Mjere potpore ruralnom razvoju 2014.-2020.

Report
PROGRAM RURALNOG
RAZVOJA 2014.-2020.
www.eu-projekti.info
PROGRAM RURALNOG
RAZVOJA 2014.-2020.
• Ministarstvo poljoprivrede donijelo je nacrt novog Programa ruralnog
razvoja (u daljnjem tekstu PRR) te je u tijeku odobrenje programa od
Europske Komisije.
• Ruralni razvoj dio je Zajedničke poljoprivredne politike koja
podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju,
prodaju i plasiranje poljoprivrednih proizvoda u EU.
• Očekuje se da će PRR 2014.-2020. biti odobren do kraja 2014. godine.
www.eu-projekti.info
PROGRAM RURALNOG
RAZVOJA 2014.-2020.
• Kako su sredstva iz IPARD programa potrošena, ministarstvo planira
objaviti prve natječaje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj već početkom 2014. godine.
NAPOMENA: U nastavku donosimo predložene mjere potpore ruralnom
razvoju koje još nisu usvojene tako da može doći do njihovih izmjena.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE RURALNOM
RAZVOJU U 2014. GODINI
MJERE POTPORE
www.eu-projekti.info
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : Ulaganje u materijalnu imovinu (članak 18)
Cilj mjere je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih
gospodarstava, poboljšanje kvalitete prerade i trženja poljoprivrednih i
šumarskih proizvoda, poboljšanje infrastrukture (pristup
poljoprivrednom i šumskom zemljištu, komasacija, opskrba energijom,
gospodarenje vodama) te zaštite, očuvanja, održanja i unaprjeđenja
bioraznolikosti šumskih ekosustava i ostalih prirodnih vrijednosti.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Mjera se sastoji od 4 podmjere:
1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
2. Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda
3. Razvoj i unapređenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe
poljoprivrede i šumarstva
4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
U 2014. godini provodlile bi se dvije podmjere (1. i 2.)
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (2014.) :
Prihvatljive investicije: kupnja, gradnja, rekonstrukcija, pripadajuća
infrastruktura, mehanizacija, strojevi i oprema uključujući tehnološku i
informatičku opremu, ulaganje u obnovljive izvore energije za vlastite
potrebe, kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti
prihvatljivih troškova navodnjavanje, nematerijalna ulaganja
Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva u skladu sa Zakonom o
poljoprivredi
Iznos sufinanciranja: do 50-90%; 70% (EIP,TUG,MLADI)
minimalna vrijednost: 3.500 €
maksimalna vrijednost : 5.000.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
2. Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda (2014.) :
Prihvatljive investicije: kupnja, gradnja, rekonstrukcija, pripadajuća
infrastruktura, mehanizacija, strojevi i oprema uključujući tehnološku i
informatičku opremu, ulaganje u obnovljive izvore energije koji služe za
preradu, kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti
prihvatljivih troškova navodnjavanje, nematerijalna ulaganja
Prijavitelji:obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge,
trgovačka društva koja se bave preradom
Iznos sufinanciranja: do 50-70%
minimalna vrijednost: 3.500 €
maksimalna vrijednost: 5.000.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
3. Razvoj i unapređenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe
poljoprivrede i šumarstva:
Prihvatljive investicije: navodnjavanje, konsolidacija i unapređenje
kvalitete zemljišta, pristupnih cesta poljoprivrednom i šumskom zemljištu,
opskrba energijom, upravljanje vodom
Prijavitelji: jedinice regionalne samouprave za projekte navodnjavanja
privatni šumoposjednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti,
zadruge, trgovačka društva za putove, te jedinice lokalne samouprave za
projekte opskrbe energijom te konsolidaciju i unapređenje
poljoprivrednog zemljišta
Iznos sufinanciranja: do 100%
minimalna vrijednost: 3.500 €
maksimalna vrijednost: 15.000.000 €
3
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša:
Prihvatljive investicije: neproizvodna ulaganja povezana s agro-okolišnim
ciljevima , tarase, suhozidi, kažuni, agrometeorološke stanice na nekim
specifičnim područjima, uspostava staza , mjesta za promatranje ptica i
informacija za posjetitelje natura 2000 područja, oprema za monitoring
šumskih ekosustava)
Prijavitelji: korisnici agro-ekoloških mjera i ekološke proizvodnje, javne
ustanove te civilne udruge koje se bave zaštitom okoliša
Iznos sufinanciranja: do 100%
minimalna vrijednost: 1.500 €
maksimalna vrijednost: 150.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA: Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poduzetništva ( članak 20)
Cilj ove mjere je pokrenuti generacijsku obnovu u poljoprivrednom sektoru,
doprinijeti ekonomskoj održivosti potencijalno održivih malih
poljoprivrednih gospodarstava, potaknuti putem diversifikacije stvaranje
dodane vrijednosti na OPG-u te doprinos prevladavanju zaostajanja
gospodarskog razvoja ruralnih područja.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Mjera se sastoji od 4 podmjere :
1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava,
3. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG
4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u
rangu mikro i malih gospodarskih subjekata.
U 2014. godini provodlile bi se dvije podmjere (3. i 4.)
Cilj provođenja ovih dviju podmjera je potaknuti stvaranje dodane vrijednosti na
OPG-u, poticaj gospodarsku aktivnost na ruralnim područjima i zapošljavanje:
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Prijavitelji: nositelji pg mlađi do 40 god, mikro i mala pg
Iznos sufinanciranja: do 100%
minimalni iznos: 3.500 €
maksimalni iznos: 70.000 €
2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva
Iznos sufinanciranja: do 100%
minimalni iznos: 3.500 €
maksimalni iznos: 15 000 €
Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne
imovine; kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni
softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
3. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG (2014.):
Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne
imovine, kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni
softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi
Prijavitelji: Korisnici ove podmjere su obiteljska poljoprivredna gospodarstva
(OPG).
Iznos sufinanciranja: do 100%
Potpora se dodjeljuje na temelju poslovnog plana u iznosu od 3500,00 eura do
70.000,00 eura za pokretanje nepoljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom
gospodarstvu. Iznos bi se isplaćivao pašalno u ratama i pratilo izvršenje
poslovnog plana. Zadnja rata bi bila isplaćivana po realizaciji poslovnog plana.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u
rangu mikro i malih gospodarskih subjekata (2014):
Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne
imovine, kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni
softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi
Prijavitelji: mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave nepoljoprivrednom
djelatnošću.
Iznos sufinanciranja: do 50 %
Minimalan iznos potpore 3500
maksimalan iznos 200.000,00 eura u tri kalendarske godine
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA: Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (članak 21)
Potpore u okviru ove mjere usmjerene su na financiranje sadržaja koji bi
doprinosili poboljšanju uvjeta i kvalitete života u ruralnim područjima, uz
istovremeno stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva.
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi ) do 10.000
stanovnika, komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu lokalne
samouprave , javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači
jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice (općina i gradova do
10.000 stanovnika), javne ustanove zadužene provedbu planova područja
NATURA 2000
MJERE POTPORE
www.eu-projekti.info
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prihvatljive investicije: izrada i ažuriranje planova za razvoj općina i
gradova u ruralnim područjima i njihovih osnovnih usluga te planova
upravljanja koji se odnose na područja NATURA 2000 i druga područja
visoke prirodne vrijednosti, ulaganja u komunalnu infrastrukturu malih
razmjera, ulaganja u razvoj, poboljšanje osnovnih usluga za seosko
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuće
infrastrukture, kao što su ulaganja u turističku infrastrukturu,
studije i ulaganja vezana uz održavanje, obnovu i unapređenje kulturnog
nasljeđa poput kulturnih značajki sela i ruralnih krajolika i prirode visoke
vrijednosti
Iznos sufinanciranja: do 100%
minimalna vrijednost: 3 500 €
maksimalna vrijednost: 1 000 000 €
MJERE POTPORE
www.eu-projekti.info
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : Agrookoliš (članak 29 ) (2014.)
Mjera se sastoji od 3 podmjere :
1. Integrirana zaštita bilja
Cilj podmjere je smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, odnosno čuvanju
okoliša i prirodnih staništa, čuvanju i poticanju plodnosti tla,čuvanju i
poticanju biološke raznolikosti te poticanju prirodnih mehanizama
regulacije, optimalnoj uporabi agrokemikalija, ekonomskoj održivosti
sustava proizvodnje.
2. Očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja
Cilj podmjere je očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja.
3.Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Cilj podmjere je očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u
RH.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
1. Integrirana zaštita bilja (2014.)
Prihvatljive investicije: potpora predstavlja nadoknadu poljoprivrednim
proizvođačima za dodatne troškove (u proizvodnji) i gubitak prihoda koji
su povezani s proizvodnim tehnikama
Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka
društva) registrirani Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji kojeg
vodi Ministarstvo poljoprivrede u elektroničkom sustavu Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Iznos sufinanciranja: do 100%
Potpora je u vidu godišnje isplate po ha korištene poljoprivredne površine
u integriranoj zaštiti bilja. Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
2. Očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja
Prihvatljive investicije: površine pod autohtonim i tradicijskim sortama
moraju imati dokaz porijekla nabave sjemenskog ili sadnog materijala
valjanom ispravom (otpremnica/račun i deklaracija/certifikat), površine pod
starijim višegodišnjim nasadima autohtonih i tradicijskih sorti moraju biti
determinirane od mjerodavnih ustanova (znanstvene ustanove)
Prijavitelji: Znanstvene ustanove, nevladine udruge koje se bave očuvanjem
autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja, poljoprivredna
gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva), registrirana u
Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kojeg vodi Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Iznos sufinanciranja: Potpora se obračunava po jedinici površine (ha).
Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
3.Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Prihvatljive investicije: grlo/kljun uzgojno valjane rasplodne izvorne i
zaštićene pasmine domaćih životinja ( ZIP životinja) upisano u JRDŽ i
središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara,
odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih
organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.
Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka
društva) registrirani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača.
Iznos sufinanciranja:
Potpora se obračunava po UG izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
životinja
Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : Ekološka proizvodnja (članak 30)
Cilj mjere je smanjiti zagađenje okoliša, štiti biološku raznolikost i
specifične vrijednosti ruralnog područja, kao što su tradicionalno bavljenje
poljoprivrednom proizvodnjom i s time u svezi očuvanje kulturne baštine i
tipičnih hrvatskih krajobraza. Mjera doprinosi obnovi i očuvanju biološke
raznolikosti, uključujući i na područjima obuhvaćenim programom Natura
2000 te uzgoja od visoke prirodne vrijednosti i stanja europskih krajobraza,
poboljšanju upravljanja vodama, poboljšanju upravljanja tlom te smanjenju
emisija dušikova oksida i metana iz poljoprivrede.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prihvatljive investicije: Mjera nadoknađuje ekološkim poljoprivrednim
proizvođačima dodatne troškove (u proizvodnji) i gubitak prihoda koji je
potreban zbog zahtjevnijeg načina poljoprivredne proizvodnje u svrhu
zaštite okoliša i potrošača. Korištena poljoprivredna površina prihvatljiva
za potporu obuhvaća ARKOD parcele registrirane u ARKOD sustavu kojim
upravlja APPRRR, a koje su pod službenom kontrolom ovlaštenog
kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju u RH, a od minimalno 0,25 ha i
to za višegodišnje nasade, povrće, oranice, livade i pašnjake.
Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik subjekata u
ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede u
elektroničkom sustavu APPRRR.
Iznos sufinanciranja: Potpora je u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici
površine (ha). Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i specifičnim
ograničenjima u poljoprivredi (članak 32)
Mjera doprinosi uspostavi, očuvanju i obogaćivanju bioraznolikosti,
uključujući Natura 2000 područja i područja visoke prirodne vrijednosti,
poboljšanju gospodarenja vodom i zemljom i dostizanju ciljeva Vodne
direktive i poboljšanju gospodarenja tlom, gnojivima, pesticidima i
upravljanja erozijom. Mjera omogućava nastavak poljoprivredne
proizvodnje na područjima gdje se uslijed otežavajućih prirodnih uvjeta ne
postižu prosječni prinosi. Da bi se nastavila poljoprivredna proizvodnja u
tim krajevima, potrebno je isplatiti naknadu za dodatne troškove
proizvodnje i smanjenje prihoda koji su rezultat nepovoljnih prirodnih
uvjeta. Specifični cilj mjere je nadoknada dodatnih troškova proizvodnje i
umanjenog prihoda koji proizlaze iz nepovoljnih prirodnih uvjeta.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Mjera se sastoji od 3 podmjere:
1. Očuvanje poljoprivrede na gorsko planinskim područjima - područja
iznad 600 m nadmorske visine te područja unutar zone 500-600 m
nadmorske visine uz nagib terena veći od 15%.
2. Očuvanje poljoprivrede na područjima sa prirodnim ograničenjima u
poljoprivredi - područja s niskim temperaturama, nedostatkom
vlage,suviškom vlage u tlu, ograničenom propusnosti tla, nepovoljnom
teksturom i udjelom kamena, plitkom zonom ukorjenjivanja, lošim
kemijskim karakteristika tla i nagibom terena jednakim i većim od 15%.
3. Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim ograničenjima u
poljoprivredi – područja obala, tuča, vjetra i toplinskog stresa.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge,
trgovačka društva), aktivni poljoprivrednici sukladno čl. 9 uredbe o
izravnim plaćanjima, čije se proizvodne površine nalaze na području
onih jls koje su definirane kao područja s prirodnim i specifičnim
ograničenjima u poljoprivredi.
Iznos sufinanciranja: do 100%
Potpora je u vidu godišnje isplate po ha korištene poljoprivredne
površine u gorsko planinskim područjima, područjima s prirodnim
ograničenjima gospodarenja u poljoprivredi te područjima pod
utjecajem specifičnih ograničenja u poljoprivredi.
Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (članak 38)
Cilj ove mjere je potaknuti poljoprivredne proizvođače, vlasnike
šuma, šumoposjednike, lovoovlaštenike i njihove udruge da
osiguraju svoju proizvodnju koje pokriva gubitke uzrokovane
nepovoljnim klimatskim uvjeti, izbijanjem bolesti bilja i životinja ,
napadom štetnika i incidentima u okolišu
Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe,
koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane
policom osiguranja od šteta.
Iznos sufinanciranja: do 65% od vrijednosti godišnje police
osiguranja.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : LEADER (članak 42-45)
Ciljevi primjene LEADER pristupa u RH, a koji proizlaze iz uočenih
snaga i slabosti te prilika i prijetnji, su promicanje ruralnog razvoja
putem lokalnih inicijativa i partnerstva, unapređenje i promicanje
politike ruralnog razvoja, podizanje svijesti o pristupu odozdo prema
gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja, povećanje razine
edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva, poboljšanje ruralnih
životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit, stvaranje novih, održivih
mogućnosti zarade, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta te
diversifikacija gospodarskih aktivnosti.
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Mjera se sastoji od 5 podmjera:
1. Pripremna pomoć
2. Provedba lokalnih razvojnih strategija
3. Priprema i provedba projekata suradnje
4. Tekući troškovi
5. Animacija
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prihvatljive investicije: izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i
članove LAG-a u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije,
umrežavanje u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije, treninzi za
lokalne dionike u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije, izrada
studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od
projekata koji će se naći u lokalnoj razvojnoj strategiji), izdaci vezano za
izradu lokalne razvojne strategije (uključujući i konzultantske izdatke i
izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u cilju pripreme lokalne razvojne
strategije, administrativni troškovi (rad ureda i zaposleni) za partnerstvo koje
je podnijelo zahtjev za dobivanje sredstava iz Podmjere 1
Prijavitelji: Lokalne akcijske grupe i lokalna partnerstva
Iznos sufinanciranja:
maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 150.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
2. Provedba lokalnih razvojnih strategija
Prihvatljive investicije: projekti koji će se sufinancirati će biti projekti
manje financijske vrijednosti, integrirani projekti, inovativnoeksperimentalnog karaktera, koji se provode na području LAG-a, a
moraju biti u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom
ruralnog razvoja
Prijavitelji: nosioci projekta (uključujući i članove LAG-a) sa područja
LAG-a koji su podnijeli zahtjev LAG-u za odabir i sufinanciranje
projekta i odabrani LAG-ovi
Iznos sufinanciranja:
maximalna vrijednost : 5.000.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
3. Priprema i provedba projekata suradnje
Prihvatljive investicije: tehnička priprema međuteritorijalnih (projekti
suradnje unutar Hrvatske) i transnacionalnih (projekti suradnje između
nekoliko država članica ili sa trećim državama) projekata suradnje,
međuteritorijalni (projekti suradnje unutar Hrvatske) i transnacionalni
(projekti suradnje između nekoliko država članica ili sa trećim državama)
projekti suradnje)
Prijavitelji: odabrani LAG-ovi i nosioci projekta suradnje (uključujući i
članove LAG-a) sa područja LAG-a
Iznos sufinanciranja:
maksimalna vrijednost potpore po korisniku: 150.000 €
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
4. Tekući troškovi
Prihvatljive investicije: (djelatnici i administrativni troškovi (izdaci)
odabranih lokalnih akcijskih grupa (troškovi ureda, troškovi djelatnika,
osiguranja), troškovi treninga za djelatnike i članove (treninzi za krajnje
korisnike projekta se ne smiju financirati unutar tekućih troškova),
troškovi vezano za odnose sa javnošću, financijski troškovi, troškovi
umrežavanja (sudjelovanje djelatnika i članova lokalne akcijske grupe na
sastancima s drugim lokalnim akcijskim grupama, uključujući sastanke
Mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj, nacionalne i
europske mreže lokalnih akcijskih grupa), troškovi monitoringa i
evaluacije lokalne razvojne strategije (na nivou lokalne akcijske grupe)
Prijavitelji: odabrani LAG-ovi
Iznos sufinanciranja: maksimalna vrijednost potpore po korisniku iznosi
do 25 % od ukupno dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne
strategije
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
5. Animacija
Prihvatljive investicije: razmjena znanja između dionika, informiranje i
promidžba lokalne razvojne strategije (javni skupovi, letci, brošure, web
stranice, ...), pomoć potencijalnim korisnicima za razvoj projekata i
pripremu prijave, posebni troškovi za osobe koje se bave razvojem)
Prijavitelji: odabrani LAG-ovi
Iznos sufinanciranja:
maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi do 25 % od
ukupno dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
MJERA : TEHNIČKA POMOĆ (članak 51 )
Prijavitelji: Upravljačko tijelo programa (MP), Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Iznos sufinanciranja: Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 100%.
Prihvatljive investicije:
• Sastanci Odbora za praćenje programa
• Izrada analiza, studija i ostalih tehničkih izvještaja za potrebe
Upravne direkcije i ostalih tijela uključenih u provedbu Programa, kao i
dokumenata na zahtjev Komisije,
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prihvatljive investicije:
• Priprema i provedba aktivnosti informiranja i promidžbe,
• Razvoj i održavanje IT sustava,
• Najam prostora i njegovo opremanje
• Evaluacija Programa ruralnog razvoja (On-going, Mid-term i Ex-post),
• Ex post evaluacija IPARD programa,
• Zapošljavanje novih djelatnika, ovisno o potrebama Upravne direkcije,
Agencije za plaćanja
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Prihvatljive investicije:
• Sudjelovanje na međunarodnim sastancima vezanim uz provedbu
Programa ruralnog razvoja,
• Troškovi povezani uz rad Nacionalne ruralne mreže,
• Sudjelovanje u radu Europske mreže za ruralni razvoj,
• Troškovi povezani uz pripremu i provedbu Javne nabave (uključujući
i izradu Opisa poslova – ToR),
• Troškovi povezani uz izradu Programa ruralnog razvoja budućeg
programskog razdoblja (2021. – 2027.)
RAZLIKE IZMEĐU
www.eu-projekti.info
IPARD-a i EAFRD-a
IPARD
EAFRD
1.
KORISNIK MORA BITI U SUSTAVU PDV-A
KORISNIK NE MORA BITI U SUSTAVU
PDV-A
2.
OGRANIČENJA MINIMALNOG I
MAKSIMALNOG KAPACITETA
PROIZVODNJE
NEMA OGRANIČENJA KAPACITETA
3.
NEMA AVANSNOG PLAĆANJA
POSTOJI MOGUĆNOST AVANSNOG
PLAĆANJA 50% OD IZNOSA POTPORE
(NAKON USVAJANJA PROGRAMA)
4.
POTPORA: EU DIO MAX DO 75% IZNOSA
INVESTICIJE
POTPORA: EU DIO 50-90 % IZNOSA
INVESTICIJE
5.
PROVEDBA: 100% KONTROLA NA
TERENU PRIJE UGOVARANJA I PRIJE
PLAĆANJA
KONTROLA NA TERENU 5%, OSTALO
SAMO ADMINISTRATIVNO I PREMA
PROCJENI RIZIKA
6.
ULAGANJE MOŽE ZAPOČETI TEK NAKON
SKLAPANJA UGOVORA S AGENCIJOM
ULAGANJE MOŽE ZAPOČETI NAKON
PRIJAVE NA NATJEČAJ
7.
LEASING NIJE DOZVOLJEN
LEASING JE DOZVOLJEN (FINANCIJSKI)
8.
LISTE DOZVOLJENIH TROŠKOVA
ODOBRAVA EK
LISTE DOZVOLJENIH TROŠKOVA NE
ODOBRAVA EK
www.eu-projekti.info
MJERE POTPORE
RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020.
Sve detaljnije informacije potražite na
stranicama Ministarstva poljoprivrede:
www.mps.hr

similar documents