Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę

Report
Działania KRUS zwiększające
bezpieczeństwo pracy
i ochronę zdrowia rolników
Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego
oraz
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Henryka Smolarza
Warszawa, 7 lipca 2011 r.
Działalność prewencyjna
i rehabilitacja lecznicza
Realizowana na podstawie art. 63-64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników, służy:
• ograniczaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, rolniczej i
rolniczym chorobom zawodowym,
• inicjowaniu działań na rzecz promocji zdrowia,
• prowadzeniu bezpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej.
Działania Kasy od
1993 roku
• Popularyzacja zasad ochrony zdrowia i życia
Prewencja
ok. 1 500 tys. uczestników
50 850 szkoleń
Rehabilitacja
ponad 241 tys. osób
poddanych rehabilitacji,
w tym 22 tys. dzieci
w gospodarstwie rolnym
• Prowadzenie szkoleń prewencyjnych
• Dbanie o jakość i bezpieczeństwo
użytkowania technicznych środków
produkcji dla rolnictwa
• Pokazy bezpiecznego użytkowania narzędzi
i maszyn rolniczych
• Zapobieganie niepełnosprawności
rolników
• Umożliwianie ubezpieczonym rolnikom,
poszkodowanym w wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej powrotu do
działalności
w gospodarstwie poprzez świadczenie
nieopłatnie dobrowolnej rehabilitacji
leczniczej we własnych centrach i ośrodkach
Kasy
Wskaźnik wypadkowości w latach 1993 - 2010
/liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania
przypadająca na 1000 ubezpieczonych/
30
20
27.9
24.6
21.4
10
13.3
12.9
11.6
11.3
11.2
10.9
2007
2008
2009
2010
0
1993
1995
2000
2005
2006
wskaźnik wypadkowości
linia tendencji
I nagroda Prezesa KRUS
w IX konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
w kategorii indywidualnej
12 347
uczestników
9. edycji konkursu
w kategorii
gospodarstw
indywidualnych,
w tym w 2011 roku
1140
Działania prewencyjne KRUS
Ocenie konkursowej podlega:
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych
• wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne
zabezpieczenia
• stan instalacji elektrycznych
• porządek w obrębie podwórzy
• warunki obsługi zwierząt gospodarskich
• stosowanie i jakość środków ochrony osobistej
• ogólna estetyka gospodarstwa
Działania prewencyjne KRUS
KRUS promuje wyroby dla rolnictwa o najwyższych
parametrach jakości, bezpieczeństwa użytkowania,
nowoczesne konstrukcyjnie.
• Prezes Kasy nadaje zezwolenia na „Znak
Bezpieczeństwa KRUS” producentom wyrobów
sprawdzonych
w praktyce, poddanych dodatkowej dobrowolnej
atestacji.
• Prezes Kasy nagradza statuetką „Dobrosław”
i wyróżnieniami targowymi wyroby zwiększające
bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
•
„Dobrosław” - sława producentom, zwiększającym bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie
rolnym
Działania prewencyjne dla dzieci
i młodzieży
• Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Marka Sawickiego
• Cel konkursu – promowanie pozytywnych zachowań w środowisku pracy
i życia rolników, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w trakcie zabaw
i obecności w pobliżu osób wykonujących prace rolnicze
Konkurs plastyczny • Uczestnicy Konkursu - dzieci ze szkół podstawowych
• Zadanie konkursowe - praca plastyczna w dowolnej technice na temat
25 373 dzieci
bezpieczeństwa w rolnictwie
1 741 szkół
Konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie pracy
w rolnictwie
• Cel konkursu – popularyzacja znajomości zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym
• Organizator - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, czasopismo „AGROmechanika
- Technika w gospodarstwie”
• Patron strategiczny – Prezes KRUS
• Uczestnicy Konkursu - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu
rolniczym i leśnym
Materiały edukacyjne dla dzieci
i młodzieży
Działania edukacyjne dla dzieci
i młodzieży
Finał konkursu plastycznego
Pogadanki o bhp
z uczniami szkół
Finał III Olimpiady w SGGW
Pomoc socjalna
Funduszu Składkowego
•
Fundusz Składkowy samofinansuje - bez udziału budżetu Państwa świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i
macierzyńskiego rolników.
•
Wspiera finansowo działania szkoleniowe i informacyjne służące
ochronie życia i zdrowia rolników oraz zwiększaniu bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwach rolnych.
•
Zapewnia dofinansowanie akcji socjalnych, prowadzonych przez
podmioty działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej,
edukacyjnej i świadczące pomoc rolnikom
w losowej potrzebie.
Pomoc socjalna Funduszu Składkowego
Działania
społeczne
Szkolenia dla rolników nt. zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym
Profilaktyczne badania dla rolników (w zakresie chorób reumatycznych,
odzwierzęcych)
Dofinansowanie Programu Badan Przesiewowych Słuchu
dla dzieci z terenów wiejskich
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie dla rodzin rolniczych w
nagłych przypadkach losowych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania bojowego dla
jednostek OSP z terenów wiejskich
Pomoc Funduszu Składkowego
dla dzieci z terenów wiejskich
Liczba dzieci uczestniczących z ogółu form wypoczynku
z dofinansowaniem ze środków FS
Rok
Wypoczynek
zimowy
Wypoczynek
letni
Wypoczynek
w formie
półkolonii
Ogółem
2010
4 169
12 585*)
669
17 423
plan
2011
3 155
13 510
9 150
25815
*) w tym 1553 dzieci z gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi
Program badań przesiewowych słuchu
u dzieci z terenów wiejskich
Organizatorzy programu:
• Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
„Człowiek-człowiekowi” - SPONIN
• Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Finansowanie:
• bez udziału budżetu Państwa, z własnych statutowych środków:
IFiPS, SPONIN i FS
Program badań przesiewowych słuchu
u dzieci z terenów wiejskich
Informacje ogólne
• Program ma ogólnopolski zasięg
• Uczestnictwo dzieci w badaniach jest dobrowolne i bezpłatne, za
zgodą rodziców
• W 2011 r. z badań skorzysta 120 tys. dzieci z 7 281 szkół z 1 576
gmin
• W poprzednich edycjach badania objęły ok.190 tys. dzieci w
wieku wczesnoszkolnym
• Dzięki programowi dzieci z zaburzeniami słuchu uzyskują pomoc
terapeutyczną i rehabilitacyjną
Wyniki Programu z 2008 i 2010 r.
2008/2009
2010
Udział dzieci w wieku 7. lat
80 592
73 621
Udział dzieci w wieku od 8 do 12 lat
12 284
21 790
188 287
Łączna liczba dzieci objętych programem
Liczba szkół uczestniczących w Programie
5 045
4 041
Odsetek szkół
88,4%
88,6%
Odsetek rodziców, którzy wyrazili zgodę
na badania dziecka
84,1%
89,2%
Odsetek rodziców nieświadomych zaburzeń
słuchu u ich dziecka
59,5%
58,8%
Program badań przesiewowych
słuchu u dzieci z terenów wiejskich
W latach 2008-2011 z badań profilaktycznych słuchu
skorzysta ponad 300 tys. dzieci w wieku 7-12 lat
Dr inż. Henryk Smolarz, Prezes KRUS
i Prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor IFiPS
w Warszawie, Krajowy Konsultant
ds. Audiologii i Foniatrii w studiu Panoramy
TVP Lublin, 30 marca 2011 r.
Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego
oraz
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Henryka Smolarza
Warszawa, 7 lipca 2011 r.
Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy
i ochronę zdrowia rolników
www.minrol.gov.pl
[email protected]
www.krus.gov.pl
[email protected]

similar documents