Bài giảng Bất đẳng thức Cauchy

Report
CUỘC ĐỜI – SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ TOÁN HỌC
CAUCHY
Là kĩ
sư cầu đường
–nhà toán
“Những
con người
sẽ học Pháp
mất,
nhưng
những
Năm
1805,
học trường
Báchcông
Khoa Paris,
ôngtrình
đứng thứ
ứng viên
của2/293
họ vẫn
ở lại”
18 tuổi, vào trường ĐH Cầu Đường
Năm 1810, là 1 kỹ sư ở Cherbourg
Augustin-Louis
Cauchy
(1789-1857)
23 tuổi, Cauchy về Paris, 26 tuổi dành
hết thời gian cho Toán học, thành viên
Viện Hàn lâm khoa học Pháp
19 năm cuối đời có trên 500 công trình
toán học kể cả cơ học, vật lý
CHƯƠNG IV - BÀI 1: BẤT ĐẲNG THỨC
GV : Lê Thị Hương
THPT NGÔ THỜI NHIỆM - TPHCM
BẤT ĐẲNG THỨC
BẤT ĐẲNG THỨC
I. ÔN TẬP BẤT ĐẲNG THỨC
1. Tính
3.
Khái chất
niệmcủa
bấtbất
đẳng
đẳng
thức
thức
(SGK)
< quả
 và
 BĐT
+ <tương
 + đương (SGK)
2. 1BĐT hệ
2
3
4
5
6
 <  < 
với c > 0
 <  > 
với c < 0
 < à < ⇒ a + c < b + d
0 < < à 0 < < ⇒ ac < bd
0 < < b ⇔ 2 < 2
 < b ⇔ 2+1 < 2+1
0<<b⇔ < 
<b⇔
3
<
3

BẤT ĐẲNG THỨC
Dạng 1: Chứng minh BĐT dựa vào ĐN & tính chất cơ bản
1 ĐN: A > B  A – B > 0
2 Các bất đẳng thức luôn đúng
3
(a ± b)2 ≥ 0 với mọi a,b
 ≥ 0 Với ∀
Một số kĩ thuật
•Phân tích đưa về tổng các bình phương hay tổng các số
không âm
•Nhân 2 vế với cùng một số
•Đánh giá
BẤT ĐẲNG THỨC
Dạng 1: Chứng minh BĐT dựa vào ĐN & tính chất cơ bản
Bài 1
Chứng minh các bất đẳng thức
1. Chứng minh 2 + 2 + ≥ 0 với mọi a, b
2. Chứng minh 22 + 2 + 2 ≥2a(b+c) với mọi a, b, c
3. Chứng minh 4 + 4 ≥ 3 + 3 với mọi a, b ∈ R
4. Chứng minh 1 + 1 + ≥ 1 + 
2
với ∀a, b ≥ 0
BẤT ĐẲNG THỨC
II. BẤT ĐẲNG THỨC CÔ – SI VÀ HỆ QUẢ
Bất đẳng thức Cô - si
Cho 2 số a, b không âm (a, b ≥ 0) ta có :
+
hay + ≥ 2 
≥ 
2
Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b
Hệ quả 1 :
Hệ quả 2 : (SGK)
Hệ quả 3 : (SGK)
+
1

≥ 2 với ∀ > 0
BẤT ĐẲNG THỨC
III. BĐT CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
Các tính chất :
 Với ∀x ta có: ≥ 0, ≥ , ≥ −
 ≤ ⇔ − ≤ ≤ a với a > 0
 ≤ −
 ≥⇔
với a > 0
≥
 − ≤ + ≤ + với ∀a, b
BẤT ĐẲNG THỨC
Dạng 2: Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cô - si
 BĐT Cô – si cho 2 số a, b ≥ 0 : + ≥ 2 
3
 BĐT Cô – si cho 3 số a, b, c ≥ 0 + + ≥ 3 
 BĐT Cô – si cho n số 1 , 2,…, ≥ 0 :
1 + 2 + ⋯ + ≥  1 2 … 
BẤT ĐẲNG THỨC
Bài 1: Chứng minh
1.
a2 +
1
2
b +

1

+ ≥ 2( + ) với ∀a,b > 0
2. +  +  + ≥ 8 với ∀a,b, c > 0
3. + + 2 + 2 + 2 ≥ 9 với ∀a,b, c > 0
BẤT ĐẲNG THỨC
Dạng 3: Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất
Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x 18
1) y   ; x  0
2 x
3) y 
x3  1
x
2
; x0
x
2
2) y  
; x 1
2 x 1
x2  4 x  4
4) y 
; x0
x
3x
1
5) y 

; x  1
2 x 1

similar documents