Pregled EU fondova

Report
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
EU fondovi u Hrvatskoj
www.mrrfeu.hr
Hijerarhija pojmova
IPA
KOHEZIJSKA POLITIKA
PROGRAM
KOMPONENTA
KOMPONENTA
OPERATIVNI
PROGRAM
www.mrrfeu.hr
PRIORITET
MJERA
MJERA
FOND
OPERATIVNI
PROGRAM
PRIORITET
PRIORITET
MJERA
MJERA
OPERATIVNI
PROGRAM
PRIORITET
Financijske perspektive EU 2007.-2013. i 2014.-2020. u RH
07
08
09
10
11
12
13
priprema
www.mrrfeu.hr
priprema
IPA PERIOD
14
15
16
17
18
19
20
Provedba i
plaćanja
Ugovaranje, provedba i plaćanje
‘07 – ’13 PERIOD ‘14-’20 PERIOD
21
22
Millions
Usporedba prosječnih godišnjih alokacija
(IPA, SF, 2014-2020)
1200
1000
800
600
400
www.mrrfeu.hr
200
0
2007-2013
1/2 2013
2014-2020
IPA period
• Instrument pretpristupne pomoći 2007 – 2013
IPA
I. Pomoć u
tranziciji i
jačanje
administracije
II.
Prekogranična
suradnja
III. Regionalni razvoj
www.mrrfeu.hr
A. Promet
B. Okoliš
C. Regionalna
konkurentnost
IV. Razvoj
ljudskog
potencijala
V. Ruralni razvoj
SF period (2013)
• Financijska perspektiva 2007. – 2013.
KOHEZIJSKA
POLITIKA
www.mrrfeu.hr
STRUKTURNI
FONDOVI
EFRR
KOHEZIJSKI
FOND
ESF
ZAJEDNIČKA
POLJOPRIVREDNA
POLITIKA
ZAJEDNIČKA
RIBARSKA
POLITIKA
EPFRR
EPFRR
Operativni programi 2007.-2013.
OPERATIVNI
PROGRAM
PROMET
OKOLIŠ
REGIONALNA
KONKURENTNOST
PODRUČJA
ULAGANJA
-
Željeznica
Unutarnja plovidba
Gospodarenje otpadom
Vodoopskrba i integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama
-
Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje
atraktivnosti regija
Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
-
RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
-
www.mrrfeu.hr
-
Održivo zapošljavanje i prilagodljivost radne snage
Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u
nepovoljnom položaju
Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i
razvoju;
Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Institucionalni okvir 2007. – 2013.
Institucionalni okvir utvrđen je:
• Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za
korištenje strukturnih instrumenata u RH
(NN 78/2012) = funkcije i odgovornosti u Sustavu
www.mrrfeu.hr
• Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole
korištenja strukturnih instrumenata EU u RH
(NN, 97/2012) = nositelji funkcija i odgovornosti
IPA nasljeđe
Tijela i strukture
Operativna struktura (OS)
www.mrrfeu.hr
• Koordinativno tijalo
• Upravljačko tijelo (eng. Managing Authority)
• IB razina 1 i 2 (IB – intermediate body)
Manjak fleksibilnosti!
www.mrrfeu.hr
…da je Kristofor Kolumbo tražio potporu od
Europske unije kako bi pronašao Indiju, a pritom
je pronašao Ameriku, dobivenu potporu morao
bi vratiti zbog nenamjenskog trošenja.
Novi pristup 2014. - 2020.
www.mrrfeu.hr
• Strategija 2020 (EU2020)
• Jedinstveni pristup za sve fondove – Zajednički
strateški okvir (ZSO, eng. CSF – Common
Strategic Framework)
• Pojednostavljenje na svim razinama
• Partnerski pristup – Kodeks
• E-kohezija (eng. e-Cohesion)
Strategija EU2020
www.mrrfeu.hr
• Pametan (Smart), održiv (Sustainable) i
uključiv (Inclusive) rast
EU2020 - Ciljevi
80
HRVATSKA
EU-27
60
EU2020
40
20
0
Istraživanje i razvoj Staklenički plinovi
www.mrrfeu.hr
-20
-40
Obnovljivi izvori
energije
Energetska
učinkovitost
Zaposlenost
Rano napuštanje
školovanja
Tercijarno
obrazovanje
Rizik od siromaštva
Tematski ciljevi (1-3)
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i
inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta
informacijskih i komunikacijskih tehnologija
www.mrrfeu.hr
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća ,
poljoprivrednog sektora (za EPFRR) te sektora
ribarstva i akvakulture (za EPRF)
Tematski ciljevi (4-7)
4. Podrška prijelazu prema gospodarstvu
temeljenom na niskoj razini emisije CO2 u svim
sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
prevencija i upravljanje rizicima
www.mrrfeu.hr
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih
grla u ključnoj infrastrukturi
Tematski ciljevi (8-11)
8.
Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
9.
Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv
siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
www.mrrfeu.hr
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna
uprava
Teritorijalna suradnja
• 3,48% ukupne alokacije
• Tri razine:
– Prekogranična (NUTS III razina– županije)
• Hrvatska – Slovenija, Hrvatska – Mađarska, Hrvatska – Italija,
Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora,
Hrvatska - Srbija
– Transnacionalna
• MEDiteran, Jugoistočna vrata (South East Gateway), Dunav,
Središnja Europa (Central Europe)
www.mrrfeu.hr
– Međuregionalna
• INTERREG VC, URBACT, ESPON, INTERACT
Izazovi za buduće razdoblje
www.mrrfeu.hr
•
•
•
•
•
•
Bolje trošenje novca
Kvaliteta projekata
Transparentnost procedura
Proširenje kruga potencijalnih korisnika
Komunikacija i vidljivost
Administrativni kapaciteti
Što trenutno radimo?
07
08
09
10
11
12
13
priprema
www.mrrfeu.hr
priprema
IPA PERIOD
14
15
16
17
18
19
20
Provedba i
plaćanja
Ugovaranje, provedba i plaćanje
‘07 – ’13 PERIOD ‘14-’20 PERIOD
21
22
www.mrrfeu.hr
Što trenutno radimo?
• Javne konzultacije
• Poboljšanje kapaciteta javne administracije
• Informiranje korisnika, ciljanih i zainteresiranih
skupina
• Web portal www.strukturnifondovi.hr
(informacije vezane uz EU fondove sve
najednom mjestu, mogućnost jednostavnog
pretraživanja natječaja, interaktivne karte po
operativnim programima...)
Što Vi radite?
www.mrrfeu.hr
• Znate li gdje i kako dobiti informacije o
fondovima EU u RH?
• Postavljanje pravih pitanja?
• Možete li Vi pomoći u poboljšanju
komunikacije?
Gdje se informirati?
Rječnici: http://europa.eu/publications/language-andterminology/index_en.htm
Izvori za izdavače: http://europa.eu/publications/resourcespublishers/index_en.htm
Vijesti: http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
www.mrrfeu.hr
Buduća Kohezijska politika:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
www.mrrfeu.hr
[email protected]
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Hvala na pozornosti!

similar documents