ระยะเวลาการส่งรายงาน ARS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Report
ระยะเวลาการส่งงาน
1
ภายใน 10
พฤษภาคม 2557
KRS 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององคการ
์
• จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององคการ
์
แนบไฟล
ในระบบ
KRS าเนินการจัดทา
KRS
6.2.1 ความส
าเร็จของการด
์
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
์
• จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
แนบ
์
ในระบบ
KRS
ARSไฟล
46 ระดั
านักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาในการติดตาม
์ บความสาเร็จของส
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึ กษา ของสานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
• ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึ กษา ทัง้
4 ดาน
ภายในเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
้
รายงานรอบ 6 เดือน
2
ภายใน 30
เมษายน 2557
ARS 42
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน
• ARS 42
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.3 , แบบติดตาม ปอ. 3 ในระบบ
ARS)
3
ภายใน 30
มิถุนายน 2557
ตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ กีย
่ วกับอัตราส่วนผู้เรียนตอ
่
ประชากร (ตัวชีว้ ด
ั KRS,ARS)
• ขอมู
้ ลนักเรียน ณ วันที่ 10
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2557
(ผ
Data
านระบบ
่
ARS 48 ระดับความสาเร็จของการ
Center
ของ
สนผ.)
ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี ของ
ส• านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
จัดสงรายงานการตรวจสอบพรอมแนบบันทึกทีเ่ สนอผลตอ
่
้
่
ผู้อานวยการ สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา และแบบ
กระดาษทาการตามทีก
่ าหนดทุกแบบให้ สพฐ. ทราบ และ
จัดส่งรายงานทางระบบ ARS ให้แลวเสร็
จภายในรอบ 49
้
ภายใน 1-10
กรกฎาคม 2557
รายงานรอบ 9 เดือน
• ผานระบบ
KRSาเร็
, ARS
่ 46 ระดับความส
ARS
จของสานักงานเขตพืน
้ ที่
การศึ กษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึ กษา ทัง้ 4 ดาน
และช่วยเหลือ ส่งเสริม
้
สนับสนุ น ให้สถานศึ กษาบริหารและจัดการศึ กษา
อยางมี
คุณภาพ
่
• การเก็บรวบรวมขอมู
้ ล ประมวลผล สรุปและ 5
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ภายใน 1-30
สิ งหาคม 2557
ARS 10 :
ระดับความพึงพอใจของครู
ในการใช้เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
์
(แท็บเล็ต) เป็ นเครือ
่ งมือช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
• ครูผสอนชั
น
้ ป.1 และ ป.2 เป็ นผู้
ู้
กรอก แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูในการใช้เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
์
(แท็บเล็ต) เป็ นเครือ
่ งมือช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ทีห
่ น้าเว็บไซต ์
ของกลุมพั
สพฐ.
่ ฒนาระบบบริหาร
6
ภายใน 30
กันยายน 2557
KRS 3.1 การเบิกจายเงิ
น
่
งบประมาณรายจายภาพรวม
่
• การเบิกจายเงิ
นงบประมาณจากระบบการ
่
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันสิ้ นไตร
มาสที่ 4 (ผานระบบ
GFMIS ของ สคส.)
่
7
ภายใน 1-15
ตุลาคม 2557
รายงานรอบ 12 เดือน
• ผานระบบ
, ARS
ARS
ความส
าเร็จของสานักงานเขต
่ 46 ระดับKRS
พืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ
• การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึ กษา ทัง้ 4
ดาน
ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย 8
้
ของการจัดการศึ กษา
ภายใน 1-30
ตุลาคม 2557
KRS 6.2.2 ผลสารวจการพัฒนา
องคการ
(Organization
์
Development Survey)
• กรอกขอมู
าง
้ ลการสารวจส่วนตางระหว
่
่
ความเห็ นและความสาคัญ (GAP) ทีห
่ น้า
เว็บไซตกลุ
์ มพั
่ ฒนาระบบบริหาร สพฐ.
(http://psdg-obec.go.th)
9
ภายใน 30
พฤศจิกายน 2557
ตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ กีย
่ วกับอัตราส่วนผู้เรียนตอ
่
ประชากร (ตัวชีว้ ด
ั KRS,ARS)
• ขอมู
้ ลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 (ผานระบบ
Data Center ของ
่
สนผ.)
KRS 4 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
• ส่งผลการดาเนินงานดานไฟฟ
้ เพลิง ในระดับ
้
้ าและน้ามันเชือ
คะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานช
่
่ องทางเว็บไซต ์ www.e10
report.energy.go.th
ภายใน 30 ธันวาคม
2557
ARS 42
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน
• ส่ง แบบ ปอ.1 และ แบบ ปส.
ผานระบบ
ARS
่
11
ระวัง!!!
ตัวชี้วดั ต่ างๆของสานัก
การคลังและสิ นทรัพย์
ส่ งให้ทนั เวลาทุกตัว เนื่องจาก
สคส. จะต้องส่ งข้อมูลต่อไปยัง
กรมบัญชีกลาง , สานัก
งบประมาณ
12
โดยตรง
(เขตไมต
อมู
่ องกรอกข
้ ลในระบบ KRS ,
้
ARS)
ตัวชีว้ ด
ั
การดาเนินการ
KRS 1.2 รอยละของสถานศึ
กษาทีไ่ ด้
้
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึ กษา
ระดับขัน
้ พืน
้ ฐาน (ประถมและมัธยม)
สทศ. จะนาขอมู
้ ลผลการประเมิน สมศ.
ให้ กพร. กรอกในระบบ KRS
KRS/AR อัตราส่วนผูเรี
้ ยนตอประชากร
่
/ นักเรียนออกกลางคัน / นักเรียนจบ
การศึ กษา / นักเรียนไดรั
้ บการสนับสนุ น
การศึ กษา
สนผ. จะประมวลผลขอมู
้ ลผานระบบ
่
Data Center และให้ กพร. กรอกใน
ระบบ KRS / ARS
KRS 3 รอยละความส
าเร็จของการเบิก
้
จายเงิ
นงบประมาณ
่
สคส. จะประมวลผลขอมู
้ ลผายระบบ
่
GFMIS และให้ กพร. กรอกในระบบ
KRS
KRS 6.2.2 ผลสารวจการพัฒนาองคการ
์
(Organization Development Survey)
สพท. ทาแบบสารวจในระบบ Survey
Online แลว
้ กพร. จะประมวลผลให้
ARS 1 ระดับความสาเร็จการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561)
สวก. จะประมวลผลขอมู
้ ลผานระบบ
่
Triple A และให้ กพร. กรอกในระบบ
ARS
13
ARS 10 ระดับความพึงพอใจของครู ในการใช้เครื่ อง
สพท. ทาแบบสารวจในระบบ Survey

similar documents