Ostvarivanje standarda i primena politike EU u Srbiji Prioriteti

Report
Ostvarivanje standarda i primena politike
EU u Srbiji
Prioriteti politike RS u životnoj sredini
Jovana Majkić
Rukovodilac Grupe za evropske integracije u oblasti životne sredine
Odeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju u oblasti životne
sredine
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Ciljevi EU politike u oblasti životne sredine*
- Do 2020. godine: smanjenje GHG emisija za 20%,
povećanje udela potrošnje energije iz obnovljivih izvora
na 20%, smanjenje potrosnje energije za 20% kroz
energetsku efikasnost
- Zaustavljanje gubitka biodiverziteta
ekosistema i njihova obnova
- Podrška zaustavljanju deforestizacije
* 7 akcioni program za životnu sredinu
i
degradacije
Ciljevi EU politike u oblasti životne sredine*
• Postizanje dobrog kvaliteta svih voda (tekuće,
podzemne, jezera, tranzicione, priobalne vode) do 2015
• Postizanje dobrog kvaliteta morskih voda do 2020
• Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i
ljudsko zdravlje povećanjem efikasnosti upravljanja
otpadom i primenom principa hijerarhije upravljanja
otpadom (prevencija, priprema za ponovnu upotrebu,
reciklaža,odlaganje..)
* 7 Akcioni program za životna sredinu
Ciljevi EU politike u oblasti životne sredine*
Pretpostavke za uspešno ostvarivanje prioritetnih
ciljeva:
- Akcije je potrebno preduzimati na svim nivoima
- Transparentnost i uključivanje nevladinih aktera
* 7 akcioni program za životnu sredinu
Standardi i ciljevi EU politike u oblasti
životne sredine
- Kreiranje politike životne sredine EU- 40 godina
- Detaljno regulisana oblast (oko trećina acquis-a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sektor horizontalnog zakonodavstva
Sektor zaštite vazduha
Sektor upravljanja otpadom
Sektor kvaliteta voda
Sektor zaštite prirode
Sektor kontrole industrijskog zagađenja
Sektor upravljanja hemikalijama
Sektor zaštite od buke
Sektor klimatskih promena
Sektor civilne zaštite
Republika Srbija- usklađivanje sa pravnim
tekovinama EU
• Proces sistematskog uskladjivanja sa EU propisima počeo
2009, kada je usvojen tzv. set Zelenih zakona
• Do 2014, usvojeno preko 80 propisa kroz koje je
nastavljen proces transpozicije
• U toku je analiza stepena uskladjenosti sa EU propisima i
projektovanje planova za dalju transpoziciju do
2018.godine.
• NPAA (Nacionalni program za usvajanje pravnih
tekovina EU)
Oblast horizontalnog zakonodavstva
• Tzv. horizontalne direktive koje regulišu učešće javnosti;
pristup informacijama; procenu uticaja projekata na
životnu sredinu; procenu strateških planova i programa na
životnu sredinu; krivična dela u oblasti životne sredine;
odgovornost za štetu u životnoj sredini i sl.
• Ne postoji mogućnost pregovaranja tranzicionih perioda
za ove direktive (moraju biti potpuno primenjene do
stupanja u članstvo)
• Veći deo propisa iz oblasti horizontalnog zakonodavstva
preuzet u domaće zakonodavstvo
Oblast kvaliteta vazduha
• EU direktive propisuju obavezujuće granične vrednosti emisija
u vazduh i definišu standarde u ovoj oblasti
• Implementacija propisa podrazumeva deljenje teritorije na
zone i aglomeracije; merenje emisija i pripremu planova za
dostizanje graničnih vrednosti u zadatim rokovima; definisanje
mera i sl.
• Okvirna direktiva o vazduhu je u velikoj meri transponovana u
domaće zakonodavstvo; direktive koje regulišu emisije štetnih
organskih supstanci su potpuno transponovane u domaće
zakonodavstvo; direktiva o nacionalnim emisijama je u velikoj
meri transponovana; direktiva o kvalitetu goriva delimično
transponovana
Oblast upravljanja otpadom
• U osnovi EU sistema upravljanja otpadom nalaze se tri principa:
prevencija; reciklaža i ponovna upotreba (posebni tokovi otpada);
odlaganje i monitoring (inseneracija, deponovanje).
• Okvirna direktiva o otpadu je delimično transponovana; propisi o
prekograničnom transportu otpada se u potpunosti primenjuju;
• Direktive kojima su regulisani posebni tokovi otpada (baterije i
akumulatori, elektronski otpad, otpadne gume, otpadna vozila,otpadna ulja,
otpad koji sadrži titan dioksid itd.) su delimično transponove.
• Direktiva o insineraciji otpada i Direktiva o deponijama su potpuno
transponovane i implementacioni planovi se razvijaju
Oblast kvaliteta voda
• Okvirna Direktiva definiše standarde u cilju osiguravanja dobrog
statusa svih voda do 2015;
• Direktiva o upravljanju rizikom od poplava- procena rizika od
poplava i mapiranje
• Direktiva o vodi za piće, Direktiva o vodi za kupanje- definiše
standarde i granične vrednosti
• Zaštita vode od zagađenja- tretman komunalnih otpadnih voda;
zaštita od zagađenja iz poljoprivrede; propisivanje graničnih
vrednosti emisija u površinske i podzemne vode (..)
• Usklađivanje sa relevantnim zakonodavstvom je u naprednoj fazi
Oblast zaštite prirode
• Propisi iz oblasti zaštite prirode regulišu zaštitu vrsta
(Direktiva o pticama, Direktiva o staništima sadrži liste
zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta), zaštitu staništa (Direktiva
o staništima), prekograničnu trgovinu zaštićenim vrstama
(CITES, proizvodi od mladunčadi foka), načine lova (zabrana
korišćenja određenih zamki) i sl.
• NATURA 2000- mreža EU zaštićenih područja
• Za propise iz oblasti zaštite prirode nije moguće tražiti
tranzicione periode
• Sve relevantne direktive su u najvećoj mogućoj meri
transponovane
Oblast upravljanja hemikalijama
• Upravljanje hemikalijama striktno regulisano na nivou EU
(direktno obavezujeći propisi):
- REACH (registration, evaluation, authorization, restriction)nemogućnost stavljanja na tržište bez zadovoljavanja
kriterijuma i obezbeđivanja informacija o hemijskom
sastavu;
- Klasifikacija, obeležavanje, uvoz i izvoz hemikalija,
biocidni proizvodi i sl.
Sistem upravljanja hemikalijama u RS u najvećoj mogućoj
meri harmonizovan sa EU sistemom.
Oblast kontrole industrijskog zagađenja
• Nova industrijska direktiva- reguliše IPPC postrojenja,
emisije iz organskih rastvarača, emisije iz LCP postrojenja,
insineraciju, proizvodnju titan-dioksida.
• Prevencija i kontrola industrijskih emisija
• EPRTR registar
• Ekoznak i EMAS- dobrovoljni sistemi
• Propisi iz ove oblasti su u značajnoj meri transponovani u
domaće zakonodavstvo.
Oblast klimatskih promena
• Fokus EU politike u prethodnim godinama je na
klimatskim promenama; EU je lider u globalnim
inicijativama
• Kros-sektorska oblast (zadire u sve politike EU);
predviđena izdvajanja za uključivanje u druge
politike- 960 mlrd evra za period 2014-2020
• Transpozicija EU propisa iz ove oblasti u RS na
početnom nivou izuzev propisa koji se tiču
ozonskih supstanci i f-gasova.
Republika Srbija- implementacija
pravnih tekovina EU
• Najveći izazovi:
- Administrativni kapaciteti za primenu propisa na svim
nivoima
- Visok trošak implementacije (Nacionalna strategija
aproksimacije u oblasti životne sredine (usvojena
2011), procenjuje da će puna implementacija svih
propisa iz oblasti životne sredine biti postignuta do
2030. godine, i da će ukupni troškovi aproksimacije u
ovoj oblasti iznostiti oko 10.5 milijardi evra, odnosno
oko 1400 evra po glavi stanovnika)
Republika Srbija- troškovi implementacije
• Finansijski najzahtevniji sektor biće one oblasti u
kojima su potrebne najveće infrastrukturne
investicije:
- upravljanje vodama, uključujući tretman otpadnih
voda i vodosnabdevanje (oko 5.6 milijardi evra),
- upravljanje otpadom (oko 2.8 milijardi evra),
- sektor industrijskog zagađenja (oko 1.3 milijardi
evra).
Modeli finansiranja
• Najveći deo sredstava biće obezbeđen kroz EU pretpristupne i strukturne
fondove u vidu bespovratnih sredstava, ali i iz kredita međunarodnih i
domaćih finansijskih institucija (oko 22%),
• Direktna donatorske pomoći (oko 4%),
• Direktne komercijalne investicija (oko 7%),
• Ostatak sredstava će biti obezbeđivan iz javnog sektora (budžet i
instrumenti poput posebnih fondova i budžetskih linija).
• Projekcije načinjene 2011. godine, ukazuju da bi primenom koherentnog
modela postepeno trebalo da se obezbedi višak sredstava u pojedinim
oblastima, sve do 2024. godine kada će biti moguće generisati dovoljno
sredstava za kompenzaciju troškova i početak otplate finansijskih sredstava
koja nisu iz bespovratnih izvora.
Republika Srbija- proces pregovora i
pristupanje
• Pregovaranje tranzicionih perioda za finansijski
najzahtevnije direktive (priprema specijalnih
planova implementacije za tzv. heavy investment
direktive, npr. Direktiva o tretmanu komunalnih
otpadnih voda, Direktiva o deponijama, Direktiva
o vodi za piće, IPPC direktiva i sl.)
• Očekuje se potpuna usklađenost sa ostalim EU
propisima i njihova puna primena momentom
stupanja u članstvo
Republika Srbija- prioriteti u oblasti
životne sredine
• Dalje usklađivanje sa EU propisima
• Revizija NPAA (za period 2014-2018)- uključiće
detaljan plan usklađivanja za period do kraja 2018
• Potpuna transpozicija-sredina 2018 (očekivano
zatvaranje pregovora- 2015)
• Priprema planova implementacije i jačanje
administrativnih kapaciteta na svim nivoima
Hvala na pažnji.
[email protected]
[email protected]

similar documents