2013m. Bendrasis pri*mimas * Lietuvos auk*t*sias mokyklas

Report
2014-2015 M. BENDRASIS PRIĖMIMAS Į
LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS
Parengė karjeros koordinatorė K.Rimkuvienė
MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą
liudijantis dokumentas-atestatas.
NUO 2014M. BENDROJO PRIĖMIMO ETAPAI
Pagrindinis priėmimas
Papildomas priėmimas
2014 m. pagrindiniai kriterijai
2015m. pagrindiniai kriterijai
Pirmojo dalyko brandos arba stojamojo
egzamino (pasiekimų) įvertinimas.
Pirmojo dalyko brandos arba stojamojo
egzamino (pasiekimų) įvertinimas.
Antrojo dalyko brandos egzamino
įvertinimas arba metinis pažymys.
Antrojo dalyko brandos egzamino
įvertinimas arba metinis pažymys.
Trečiojo dalyko brandos egzamino
įvertinimas arba metinis pažymys.
Trečiojo dalyko brandos egzamino
įvertinimas arba metinis pažymys.
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzamino įvertinimas. (privalomas visiems) egzamino įvertinimas. (privalomas
visiems) *
* Stojant į universitetines studijų programas privalomas yra valstybinis lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinis arba valstybinis
brandos egzamino įvertinimas.
KONKURSINIS BALAS (1)
Stojantieji geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal
kriterijus, išreikštus balais.
Kriterijai konkursiniam balui apskaičiuoti:
 pagrindiniai – stojančiųjų mokymosi rezultatai
iš brandos atestato (geriausiųjų eilės 1 ir 2
priedai)
 papildomi – 11 ir 12 kl. Pasiekimai, už kuriuos
skiriami papildomi balai (geriausiųjų eilės 5
priedas)
PAPILDOMI KRITERIJAI
Visoms studijų sritims (išskyrus menų studijų sritį)
Tarptautinių olimpiadų ir konkursų laimėtojai
I vieta – 2,5 balai
II vieta – 1,5 balai
III vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų laimėtojai
I vieta – 1,5 balai
II vieta – 1 balas
III vieta – 0,5 balo
(vertinami tik 11-12kl. Per olimpiadas parodyti pasiekimai)
Motyvacijos įvertinimas 0,5 ar 1 balas (* nuo 2015m. 1-2
balai)
KONKURSINIS BALAS
Dalykų
Valstybinio brandos
pažymių
egzamino įvertinimas
perskaičiavi
mas
Mokyklinio
brandos
egzamino
įvertinimas
Metinis pažymys
2014m.
VBE įvertinimas/10
50% priėmimo
dešimtbalės
skalės
atitikmens
50% priėmimo
dešimtbalės
skalės atitikmens
70% priėmimo
dešimtbalės
skalės atitikmens
2015m.
VBE įvertinimas/10
50% priėmimo
dešimtbalės
skalės
atitikmens
50% priėmimo
dešimtbalės
skalės atitikmens.
Užsienio kalbos B1
ir B2 mokėjimo
lygių vertinimai
mažinami 50%.
70% priėmimo
dešimtbalės
skalės atitikmens
Užsienio kalbos
A1 ir A2
mokėjimo lygių
vertinimai
mažinami 70%.
išplėstinis (A)
kursas arba A
lygis
Bendrasis (B)
kursas arba B
lygis
KONKURSINIS BALAS
2014-2015m. metinių pažymių ir mokyklinių
brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas
PATENKINAMI ĮVERTINIMAI
ĮVERTINIMŲ SKALĖ
MOKYKLINĖ
DEŠIMTBALĖ SKALĖ
4
5
6
7
PRIĖMIMO
DEŠIMTBALĖ SKALĖ
1,43
2,86
4,29
5,72
8
9
7,15 8,57
10
10,00
KONKURSINIS BALAS
KONKURSINIO BALO FORMULĖ:
KB= 0,4* (VBE/10) + 0,2 *(VBE/10) +
0,2*(VBE/10) + 0,2*(VBE/10)+PB
*PB-papildomi balai
Stojant į sporto studijų programas, pagrindinis
kriterijus yra sporto nacionaliniai ir tarptautiniai
pasiekimai, vertinami pagal dešimtbalę skalę
pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
tvarką.
Neturintis sporto pasiekimų stojantysis gauna 0
balų, tačiau jis gali dalyvauti konkurse į paminėtų
krypčių studijų programas.
Jei stojantysis nėra laikęs numatyto dalyko
valstybinio brandos egzamino, vietoj jo yra
imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo
dalyko metinis pažymys arba mokyklinio
brandos
egzamino
įvertinimas,
kuris
perskaičiuojamas pagal 3 priedą.
 Tai netaikoma pirmajam, turinčiam didžiausią
svertinį koeficientą, dalykui.
 Jei
brandos atestate įrašyta „Brandos
egzamino nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų
brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai
pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal 3 priedą.

KONKUSINIS BALAS
Jei sutampa konkursinis balas, pirmumo teisę
turi:
 Brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš
svertinių koef., suma yra didesnė;
 Brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį
koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
STOJAMIEJI EGZAMINAI
Menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų
programose pagrindinis konkursinis balas yra
stojamasis egzaminas, kurį organizuoja LAMA
BPO.
Stojantieji į meno, pedagogikos studijas turi
išlaikyti stojamąjį egzaminą ir motyvacijos
vertinimą.
MOTYVACIJOS VERTINIMAS
Stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją
suteikiančias studijų programas privalomas
motyvacijos vertinimas.
 Už teigiamą įvertinimą pridedami 0,5 arba 1
papildomas balas. (nuo 2015m. 1-2 balai)
 Gavus 0 balų, galima dalyvauti konkurse į
valstybės finansuojamas pedagoginių studijų
programų vietas.

STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojantieji, neišlaikę stojamojo egzamino,
negali dalyvauti konkurse į valstybės
finansuojamas šių studijų programų vietas.
 Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuojami
kaip valstybinių brandos egzaminų įvertinimai.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!

similar documents