Slide 0 - Sjónarhóll

Report
Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð
Þjónustukönnun
Nóvember – desember 2012
Skýrsla þessi og innihald hennar er eingöngu til innanhússnota hjá því fyrirtæki, stofnun eða einstaklingi sem hana keypti.
Öll opinber birting eða dreifing er óheimil án skriflegs leyfis Capacent Gallup. Starfsemi Capacent Gallup er með ISO 9001
gæðavottun. Auk þess er Capacent Gallup aðili að ESOMAR og WIN.
Allur réttur áskilinn: © Capacent Gallup.
Framkvæmdalýsing
Lýsing á rannsókn
Unnið fyrir
Markmið
Framkvæmdatími
Aðferð
Úrtak
Verknúmer
Sjónarhól ráðgjafamiðstöð
Könnuninni er ætlað að mæla viðhorf og upplifun skjólstæðinga til þjónustu Sjónarhóls ráðgjafamiðstöðvar.
8. nóvember - 4. desember 2012
Net- og símakönnun
600 úr félagatali Sjónarhóls
4022382
Stærð úrtaks og svörun
Úrtak
Svara ekki
Fjöldi svarenda
Svarhlutfall
600
337
263
43,8%
2
Helstu niðurstöður
3
Sp. 1. Hvenær leitaðirðu fyrst til Sjónarhóls?
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
17
4
11
13
22
31
39
58
55
250
250
13
263
%
6,8
1,6
4,4
5,2
8,8
12,4
15,6
23,2
22,0
100,0
95,1
4,9
100,0
+/3,1
1,6
2,5
2,8
3,5
4,1
4,5
5,2
5,1
2004
2005
6,8%
1,6%
2006
4,4%
2007
5,2%
2008
2009
2010
2011
2012
8,8%
12,4%
15,6%
23,2%
22,0%
4
Sp. 20. Vinsamlegast merktu við hver erindi þín/fjölskyldunnar hafa verið hjá
Sjónarhóli.
Skól i /s érs kól i /s érdei l d/
l ei ks kól i
Stuðni ngs úrræði
Erfi ðl ei ka r í fél a gs l egum
s a ms ki ptum
Fjöl s kyl da og hei mi l i
Ei nel ti
Tryggi nga s tofnun
Rá ðgjöf/Uppl ýs i nga r
La ga l egur va ndi
Atvi nnumá l
Anna ð
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
%
+/-
154
137
62,1
55,2
6,0
6,2
71
65
28
26
18
13
3
16
531
248
15
263
28,6
26,2
11,3
10,5
7,3
5,2
1,2
6,5
5,6
5,5
3,9
3,8
3,2
2,8
1,4
3,1
94,3
5,7
100,0
Skóli/sérskóli/sérdeild/
leikskóli
62,1%
Stuðningsúrræði
55,2%
Erfiðleikar í félagslegum
samskiptum
28,6%
Fjölskylda og heimili
26,2%
Einelti
11,3%
Tryggingastofnun
10,5%
Ráðgjöf/Upplýsingar
Lagalegur vandi
Atvinnumál
Annað
7,3%
5,2%
1,2%
6,5%
Í þes sari spurningu mátti nefna fleiri en einn sva rmöguleika. Hlutfallstölur eru því rei knaðar eftir
fjöl da þeirra sem tóku a fstöðu en ekki fjölda svara.
5
Sp. 2. Hversu lengi þurftir þú að bíða eftir að komast í fyrsta viðtal hjá ráðgjafa
Sjónarhóls?
Inna n vi ku
1-2 vi kur
3-4 vi kur
Lengur en má nuð
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal
Vi kmörk ±
Staða l frá vi k
Fjöldi
%
112
48,3
96
41,4
19
8,2
5
2,2
232 100,0
232
88,2
31
11,8
263 100,0
1,3 vi kur
0,1 vi ka
1,0 vi ka
+/6,4
6,3
3,5
1,9
Innan viku
48,3%
1-2 vikur
3-4 vikur
Lengur en mánuð
41,4%
8,2%
2,2%
6
Sp. 3. Hvað hefur þú notið þjónustu Sjónarhóls fyrir mörg börn?
Fjöldi
225
29
4
1
259
259
4
263
Ei tt ba rn
Tvö börn
Þrjú börn
Fjögur börn
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
%
86,9
11,2
1,5
0,4
100,0
98,5
1,5
100,0
+/4,1
3,8
1,5
0,8
86,9%
Eitt barn
Eitt barn
Tvö börn
Tvö börn
11,2%
Þrjú börn
Fjögur börn
86,9%
11,2%
Þrjú börn
1,5%
Fjögur
börn
0,4%
7
Sp. 4. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með
þjónustu Sjónarhóls?
Að öl l u l eyti á nægð(ur) (7)
Mjög á nægð(ur) (6)
Freka r á nægð(ur) (5)
Hvorki né (4)
Freka r óá nægð(ur) (3)
Mjög óá nægð(ur) (2)
Að öl l u l eyti óá nægð(ur) (1)
Ánægð(ur)
Hvorki né
Óá nægð(ur)
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Fjöldi
92
97
38
22
3
3
1
227
22
7
256
256
7
263
5,9
0,1
%
35,9
37,9
14,8
8,6
1,2
1,2
0,4
88,7
8,6
2,7
100,0
97,3
2,7
100,0
+/5,9
5,9
4,4
3,4
1,3
1,3
0,8
3,9
3,4
2,0
35,9%
Að öllu leyti ánægð(ur)
Hvorki né
Að öllu leyti óánægð(ur)
37,9%
Mjög ánægð(ur)
Frekar óánægð(ur)
14,8%
8,6%
Frekar ánægð(ur)
Mjög óánægð(ur)
Hvorki né Óánægð(ur)
8,6%
2,7%
Ánægð(ur)
88,7%
8
Sp. 5. Hvað er það helst við þjónustu Sjónarhóls sem þú ert ánægð(ur) með?
Vi ðmót/Móttökur/Gott a ð l ei ta til
þei rra
Góð/Fa gma nnl eg rá ðgjöf
Pers ónul eg þjónus ta
Stuðni ngur fyri r forel dra
Skjót vi ðbrögð
Starfs fól ki ð
Mæta á fundi
Hjá l p/Aðs toð
Ski l ni ngur
Ta l s ma ður ba rns i ns / ba rna nna /Réttur
ba rna í fyrri rúmi
Uppl ýs i nga r
Gott s ki pul a g/góð vi nnubrögð
Reyns l a /Þekki ng
Eftirfyl gni
Góð s a ms ki pti
Al l t
Hl us ta
Vi nna l íka utan höfuðborga rs væði s i ns
Já kvæðni
Með vi ðkomu Sjóna rhól s a ð má l i nu
fóru hl utir a ð ga nga betur
Auðvel t a ð ha fa s a mba nd vi ð þa u
Anna ð
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di a ðs purðra
Spurði r
Ekki s purði r
Fjöl di s va renda
Fjöldi
%
+/-
49
43
32
32
30
29
24
24
18
25,9
22,8
16,9
16,9
15,9
15,3
12,7
12,7
9,5
6,2
6,0
5,3
5,3
5,2
5,1
4,7
4,7
4,2
15
14
14
11
10
10
9
9
5
5
7,9
7,4
7,4
5,8
5,3
5,3
4,8
4,8
2,6
2,6
3,9
3,7
3,7
3,3
3,2
3,2
3,0
3,0
2,3
2,3
5
5
22
415
189
38
227
227
36
263
2,6
2,6
11,6
2,3
2,3
4,6
83,3
16,7
100,0
86,3
13,7
100,0
Viðmót/ Móttökur/Gott
að leita til þeirra
Góð/Fagmannleg ráðgjöf
25,9%
22,8%
Persónuleg þjónusta
16,9%
Stuðningur fyrir foreldra
16,9%
Skjót viðbrögð
15,9%
Annað
77,2%
Þes si s purning var opin, þ.e. engir s varmöguleikar voru gefnir fyri rfram. Sva rendur höfðu því frjá lsar
hendur um eðli og fjölda svara. Hlutfallstölur eru reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku a fstöðu en ekki
fjöl da svara.
Þei r s em eru á nægðir með þjónustu Sjónarhóls (sp. 4) voru s purðir þessarar spurningar.
9
Sp. 6. Hvað er það helst við þjónustu Sjónarhóls sem þú ert óánægð(ur) með?






Ekki nógu mikil eftirfylgni og fátt um úrlausnir.
Erfitt að ná á sérfræðinga þegar á þurfti og aldrei svarað skilaboðum, mjög líflaus þjónusta.
Ég þurfti að bíða svo lengi að komast að því ég gleymdist eiginlega.
Fannst ekkert koma út úr samskiptunum. Var að vonast eftir betri stuðningi í baráttu við skólann. Komu aðeins á einn fund.
Hef ekki fengið aðstoð við það sem beðið var um þrátt fyrir ítrekaða pósta.
Tímasóun.
10
Sp. 7. Telur þú að þjónusta Sjónarhóls hafi skilað miklum eða litlum árangri fyrir
barnið/fjölskylduna?
Fjöldi
77
89
53
21
5
166
53
26
245
245
18
263
3,9
0,1
Mjög mi kl um á ra ngri (5)
Freka r mi kl um á ra ngri (4)
Hvorki né (3)
Freka r l i tlum á ra ngri (2)
Mjög l i tlum á ra ngri (1)
Mi kl um á ra ngri
Hvorki né
Li tlum á ra ngri
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-5)
Vi kmörk ±
%
31,4
36,3
21,6
8,6
2,0
67,8
21,6
10,6
100,0
93,2
6,8
100,0
+/5,8
6,0
5,2
3,5
1,8
5,9
5,2
3,9
31,4%
36,3%
Mjög miklum árangri
Frekar miklum árangri
Frekar litlum árangri
Mjög litlum árangri
21,6%
8,6%
Hvorki né
Litlum árangri
10,6%
Hvorki né
21,6%
Miklum
árangri
67,8%
11
Sp. 8. Heilt yfir, telur þú að bið eftir annarri þjónustu Sjónarhóls s.s teymisfundum
og skólafundum sé almennt stuttur, hæfilegur eða langur?
Mjög s tuttur (5)
Stuttur (4)
Hæfi l egur (3)
La ngur (2)
Mjög l a ngur (1)
Stuttur
Hæfi l egur
La ngur
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-5)
Vi kmörk ±
Fjöldi
17
42
86
12
6
59
86
18
163
163
100
263
3,3
0,1
%
10,4
25,8
52,8
7,4
3,7
36,2
52,8
11,0
100,0
62,0
38,0
100,0
+/4,7
6,7
7,7
4,0
2,9
7,4
7,7
4,8
10,4%
25,8%
Mjög stuttur
52,8%
Stuttur
Hæfilegur
7,4% 3,7%
Langur
Mjög langur
Langur
11,0%
Stuttur
36,2%
Hæfilegur
52,8%
12
Sp. 9. Hversu vel eða illa finnst þér ráðgjafi Sjónarhóls hafa sett sig inn í aðstæður
ykkar?
Ful l koml ega (7)
Mjög vel (6)
Freka r vel (5)
Hvorki né (4)
Freka r i l l a (3)
Mjög i l l a (2)
Al l s ekki (1)
Vel
Hvorki né
Il l a
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Hvorki
né
6,1%
Fjöldi
50
117
55
15
4
2
1
222
15
7
244
244
19
263
5,8
0,1
%
20,5
48,0
22,5
6,1
1,6
0,8
0,4
91,0
6,1
2,9
100,0
92,8
7,2
100,0
+/5,1
6,3
5,2
3,0
1,6
1,1
0,8
3,6
3,0
2,1
20,5%
Fullkomlega
48,0%
Mjög vel
Frekar vel
22,5%
Hvorki né
Frekar illa
Mjög illa
6,1%
Alls ekki
Illa
2,9%
Vel
91,0%
13
Sp. 10. Telur þú að starfsfólk Sjónarhóls hafi mikla eða litla þekkingu á þeim
úrræðum/þjónustu sem í boði eru?
Ful l komna (7)
Mjög mi kl a (6)
Freka r mi kl a (5)
Hvorki né (4)
Freka r l i tla (3)
Mjög l i tla (2)
Al l s enga (1)
Mi kl a
Hvorki né
Li tla
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Hvorki
né
4,6%
Fjöldi
45
131
47
11
3
2
0
223
11
5
239
239
24
263
5,8
0,1
%
18,8
54,8
19,7
4,6
1,3
0,8
0,0
93,3
4,6
2,1
100,0
90,9
9,1
100,0
+/5,0
6,3
5,0
2,7
1,4
1,2
0,0
3,2
2,7
1,8
18,8%
Fullkomna
54,8%
Mjög mikla
Frekar mikla
19,7%
Hvorki né
Frekar litla
Mjög litla
4,6%
Alls enga
Litla
2,1%
Mikla
93,3%
14
Sp. 11. Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót þíns ráðgjafa hjá Sjónarhóli?
Fjöldi
107
102
27
7
1
0
2
236
7
3
246
246
17
263
6,2
0,1
Að öl l u l eyti gott (7)
Mjög gott (6)
Freka r gott (5)
Hvorki né (4)
Freka r s l æmt (3)
Mjög s l æm (2)
Að öl l u l eyti s l æmt (1)
Gott
Hvorki né
Sl æm
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Hvorki
né
2,8%
%
43,5
41,5
11,0
2,8
0,4
0,0
0,8
95,9
2,8
1,2
100,0
93,5
6,5
100,0
+/6,2
6,2
3,9
2,1
0,8
0,0
1,1
2,5
2,1
1,4
43,5%
41,5%
Að öllu leyti gott
Mjög gott
Frekar gott
Frekar slæmt
Mjög slæm
Að öllu leyti slæmt
11,0%
Hvorki né
Slæm
1,2%
Gott
95,9%
15
Sp. 12. Hversu miklu eða litlu máli telur þú það skipta að þjónusta sem Sjónarhóll
veitir sé ókeypis?
Fjöldi
151
86
8
2
2
237
8
4
249
249
14
263
4,5
0,1
Öl l u má l i (5)
Mi kl u má l i (4)
Nokkru má l i (3)
Li tlu má l i (2)
Engu má l i (1)
Öl l u/mi kl u má l i
Nokkru má l i
Li tlu/engu má l i
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-5)
Vi kmörk ±
Litlu/engu
máli
1,6%
%
60,6
34,5
3,2
0,8
0,8
95,2
3,2
1,6
100,0
94,7
5,3
100,0
+/6,1
5,9
2,2
1,1
1,1
2,7
2,2
1,6
60,6%
Öllu máli
Miklu máli
34,5%
Nokkru máli
Litlu máli
3,2%
Engu máli
Nokkru máli
3,2%
Öllu/miklu
máli
95,2%
16
Sp. 13. Hversu mikil eða lítil þörf telur þú að sé fyrir þá tegund þjónustu sem
Sjónarhóll veitir?
Fjöldi
220
24
1
1
0
244
1
1
246
246
17
263
4,9
0,0
Mjög mi ki l þörf (5)
Freka r mi ki l þörf (4)
Hvorki né (3)
Freka r l ítil þörf (2)
Mjög l ítil þörf (1)
Mi ki l þörf
Hvorki né
Lítil þörf
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-5)
Vi kmörk ±
%
89,4
9,8
0,4
0,4
0,0
99,2
0,4
0,4
100,0
93,5
6,5
100,0
+/3,8
3,7
0,8
0,8
0,0
1,1
0,8
0,8
89,4%
Mjög mikil þörf
Frekar mikil þörf
9,8%
Hvorki né
Frekar lítil þörf
Mjög lítil þörf
Hvorki Lítil
þörf
né
0,4% 0,4%
Mikil
þörf
99,2%
17
Sp. 14. Markmiðið með þjónustu Sjónarhóls er að þjónustan sé foreldra- og fjölskyldumiðuð og að öll ráðgjöf
og stuðningur sé á forsendum foreldra/fjölskyldna. Hversu vel eða illa telur þú að Sjónarhóli hafi tekist að
halda þessu markmiði?
Ful l koml ega (7)
Mjög vel (6)
Freka r vel (5)
Hvorki né (4)
Freka r i l l a (3)
Mjög i l l a (2)
Al l s ekki (1)
Vel
Hvorki né
Il l a
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Hvorki
né
4,3%
Fjöldi
45
137
34
10
2
1
1
216
10
4
230
230
33
263
5,9
0,1
%
19,6
59,6
14,8
4,3
0,9
0,4
0,4
93,9
4,3
1,7
100,0
87,5
12,5
100,0
+/5,1
6,3
4,6
2,6
1,2
0,9
0,9
3,1
2,6
1,7
19,6%
Fullkomlega
59,6%
Mjög vel
Frekar vel
Hvorki né
14,8%
Frekar illa
Mjög illa
4,3%
Alls ekki
Illa
1,7%
Vel
93,9%
18
Sp. 15. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með Sjónarhóli við aðra?
Al veg öruggt (7)
Mjög l íkl egt (6)
Freka r l íkl egt (5)
Hvorki né (4)
Freka r ól íkl egt (3)
Mjög ól íkl egt (2)
Myndi ekki mæl a með (1)
Líkl egt
Hvorki né
Ól íkl egt
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Meðaltal (1-7)
Vi kmörk ±
Hvorki
né
2,0%
Fjöldi
137
82
17
5
4
0
2
236
5
6
247
247
16
263
6,4
0,1
%
55,5
33,2
6,9
2,0
1,6
0,0
0,8
95,5
2,0
2,4
100,0
93,9
6,1
100,0
+/6,2
5,9
3,2
1,8
1,6
0,0
1,1
2,6
1,8
1,9
55,5%
33,2%
Alveg öruggt
Mjög líklegt
Frekar líklegt
Frekar ólíklegt
Mjög ólíklegt
Myndi ekki mæla með
6,9%
Hvorki né
Ólíklegt
2,4%
Líklegt
95,5%
19
Sp. 16. Hver myndir þú segja að væri helsta sérstaða Sjónarhóls?
Þekki ng
Vei ta a ðs toð/Hei l da ra ðs toð
fyri r fjöl s kyl duna
Pers ónul eg þjónus ta
Rá ðgjöf
Ókeypi s
Uppl ýs i nga vei ta
Stuðni ngur
Hl utleys i
Ma nnl egi þá tturi nn/
Umhyggja /Sa múð/Vi rði ng
Ski l ni ngur
Fa gmenns ka
Standa 100% með
s kjól s tæði ngum
Gott tengs l a net vi ð fa ga ði l a
Tra us t/Forel da r geta treys t
á Sjóna rhól
Já kvæðni
Auðvel t a ðgengi
Anna ð
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
49
%
31,8
+/7,4
29
26
25
17
16
13
13
18,8
16,9
16,2
11,0
10,4
8,4
8,4
6,2
5,9
5,8
4,9
4,8
4,4
4,4
10
9
9
6,5
5,8
5,8
3,9
3,7
3,7
9
8
4
5,8
5,2
2,6
3,7
3,5
2,5
4
3
28
272
154
109
263
2,6
1,9
18,2
2,5
2,2
6,1
Þekking
Veita aðstoð/Heildaraðstoð fyrir fjölskylduna
31,8%
18,8%
Persónuleg þjónusta
16,9%
Ráðgjöf
16,2%
Annað
64,3%
58,6
41,4
100,0
Þes si s purning var opin, þ.e. engir s varmöguleikar voru gefnir fyri rfram. Sva rendur höfðu því frjá lsar hendur
um eðl i og fjölda s vara. Hlutfallstölur eru reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku a fstöðu en ekki fjölda svara.
20
Sp. 17. Hvar fréttir þú fyrst af Sjónarhóli?
Frá öðrum forel drum
Internetið
Lei ks kól a /Grunns kól a /
Menntas kól a
Grei ni nga s töð ríki s i ns
Lækni
Þjónus tumi ðs töð í mínu
hverfi /Fél a gs þjónus ta
Í fréttum/fjöl mi ðl um
Fa ga ði l a
BUGL (ba rna - og
ungl i nga dei l d La nds pítal a )
Ætti ngjum/Vi num
Í gegnum vi nnu/ná m
Sá l fræði ngi
Anna rs s taða r
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
61
30
%
26,0
12,8
+/5,6
4,3
29
21
21
12,3
8,9
8,9
4,2
3,6
3,6
15
13
9
6,4
5,5
3,8
3,1
2,9
2,5
8
8
8
6
6
235
235
28
263
3,4
3,4
3,4
2,6
2,6
100,0
89,4
10,6
100,0
2,3
2,3
2,3
2,0
2,0
Frá öðrum foreldrum
26,0%
Internetið
12,8%
Leikskóla/Grunnskóla/ Menntaskóla
12,3%
Greiningastöð ríkisins
8,9%
Lækni
8,9%
Þjónustumiðstöð í mínu hverfi/Félagsþjónusta
6,4%
Í fréttum/fjölmiðlum
5,5%
Fagaðila
3,8%
BUGL (barna- og unglingadeild Landspítala)
3,4%
Ættingjum/Vinum
3,4%
Í gegnum vinnu/nám
3,4%
Sálfræðingi
2,6%
Annars staðar
2,6%
21
Sp. 18. Hvað, ef eitthvað, telur þú að Sjónarhóll gæti gert til að bæta þjónustu
sína?
Eftirfyl gni
Fl ei ri rá ðgja fa r/Stækka
s tarfs emi na
Vera s ýni l egri
Styrkja þjónus tu á
l a nds byggði nni
Mei ra fjá rma gn
Stytta bi ðtíma nn
Anna ð
Ekkert
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
17
%
15,6
+/6,8
17
13
15,6
11,9
6,8
6,1
9
4
3
37
23
123
109
154
263
8,3
3,7
2,8
33,9
21,1
5,2
3,5
3,1
8,9
7,7
41,4
58,6
100,0
Eftirfylgni
15,6%
Fleiri ráðgjafar/Stækka
starfsemina
15,6%
Vera sýnilegri
Styrkja þjónustu á
landsbyggðinni
11,9%
8,3%
Meira fjármagn
3,7%
Stytta biðtímann
2,8%
Vegna mi killar dreifingar s vara eru greiningar ekki sýndar.
Annað
Ekkert
33,9%
21,1%
Þes si s purning var opin, þ.e. engir s varmöguleikar voru gefnir fyri rfram. Sva rendur höfðu því frjá lsar hendur
um eðl i og fjölda s vara. Hlutfallstölur eru reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku a fstöðu en ekki fjölda svara.
22
Sp. 18. Hvað, ef eitthvað, telur þú að Sjónarhóll gæti gert til að bæta þjónustu
sína?


Þa ð s em nefnt va r í „Annað“:
















Að það sé kynnt fyrir foreldrum um leið og barn byrjar í grunnskóla að þessi þjónusta sé til staðar. Held að margir viti ekki af þessari
þjónustu.
Að þeir sem ráða, eða yfirvöldin, hafa sterkari rödd hjá yfirvaldinu. Ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta. Kannski að þeirra álit sé þannig
að það verði að taka mark á því.
Breyta langtímaviðhorfum ekki, hafa bara skammtímaviðhorf.
Fara betur inn í vanda í eineltismálum.
Fara inn í skólana. Fræðslu fyrir kennara og foreldra. Kynna starfsemina og útrýma vanþekkingu og fordómum.
Fylgjast betur með póstinum sínum. Það eru ekki allir foreldrar sem hringja beint þegar þá vantar aðstoð. Sumum finnst betra að skrifa.
Gefa út meira fræðsluefni. Meira upplýsingaflæði. Jafnvel eiga frumkvæði í að leita til foreldra sem gætu þurft aðstoð. Nýbakaðra
foreldra með fötluð börn.
Hafa meira frumkvæði og útbúa lista yfir mögulega þjónustu sem er í boði í „kerfinu“ svo að það sé hægt að fletta því upp hvaða þjónustu
fjölskyldur geti mögulega átt kost á.
Halda áfram þessu góða starfi, ég er virkilega þakklát Sjónarhóli.
Hlusta á foreldrana, ekki taka afstöðu með skóla eða öðrum stofnunum sem þekkja ekki barnið, hlusta á foreldrið nr. 1, 2 og 3 og lækna
ekki stofnanir. Foreldrar þekkja börnin sín best. Sýna foreldrum þolinmæði og skilning ekki vorkenna þeim og aldrei kalla barnið: æ
greyið.
Hugsanlega sterkari stöðu lagalega til að geta beitt sér í ákveðnum málum.
Í hvert sinn sem ég hringdi þurfti ég að fara yfir málefni barnsins til að koma foreldraráðgjafanum inn í málefni barnsins. Gagnagrunnur
sem opnaðist í tölvu með nafni hvers barns væri sniðugur þannig að hægt væri að hafa sögu barnsins strax fyrir framan sig þegar
málefnum í síma er svarað.
Kannski að vera í meira samstarfi við önnur samtök.
Má rukka fjölskyldur um lágmarksgjald að mínu mati fyrir t.d. sálfræðimeðferð eða hjónabandsráðgjöf, mér finnst ráðgjafar á þessu sviði
ekki vera mjög áhugasamir.
Meira fjármagn. Hlýlegra umhverfi fyrir starfsfólk.
Mér fannst ég bara fá allt sem ég þurfti frá Sjónarhóli og er þvílíkt ánægð og sátt. Mér fannst frábært að hafa bara minn ráðgjafa, ekkert
flakk á milli fólks. Auðvelt að fá fundartíma sem hentaði mér. Það stóð yfirleitt ekki á Sjónarhóli með fundartíma. Þetta fannst mér
mikilvægt í ferlinu.
Mér finnst að þjónustan mætti vera aðeins fjölbreyttari, að þjónustan sem í boði væri að benda á fleiri úrræði, samanber þroskaþjálfa,
talmeinafræðinga og atferlisþjálfa svo dæmi séu tekin.
Mér finnst ég upplifa það að það sé takmarkað gert, en mér finnst þau þurfa að segja betur hvað þau geti gert fyrir mann. Mig vantaði
meiri ráðgjöf og upplýsingar en ég fékk bara skólafund.
23
Sp. 18. Hvað, ef eitthvað, telur þú að Sjónarhóll gæti gert til að bæta þjónustu
sína?

Mér finnst vanta einhvers staðar frá, annars vegar áfallahjálp fyrir foreldra/aðstandendur þar sem það er oft mikið áfall að fá
greiningar/upplýsingar um að eitthvað (jafnvel mikið) sé að barninu manns. Hins vegar finnst mér vanta að þegar greining er komin,
eigi foreldrar að fá afhent blað með upplýsingum um hverju fjölskyldan á rétt á eða gæti átt rétt á vegna barnsins. T.d. ef eingöngu
kemur umönnunarkortið að þá fylgi með að með umönnunarkortinu fylgir frítt í Húsdýragarðinn og sund fyrir barnið og fylgdarmann
og afsláttur í bíó. Það gæti fylgt fleira, ég veit það ekki því svona upplýsingar fær maður bara hjá öðrum foreldrum og jafnvel
nokkrum árum seinna. Og auðvitað á að segja frá því að bifreiðagjaldið sé fellt niður af einum bíl. Ef barnið fer t.d. í flokk 3 þá gæti
fjölskyldan átt rétt á eftirfarandi og svo það talið upp. Það er alveg nógu mikið ströggl að standa í þessu öllu saman án þess að maður
þurfi sjálfur að finna allar svona upplýsingar fyrir tilviljun hjá öðrum foreldrum því ekki fær maður neinar svona upplýsingar hjá TR,
þó maður spyrji. Gott væri ef það kæmi líka fram að flokkur 3 þýðir þetta, flokkur 2 þetta og svo framvegis.


Ráðgjafar að passa sig að hafa þetta hlutlægt.
Ráðgjafinn sem ég er með mætti bæta hvernig hún talar við foreldra, eða hvernig hún kemur fram. Má vera mýkri og sýna meiri
tillitssemi við foreldra sem eiga erfitt með börnin sín.
Sinna betur foreldrum með viðtölum og þess háttar.
Sjálf er ég með barn sem er ekki með greiningu. Ég reifaði vandamál barnsins og fékk mjög góða þjónustu og t.d. ábendingu um bók
um efnið. En ég var samt enn í lausu lofti um það hvaða úrræðum ég gæti leitað eftir í lok viðtalstímans.
Svara fljótar.
Veita meiri stuðning.
Veita mjög góða þjónustu að mínu mati.
Vera harðari við skóla og mæla með lögfrðingi ef þau geta ekki séð um hagi barnsins, og mæla með læknum og öðrum skólum en
barnið gengur í ef á þarf að halda, það er ekkert endilega að það sé hægt að laga suma skóla.
Vera meira upplýsandi fyrir foreldra með þjónustu í kerfinu.
Vera meiri vogarafl í baráttu foreldra. T.d. um rétt barnanna og foreldra gagnvart skólakerfinu.
Vera virkari að vinna með þjónustuaðilum sem tengjast sama málefni. Bæta samskipti við aðra þjónustuaðila.
Við spurðum um sálfræðing hjá Umhyggju en var sagt að það væri fyrir langveik börn en þar sem okkar barn er fatlað eigi það ekki
við - við höfum heyrt annað og fannst við etv. ekki fá nógu góða skýringu á hver munurinn væri.
Það er einna helst að beita meira fyrir úrræðin. Beita sér meira fyrir bættum vinnukröfum í kerfinu (skólinn og fleira).
Það eru svo margir foreldrar sem hafa ekkert heyrt um þessa aðstoð.
Það gæti gert svo mikið.
Það sem Sjónarhóll gerir nú þegar er stórkostlegt. Ráðgjafar eru vel inni í öllum málum, fylgjast með reglugerðarbreytingum og
lagabreytingum og segja sínar skoðanir. Sjónarhóll hefur allt til að bera sem góð ráðgjafamiðstöð þarf.
Þekki það ekki nógu vel til að geta svarað þessu. En ég veit að ég er mjög ánægð með þá þjónustu sem við höfum fengið.
Þjónustan gæti hugsanlega orðið forvirk, þannig að Sjónarhóll mundi hafa samband við skjólstæðinga að fyrra bragði til að vita
hvernig staðan er hjá barninu.
Þa ð s em nefnt va r í „Annað“:
















24
Sp. 19. Vinsamlegast merktu við greiningu barnsins eða barnanna
ADHD og ADD
Ei nhverfuróf
Ná ms erfi ðl ei ka r
Þros ka höml un
Geðrös kun/fötlun
Má l höml un/rös kun
La ngvi nnur s júkdómur
Líka ml eg fötlun
Tourette
Sei nfæri /tornæmi
Þa rf endurs koðun grei ni nga r
Kvíða rös kun
Engi n grei ni ng
As perger hei l kenni
Les bl i nda
(Fæðu-)Ofnæmi
Anna ð
Fjöl di s va ra
Tóku a fs töðu
Tóku ekki a fs töðu
Fjöl di s va renda
Fjöldi
149
104
63
40
29
28
22
18
18
14
11
11
10
4
3
3
20
547
245
18
263
%
60,8
42,4
25,7
16,3
11,8
11,4
9,0
7,3
7,3
5,7
4,5
4,5
4,1
1,6
1,2
1,2
8,2
93,2
6,8
100,0
+/6,1
6,2
5,5
4,6
4,0
4,0
3,6
3,3
3,3
2,9
2,6
2,6
2,5
1,6
1,4
1,4
3,4
ADHD og ADD
60,8%
Einhverfuróf
42,4%
Námserfiðleikar
25,7%
Þroskahömlun
16,3%
Geðröskun/fötlun
11,8%
Málhömlun/röskun
11,4%
Langvinnur sjúkdómur
9,0%
Líkamleg fötlun
7,3%
Tourette
7,3%
Seinfæri/tornæmi
5,7%
Þarf endurskoðun greiningar
4,5%
Kvíðaröskun
4,5%
Engin greining
4,1%
Asperger heilkenni
1,6%
Lesblinda
1,2%
(Fæðu-)Ofnæmi
1,2%
Annað
8,2%
Í þes sari spurningu mátti nefna fleiri en einn sva rmöguleika. Hlutfallstölur eru því rei knaðar eftir
fjöl da þeirra sem tóku a fstöðu en ekki fjölda svara.
25
Leiðbeiningar um túlkun niðurstaðna
Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ...?
Mjög hlynnt(ur) (5)
Frekar hlynnt(ur) (4)
Hvorki né (3)
Frekar andvíg(ur) (2)
Mjög andvíg(ur) (1)
Hlynnt(ur)
Hvorki né
Andvíg(ur)
Fjöldi svara
Tóku afstöðu
Tóku ekki afstöðu
Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðir
Fjöldi svarenda
Meðaltal (1-5)
Vikmörk ±
Fjöldi
217
356
133
61
19
786
786
350
1.136
1.136
50
1.186
3,9
0,1
%
27,6
45,3
16,9
7,8
2,4
72,9
16,9
10,2
100,0
69,2
30,8
100,0
95,8
4,2
100,0
+/3,1
3,5
2,6
1,9
1,1
3,1
2,6
2,1
Í tíðnitöflu má sjá hvernig svör þátttakenda dreifast á ólíka
svarkosti. Þar má einnig sjá hversu margir tóku afstöðu til
spurningarinnar og hversu margir voru spurðir. Í töflunni hér fyrir
ofan má sjá að tæplega 28% þátttakenda eru mjög hlynnt því
sem spurt var um og ríflega 45% frekar hlynnt. Ef teknir eru
saman þeir sem segjast frekar og mjög hlynntir má sjá að í
heildina eru tæplega 73% hlynnt málefninu. Vekja ber athygli á
að hátt hlutfall aðspurðra, eða 30,8%, tók ekki afstöðu til
spurningarinnar og er talan því rauðlituð því til áherslu.
Meðaltal er reiknað með því að leggja saman margfeldi af vægi
svars og fjölda sem velja það svar og deila upp í summuna með
heildarfjölda svara. Í töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal skv.
eftirfarandi formúlu: [Mjög hlynnt(ur) (fj. x 5) + frekar hlynnt(ur)
(fj. x 4) + hvorki né (fj. x 3) + frekar andvíg(ur)(fj. x 2) + mjög
andvíg(ur) (fj. x 1)] / Heildarfjöldi svara. Í þessu dæmi tekur
meðaltalið gildi á kvarðanum 1 til 5 en meðaltalið tekur gildi á
því bili sem kvarðinn er hverju sinni.
Vikmörk (sjá +/- dálk í tíðnitöflu)
Til að geta áttað sig betur á niðurstöðum rannsókna er nauðsynlegt að skilja hvað vikmörk eru.Vikmörk eru reiknuð fyrir hverj a hlutfallstölu
og meðaltöl og ná jafn langt upp fyrir og niður fyrir töluna nema ef vikmörkin fara niður að 0% eða upp að 100%. Oftast er miðað við 95%
vissu. Segja má með 95% vissu að niðurstaða sem fengin er úr rannsókn liggi innan þessara vikmarka ef allir í þýðinu eru spur ðir. Í dæminu
hér til hliðar má segja með 95% vissu að hefðu allir í þýði verið spurðir, hefðu á bilinu 24,5% til 30,7% (27,6% +/- 3,1%) verið mjög hlynnt
málefninu. Einnig má nota vikmörk til að skoða hvort marktækur munur sé á fjölda þeirra sem velja ólíka svarkosti. Ef vikmör kin skarast ekki
er marktækur munur á fjöldanum. T.d. væri hægt að segja með 95% vissu að marktækt fleiri einstaklingar séu frekar hlynntir málefninu en
mjög hlynntir því.
Greiningar og marktekt
Oft er gerð greining á hverri spurningu eftir lýðfræðibreytum, s.s. kyni, aldri og búsetu, sem og eftir öðrum spurningum í sömu könnun. Hér
fyrir neðan má sjá greiningu eftir kyni og aldri þátttakenda. Þar sést t.d. að 29% karla eru mjög hlynntir málefninu á móti 26% kvenna. Í
greiningum er jafnframt sýnt meðaltal mismunandi hópa og tekið fram hvort sá munur á meðaltölum sem kom fram á hópum í könnuninni
er tölfræðilega marktækur. Þegar munurinn er marktækur er titillinn stjörnumerktur, eins og í tilfelli aldurs spurningarinnarí greiningunni
hér fyrir neðan. Að auki eru súlur sem sýna meðaltöl litaðar dökkgráar til áherslu.
Algengur misskilningur er að ef tölfræðiprófið er ekki marktækt þá sé ekkert að marka þá niðurstöðu. Það er hins vegar rangt,því merking
tölfræðilegrar marktektar felst í því hvort hægt sé að alhæfa mun sem kemur fram í könnun yfir á þýði.Í dæminu hér fyrir neðan má sjá að
eftir því sem fólk eldist er það hlynntara málefninu og staðhæfa má með 95% vissu að þessi munur eftir aldurshópum á sér einnig stað í
þýðinu (t.d. meðal þjóðarinnar).
Lengst til hægri á myndinni hér fyrir neðan er sýndar breytingar á meðaltölum frá síðustu mælingu. Í þessu dæmi má sjá að meðaltal karla
hefur lækkað um 0,3 stig frá síðustu mælingu (er nú 3,9 og var síðast 3,6). Stjörnumerkingin við súluna vísar til þess að munur milli mælinga
er tölfræðilega marktækur. Því má segja að karlmenn séu nú að jafnaði hlynntari málefninu en þeir voru í síðustu mælingu.
28%
Heild
786
Kyn
29%
Ka rl a r
396
26%
Konur
390
Aldur*
22%
18-24 á ra
166
23%
25-34 á ra
159
25%
35-44 á ra
164
30%
45-54 á ra
136
32%
55 á ra eða el dri
161
* Marktækur munur á meðaltölum
Mjög hlynnt(ur)
Þróun
Meðaltal (1-5)
Fjöldi
Frekar hlynnt(ur)
45%
17%
44%
47%
17% 7%3%
17% 8%
3,9
3,9
16% 13% 4%
16%
14% 4%
24%
7%
15% 5%
12% 4%3%
3,7
3,7
3,8
4,0
4,0
45%
43%
42%
48%
48%
Hvorki né
8%
Frekar andvíg(ur)
0,1 *
3,9
0,3 *
-0,1
0,1
0
-0,1
0,1
0
Mjög andvíg(ur)
26
Að lokum
Reykjavík, 21. desember 2012
Bestu þakkir fyrir gott samstarf,
Kristján Pétursson
Jóna Karen Sverrisdóttir
Sarah Knappe
Matthías Þorvaldsson
Allar ábendingar varðandi framsetningu skýrslunnar eru vel þegnar.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á [email protected] til að koma þeim á framfæri.
27

similar documents