sem

Report
Farmakoinformatika
Přednáška 2
PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Kucera.xf.cz
[email protected]
Přednáška 1
• definice pojmů – data, informace, fakt, znalost
• informatika, medicínská informatika,
farmakoinformatika
• literární informační zdroje – původnost (prim.,
sek., terc.), způsob publikování (periodické –
ISSN, impact factor; neperiodické – ISBN),
dostupnost (publikované, šedá literatura, firemní
info, nepublikované)
• faktografické databáze – MV-AISLP, Pharmindex
systém, Compendium Infopharmu, Databáze
lékových interakcí (Infopharm), Micromedex
Přednáška 2
•
•
•
•
bibliografické databáze
fulltextové dtb
kompendia
český rybníček: Časopisy, knihy, knihovny
– katalogy; bi.cuni.cz
• internet
– hodnocení informací na internetu
– vyhledávače – obecné, specializované
– e-knihy
– www – praktické adresy – převážně ČR
• informační centra
Bibliografické databáze
• poskytují informace o publikovaných článcích a knihách
• Struktura: Název, autor, adresa, zdroj – časopis, ročník,
číslo, stránka, klíčová slova, abstrakt – signál o čem
článek je – je třeba dohledat plný text
• Bibliographia Medica Čechoslovaca
– http://www.nlk.cz/nlkcz/ - katalogy a dtb.
• Medline (Pubmed) – www.pubmed.com
• Embase –
http://www.faf.cuni.cz/services/infocenter/resourc
es/IPA – International Pharmaceutical Abstracts
• Web of Knowledge – bi.cuni.cz
Bibliografické databáze
• BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca
– od 1977
– 86660 záznamů (5.2003)
– není abstrakt
– české časopisy, sborníky atd. + čeští autoři ze
zahraniční literatury
– klíčová slova – MeSH!
Bibliografické databáze
• Medline – viz semináře www.pubmed.com,
v helpu tutorial, MeSH
• Embase
– Vydává nakladatelství Elsevier Science
– Akcentuje více evropské odborné časopisy
– Zahrnuje cca 5000 časopisů, od r. 1974
– Je přístupná zdarma ze všech počítačů v síti
Univerzity Karlovy, jinak je přístup placený.
– Thesaurus - EMTREE
Bibliografické databáze
• ISI Web of Knowledge
–
–
–
–
Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů
Current Contents - aktuality
Journal Citations Reports – Impact factor
další ...
víceoborové zaměření
Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými
autory, kolik a které články sám cituje
Plnotextové databáze
• Zahrnující více vydavatelů
– Proquest
– EBSCO
• Od konkrétního vydavatele
– Elsevier
– Blackwell
– Wiley
– Springer
bi.cuni.cz
Kompendia - zahraničí
• Martindale – The extrapharmacopoea
• Národní kompendia
– BNF – UK
– Rote, Gelbe Liste – SRN
– AHFS DI, USP DI, PDR – USA
– ARZNEIMITTEL-KOMPENDIUM DER
SCHWEIZ - SUI
bi.cuni.cz
http://www.faf.cuni.cz/services/inf
ocenter/resources/
Ostatní zahraniční knižní infozdroje
• Index Nominum
– 5300 účinných látek
– 12 800 synonym
– 41 800 názvů originálních přípravků
– chemické vzorce
• Meyler’s Side effects
• Stockleys Drug Interactions
• Drugs In Pregnancy and Lactation
Zahraniční e-knihy
• www.nlk.cz
• Firemní produkce
– Merck Manual http://www.merck.com/pubs/
– www.Incirculation.net – What is What – RCT v
kardiologii
Časopisy - zahraničí
• „Velká pětka“ – primární i sekundární lit. infozdroje
– JAMA + Archives – pubs.ama-assn.org The Journal od the
American Medical Association
– Lancet – www.thelancet.com
– NEJM – www.nejm.com New England Journal of Medicine
– BMJ – www.bmj.com
– Annals of Internal Medicine – www.annals.org
• Léky – nakladatelství Adis www.adis.com
– Drugs, CNS Drugs, ... sekundární lit. infozdroje – reviews
• Možnost zasílání obsahů aktuálního čísla na mail zdarma
– TOC
• Možnost hledání v archívech čísel
Časopisy – zahraničí - nezávislé
• International Society of Drug Bulletins Members
http://66.71.191.169/isdbweb/pag/index.php
– Australian Prescriber
www.australianprescriber.com
– La revue Prescrire www.prescrire.org
Kompendia - ČR
• Remedia Compendium – www.remedia.cz
• Knižní podoba Pharmindex systému –
Kompendium, Brevíř – www.medimedia.cz
– Brevíř – nyní pod Medical Tribune, i „oborový“
• Medistránky - http://www.medistranky.cz/
Český rybníček – Časopisy 1
• Zdravotnických časopisů - +- 70...
• Časopisy ČLS JEP
–
–
–
–
–
–
http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp
primární literární infozdroje – výsledky výzkumu
ale i přehledné články
Vnitřní lékařství
Praktický lékař
Česká a slovenská
farmacie!
– a mnoho dalších...
Český rybníček – časopisy 2
• „Vydavatelské domy“
– Medical Tribune Group– zjednodušený princip –
spojení se zahraničními partnery, překládání
„nejvýznamnějších článků“ www.medical-tribune.cz
• Medical Tribune – „noviny“ – 1* za 7 dní, náklad 25 000
výtisků
• XY po promoci – např. Medicína po promoci – náklad 8
000 výtisků - “Česká verze vybraných článků z amerických
časopisů Postgraduate Medicine a American Family
Physician a německého Deutsche Medizinische
Wochenschrift“
– Praha Communications – princip stejný
• česká verze JAMA apod.
• http://www.prahacom.com/fr.php3?co=products.php3
Český rybníček – Časopisy 3
• Vydavatelské domy – všeobecné
– MF – Zdravotnické noviny
– PGS medicína
• Vydavatelské domy – „české originální reviews“
– Solen - www.solen.cz – plné texty!
• Klinická farmakologie a farmacie
(http://www.klinickafarmakologie.cz/ )
• „XY“ pro praxi – př. Interní medicína pro praxi
• Praktické lékárenství
• apod.
– Tigis – www.tigis.cz – plné texty u vybraných titulů
• Psychiatrie
• Bolest
• apod.
Český rybníček – Časopisy 4
• Specialisté na farmakoterapii... „původ: Panax
Co s.r.o“
– Remedia s.r.o www.remedia.cz
• Remedia – 17 let, přehledné články, největší snaha o
zachování odbornosti a kvality
• fulltext do r. 2004, abstrakty pro rok 2005
– Farmakon Press s.r.o www.farmakoterapie.cz
• Farmakoterapie – 3. ročník – bývalá redakce Remedií
• fulltext
– Edukapharm s.r.o
• Medinews – www.edukafarm.cz – zdarma do lékáren
Český rybníček – Časopisy 5
• Edukační projekty farmaceutických firem
• Výhoda – full texty
– PACE News – www.pace.cz - Apotex
– Kapitoly z kardiologie – www.kapitoly.cz –
BMS – konec 2006
– Chripka.cz, zdraviprozeny.cz …
Český rybníček – periodika
• Komory:
– Česká lékárnická komora – Časopis českých
lékárníků www.lekarnici.cz
– Česká lékařská komora – Tempus medicorum
www.lkcr.cz
• Instituce:
– SÚKL www.sukl.cz
• věstník
• !Farmakoterapeutické informace! – jediné nezávislé, volně
dostupné!
– Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
• věstník
– Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
• sbírka zákonů
Český rybníček – (e-)knihy
• na internetu jako .pdf formát – volně
dostupné e-knihy:
– Solutio – www.medon-solutio.cz
– Publikace PACE www.pace.cz
• Léky v těhotenství
• Léky při kojení
Monografie - ČR
• Vydavatelé:
– Galén www.galen.cz
– Grada www.grada.cz
– Triton www.triton-books.cz
– Maxdorf www.maxdorf.cz
– Karolinum – skripta UK
– a mnoho dalších...
www.nlk.cz
Monografie – ČR - příklady
•
•
•
•
•
•
Farmakologie v kostce – S. Hynie – Triton
Barevný atlas farmakologie – Lüllmann – Grada
Farmakologie a toxikologie – Lüllmann Grada
Lékařské repetitorium – Horký – Galén
Vnitřní lékařství – Klener – Galén
Farmakoterapie vnitřních nemocí – Marek –
Grada
-------------• Velký lékařský slovník – Vokurka – Maxdorf
Kde získat
• HK – knihkupectví u ČSA, Fakultní
nemocnice, Fakulty
• Praha – Lipová 6 – Wimmer, Academia –
Václavské nám., Celetná – prodejna skript
UK
• INTERNET - www.kompas.cz,
www.vltava.cz atd...
• Knihovny
Knihovny
• Národní lékařská knihovna
– Katalogy:
• katalog všech lékařských knih a časopisů v ČR –
MEDVIK
• BMC – Bibliographia Medica Čechoslovaca
– Elektronické zdroje – ULTRA ACCESS!
– Elektronický výpůjční protokol - návody:
http://www.nlk.cz/nlkcz/uvod.php?id_m=67
Knihovny
• Národní knihovna ČR – Klementinum
www.nkp.cz
• bi.cuni.cz/ knihovny
– Jednotná informační brána
– Souhrný katalog knihoven UK
• Státní technická knihovna – Ultra Access –
zdroje i pro medicínu!
• Lékařská knihovna IKEM, Motol, LF HK –
(kde?), FaF atd...
Internet
• Veřejně přístupná počítačová síť spojující
velké množství menších počítačových sítí
• 1969 – pův. Arpanetu – vojenská
počítačová síť
– www
– e-mail – mailing groups
– ftp
– atd.
WWW - Kritéria hodnocení webových stránek
Zásady pro sdělování informací (16 ve 4
skupinách):
Freiburská kriteria
• Kvalitní prezentace údajů
• Přehledná navigace ve stránkách
• Pomocné funkce pro uživatele
• Známky věrohodnosti obsahu
Kvalitní prezentace
údajů
-Délka doby načítání stránek
-Dostatečný počet odkazů již na první stránce
-Zobrazení základních stránek nepřesahuje obrazovku při obvyklém
rozlišení
-Jednotný vzhled základních stránek včetně ovládacích prvků
-Dobrá čitelnost písma (velikost, kontrast)
-Minimální počet kroků při hledání důležité informace
-Přítomnost zpětných odkazů na domovskou stránku
Přehledná navigace ve
-Jasná rozlišitelnost hypertextových odkazů
stránkách
-Přítomnost obsahu, mapy sajtu apod
-Jasná identifikace nových dokumentů
Pomocné funkce pro
uživatele
-Přítomnost cizojazyčné verze
-Možnost vyhledávání v rámci stránek přes vyhledávací okénko
-Dobrá dostupnost stránek
-Omezení přístupu, nutnost registrace, hesla, apod.
-Čitelnost všech informací pro vyhledávací služby a pro postižené
jedince
Známky věrohodnosti
obsahu
-Uvedení jména autora u jednotlivých příspěvků
-Uvádění data u jednotlivých příspěvků
-Minimum neaktivních odkazů (již zaniklých, „v rekonstrukci“ atd.)
-Častá aktualizace stránek (frekvence vystavení nových informací)
-U hypertextových odkazů na další stránky i komentář k jejich obsahu
Loga kvality – medicínské www
Uděluje švýcarský Health On the Net –
mezinárodní známka věrohodnosti zdravotnické
informace. Zahrnuje i závazek autorů k
dodržování pravidel seriózní publikace.
Uděluje katalog katalogů Hardin MD. Oceněné
servery si toto logo vystavují většinou na
domovské stránce.
Internet – encyklopedie, slovníky
• www.wikipedia.org – Wikipedia – volně
dostupná
• www.britannica.com – část volně dostupná
---medicína:
• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ MedlinePlus slovník, encyklopedie
• www.maxdorf.cz – Velký lékařský slovník
Internet – vyhledávací služby
Obecné
Specializované
Karolinska
Vyhledávací služba:
podle způsobu indexování rozlišujeme vyhledávání podle: klíčových slov titulu –
katalogy
plného obsahu kompletního dokumentu (fulltext) – vyhledávače
Katalog (rozcestník, directory): hierarchická struktura, hledání volbou hesel v
menu (browsing). Nevýhoda: nezahrnuty vždy všechny zdroje
Vyhledávač (search engine): hledání zadáním klíčového slova (searching).
Nevýhoda: výsledek často rozsáhlý, nepřehledný
Katalog – např. www.dmoz.org
Obecný vyhledávač – př. www.google.com
Obecné vyhledávače
Specializované vyhledávače
Vědecké stránky: Scirus www.scirus.com
Medicínské vyhledávače: HON: http://www.hon.ch
Specializované medicínské katalogy
Hardin: http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
Zdravotnické servery - zahraničí
• MEDSCAPE - www.medscape.com – po
registraci zdarma, mnoho článků z
různých oblastí medicíny
• UpToDate – www.uptodate.com – zdarma
jen vybraná témata
• RxList – obsáhlá databáze o léčivech
www.rxlist.com
• Drugs.com - dtto
Další zajímavé stránky - zahraničí
• www.perinatology.com – léky v těhotenství
• www.freemedicaljournals.com – obsáhlý
přehled časopisů zdarma
• www.freebooks4doctors.com – dtto knihy
Zdravotnické servery - ČR
• www.medicina.cz – první zdravotnický portál, sice
aktualizován pravidelně, nicméně jen zčásti
• www.mediclub.cz – pravidelně aktualizované, nicméně
mnoho zastaralých rubrik (např. Farmakoterapeutické
informace – 4/2004)
• www.zdravcentra.cz – Masivní podpora od Zentivy (přes
dceřinnou společnost GreenPlanet)
–
–
–
–
služby – např. léková informační centra
seznam časopisů
adresář lékařů
mnoho aktuálních článků
• www.ordinace.cz – Pears Health Cyber – pro
„edukovanou“ veřejnost
• www.safebryo.cz – léky v těhotenství
Instituce - ČR
• SÚKL – www.sukl.cz Státní ústav pro kontrolu
léčiv
• SZÚ – www.szu.cz – Státní zdravotní ústav
• Ministerstvo zdravotnictví ČR – www.mzcr.cz
• Ministerstvo vnitra – www.mvcr.cz - zákony
• Zdravotní pojišťovny:
– VZP – www.vzp.cz
– Sdružené ve svazu oborových pojišťoven www.szp.cr
• Farmaceutické fakulty: www.faf.cuni.cz,
faf.vfu.cz
Regulační autority
• EMEA – Evropa - www.emea.europa.eu
EPAR, eudrapharm.eu
• FDA – USA - www.fda.gov

similar documents