Intel® Teach Elements

Report
Intel® Teach Elements
Mô tả. Khoá học nhỏ, trực quan đầy thú vị và hấp dẫn, giúp khám phá sâu hơn những khái
niệm học tập trong thế kỉ 21 như Dạy học dự án, Đánh giá các kỹ năng của thế kỉ 21, hay
Cộng tác sử dụng Các công cụ Web 2.0.
Lợi ích. Chương trình phát triển nghiệp vụ ngắn gọn (khi GV bận rộn). Nội dung e-learning
thân thiện, cho phép người học tiếp cận các khóa học trực tuyến một cách dễ dàng.
Tổ chức thực hiện. Kỹ năng sử dụng công nghệ ở mức trung bình. Giáo viên có thể tham gia
khoá học này trước hoặc sau bất kì khoá học nào trong Chương trình Dạy học của Intel.
Trong các khóa học ngắn này có 2 loại hoạt động:
1. Học tập điện tử (E-learning): Mỗi khoá học bao gồm 5 mô-đun bên cạnh phần Hướng
dẫn và Kết thúc Khóa học. Mỗi mô-đun có từ 3-5 bài học, mỗi bài học lại được chia nhỏ thành
các hoạt động tương tác với những bài tập giúp giới thiệu và đào sâu các khái niệm (4-5 giờ
làm việc cá nhân)
2. Lập Kế hoạch Hành động: Sau các hoạt động e-learning là nhiệm vụ lập Kế hoạch
Hành động. Vào cuối khoá học, học viên sẽ sử dụng Kế hoạch Hành động đã được thiết kế
trong khóa để áp dụng vào thực tế lớp học mà mình đang giảng dạy. (8-12 giờ làm việc cá
nhân, tùy theo các hoạt động được lựa chọn)
Tự học. GV tự bố trí thời gian học và hoàn thành những hoạt động học tập điện tử và các hoạt
động lập Kế hoạch hành động.
• Học ngoại tuyến: Dùng CD tự học phần e-learning, hoàn thành các hoạt động lập Kế
hoạch hành động và lưu sản phẩm trên PC.
• Học trực tuyến: Website học phần e-learning, hoàn thành các hoạt động, và lưu sản phẩm
PC.
Intel® Teach Elements
Các Khóa học của Chương trình Intel
Teach Elements tại:
http://www.dayhocintel.net/diendan/showthrea
d.php?t=16713
http://www.intel.com/cd/corporate/education/a
pac/vie/resources/elements/pba/445879.htm

similar documents