Logika - és Jogtudományi Kar

Report
Logika
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
Tananyag, követelmények
Szabó Miklós:
TRIVIUM:
Grammatika, logika,
retorika joghallgatók
számára
Miskolc: Bíbor Kiadó,
2001, 111-250. oldal
+ az előadások anyaga
2
A félév tematikája
1. A LOGIKÁRÓL
1. A logika elmélete
2. A logika története
2. A KLASSZIKUS LOGIKA
1. A klasszikus logika alapelemei
2. Állítások és következtetések
3. A DEVIÁNS LOGIKA RENDSZEREI
4. A JOGI LOGIKA
5. TÚL A LOGIKÁN: A RETORIKA
3
1.1. A logika elmélete
A kérdés: „Mi a logika?”
A válasz elemei:
1. A „logika” szó jelentése
2. Kapcsolódások és különbözőségek
3. A logikai rendszerek sokfélesége
4
1.1.1. A ‘logika’ szó jelentése
• λόγος (logosz) = beszéd ( -lógia)
• „Ominis ars logica de oratione est.”
• A beszéd funkciói:
o deskriptív
o preskriptív (normatív)
o expresszív
o performatív
• A beszéd célja:
o állítások
o következtetések
o Érvelések
• A beszéd érték-dimenziója: helyesség – érvényesség
5
A logika társtudományai
1.
2.
3.
4.
5.
Logika és filozófia
Logika és pszichológia
Logika és grammatika
Logika és matematika
Logika és retorika
6
1.1.2. Logika és filozófia
• A logika a filozófia része
• Mindkettő: „a tudományok tudománya”
• Mindkettő vezéreszméje: az „igazság” – vagyis: „Melyek az
állítások igazságának feltételei?”
• De: egyfelől megismerés – másfelől következtetés
• Kapcsolatuk:
1. Filozófiai logika (a logika és episztemológia, ontológia,
szakfilozófiák közös tárgya)
2. A logika filozófiája (a logika a filozófia tárgya: igazság,
jelölés, modalitás, kvantifikálás stb.)
7
1.1.3.Logika és pszichológia
• logikai pszichologizmus :
•  „A logika tárgya a gondolkodás. ”
•  A gondolkodás az emberi elme terméke
•  Az emberi elme pszichológiai jelenség
•  A logika a pszichológia része
• Kritika (G. Frege):
• A gondolkodás törvényei nem azonosak az
igazság törvényeivel!
8
1.1.4. Logika és grammatika
• A nyelvek sokfélesége; mindenekelőtt :
természetes nyelvek – mesterséges nyelvek
• Mindkettőben: szavak, mondatok, szabályok
• Mindkettő: „a helyes beszéd tudománya”
• Szemiotika = a jelek általános tudománya
1. Szintaxis
2. Szemantika
3. Pragmatika
9
1.1.5. Logika és matematika
• Ars logica more mathematico (Leibniz, Frege)
• Mesterséges nyelv – tökéletes nyelv
• „alany – állítmány”  „funktor – argumentum”:
– Függvények
– Állandók
– Változók
• Pl.: szöveges matematika feladatok
• Mindkettőben: demonstráció
10
1.1.6. Logika és retorika
• Demonstráció:
igaz premisszák  a logika szabályainak
betartása (mesterséges nyelv, formulák)
igaz konklúzió
• Argumentáció:
o premisszák: a bizonyosság hiányzik
o meggyőzés (természetes nyelv, gyakorlati
fogások készlete)
o bizonyosság helyett: „meggyőzöttség”
11
1.1.7. Logikai rendszerek
•
•
•
•
•
•
Arisztotelészi logika
Tradicionális logika
Szimbolikus logika
Matematikai logika
Klasszikus logika
Deviáns logika
1. Nem alethikus
2. Nem kétértékű
3. Nem formális
12

similar documents