (1 + r)-1
+ Scrapværdi1 * (1 + r)-1
=>
ATC1 = K0 * (1 + r)N * r
(1 + r)N – 1
Ult. år 2:
K0 = - Anskaffelsespris
K0 af Initialinvestering
K0 af Omk. m.h.t. tid1
K0 af Scrapværdi ult. år 1
K0 omregnes til ATC1
K0 af Initialinvestering
t=2
- ∑ (Drift & Vedligehold)t * (1 + r)-t
t=1
+ Scrapværdi2 * (1 + r)-2
ATC2 = K0 * (1 + r)N * r
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
(1 + r)N – 1
=>
K0 af Omk. M.h.t. tid1+2
K0 af Scrapværdi ult. år 2
K0 omregnes til 21ATC2
Totalmetoden 2/2
Etc. indtil
Ult. år N:
K0 = - Anskaffelsespris
K0 af Initialinvestering
t=N
- ∑ (Drift & Vedligehold)t * (1 + r)-t
t=1
+ ScrapværdiN * (1 + r)-N
=>
K0 af Omk. M.h.t. tid1-N
K0 af Scrapværdi ult. år N
ATCN = K0 * (1 + r)N * r
(1 + r)N – 1
K0 omregnes til ATCN
Og så vælger man den værdi af N, for hvilken ATC0 minimeres
På næste slide ser man de totale beregninger ifølge Totalmetoden –
og heldigvis giver de det samme resultat som ved Marginalmetoden
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
22
Et tal-eksempel
Og alle beregningerne
Optimum
Værditab pr. år:
Stigning i Rep. & Vedligehold/år:
N
Scrapværdi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.000
750
563
422
316
237
178
133
100
75
56
K0 i alt = K0(ScrapVærdi) + ∑ K0(Drift og
Vedl.hold) - Anskaffelse
r = 12%
25%
30 %;
50 kr. i 1. år
Drift og K0(Scrap- ∑K0(Drift og
Vedligehold Værdi)
Vedl.hold)
1.000,0
50
666,6
- 44,6
65
448,4
- 96,5
85
300,3
- 156,6
110
201,1
- 226,4
143
134,7
- 307,5
186
90,2
- 401,5
241
60,4
- 510,7
314
40,4
- 637,4
408
27,1
- 784,5
530 Kjeld18,1
Tyllesen, PEØ, CBS - 955,2
K0 i alt
0,0
- 375
- 648
- 856
- 1.025
- 1.173
- 1.311
- 1.450
- 1.597
- 1.757
- 1.937
ATC
420
383
357
338
325
319
318
321
330
343
23
Endnu mere komplekst
Og vores konklusion fra denne analyse indgår så med sin
Kapitalværdi i den overordnede analyse og fastlæggelse af den
optimale udskiftningspolitik
Nu er vi så ved at være ved vejs ende
Det har til tider været ret kompliceret, så for lige at tilføje lidt og
komplicere analysen yderligere, skal det nævnes, at
- Der er en dynamisk sammenhæng mellem valg af anlæg og så
MCon = MR – MC, idet såvel MR som MC vil være afhængig af
det valgte aktiv
- Udskiftningspolitikken også er afhængig af den forventede
kommercielle succes for det producerede produkt/service
- Der også er en dynamisk sammenhæng mellem udbetalingerne
til Reparation, drift og vedligehold, og så udviklingen i
Scrapværdi ved projektets udløb
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
24
Afslutning
- Og i beregningerne skal der også tages højde for eventuelle
forskelle i output. Nye maskiner vil jo ofte producere større
og/eller bedre kvantiteter pr. tidsenhed!
Så der er meget mere at regne på, og vores modeller kan og vil så
blive endnu mere komplicerede. Vi må i så fald evt. finde andre og
mere avancerede værktøjer til at assistere os med løsningen
Men lige nu mangler jeg blot at sige
”Tak for nu!”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
25

similar documents