VY_52_INOVACE_PV18.28

Report
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková
Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28
Téma: Uhlovodíky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826
Klíčová slova: uhlovodíky, alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany, areny
Anotace: Tato prezentace slouží při výuce organické chemie - uhlovodíky a jejich
dělení dle vazeb pro žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této prezentace jsou i dílčí
úkoly, při kterých si žák osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí základního učiva
uhlovodíků, které by měl žák umět.
VY_52_INOVACE_PV_18.28
ORGANICKÁ CHEMIEUHLOVODÍKY
Vypracovala: Mgr. Ilona Sadílková,
červenec/2011, Člověk a příroda,
chemie, uhlovodíky
CO JE TO ORGANICKÁ CHEMIE??
obor chemie, která studuje sloučeniny
uhlíku C.
 je známo 12 milionu těchto sloučenin.

1. skupina
UHLOVODÍKY
(sloučeniny obsahující jen UHLÍK C a VODÍK H)
2. skupina
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
(sloučeniny obsahující i jiný prvek)
C
UHLOVODÍKY
H
acyklické (alifatické)
cyklické
(přímé nebo rozvětvené
etězce)
(kruhové uzavřené řetězce)
nasycené
nenasycené
(jednoduché vazby)
(násobné vazby)
ALKANY
ALKENY
(dvojné vazby)
ALKINY
(trojné vazby)
alicyklické
aromatické
( obsahují 1 nebo
více benzenových
jader)
CYKLOALKANY
CYKLOALKENY
CYKLOALKINY
ARENY
VAZBY UHLOVODÍKŮ
Atom uhlíku je v organické sloučenině vždy
čtyřvazný!!!
Vazby mezi uhlíky: jednoduchá -C-Cdvojná
-C=Ctrojná
-C=C-
nasycené sloučeniny
nenasycené sloučeniny
ÚKOL 1:
Pro uvědomění si čtyřvaznosti vazeb, pokuste se doplnit vazby mezi
uhlíkem a vodíkem tak, aby čtyřvaznost byla splněna!
a) C-C-C-C
C
b) C C C-C-C
C
c) C=C C=C
d)
C C
C–C
ÚKOL 2: Odpověz na otázky
a) Pojmenujte sloučeninu a)+b).
b) Kolik uhlíků mají ve své molekule?
c) jsou všechny sloučeniny lineární?
d) Je některá sloučenina cyklická?
e) Jsou nějaké sloučeniny nenasycené? Proč?
f) Jsou nějaké sloučeniny aromatické?
když naznačíte vazby, doplňte
atomy vodíku!
ALKANY
Alkany jsou acyklické nasycené uhlovodíky s
obecným vzorcem: CnH2n+2
Název má vždy základ slova podle počtu uhlíků a
koncovku –an.
Název
Methan
Ethan
Propan
Strukturní vzorec
Racionální vzorec
Molekulový vzorec
CH4
CH4
CH3CH3; (CH3)2
C2H6
CH3CH2CH3
C3H8
CH3(CH2)2CH3
C4H10
Butan
ALKANY
Název
Vlastnosti
Využití
methan
Bezbarvá, plynná, hořlavá
látka, hlavní složka zemního
plynu, bahenního plynu a
bioplynu, se vzduchem může
vytvářet výbušnou směs.
Palivo v domácnostech i
průmyslu, chemická surovina
pro výrobu H, sází, acetylenu
aj.
ethan
Bezbarvá, plynná, hořlavá
látka, těžší než vzduch,
součást zemního plynu.
Palivo v domácnostech i
průmyslu, surovina pro
získání (syntézu) organických
látek.
propan a butan
Kapalná směs stlačená v
Bezbarvé, plynné, hořlavé
ocelových láhvích se používá
látky s větší hustotou než
jako palivo v domácnostech,
vzduch, se vzduchem mohou kde není zaveden zemní plyn,
vytvářet výbušnou směs.
do cestovních vařičů, jako
palivo do motorů aut.
ÚKOL 3:
 Vytvoř racionální vzorec dle obecného
vzorce CnH2n+2 pro tyto sloučeniny :
hexan, pentan, oktan

Seřaď tyto sloučeniny podle počtu uhlíků od
nejmenšího počtu po největší:

Jsou tyto sloučeniny plyny, kapalné látky nebo pevné
látky?
ALKENY

Alkeny jsou acyklické nenasycené uhlovodíky
( s dvojnou vazbou C=C) s obecným vzorcem:
CnH2n

Název se tvoří podobně jako u alkanů a
koncovku mají –en.
ALKENY
Zástupci alkenů:
 ethylen (ethen) CH2=CH2- bezbarvý plyn
nasládlé vůně.použití k výrobě ethanolu,
vinylchloridu a polyethylenu (PE).
 Propylen (propen) CH3-CH=CH2bezbarvý plyn, který se používá k výrobě
acetonu a polypropylenu (PP).
ÚKOL 4:
 Vytvoř název z racionálního vzorce dle
obecného vzorce CnH2n pro tyto sloučeniny :
C4H8
C6H12
C10H20

Může být sloučenina s více dvojnými vazbami v molekule?
Když ano, jak se nazývají?

Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se jmenuje
triviálně ETHYLEN?
ALKINY


Alkiny jsou acyklické nenasycné uhlovodíky s
jednou nebo více trojných vazeb (C=C) s obecným
vzorcem:
CnH2n-2
Název se tvoří podobně jako u alkanů a koncovku
mají –in.
zástupce alkinů:
acetylen (ethin) CH=CH- bezbarvý plyn, lehce nasládlého zápachu. Použití při
svařování kovů, surovina pro výrobu plastů (PVC). Čistý má narkotické účinky.
ÚKOL 5:
 Vytvoř strukturní vzorec dle
obecného vzorce CnH2n-2 pro tyto sloučeniny :
propin, hexin, butin

Myslíte, že trojná vazba je více reaktivnější než dvojná a
jednoduchá vazba? Zdůvodni.

Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se
jmenuje triviálně acetylen? Napiš reakci přípravy
acetylenu.
CYKLOALKANY
Jsou to nasycené alicyklické uhlovodíky.
Jejich molekuly tvoří uzavřené řetězce s
jednoduchou vazbou. Obecný vzorec je:
CnH2n
 Název je tvořen stejně jako u alkanů pouze s
předponou cyklo-.

Nejvýznamější zástupce cykloalkanu:
Cyklohexan C6H12- kapalná a hořlavá látka získaná z ropy.
Surovina pro výrobu plastů a jako rozpouštědlo.
ARENY

Jsou cyklické aromatické uhlovodíky, které
mají nejméně jedno aromatické jádro.
benzen C6H6 je rakovinotvorná látka,
jedovatá, hořlavá. Výroba léčiv, plastů,
výbušnin a jako rozpouštědlo.
toluen C7H8- známý jako rozpouštědlo a k
výrobě dalších organických sloučenin např.
trinitrotoluenu TNT.
naftalen C10H8- bílá,
krystalická, charakteristicky
páchnoucí látka. Výroba barviv.
Sublimace.
styren C8H8 – je výchozí látkou pro výrobu polystyrenu (PS).
Vyrábí se z benzenu.
ÚKOL 6:
 Zařaď dle názvu sloučeniny ( pentan,
hexadien, butin, ethylen, cyklopentan,
styren, propan, methan, acetylen, toluen)
do skupin:
alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany a areny
 Který uhlovodík bys použil ke sváření kovů?
 Který uhlovodík bys použil při výrobě plastu
polystyrenu?
 Který uhlovodík bys použil jako palivo v
domácnosti?
 Jaké uhlovodíky se používají jako
rozpouštědla?

použité zdroje:
http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html
obrázky:
http://www.google.cz/imgres?q=propan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=NFVgo1Ql0d5dM:&imgrefurl=http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html&docid=BGId4InTwL5R7M&w=133&h=88&ei=7MaGTsjOE_DP4QSG7uC3Dw&zoom=1
&iact=rc&dur=133&page=1&tbnh=70&tbnw=106&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=40&ty=43
http://www.google.cz/imgres?q=ethylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=z1N9xvZr2WmclM:&imgrefurl=http://www.unisaarland.de/fak8/schneider/anichem/struktur/ethen.html&docid=LUgJBkT2LBFNqM&w=731&h=405&ei=H8eGTqiuBq3O4QTrpiXDw&zoom=1&iact=rc&dur=556&page=1&tbnh=100&tbnw=181&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=107&ty=59
http://www.google.cz/imgres?q=cyklohexan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zUs4oJy6_aV_M:&imgrefurl=http://vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/org02.htm&docid=zQvbgrSQAAejHM&w=90&h=83&ei=f8eGTtCbJYT74QTEmMmTDw&zoom=1&iact=rc&dur=815
&page=3&tbnh=73&tbnw=80&start=53&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:53&tx=49&ty=43
http://www.google.cz/imgres?q=benzen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=15ZKq_Rq47mL7M:&imgrefurl=http://chemicky.webnode.cz/organickachemie/areny/&docid=jlRJDQ90Q3KKXM&w=105&h=119&ei=HsiGTr3jE_P34QTz0aC8Dw&zoom=1&iact=rc&dur=117&page=1&tbnh=95&tbnw=84&start=0&ndsp=24&ved=
1t:429,r:0,s:0&tx=37&ty=62
http://www.google.cz/imgres?q=methan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=QiWlsnAMgDAWqM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
Methane%3Fuselang%3Dcs&docid=PCzONaj4rGf3hM&w=117&h=120&ei=YMiGTurHB6754QSd2YSvDw&zoom=1&iact=rc&dur=112&page=2&tbnh=96&tbnw=93&start=24&
ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:24&tx=31&ty=53
http://www.google.cz/imgres?q=polypropylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=_IedqsddExu0aM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polypropyle
n.png&docid=kk1kRaEG0D6GMM&w=545&h=253&ei=-8uGTrOCsyM4gSjxoGPDw&zoom=1&iact=rc&dur=684&page=1&tbnh=86&tbnw=185&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=102&ty=21
http://www.google.cz/imgres?q=acetylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=om7XKxkxdAgZfM:&imgrefurl=http://de.123rf.com/photo_8638105_metalldetail-schneiden-mit-acetylen-schwei-en-nahaufnahme.html&docid=am7swXRpj2l8rM&w=1200&h=966&ei=pcyGTu70IuQ4gTjpqS_Dw&zoom=1&iact=rc&dur=182&page=8&tbnh=140&tbnw=179&start=177&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:177&tx=91&ty=101
http://www.google.cz/imgres?q=naftalen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0lpiX6bjJpAxdM:&imgrefurl=http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/trivial
ni-sk-aromat.html&docid=SCFK7Jf2dNoVM&w=140&h=95&ei=rs6GTvuOEOHT4QSKv4iJDw&zoom=1&iact=rc&dur=164&page=1&tbnh=76&tbnw=112&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=78&ty=46
http://www.google.cz/imgres?q=naftalen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=m_JDjtRadO15yM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naphthalene3Dballs.png&docid=UWTVMemon5HzbM&w=1100&h=837&ei=rs6GTvuOEOHT4QSKv4iJDw&zoom=1&iact=rc&dur=302&page=2&tbnh=134&tbnw=195&start=22&ndsp=22&ve
d=1t:429,r:0,s:22&tx=93&ty=60
http://www.google.cz/imgres?q=benzen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=1jybY8J4Ucjf7M:&imgrefurl=http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/trivial
niabc.html&docid=ulRr0rjKrK7E4M&w=86&h=95&ei=286GTsqjOOiN4gSO0YS4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=127&page=1&tbnh=82&tbnw=74&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:
1,s:0&tx=62&ty=56
http://www.google.cz/imgres?q=toluen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=y4fJ_MbwLzjqsM:&imgrefurl=http://web.vscht.cz/kutnas/vystup/cz/vzorce/tolue
n.html&docid=WTA3FMu3eQ_dnM&w=70&h=109&ei=M6GTrLyPOOO4gSH1ZTNDw&zoom=1&iact=rc&dur=508&page=1&tbnh=96&tbnw=62&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=37&ty=60
http://www.google.cz/imgres?q=styren&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=wPdxkWv3yEQT1M:&imgrefurl=http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/
areny.html&docid=k5n55Ot7HYGdhM&w=95&h=106&ei=GMGTvHvA6_74QSblvzNDw&zoom=1&iact=rc&dur=515&page=1&tbnh=84&tbnw=76&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=22&ty=45
Ostatní obrázky nakresleny v programu chemsketch

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ:
Úkolč.2: a) butan, 2-methyl pentan, b) C4,C6
 Úkol č.3: C6H14,C5H12,C8H18,pentan,hexan,oktan,kapaliny
 Úkol č.4: buten, hexen, deken, ano, dieny, ethen
 Úkol č.5: C3H4,C6H10,C4H6, jsou reaktivnější sloučeniny s trojnou
vazbou protože jsou méně stabilní, ethin,
CaO + 3C → CaC2 + CO
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
 Úkol č.6: alkan-methan,propan,alken-ethylen,hexadien,alkinbutin,acetylen,cykloalkan-cyklopentan,aren-styren,toluen
Sváření kovů-acetylen, polystyren ze styrenu, palivo v domácnostimetan, propan, etan, butan, rozpouštědlo-benzen, toluen, cyklohexan

DIDAKTICKÉ POZNÁMKY:
Tato prezentace slouží při výuce organické
chemie-uhlovodíky a jejich dělení dle vazeb pro
žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této
prezentace jsou i dílčí úkoly, při kterých si žák
osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí
základního učiva-uhlovodíky, které by měl žák
umět.

similar documents