PowerPoint-presentasjon

Report
Jan Gunnar Svendby, søring som dro nordover i 1976 og som har blitt der siden,
cand.med fra Tromsø 1982.
Arbeidet i allmennmedisin siden 1984.
Har hele tida vært sykehjemslege i bistilling.
Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Flyttet tilbake til Tromsø i 1998 og har siden vært sykehjemslege , fortsatt i
bistilling, ved Kroken sykehjem, 20% stilling.
Lektor Universitetet i Tromsø, 10 % stilling
”En pille for alt som er ille”
Kroken sykehjem
Undervisningssykehjemmet i Tromsø
Mari Vårtun, Elisabeth Meløy
og Jan Gunnar Svendby
Bakgrunn for prosjektet
 Invitasjon fra Den norske legeforening om deltagelse i
Gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin 2008.
 En arbeidsmodell beregnet på forbedringsprosjekter i
medisinsk praksis.
 Forbedringsarbeidet setter seg radikale mål som krever
annerledes tenkning.
 Bruddet med gamle vaner og rutiner blir et
”gjennombrudd” –når man lykkes.
 Til sammen 24 sykehjem fra hele landet deltok med
forskjellige forbedringsområder.
Forbedringshjulet – PDCA:
Plan (planlegge)
Do (gjennom-
Act-
Plan -
føre)
A
P
Study/Check
(evaluere/
kontrollere)
Act (endre/
korrigere)
Study/
Check
C
Do-
D
Sikkert vitenskapelig grunnlag for alle
endringer!
SPC/Run
diagram
Dnlf - GB. Ada Schreiner
5
Håpet er jo….
 GJENNOM-
BRUDD!!
 (…og IKKE sammenbrudd…)
Dnlf - GB. Ada Schreiner
6
Avdelingene i prosjektet
• Prosjektet omfattet to somatiske sykehjemsavdelinger:
Bukta og Minde.
• 26 av 30 pasienter deltok i prosjektet. Vi ekskluderte noen
pasienter av forskjellige årsaker.
• De fleste hadde kognitiv svikt i tillegg til andre somatiske
sykdommer.
Mål
Å redusere medikamentbruken med 30 % ved
avdelingene, uten negative konsekvenser for pasientene
og miljøet.
Målet vårt var egentlig å optimalisere medikamentbruken for
hver enkelt, ikke nødvendigvis kun å redusere.
Oppstart
• Informasjonsmøte for pårørende
• Personalmøte
• Undervisning om eldre og medikamenter for personalet
Tiltak/gjennomføring
•Registrering av søvn, smerter, uro og fall i 14 dager.
•Grundig gjennomgang av medisiner og journal/epikriser.
• Interaksjoner og ”Fy-lista”. (Pål Nålsund, geriater, Bergen)
• Blodprøver, BT og puls.
• Endring av medisiner, dag 15.
• Ny registrering i nye 14 dager av de samme parametrene.
REGISTRERINGSSKJEMA ETTER ENDRING AV MEDIKAMENTER
Navn……………………………………
Dato 00
01
02
03
04
05
06
GULT= URO
RØDT= SMERTE
GRØNT= SØVN
FALL= I (ET STREK FOR HVERT FALL)
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Navn:
Blodprøver:
F.glukose 6,5 – 7,5, HbA1c 6,7
Na 145, K 4,1, kreatinin 89
Andre undersøkelser:
BT 131/66
Puls 67
Interaksjoner:
Ingen som nødvendiggjør seponering
Medikamenter FØR
-Atenolol 50 mg x 1
-Digitoxin 50 µg ½ x 1
-Furix 40 mg 1 ½ x 1
-Metformin 500 mg x 1
-Circadin 2 mg x 1
-Paracet 500 mg x 2
Seponeres?
Atenolol
Digitoxin
Furix
Metformin
”Fy-liste”
Ingen
Mann, f. 27, bruker Atenolol pga. hypertensjon. Innlagt Nordlandssykehuset Lofoten i 2004 for innsettelse av totalprotese hofteledd. Pga.
ødemer i beina ble han satt på Digitoxin og Furix, har så blitt stående på det.
Navn:
Blodprøver:
Pro-BNP 369 (<1700)
Na 141, kreat 50, urinstoff 3,4, K 4,5
HbA1c 7,6
Andre undersøkelser:
Pulm/cor: ua. Noe ødemer u.ex
Interaksjoner:
Ingen alvorlige
Medikamenter FØR
Carvedilol 6,25 mg 1+1+0+0
Digitoxin 0,05 mg –tors/søn
Enalapril 50 mg 1+0+1+0
Kaleorid 750 mg 1x1
Lanzoprazol 30 mg 1x1
Lasix retard 60 mg 1x1
Loperamid 2 mg 1x1
Magnesium 300 mg 1x1
Marevan etter liste
Cipralex 10 mg 1x1
Zopiklone 7,5 mg
Atarax 25 mg 1x1
Insulin Insulatard
Seponeres?
Carvedilol
Digitoxin
Enalapril
Kaleorid
Lanzoprazol
Lasix retard
Loperamid
Cipralex
Zopiklone
Atarax
sep
sep
sep
sep
sep
sep, startet opp igjen
sep
Insulatard sep og erstattet med Lantus
”Fy-liste”
Atarax
Kvinne f. 26. Diabetes. Innlagt uttalige ganger med tungpust. -08 beskrevet tidl. infarkt, hjertesvikt med EF 30 % og pulmonal
hypertensjon. Des. -09, EF 70 %, ingen systolisk svikt eller pulmonal hypertensjon, normal rtg. thorax. April -09 lungeemboli. -05
gastroskopi, hiatushernie, Lanzo, kan forsøkes sep. etter 4 uker. Loperamid, hjemmetjenesten kontaktet fastlegen om hun brukte dette,
kan ikke se at dette er startet av lege, startet med det på egen hånd? Cipralex startet etter innkomst sykehjemmet (annen avdelign) pga.
dårlig humør fordi hun ikke så mye mat som hun ville ha.
Tiltak/gjennomføring
•Alle tiltak ble gjennomført i perioden april - juni
2008.
•Prosjektet ble avsluttet i september 2008. Status for
medikamentbruken ble gjort opp.
•Vi hadde en lang observasjonsperiode etter at
tiltakene var gjennomført, og vi observerte svært få
negative konsekvenser for pasientene og miljøet.
Observasjoner underveis
Antall timer søvn , alle pasienter
Antall timer søvn mellom kl. 11-19, alle pasienter
Antall timer uro, alle pasienter
Antall timer smerter, alle pasienter
Kasus
• Seponerte Selo-Zok og Albyl-E
• Startet med Paracet og Tolvon
Medikamentbruk
20
15
DDD
10
Før
5
Etter
0
Medikamentbruken ble redusert i alle grupper
Total medikamentbruk i DDD
70
60
50
40
30
DDD
20
10
0
Før
Etter
Resultatet ble en nedgang på 55, 5 % !!!!!
Før prosjektet begynte brukte våre pasienter allerede færre
medikamenter enn det som er gjennomsnittet i norske
sykehjem.
I dag bruker våre pasienter ca 3 ulike medikamenter i
gjennomsnitt (avføringsmedisiner og eks. vitaminer er ikke
regnet med), mot ca 8, som skal være det vanlige.
I prosjektperioden ble medikamentbruken redusert med 55 %.
Sammenlignet med gjennomsnittet bruker vi kanskje 60-70 %
færre medikamenter enn gjennomsnittet og det uten negative
konsekvenser!
Refleksjon/lærdom
• Man
trenger ikke være dårlig for å bli bedre
• At man ved systematisk og strukturert tilnærming kan forbedre
resultater betraktelig
• Vi har fått mye ny kunnskap om eldre og medikamenter
• Vi har lært at de fleste medikamenter kan man prøve å
seponere/redusere
• Vi har lært at gjennombruddsmetoden kan brukes i annet
forbedringsarbeid
Grunner til polyfarmasi hos eldre
• Indikasjonen for oppstart er ofte noe ”tynn”.
• Man er lite flinke til å seponere når indikasjonen
ikke lenger er tilstede.
• Sykehusavdelingene gir ”sine” medisiner, andre
avdelingers medisiner blir sjelden seponert.
Veien videre…..
• videreføre
erfaringene fra prosjektet inn i det daglige arbeid
• systematisk gjennomgang av pasientenes medikamentbruk
to ganger i året
• systematisk gjennomgang av medikamentbruk hos nye
pasienter
• spredning av erfaringene til andre interne og eksterne
sykehjemsavdelinger
Ny opptelling av medikamentbruken
januar 2010
• Vi har ytterligere redusert den totale medikamentbruken,
litt.
• Medikamentbruken har endret profil med særlig økt bruk
av smertestillende medikamenter.
Medikamentforbruk før og etter gjennombrudd og ved
oppfølging
20
18
16
14
12
Før
Etter
Videre
10
8
6
4
2
0
Smerte
Hjerte
Psyko
Diabetes
Blod
Lunge
Nevrologi Hormoner
Diverse
Gevinst av prosjektet
• Pasientene får forhåpentligvis kun medisiner som de har nytte av.
• Mindre muligheter for feilmedisinering.
• Sykepleierne sparer mye tid ved kontroll og utdeling av
medisiner.
• Sykehjemmet vil spare ca. 30.000,- pr. år for disse to avdelingene
i medikamentutgifter.

similar documents