Barokk_az_irodalomban

Report
A barokk irodalmi mű
kompozíciója
 A kompozíció a nyugtalan mozgalmasság
következtében szerteágazik
 A közlés fő vonalától eltérő mellékepizódok és betétek
 Tartalmasabb funkció nélküli, pusztán csak díszítő
formák halmozása
 Tasso: „…válassza a szép dolgokból a legszebbet, a
nagyokból a legnagyobbat, a csodálatosakból a
legcsodálatosabbat, s igyekezzék a legcsodálatosabbat
még újdonsággal és méltósággal párosítani.”
Az európai barokk legfontosabb
műfajai
 tragédia (Lope de Vega és Calderón Spanyolországban)
a katolikus lovagi erények és a becsület győz.
 eposz - uralkodó műfaj (Tasso Megszabadított
Jeruzsálem, Milton Elveszett paradicsom), tetőzik
bennük a barokk heroizmus, a kozmikus mitológia, a
végletekig fokozott vallásosság. Az eposzok hősei
Krisztus bajnokai (Athleta Christi).
 regény is virágzó műfaj
 lovagregény (bonyolult cselekmény)
 pikareszk (talpraesett csavargók)
Két hőstípus
 Antikizált hős (antik hősi pózban, római




harcoskosztümben, patetikus taglejtésekkel)
Athleta Christi (’Krisztus bajnoka’)– a barokk kor
embereszménye, aki kész krisztusi önfeláldozással, egy
szent célért meghalni
Eredetileg a korai kereszténység mártírjait nevezték így
A 15. századtól a pápák által adományozott politikai cím
volt.
Néhányan, akik megkapták az Athleta Christi címet:




Nagy Lajos (VI. Vince pápa)
Hunyadi János (II. Pius pápa)
Szkanderbég (III. Callixtus, II. Pius, II. Pál, V. Miklós)
Ștefan cel Mare (IV. Sixtus)
 Erotika
 Fájdalomkultusz (vértanúk kínjának átélése) – sír-, halott-, rothadás-
romantika
 IMITATIO (klasszikusok stílusának utánzása)
 Később szabályok, norma állítása – alap:




Arisztotelész,
Platón,
klasszikus szónoklattanok
Horatius: Ars poetica
 NORMA
 Romanzo-hagyomány: lovagi epika (karoling: Orlando; breton: Arthur)
 A modern keresztény eposz ezek szintézise (Tasso dolgozta ki)
Magyar barokk irodalom
 Eposz - a magyar barokk legfontosabb műve Zrínyi





Miklós Szigeti veszedelem c. eposza
Vitairat (hitviták)
Prédikáció (Pázmány Péter)
Irodalmi levél (Mikes Kelemen)
Vallomás (II. Rákóczi Fernec)
Memoár (emlékirat)(Bethlen Miklós).
A barokk jellegzetességei a
szövegekben









a pátosz,
a túldíszítettség (jelzőgazdagság),
a szokatlan képzettársítások,
a néha már naturalisztikus ábrázolás,
a monumentalitás,
a látomásosság, a túlzás,
túlzó hasonlatok,
az ellentétek hangsúlyozása,
a bonyolult, hatalmasra duzzasztott mondatszerkezet
– amit barokk körmondatnak nevezünk.
Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637
 Protestáns szülök gyermeke,




apja második felesége ismerteti
meg a katolikus tanokkal.
A jezsuiták által létrehozott
kolozsvári gimnázium diákja
lett.
1588. krakkói jezsuita kollégium,
majd Bécs (bölcselet) és Róma
(teológia)
1597. tanulmányi felügyelő
Grazban
1598-tól bölcseletet tanít a grazi
egyetemen. (Itt tanított 1600-ig
Johannes Kepler német
csillagász is.)
Graz a 17. században
Grazi egyetem, 17. század
Élete
 Visszatérve Magyarországra prédikátorként működik, több





nemes rekatolizál hatására.
1616. esztergomi érsek
Meggyőződése, hogy a papság erkölcsi és műveltségi
hanyatlása idézte elő a protestantizmus elterjedését
Csak erkölcsös,
művelt és buzgó papság képes annak
határt szabni s a tiszta hitet fenntartani
1619ben Nagyszombatban, 1623-ban Bécsben hoz létre
papneveldét.
1629. VIII. Orbán bíborossá nevezte ki.
1635. Egyetemet alapít Nagyszombaton
Nagyszombati egyetem
Munkássága
 A magyar ellenreformáció lelke: ékesszóló
prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott
hitvitáival győz a protestánsok ellen.
 Hatalmas szónoklatai és vitatkozásai sokakat vezettek
vissza a protestantizmusból az elhagyott egyházba.
 Az általa visszatérített főrangú családok számát
harmincra teszik. Közöttük: Erdődyek, Draskovichok,
Pálffyak, Hallerek, Kornisok, Bosnyákok, Koháryak, ő
vezette vissza az egyházba Zrínyi Györgyöt, Bethlen
Gábor özvegyét, Brandenburgi Katalint és Rákóczi
György fejedelem testvérét, Rákóczi Pált.
 Jelentős műve az Igazságra
vezető Kalauz, amely 1613ban jelent meg.
 Ez a tudomány,
rendszeresség és népszerű
vonzó modor minden
előnyeit egyesítve tárgyalja
a katolikus vallás főbb
igazságait
 Tárháza a katolikus vallás
érveinek és a protestánsok
elleni védelem
fegyvereinek.
Öt szép levél
 Vitairat, 1609, Graz
 Címzettje Alvinczi Péter, Kassa prédikátora
 Összefoglalja a korábbi, a katolikus egyházat támadó
tételeket
 Az utószóban úgy okolja meg az irat születését: „Alvinczi
Péter, sok mosdatlan szidalmi között bálványozást és
hitszegést akart mireánk mérges beszédével kenni. Azért
hivatalomnak tiszti szerént, szembe szállék a dücsősséges
vitézzel és Öt levelemben orcájára térítém reánk kérődött
fecsegéseit… őtet érdeme fölött is mindenütt tisztességgel
neveztem, tudván, hogy szép szónak szárnya nem szegik.”
 Alvinczi ellen irányuló szurkálódások példái a levelek
alcímei:
 „mézes nyelvű s cifra beszédű”,
 „púpossan szólló”,
 „hangosszavú réti fülemüle”,
 „téjjel-mézzel folyó beszédű”,
 „az Calvinus zászlója alatt vitézkedők csillaga”
 1. levél: a pápisták bálványozásáról
 2. levél: a hithez kötött fogadás
 3. levél: a papok nőtlenségéről
 4. levél: a prédikátornak feltett 26 kérdés
 5. levél: a protestánsok bálványozók és eretnekek
 Alapszituáció: felkészületlen prédikátor egy „pápista
emberrel” vitatkozik, és folyton alulmarad annak
műveltsége, tájékozottsága miatt.
 Azonos szerkezetű mind az öt levél:
 indítás:



Cím
Megszólítás
Jelenet
 fejezetek
 Műfaj levél, de párbeszédes
Stílusa
 Az Öt levél illeszkedik a kor vitaszelleméhez, amely kizár
minden ellenvéleményt és elzárkózik minden meggyőző
érvtől.
 Pázmány ugyanúgy nem veszi tudomásul a reformáció
érveit, mint Alvinczi a jezsuitákét.
 Stílusa lényege az érzéki illusztráció:




Realisztikus képek
Közmondások, szólások, szentenciák
Naturalista szókimondás
Bibliai képanyag
 Körmondatok: grammatikai bonyolultságuk ellenére is
tiszták, áttekinthetőek és érzékleteseknek
Maior propositio
Általános, a
protestánsok részéről
történt állítás, nem kell
bizonyítania
Minor propositio
Az ellenfélre
vonatkoztatott állítás,
bizonyítania kell
Consequentia

similar documents