Prezentacija - Ars Marketing

Report
ARS
Oglašavanje na poleđini računa
NEOS d.o.o
Kopilica 5, Split
091/259-6247
Što je oglašavanje na poleđini
računa?
 Distribucija oglasa otisnutih
na stražnjoj strani računa
putem partnerske mreže
sačinjene od odabranih
ugostiteljskih objekata te
drugih prodajnih mjesta
 Nova metoda reklamiranja
proizvoda i usluga u
Hrvatskoj, već duže vrijeme
korištena u Europi i svijetu
Primjeri
Kako naša usluga funkcionira?
 Klijent postavlja narudžbu za nove role sa reklamnim
sadržajem
 Dizajner dizajnira ili prilagođava grafičke elemente kako
bi bili u skladu sa tiskarskim standardima
 Otisnuti materijali se dostavljaju na:
 Vaša prodajna mjesta
 Dogovorena prodajna mjesta u partnerskoj mreži
 Mogućnost tiskanja više različitih oglasa
 Izmjene oglasa na tjednoj ili mjesečnoj bazi
Zašto oglašavati na poleđini
računa?
 Prema podacima iz EU 93% kupaca je svjesno oglasa na
poleđini računa
 77% oglašivača ponovno koristi ovaj oblik oglašavanja
 Provjerena metoda oglašavanja u svijetu (u RH. DM,
METRO)
 Kreativni mediij privlače puno više pažnje od
tradicionalnih
 PROFITABILNOST - Praksa je pokazala da je na jediničnu
uloženu vrijednost višestruk povrat sredstava (do 1:20)
Zašto se oglašavati u ugostiteljskim
objektima?
 U trenutcima opuštenosti marketinški materijali imaju
najveći učinak
 Dugotrajna izloženost, račun u prosjeku stoji na stolu
pola sata
 Reklami izložena populacija 18 -49 godina koja sačinjava
glavninu potrošača
Lokacije oglašavanja
Usporedba ovog načina oglašavanja s
ostalim popularnim metodama oglašavanja
Mediji
oglašavanja
Veličina
reklame
Cijena
Slobodna
1/12
stranice
Prosiječna
cijena
3000kn
dnevno
40000
20% - 8000
primjećenih
oglasa
Index.hr
cca. 1/3
veličine
računa
8000kn
dnevno
950000
< 20% 190000
primjećenih
oglasa
Oglas na
poleđini
računa
7 X 7.9 cm
8000kn
380800
93% 354144
primjećenih
oglasa
Dalmacija
Tiraža/
posjećenost
Svijesnost
reklame
Hvala na pažnji!

similar documents