Bai 8

Report
GV: Âu Bửu Long
Cấu trúc R Tree
 Tương tự BTree, khuyết điểm B Tree:
 Không thể lưu thêm kiểu dữ liệu mới.
 Khó lưu trữ dữ liệu dưới dạng đối tượng trong không
gian nhiều chiều.
 R Tree:
 Lưu trữ dữ liệu trên miền không gian hữu hạn chiều.
 Mỗi node bao bọc các node con của nó.
 Node lá trỏ đến một đối tượng cụ thể.
 Chiều cao cây: log n
Ví dụ R Tree
 Mỗi node:
 Chứa các node con
 Bounding box cho các
node con.
Các thao tác trên R-Tree: Tìm kiếm
 Các thao tác trên R Tree
dựa vào điểm hoặc hình
chữ nhật trong không
gian.
 Tìm kiếm: Bắt đầu từ
gốc, tìm các node có giao
cắt, sau đó truy hồi tiếp
đến node lá.
Các thao tác trên R-Tree: Thêm
 Bắt đầu từ node gốc:
 Chọn node con để thêm sao cho ít phải mở rộng nhất.
 Lặp lại đến khi gặp node lá.



Nếu node lá còn vị trí trống: thêm vào.
Ngược lại: Tách thành 2 node
 Cập nhật node cha.
 Cập nhật bounding box cho node hiện tại.
 Thêm một mục cho node con mới.
Nếu node cha đầy thì tiếp tục lặp lại quá trình tách
Tách node
 Tách node sao cho diện
tích của node chiếm ít
nhất.
TỐT
XẤU
Các thao tác trên R-Tree: Xóa
 Tìm node cần xóa
 Nếu node chứa quá ít: gộp node lại

Lặp lại đến node gốc
http://gis.umb.no/gis/applets/rtree2/jdk1.1/

similar documents