tilsynsansvar - Danske Byggeøkonomer

Report
ADVOKATAKTIESELSKAB
Erstatningsansvar for rådgivere
GOTHERSGADE 109
- tilsynsansvar (og andet ansvar for udførelsesrådgivning)
TLF: 33 14 93 00
1123 KØBENHAVN K
WEB: WWW.VILTOFT.DK
v/ advokat Steen Hellmann
Danske Byggeøkonomer
16. April 2013
OVERSIGT ERSTATNINGSANSVAR
 Grundbetingelser:
 Ansvarsgrundlag
 Projektering, udbud, tilsyn, økonomi
 I strid med god rådgiverskik?
 Bedømmelsestidspunkt?
 Hvad indgår i bedømmelsen?
 Normer, anvisninger, ydelsesbeskrivelserne, skønsmænd,
responsumudvalg, dommere (juridiske/sagkyndige)
 Økonomisk tab
 Skulle udgiften være afholdt alligevel?/Forbedringer?
 Indirekte tab
 ABR 89, pkt. 6.2.6.1 (2,5 mio. kr. ekskl. moms)
2
OVERSIGT ERSTATNINGSANSVAR
 Grundbetingelser (fortsat):
 Kausalitet og adækvans
 Førte fejlen til tabet?
 Er risikoen for den konkrete skade forøget?
 Kravet må ikke være fortabt
 Fortabelse af erstatningskrav – reklamation, forældelse,
passivitet. ABR ctr. forældelsesloven
3
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR

Culpaansvar

Tilsyn er kvantitativ og kvalitativ kontrol ved stikprøvevis tilsyn. Omfanget forudsættes aftalt i ydelsesbeskrivelsen
 Kontrol af, om entreprenøren udfører arbejdet i.o.m. aftalegrundlaget
 Omfanget af den aftalte kontrolfunktion er ikke (altid) afgørende

Elementer i culpaansvaret
 Gentagne fejl over lang periode
 Normalt at lave en prøve før udførelsen
 Arbejder, der er vanskelige at udføre
 Arbejder, der er meget dyre/umulige at udbedre
 Svært at kontrollere efterfølgende
 Projektets klarhed i forhold til detaljens sværhedsgrad/vigtighed
4
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR

Tilsynsansvar forudsætter entreprenørfejl (udførelse i strid med projekt)

Sondring mellem gennemgående/systematiske entreprenørfejl og enkeltstående entreprenørfejl

Systematiske/Gennemgående fejl

TBB 2008.322

Det fremgår af skønsmændenes erklæringer, at den ukorrekte
oplægning af tagsten ville kunne være opdaget ved et sædvanligt
tilsyn af bygherrens rådgiver.
5
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR

TBB 2011.541

Voldgiftsretten lagde til grund, at det var en fejl, der var benyttet
vinkelbeslag ved fastgørelsen af dør- og vinduespartier til spærkonstruktionen. Hovedentreprenøren var ansvarlig for denne fejl.

Rådgiver pålagt hæftelse for entreprenørens mangelsansvar som følge af
tilsynsfejl. A, der på vegne af R førte tilsynet, var ikke til stede, da det
første dør- og vinduesparti blev monteret. Da han kom tilbage fra
sommerferien, kunne han ikke se, at der var benyttet vinkelbeslag, da
beslagene nu var skjult. Da der imidlertid er tale om en entreprise med 20
boliger, fandt voldgiftsretten, at der i forbindelse med tilsynet af de
resterende 19 boliger burde være sket en sikring af, at der blev benyttet
en korrekt fremgangsmåde ved monteringen af dør- og vinduespartiet. R
ansvarlig.

Sammenhold med ABR 89, pkt. 6.2.6.1, hvorefter rådgiver kun er ansvarlig
for det tab, bygherren måtte lide ved, at rådgiveren ikke rettidigt påtaler, at
en ydelse ikke er kontraktmæssig. (Kautionsbetragtning?)
6
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR

T:BB 2008.443 (kollegiegulvene)

Efter voldgiftsrettens opfattelse er det et led i et sædvanligt og
forsvarligt tilsyn med et gulvprojekt som det foreliggende, at den
tilsynsførende stikprøvevis inspicerer de kollegieværelser, der er
klargjort til udstøbning, for at sikre sig, at plastfolien er tæt, således at
anhydrit og magnesit ikke får kontakt med værelsesvæggene eller
løber ned i underlaget og danner lydbroer…. Voldgiftsretten finder
anledning til at understrege, at indklagede som følge af de skærpede
lydkrav i projektet havde en særlig anledning til at sikre sig, at der ikke
som følge af utætheder i plastfolien blev dannet lydbroer.
Voldgiftsretten bemærker videre, at et sædvanligt og forsvarligt tilsyn
fra indklagedes side efter voldgiftsrettens opfattelse ville have
muliggjort, at det allerede ved påbegyndelsen af udstøbningen af
anhydrit- og magnesitlagene kunne have været påtalt, at
entreprenørens ydelse ikke var kontraktmæssig.
7
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR

Enkeltstående entreprenørfejl

TBB 2010.681
 Fugning ikke påtalt under afleveringsforretning, og entreprenør
slap derfor for ansvar. Rådgiver ansvarlig.

U2010.833H
 I forbindelse med brug af varmekanoner til optøning af køleanlæg
skete brandskade. Kørte i 7 døgn uden opsyn.
 Det forhold, at Birch & Krogboe besigtigede opstillingen den 18.
december 2002, er ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at Birch &
Krogboe havde godkendt arrangementet med deraf følgende risici.
8
ANSVARSGRUNDLAG, TILSYNSANSVAR
 T:BB 2010.668
 Klageren har som totalentreprenør truffet afgørelsen om ændring af
projektet uden at inddrage rådgiver i beslutningen eller rådføre sig
med denne vedrørende eventuelle afledede virkninger af ændringen. Klageren var totalentreprenør med almindelig tilsynsforpligtelse, og Rådgiver havde i henhold til tilsynsplanen kun
begrænsede tilsynsopgaver. Voldgiftsretten finder, at Rådgiver har
opfyldt sin tilsynsforpligtelse i henhold til tilsynsplanen. Rådgiver har
således navnlig kontrolleret underentreprenørens udførelse af
udluftning ved tagfod, og rådgiveren kunne med rette forvente, at
opmuringen af skalmuren ville ske i overensstemmelse med
detailtegningen. Der er ikke grundlag for at fastslå, at rådgiveren
ved sin aftalt begrænsede tilstedeværelse på byggepladsen har
udvist forsømmelighed med hensyn til påtale af eventuelt
manglende afdækning af materialer eller af udført arbejde.
Frifindelse.
9
SKYLDFORDELING, TILSYNSANSVAR
 Hovedregel i dansk ret  solidarisk ansvar, aftl § 25
 Undtagelser i dansk ret
 Hovedårsagslæren
 TBB 2010.668
 Idet klageren således kan tilregnes det alt overvejende
ansvar, er der ikke grundlag for at tage nogen del af klagerens
påstand overfor indklagede 1 til følge, og indklagede 1 frifindes.
 Passiv identifikation
 TBB 2005.182
 Tennisbane, hvor der blev anvendt pladevibrator i stedet for
tromle, bygherrens krav nedsat til 1/3 som følge af, at rådgiver
ikke havde grebet ind (passiv ID)
10
SKYLDFORDELING, TILSYNSANSVAR
 Hovedregel ved tilsynsansvar
 Udgangspunktet er, at entreprenørens ansvar nedsættes ikke som følge
af tilsynssvigt, dvs. solidarisk ansvar, men med fuld regres for rådgiver.
 KfE 1999.202
 E og R solidarisk ansvarlige, men i det indbyrdes forhold blev
R’s ansvar nedsat med tilsynsdelen, da tilsynsansvaret er
subsidiært.
 Samme resultat som ABR 89, pkt. 6.2.6.1, hvor subsidiært ansvar, dog
ikke mindre bygherren har været inde og aftale forlig/eftergivelse med
entreprenøren.
11
SKYLDFORDELING, TILSYNSANSVAR
 Undtagelser  solidarisk hæftelse (uden fuld regres)
 Tilsynsprojektering/efterprojektering
 Vejledningspligt (materialevalg/tyndt projekt) (ctr. AB 92, § 15)
 Godkendelser af afvigelser fra projekt (udtrykkeligt/stiltiende) ctr. fejl i
kontrol af udførelsen af projekteret løsning
 Fejlinstruktion af konkret arbejde
12
BETYDNINGEN AF BH’S FORLIG MED E
 Bygherren kan ikke forlige med entreprenøren:
 KfE 2000.6
 forlig med konkursbo medførte, at bygherren ved modregningen
var fyldestgjort for et beløb, der oversteg kravet mod rådgiver
 TBB 2008.443 (forlig udelukkede ansvar)
13
SUBSIDIÆRT TILSYNSANSVAR
 TBB 2008.443 (forlig udelukkede ansvar)
 Voldgiftsretten bemærker i den anledning, at ansvaret for de
mangelfulde gulve som udgangspunkt fuldt ud må påhvile E A/S som
entreprenør. Indklagedes ansvar for tilsynssvigt er i forhold til E A/S'
ansvar subsidiært, jfr. ABR 89 6.2.6.1. Voldgiftsretten anser det dog
ikke for udelukket, at der i tilfælde af manglende betalingsevne hos
en primært ansvarlig entreprenør som alternativ til en konkurs kan
indgås en frivillig ordning, der udtømmer entreprenørens
betalingsevne og indebærer, at bygherren herefter kan vende sig
mod den subsidiært ansvarlige tilsynsførende.
14
SUBSIDIÆRT TILSYNSANSVAR
Betingelserne herfor må imidlertid være, at den tilsynsførende enten
erklærer sig indforstået hermed, eller at det fremstår som utvivlsomt,
at den frivillige ordning har udtømt entreprenørens betalingsevne, og
at der ikke ved ordningen er sket en tilsidesættelse af den
tilsynsførendes interesser. I den foreliggende sag har indklagede
ikke deltaget i drøftelserne om E A/S-aftalen eller efterfølgende
tiltrådt denne, og det fremstår ikke som utvivlsomt for voldgiftsretten,
at E A/S-aftalen i øvrigt opfylder de netop angivne betingelser.
Voldgiftsretten finder som følge af det anførte, at klageren ikke kan
rette noget krav mod indklagede i anledning af indklagedes tilsidesættelse af sine pligter som fagtilsyn.
15
ANDET UDFØRELSESANSVAR
 ”Fungerende bygherre” – TBB 2011.639
 Pas på rådgiverfuldmagtens grænser
 Efter at forsinkelse med råhusentreprise var indtrådt, blev det ifølge et
byggemødereferat aftalt under et byggemøde, at der frem til afleveringen
skulle beregnes vejrligsdage på en nærmere bestemt måde, der stred
mod entreprisekontraktens bestemmelser.
 Bygherren var under mødet repræsenteret ved sin bygherrerådgiver og
blev efterfølgende gjort bekendt med referatet uden at gøre indsigelse.
Under disse omstændigheder var bygherren bundet af aftalen om vejrlig,
som medførte en nedsættelse af dagbøderne.
16
ANDET UDFØRELSESANSVAR

Ansvar for mistet dagbod – TBB 2009.485

Totalrådgiver pålagt erstatningsansvar for bygherrens mistede ret til dagbod
på grund af totalrådgiverens forsinkende ansvarspådragende projektmangler.

Projektmaterialet var mangelfuldt i en sådan grad, at entreprenøren var
berettiget til fristforlængelse ud over den forlængelse, som var godkendt af
bygherren.

Voldgiftsretten fandt, at der var svigt i totalrådgiverens projekteringsledelse
og byggeledelse samt svigt i projektet.

Totalrådgiveren havde herefter handlet ansvarspådragende, og disse forhold
havde været årsagen til, at bygherren ikke i fuldt omfang havde kunnet kræve
dagbod af entreprenøren.

Bygherren var herefter – lidt overraskende – berettiget til at kræve et beløb
svarende til det manglende dagbodskrav betalt af totalrådgiveren.
17
KONTAKTOPLYSNINGER
Advokat Steen Hellmann, [email protected]
VILTOFT
Gothersgade 109
1123 København K
Tlf. 33 14 93 00
www.viltoft.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:
www.viltoft.dk
18

similar documents