Statybos projektų valdymas

Report
Statybos projektų valdymas
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros
Projektų ekspertų skyriaus vyresnioji ekspertė
Giedra Augulytė
Statybos dalyviai
Statytojas
(užsakovas)
Projektavimo
valdytojas
Projektuotojas
Statybos
valdytojas
Tyrinėtojas
Statybos
Rangovas
Tiekėjas
•
Už statybos projekto sėkmę atsakingi visi statybos dalyviai!
Techninis
prižiūrėtojas
Statinio projektas (1)
Statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys, turintis
laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis)
sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris
yra nekilnojamasis daiktas.
Statinio projektas (2)
Statinio projektas reiškia
dokumentų visumą
statinio
techninio
projekto ir
darbo
projekto
statinio
techninio
darbo
projekto
statinio
supaprastinto
projekto
Statinio projektas (3)
Naujos statybos, rekonstrukcijos,
kapitalinio remonto, paprastojo remonto
atveju statinio projektas rengiamas
pagal:
nustatytas
projektavimo
taisykles
pagal investicinį
projektą, kuriam
yra skirtas
finansavimas.
Statinio projekto rūšys (1)
•
•
•
•
•
statybos projektas – naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai;
rekonstravimo projektas – ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip
pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;
pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui
(modernizavimui) - kai pastatas atnaujinamas pagal atitinkamą pastatų
atnaujinimo programą;
kapitalinio remonto projektas – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam
remontui;
paprastojo remonto projektas – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam
remontui Aplinkos ministerijos ar
Kultūros ministerijos nustatytais atvejais
Statinio projekto rūšys (2)
• supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio
statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
• supaprastintas rekonstravimo projektas –nesudėtingo statinio
rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
• kapitalinio remonto aprašas – nesudėtingo statinio kapitaliniam
remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
• paprastojo remonto aprašas – statinio paprastajam remontui tik
Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
• griovimo projektas – ypatingo statinio griovimui
Statinio projekto rūšys (3)
• griovimo aprašas – neypatingo statinio griovimui;
• supaprastintas griovimo aprašas – nesudėtingo statinio griovimui
Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
• pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas – keičiant
pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo
remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
• tvarkybos darbų projektas – kultūros paveldo vertybei išsaugoti
atliekamiems darbams pagal
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo reikalavimus.
Statinio projektas (1)
Atsakomybė:
Už statinio projekto sprendinių atitiktį
nustatytiems reikalavimams teisės aktų
nustatyta tvarka
atsako statinio projektą
pasirašę asmenys
Statinio projektas (2)
Statinio projektas rengiamas dviem
etapais (techninis projektas ir darbo
projektas) šiais atvejais:
taikant Viešųjų
pirkimų įstatymą- kai
statybos rangovas
parenkamas pagal
techninį projektą;
statytojui
pageidaujant
Statinio projektas (3)
Specifikacijos
(kokybės
reikalavimai);
Projektą iš esmės
paprastai sudaro
“trys” banginiai,
Kiekių sąrašai
(kiekybiniai
reikalavimai).
kurie priklausomai
nuo sudėtingumo,
rūšies ar projekto
stadijos gali varijuoti:
Brėžiniai
(formos, vietos
reikalavimai);
Statinio projektas (4)
Kokybė/
kiekybė
Pagrindinės
sudedamosios
darbų dalys,
susijusios
tarpusavyje ir
darančios įtaką
viena kitai:
Laikas
Kaina
Skaičiuojamųjų kainų nustatymas (1)
Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis pateikiama tik
statytojui, yra komercinė paslaptis ir
rengiama šiais atvejais:
Kai projekto
įgyvendinimui taikomas
Viešųjų pirkimų
Įstatymas, o rangovas
parenkamas pagal
Techninį projektą;
Statytojui pageidaujant, ir
tai nurodyta Techninėje
užduotyje.
Skaičiuojamųjų kainų nustatymas (2)
Statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis
ekspertuojama kartu su
Techniniu projektu,
nes yra techninio projekto
sudedamoji dalis.
Skaičiuojamųjų kainų nustatymas (3)
Skaičiuojamosios rinkos kainos
• valdžios ar valdymo institucijų rekomenduojamos statybos resursų
(medžiagų, mechanizmų eksploatacijos, darbo užmokesčio) kainos,
apskaičiuotos bei nustatytos pagal rinkos tyrimus ir analizę.
Skaičiuojamoji statybos kaina
• statybos projektui parengti ir įgyvendinti reikalinga išlaidų suma,
statytojo apskaičiuota pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos
kainas bei rekomenduojamus bendruosius kainos skaičiavimo
principus
Skaičiuojamųjų kainų nustatymas (3)
• Skaičiuojamosios
kainos
nustatomos
vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta
statybos skaičiuojamųjų kainų metodika
(Aplinkos ministerija rekomenduoja bendruosius ekonominius
normatyvus ir UAB “Sistela” parengtus statybos resursų sąnaudų ir
skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkinius).
• Sutarties kaina apima visus
pagal viešojo pirkimo sutartį
reikalingus atlikti darbus.
Techninė specifikacija
Techninė specifikacija:
dokumentas (dokumento dalis),
kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti
• apibūdinamas produktas
• procesas
• ar paslauga
Techninė specifikacija skirta apibūdinti pirkimo objektą.
Apibūdinama nustatant standartus arba apibūdinant funkcines
savybes ir norimą gauti rezultatą
Specifikacijų rengimo problemos:
Neaiškūs/ neapibrėžti darbų atlikimo kriterijai;
Neaiškūs kokybės reikalavimai;
Reikalavimų nepagrįstumas;
Kopijuojami bukletai ir brošiūros;
Vardinami firmų vardai ir gaminių markės.
Statybą leidžiantys dokumentai (1)
1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju –
leidimas statyti naują statinį;
2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju –
leidimas rekonstruoti statinį;
3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju –
leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
Statybą leidžiantys dokumentai (2)
4) 1, 2 ir 3 punktuose nenurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto
valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20
straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui
(kai jis yra privalomas);
5) tais atvejais, kai 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys
dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas
privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų
savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar
valdytojų rašytiniai sutikimai;
6) norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą
statybą.
Statybos užbaigimas (1)
1. Užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą,
atnaujinus
(modernizavus)
daugiabutį
namą
ar
negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas. Naujo
vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir
šių statinių rekonstravimo atvejais statybos užbaigimo aktas
nesurašomas.
Statybos užbaigimas (2)
2. Užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų)
paskirtį, pastačius, rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno
ar dviejų butų namą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo (užsakovo)
Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos
užbaigimą.
Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir
šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o
konservacinio prioriteto, kompleksinėse saugomose teritorijose ir jų
apsaugos zonose deklaraciją tvirtina ir institucija, pagal kompetenciją
atsakinga už šių teritorijų apsaugą.
STATYBOS UŽBAIGIMAS (3)
Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai neprivalomi nesudėtingų
statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali būti
vykdomi, jeigu to pageidauja statytojas (užsakovas).
3. Iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre
deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti
statytojas arba teismas, po statinio įregistravimo – teismas.
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) (1)
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) – statybos
darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir
(ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės
ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos
šaltinių gaunamos energijos.
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) (2)
Vadovaujantis STĮ 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju,
visais atvejais: atliekant rekonstravimo, kapitalinio
remonto, ar paprastojo remonto darbus,
statybą leidžiantis dokumentas yra leidimas
atnaujinti (modernizuoti) pastatą.
Šis reikalavimas atsirado nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojus
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą
leidžiantys dokumentai“ 6 punkto pakeitimui.
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) (3)
pastato atnaujinimui
(modernizavimui)
(Vadovaujantis STĮ 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu)
atnaujinant (modernizuojant) ypatingą
statinį, kai atliekami rekonstravimo
arba kapitalinio remonto darbai
(Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007
„Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 6 punktu)
atnaujinant (modernizuojant) ypatingą
statinį, kai atliekami paprastojo
remonto darbai
privalo būti rengiamas
pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
projekto vykdymo
priežiūra privaloma
projekto vykdymo priežiūra
nėra būtina
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) (4)
atnaujinant (modernizuojant)
ypatingą statinį
nepriklausomai ar atliekami
rekonstravimo, kapitalinio ar
paprastojo remonto darbai
Statinio projekto
ekspertizė yra privaloma
(Vadovaujantis STĮ 29 straipsnio 1 dalimi)
atnaujinant (modernizuojant) pastatą
kai atliekami rekonstravimo ir kapitalinio
remonto darbai, statinio (išskyrus
nesudėtingą)
Statybos techninė
priežiūra yra
privaloma
(Vadovaujantis STĮ 30 straipsnio 1 dalimi)
atnaujinant (modernizuojant)
pastatą, kai atliekami paprastojo
remonto darbai
Statybos techninė
priežiūra nėra privaloma
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) (5)
atnaujinus
(modernizavus)
negyvenamosios
paskirties pastatą
nepriklausomai ar
atliekami rekonstravimo,
kapitalinio ar paprastojo
remonto darbai
(Vadovaujantis STĮ 24 straipsnio 1 dalimi )
Surašomas
statybos
užbaigimo
aktas
Statybos įstatymo taikymas
Iki 2010-10-01 pradėtos statinio projektavimo sąlygų, jų sąvadų,
statybos leidimų išdavimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti
procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo
pradžios metu galiojusius teisės aktus, jeigu statytojas
(užsakovas) nepageidauja, kad šios procedūros būtų vykdomos
pagal teisės aktus, galiojančius po šio įstatymo įsigaliojimo.
Statinio projekto ir rangos sutarties
projekto problemos
• Netinkamas užsakymo dydis (sudėtingumas,
skaidymas į dalis);
• Apimčių ir kokybės keitimai prieš ir po pirkimo;
• Perkamo objekto kokybinio ir kiekybinio
apibrėžimų, bei sutarties sąlygų neatitikimas
skaičiuojamajai kainai (patvirtintam biudžetui).
Statybos sutartys (1)
Darbų sutarties sudarymas:
•
•
•
•
•
Kiekviena sutartis unikali ( spec. sąlygos, projektas);
Užsakovas ir Rangovas turi susitarti, kad neliktų neaiškumų.
Paruošta remiantis šalių lygybe ir abipuse nauda;
Reikia išvengti painiavos ir teisinių spragų;
Būti tikram, kad žinai savo sutartį!
Statybos sutartys (2)
Sutarys pagal jų kainodarą gali būti:
• Bendros sumos sutartys;
• Vienetinių įkainių sutartys.
Bendros sumos sutartys
Kaina “viskas įtraukta” apima visas paslaugas,
darbaus ir prekes (gaminius), susijusius su
sutartimi. Ši kaina prireikus gali būti apskaičiuojama
remiantis bendros kainos detalizacija , įkainojant
kiekvieną atskirą veiklą. Kur veiklos išreikštos kartu
su kiekiais yra tik užsakovo indikacija. Šie kiekiai,
kuriem rangovas pateikia savo
bendrą kainą, būtina apmokėti pagal
pateiktą kainą, nepriklausomai
nuo faktinių kiekių,
padarytų darbų metu.
Vienetinių įkainių sutartys
Tokiose sutartyse visos paslaugos, darbai ir prekės ( gaminiai) yra
suskaidyti atskiromis eilutėmis, kur Užsakovas nurodo kiekius ir
Rangovas nurodo įkainius kiekvienai eilutei. Sutarčiai apmokėti
naudojami vienetiniai įkainiai, taikant juos pagal faktiškai atliktus
ir išmatuotus kiekius.
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (1)
Prašant keisti rangos darbų pirkimo sutarčių
sąlygas būtina kreiptis į Viešųjų pirkimų
tarnybą (toliau - Tarnyba) šiais atvejais:
1. Kai darbai ir darbo projektas perkami pagal jau atliktą
techninį projektą ir pirkimo dokumentuose nurodyta, kad
tiekėjas pasiūlymą turi pateikti pagal techniniame projekte,
kuris yra pridėtas prie pirkimo dokumentų, pateiktus darbų
kiekius ir medžiagas, norint pakeisti darbų atlikimo eigoje
(vykdant sutartį) techniniame projekte numatytas medžiagas
arba darbų kiekius, reikalingas Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje
numatytas Tarnybos sutikimas;
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (2)
2. Kai darbai perkami pagal jau atliktą techninį ir darbo projektą ir
pirkimo dokumentuose nurodyta, kad tiekėjas pasiūlymą turi
pateikti pagal techniniame projekte pateiktus darbų kiekius ir
medžiagas, atsiradus poreikiui pakeisti darbų atlikimo eigoje
techniniame projekte numatytas medžiagas arba darbų kiekius
Tarnybos sutikimas reikalingas;
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (3)
3. Kai techninis projektas perkamas kartu su darbais pagal
pirkimo dokumentuose pateiktą techninę užduotį, norint
pakeisti sutarties vykdymo metu techninėje užduotyje
numatytas medžiagas arba darbų kiekius Tarnybos sutikimas
reikalingas;
4. Kai techninis projektas perkamas kartu su darbais pagal
pirkimo dokumentuose pateiktus apibendrintus kiekius, norint
pakeisti sutarties vykdymo metu darbų kiekius Tarnybos
sutikimas reikalingas;
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (4)
5. Kai darbai perkami pagal atliktą techninį projektą ir jame
nurodytus kiekius, darbų atlikimo eigoje paaiškėjus, kad kai kurių
darbų vykdyti nereikia ir dėl to mažėja sutarties vertė, norint
sutartį pakeisti Tarnybos sutikimas reikalingas.
Dėl aukščiau nurodytų atvejų Tarnybos sutikimas nereikalingas,
jeigu pirkimo sąlygose ir sutartyje tiksliai ir aiškiai apibrėžta
medžiagų ir darbų kiekių keitimo tvarka.
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (5)
Papildomų darbų pirkimą iš to paties tiekėjo
reglamentuoja Įstatymo 56
straipsnio 4 dalis ir 92 straipsnio 7 dalis, kuriuose kalbama apie papildomų darbų
pirkimo sutarčių sudarymą.
Tokie pirkimai yra nauji pirkimai ir turi būti įforminti atskira
sutartimi.
Prašydama į pasiūlymo kainą įtraukti užsakovo rezervą,
perkančioji organizacija turi taikyti kainodaros taisykles, nustatytas
vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. 1S-21 patvirtinta Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros
taisyklių nustatymo metodika (Žin.. 2003, Nr. 22-944; 2009, Nr. 156-7068).
Dėl darbų pirkimo sutarčių keitimo (6)
Apibrėždama pirkimo dokumentuose ir sutartyje užsakovo
rezervo panaudojimo tvarką, perkančioji organizacija gali
nusimatyti kainodarą pagal UAB „Sistela" patvirtintus įkainius.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
pastebėjimais, kad dėl nepakankamo teisinio reguliavimo
paramos gavėjų taikoma viešųjų pirkimų praktika turi
sisteminių trūkumų, susijusių su užsakovo rezervo įtraukimu
į viešojo pirkimo vertę, LVPA atkreipia projektų vykdytojų
dėmesį, kad užsakovo rezervo įtraukimas į pasiūlymus nėra
gera praktika.
Užsakovo rezervas (1)
Užsakovo rezervas - statytojo iš anksto
nenumatytų išlaidų suma
Tokios išlaidos gali atsirasti dėl projekto sprendinių
tikslinimo, dėl projekte nenumatytų ar į kainos
apskaičiavimus neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui
pastatyti papildomų darbų išlaidų bei kitais objektyviomis
priežastimis pagrįstais ar pasikeitusių aplinkybių
sąlygojamais atvejais.
Užsakovo rezervas (2)
Užsakovo rezervas gali būti
• sutartinės kainos ar
• skaičiuojamosios kainos dalis.
Užsakovo rezervas bus sutartinės kainos dalis
• jeigu pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta, kad už papildomus
darbus bus atlyginama sutartyje nurodyta atsiskaitymo kainodara.
Jeigu užsakovo rezervas nėra sutarties
skaičiuojamosios kainos dalis, jis gali būti panaudotas
atlikus papildomą pirkimą.
PAGRINDINĖS PROBLEMOS
Viešieji pirkimai
Į darbų atlikimo aktus įtraukiamos ne tos medžiagos, kurios praktiškai buvo
panaudotos
Naudojamos ne tos medžiagos, kurios buvo įsigytos pirkimų metu
Dėl papildomų darbų/užsakovo rezervo naudojimo kreipiamasi tik pateikus
mokėjimo prašymą
Nenumatytų subrangovų atsiradimas, ar subrangovų keitimas
Nekokybiškai vykdomos statybos dalyvių pareigos
Prašoma finansuoti paraiškose nenumatytas veiklas
Nekokybiški energetiniai auditai
Trūkumai techniniuose projektuose/rengėjų atsakomybė
Projektai neatitinka priemonių tikslų
Esame pasirengę atsakyti į Jūsų
klausimus.
Laukiame Jūsų Savanorių pr. 28,
LT-03116 Vilniuje
Ačiū už dėmesį ir sėkmės!
Giedra Augulytė
Projektų ekspertų skyriaus vyresnioji ekspertė
LIETUVOS VERSLO
PARAMOS AGENTŪRA
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8517
El. p. g.augulytė@lvpa.lt
www.lvpa.lt

similar documents