construction management - PB calc & consult bvba

Report
the art of estimating
Construction Management
Construction Cost Engineering
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering klassiek bouwproces
 Programma van Eisen
B
O
U
W
P
R
O
C
E
S
 Voorontwerp
 Ontwerp
DESIGN
 Aanbesteding
BID
 Werkvoorbereiding
BUILD
 Uitvoering
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Werkwijze
Geen eenduidige werksystematiek.
Bij ieder project met nieuwe bouwpartners:
 Andere bestekindeling
 Andere meetcodes
 Andere vorderingsstaten


Tijdverlies & communicatieproblemen
Geen projectoverkoepelende kennisopbouw
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Prijsberekening
Geen transparantie m.b.t. de bouwkost door “indirecte" kosten:
 Deel kost werfinrichting
 Kost werkvoorbereiding
 Kost projectopvolging
Samen met Algemene Kosten + Winst/Risico:
18% tot 30% t.o.v. productiekost
“oordeelkundig” te verdelen over productiekost


Kennis beperkt tot uitvoerder
Geen correcte prijsvergelijking mogelijk
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
« Bid » in de praktijk
 Weinig uitgewerkte dossiers of
dossiers met grote foutenlast selecteren
 Negatieve marge op “foute” posten
 Alternatief scenario met hoge marge
 Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren

Verrekeningen met grote winstmarges
om initiële negatieve marge te corrigeren
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Reële bouwkost
Aannemingssom
tot 30%
Te betalen door:
1.
Bouwheer via verrekeningen
2.
Onderaannemer via slechte contracten
3.
Hoofdaannemer via verliesposten
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
1.
Wettelijk kader voor bouwteam.
Incentive voor goede samenwerking.
2.
Projectoverkoepelende technische specificaties
Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader
3.
Projectoverkoepelende bouwspecificaties.
Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader
4.
Standaard kostenbeheersingsmethode.
= IFRS voor de bouw = BouwData PB®
5.
Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch
onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Iedere bouwpartner andere kennisbehoefte
 Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en
bovengrondse bouwkost
 Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende
werkzaamheden zoals pleisterwerk dagkanten e.d.
 Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting


Elke bouwpartner andere top-down structuur
Prijslijst met boomstructuur voldoet niet
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
BIM

BIM = virtueel bouwen

BIM = een gebouw in een zeer grote database
 tekeningen één “verschijningsvorm”, meetstaten een
andere

BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software
 een verandering van de traditionele fasen van het
bouwproces
 delen van meer data dan architecten en ingenieurs
gewend zijn
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
groupware

Categorie software om met een groep gebruikers een
gezamenlijk eindresultaat te bereiken

basisfilosofie bij het gebruik: kennis delen

Belangrijk communicatiemiddel
ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Effect op bouwpraktijk

Nieuwe sleutelbegrippen:
samenwerking i.p.v. concurrentie
openheid i.p.v. afscherming van knowhow

Duidelijk afsprakenstelsel nodig

Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij
uitvoering om snel ontsporingen te detecteren
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Beschikbare normen
Programma
B
NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen
NBN B06-003 investeringskosten
= NEN 2630
= NEN 2631
O
Ontwerp
Uitwerking
W
NEN 2634 termen, definities en regels
i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten
voor bouwprojecten
P
Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580
U
R
O
Realisering
C
E
S
Gebruik
BB-SfB (Plus)
NBN B06-001 standaard meetmethode
Nl-SfB
NEN 3699
STABU: bestekssystematiek voor de woningen utiliteitsbouw
NBN B06-004 uitbatingskosten
= NEN 2632
NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2633
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Beschikbare normen
Programma
B
NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen
NBN B06-003 investeringskosten
= NEN 2630
= NEN 2631
O
Ontwerp
Uitwerking
W
NEN 2634 termen, definities en regels
i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten
voor bouwprojecten
P
Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580
U
R
O
Realisering
C
E
S
Gebruik
BB-SfB (Plus)
NBN B06-001 standaard meetmethode
Nl-SfB
NEN 3699
STABU: bestekssystematiek voor de woningen utiliteitsbouw
NBN B06-004 uitbatingskosten
= NEN 2632
NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2633
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Beschikbare normen
Programma
B
NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen
NBN B06-003 investeringskosten
W
NEN 2699 - 2013
Investeringsen exploitatiekosten
van
NEN
2634 termen,
definities en regels
onroerende
zaken
i.v.m. kostenen kwaliteitsaspecten
Begripsomschrijvingen
en indeling
voor
bouwprojecten
P
Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580
O
Ontwerp
Uitwerking
U
R
O
Realisering
C
E
S
Gebruik
= NEN 2630
= NEN 2631
BB-SfB (Plus)
NBN B06-001 standaard meetmethode
Nl-SfB
NEN 3699
STABU: bestekssystematiek voor de woningen utiliteitsbouw
NBN B06-004 uitbatingskosten
= NEN 2632
NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2633
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Lexicon TU Delft
 Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende
bouwwerken
 Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke
objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te
voldoen
 Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar
horende kenmerken
vb. Fundering
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Lexicon TU Delft
 Element = een functioneel object met een specifieke functie,
gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of
constructiewijze
vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse
5mm/2m
 Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie,
gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing
en constructiewijze
vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³
staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en
30cm steenslag
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Lexicon TU Delft
 Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met
een specifieke prestatie, samengesteld uit
bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en
materieel
vb. Kelderwand, met grondwater
 Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten
met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie
van componenten
vb. Beton storten
 Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal,
materieel
vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
De theorie
Complex
Bouwwerk
Elementencluster
= functionele omschrijving
Element
 Niv 1 NEN 2633 rubrieken
Kostenkengetallen vorige bouwprojecten
Programma / ontwerp
Prijzen m.b.t. dit bouwproject
Uitwerking / realisatie








Bouwdeel = technische omschrijving
Component
Activiteit
Middel (arbeid, materiaal,
materieel)
 AUK (algemene uitvoeringskost)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
 Niv 2 NEN 2633 clusters
 Niv 3 NEN 2633 el.clusters
 Niv 4 NEN 2633 elementen
 Niv 5 NEN 2633 vrij
technische oplossingen
 Niv 6 NEN 2633 vrij
STABU / MAMO regels
 Apart vermeld in
NEN 2699 vanaf Niv 2
www.bouwdata.net
the art of estimating
De praktijk





 Niv 1 NEN 2633 rubrieken
Complex
Bouwwerk
Elementencluster
Element/bouwdeel
Component = samenstellende
delen van het bouwdeel/element
Gegevens uit BIM …
 Niv 2 NEN 2633 clusters
 Niv 3 NEN 2633 el.clusters
 Niv 4 NEN 2633 elementen
 Niv 5 NEN 2633
tabel 1 BB-SfB Plus
Kostenkengetallen vorige bouwprojecten
Programma / ontwerp
Prijzen m.b.t. dit bouwproject
Uitwerking / realisatie
 Activiteit
 Middel (arbeid, materiaal,
materieel)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
 Niv 6 NEN 2633
omklappen ipv uitklappen
o.b.v. STABU
… in te voeren in calculatiepakket
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud







Analyse bouwsector
To do lijst voor 21ste eeuw
Kennisbehoefte
Nieuwe software ontwikkelingen
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB® : rekeningstelsel, werkmethodiek en database
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
BouwData PB®




BouwData® is een werkmethodiek
inclusief rekeningstelsel en database
met steun van IWT (nr.080429)
Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland
Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom te
beheersen
Doorheen alle projectfasen
(van haalbaarheid over ontwerp en uitvoering t.e.m. gebruik)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Verschil met « Design-Bid-Build »

Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij
technische knowhow en referenties even belangrijk
zijn dan prijs

Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning
zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking

Geen indirecte kosten:

AUK = behandeld zoals productiekosten

AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL)

Budgetbeheer via open boek op groupware

“Coach” bouwteam nodig
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

Invalshoek ontwikkelaars

Handelt over vloeroppervlaktes

Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en
ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit

Vormt leidraad voor analyse ontwerp
voorbeeld:
ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk,
binnen, stallingsruimte voor fietsen
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

1ste letter Development Code

A – ondergronds

B – bovengronds

2de letter Development Code
 C – gemeenschappelijke ruimte
 P – privatieve ruimte

3de letter Development Code

i – binnen

e – buiten (ee uitkragend, ei inpandig, er dakterras)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

Cijfer Development Code
= gedefinieerde ruimtes Bouwbesluit Nederland








1 – toiletruimte
2 – badruimte
3 – technische ruimte
4 – verkeersruimte
5 – stallingsruimte voor fietsen
6 – opslagruimte voor huishoudelijk afval
7 – liftschacht
8 – verblijfsruimte
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

Onderverdeling verblijfsruimte
= gedefinieerde verblijfsfuncties Bouwbesluit Nederland

8.01 – woonfunctie
bv. vrijstaande woning, woongedeelte van bejaardentehuis, kamer in
studentenhuis, …

8.02 – bijeenkomstfunctie
bv. tribune in een sportgebouw, kinderopvangruimte van een creche,
kantine, vergaderzaal, bibliotheek, …

8.03 – celfunctie
bv. kamer in tehuis voor dwangmatige opvang, cel in een
stationsgebouw, …

8.04 – gezondheidsfunctie
bv. operatiekamer, behandelingskamer huisarts, EHBO ruimte, …
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

8.05 – industriefunctie
bv. magazijn, werkplaats, stallen, keuken van een restaurant, …

8.06 – kantoorfunctie
bv. kantoor bij winkel of woning (vrij beroep), gemeentehuis, …

8.07 – logiesfunctie
bv. hotel, asielverblijf, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf, …

8.08 – onderwijsfunctie
bv. klaslokaal, leraarskamer, …

8.09 – sportfunctie
bv. manege, overdekte wielerbaan, …

8.10 – winkelfunctie
bv. reisbureau, stationsloket, verkoopsruimte bij tankstation, …
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

8.11 – overige verblijfsfunctie
 waar niet permanent mensen aanwezig zijn




All rights reserved by PB calc & consult, 2012
8.11a – parkeergarage
8.11b – bergruimte
8.11c – kleedruimte
8.11z – overige gebruiksfunctie
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

Opmeting volgens NBN B06-002 dd. juni 1983
ISO norm in Nederland niet aanvaard:
NEN 2580 blijft aangehouden bij NEN 2699

Begrippen:
BTO: bebouwde terreinoppervlakte
ATO: aangelegd terreinoppervlakte
BVO: bruto vloeroppervlakte
NVO: netto vloeroppervlakte
CO: constructieoppervlakte = BVO – NVO






Ieder begrip eigen kleurcode op vlekkenplan
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code

Invalshoek ontwerpers

Handelt over objecten

Tabel 1 BB-SfB Plus
ingeschreven in diverse tabellen NEN 2699

Vormt leidraad voor life cycle cost
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 1 Rubrieken NEN 2699
A
B
C
D
E
F
G
GRONDKOSTEN
BOUWKOSTEN
INRICHTINGSKOSTEN
BIJKOMENDE KOSTEN
ONVOORZIEN
BELASTINGEN
FINANCIERING
X
EXPLOITATIEKOSTEN
Z
BATEN
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 2 Clusters NEN 2699
1. Bouwkundige werken
2.
Installaties
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (5-) technische uitrusting hfdz fluïda
kolom (6-) technische uitrusting hfdz elektrisch
3.
Vaste inrichting en voorzieningen
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productie
4.
Terrein
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (9-) elementen buiten het gebouw
5.
Algemene uitvoeringskosten / diversen
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 3 elementenclusters NEN 2699
A
B
C
D
E
F
G
H
fundering
Dit is « kuip » van het ondergronds bouwvolume - in tabel 1 BB-SfB: kolom (1-)
skelet
Dit zijn alle dragende elementen, ook deze in de ondergrondse bouwlagen
in tabel 1 BB-SfB : kolom (2-)
dakafbouw / dakafwerkinge
Dit zijn afwerkingen aan bovenzijde gebouw, ook niet-dragende primaire elementen,
ook spuwers & goten - in tabel 1 BB-SfB: rij (-7)
gevelafbouw / gevelafwerking
Dit zijn afwerkingen aan buitenzijde gebouw, ook niet-dragende primaire elementen,
ook afwerkingen rond bv inrijpoort ondergrondse parking - in tabel 1 BB-SfB: rij (-1)
binnenwandafbouw / binnenwandafwerking
Dit zijn niet-dragende primaire wandelementen en bijhorende afwerkingen, ook binnenzijde van
binnenspouwbladen - in tabel 1 BB-SfB: rij (-2)
vloerafbouw / vloerafwerking
Dit zijn alle afwerkingen bovenop dragende vloeren, ook terrasafwerkingen (ee, ei en er)
in tabel 1 BB-SfB: rij (-3) en conform BB-SfB Plus: ook borstweringen (38)
trappen en hellingsbanen
Dit betreft zowel de constructie, als de leuningen en handgrepen, ook de afwerking boven en onder
van trappen en hellingen - in tabel 1 BB-SfB: rij (-4)
plafonds binnen / buiten
Dit zijn alle afwerkingen onder dragende vloeren, ook verlaagde plafonds - in tabel 1 BB-SfB: rij (-5)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 4 elementen NEN 2699
(11)
(13)
(16)
(17)
Bodemvoorzieningen
Vloeren op grondslag
Funderingsconstructies
Paalfunderingen
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 5 componenten NEN 2699 / BB SfB (Plus)
1a
1b
1c
1d
1e
3a
3b
4a
4b
9a
9b
9c
verwijdering bomen en beplanting
ontzoden
afgraven teelaarde – dikte … cm – excl behandeling en/of afvoer
uitgravingen met stapeling – excl behandeling en/of afvoer
aanvullingen vanuit stapeling – incl verdichting
behandeling grond t.b.v. aanvulling
afvoer uitgegraven grond
grondwaterverlaging en tijdelijke drainage, installatie
grondwaterverlaging en tijdelijke drainage, huur en verbruik
werfinstallatie t.b.v. recupereerbare beschoeiing
recupereerbare beschoeiing
reiniging omliggende wegenis
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 2 Clusters NEN 2699
1. Bouwkundige werken
2.
Installaties
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (5-) technische uitrusting hfdz fluïda
kolom (6-) technische uitrusting hfdz elektrisch
3.
Vaste inrichting en voorzieningen
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productie
4.
Terrein
in tabel 1 BB-SfB :
kolom (9-) elementen buiten het gebouw
5.
Algemene uitvoeringskosten / diversen
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code

AUK = Algemene UitvoeringsKosten
AK = Algemene Kosten
W/R = Winst / Risico

Bij klassieke aanbesteding in België:
AUK, AK en W/R = indirecte kosten

In BB-SfB in tabel 4 kolom B en D

In NEN 2699

vanaf niv 2 clusters apart benoemd

Uitsplitsing in AUK, AK en W/R vanaf niv 3 elementenclusters

In praktijk: vaste kost versus variabele kost belangrijk
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code - Niv 1 Rubrieken NEN 2699
A
B
C
D
E
F
G
GRONDKOSTEN
BOUWKOSTEN
INRICHTINGSKOSTEN
BIJKOMENDE KOSTEN
ONVOORZIEN
BELASTINGEN
FINANCIERING
X
EXPLOITATIEKOSTEN
Z
BATEN
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code – niv 2,3 en 4 NEN 2699
1
bedrijfsinstallaties
indeling los van BB-SfB
A bedrijfsinstallaties
B bouwkundige werken tbv bedrijfsinstallaties
C installaties tbv bedrijfsinstallatie
2
losse inrichtingen
basis indeling idem 1 bedrijfsinstallaties
onderverdeling A inventaris: kolom (8-) van BB-SfB
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code
Analyse life cycle cost
bv. Wtb.: klimaatinstallaties

B2B
Bouwkost




W1D4a
W1D4b
W1D4c
W1D4d
Kosten preventief onderhoud
Kosten curatief onderhoud
Kosten vervanging
Kosten herstel na schade



X1F1a
X1F2a
X1F3a
Energiekost klimaatinstallaties: gas
Energiekost klimaatinstallaties: elektriciteit
Energiekost klimaatinstallaties: overig
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material Code

Invalshoek uitvoerders

Handelt over materialen

STABU bestekindeling gevolgd door lettercombinatie

Vormt trefwoordenlijst en
basis voor middelen- en activiteitencodering
Voorbeelden middelencodering o.b.v.
material code 21.50.BET stortbeton

21.50.BET.10.xxx
arbeid categorie xxx storten beton
21.50.BET.20.xxx
afsprakenstelsel 
levering stortbeton met specificatie xxx
kostensoort

21.50.BET.30.xxx
huur betonpomp met specificatie xxx
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
NEN 2699
1.
2.
Initiatief / haalbaarheid
Projectdefinitie
3.
4.
5.
6.
7.
Structuurontwerp
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp/bestek
Prijs/contractvorming
8.
9.
Uitvoering/uitvoeringsgereed ontwerp
Uitvoering/directievoering
UITVOERING
10.
11.
Nazorg
Gebruik
EXPLOITATIE
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
INTIATIEF
ONTWERP
www.bouwdata.net
the art of estimating
BREEAM
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
RIBA 2013 WORKPLAN
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering IWT onderzoek - conclusie












F1 projectdefinitie
F2 structuurontwerp
F3 ontwerp
F4 uitwerking
F5 uitvoering
F6A oplevering
F6B onderhoudsperiode aannemer
F6C waarborgperiode aannemer
F6D 10-jarige aansprakelijkheid aannemer
F7A exploitatie – in eigendom hebben
F7B exploitatie – in beheer hebben
F7C exploitatie - gebruik
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering IWT onderzoek - schema
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - projectdefinitie

Raming = hoev x EH prijzen conform niv 3 NEN 2699
 hoev uit massastudie architect
 EH prijzen zijn KKG elementenclusters
bv B1A fundering

Programma van Eisen
bv “de sondering wijst uit dat een fundering op sokkels mogelijk is”
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - projectdefinitie

Doelstelling: leidraad ten behoeve van ontwerp

Vergt grondige analyse van de site en bijhorende
reglementering inzake stedenbouw, RWA/DWA, …

Vergt grondige begeleiding van klant
(vermijden van wijzigingen in volgende fasen)

Raming = maximum investeringsbudget
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - structuurontwerp

Budget = hoev x EH prijzen conform niv 4 NEN 2699
 hoev uit “voorlopig” ontwerp architect:
 EH prijzen zijn KKG elementen
bv B1A(13) vloeren op grondslag

Prestatiebestek
bv “de laag op grond betreft een vloer op grondslag zonder buiging
en moet bestand zijn tegen belasting 3 ton/m² met een
vlakheidsklasse 5mm/2m”
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - structuurontwerp

Doelstelling:

afchecken van vlekkenplan met PvE

bepaling hoofddraagstructuur

inplanting technische kokers

Losse conceptnota’s  één prestatiebestek

Controle kosten: budget < raming projectdefinitie
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - ontwerp

Begroting = hoev x EH prijzen conform tabel 1 BB-SfB (Plus),
ingeschreven in niv 4 NEN 2699 (= niv 5 technische oplossing)
 hoev uit ontwerp architect
 EH prijzen zijn KKG componenten
bv B1A(13)1b grond- en/of steenlagen t.b.v. lagen op grond

Technische specificaties
bv “onder de vloer op volle grond wordt de ondergrond bijgewerkt
zodat een K-waarde groter dan 0,03 N/mm³ bereikt wordt”
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - ontwerp

Doelstelling:
top-down bouwheer meets bottom-up uitvoerder

Prestatiebestek  technische specificaties
= alle uitgangspunten van
Concept bv. gevelsteen mod 50 HW 0,40/st
Studie stabiliteit bv. betonkwaliteit C25/30
Studie EPB en akoestiek bv. zwevende vloeropbouw
Studie installaties bv ventilatie type C





Controle kosten: begroting < raming projectdefinitie
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - uitwerking

Calculatie = terrein construction cost engineer

1 KKG component wordt  (hoev x EH prijzen)

Bijhorende material/middelen code in aparte kolom
én hersortering kosten t.b.v. uitvoerder

Twee mogelijkheden

Interne aangelegenheid aannemer

Open boek met extra cost controller
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Fasering - uitwerking

Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met
gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van
componenten = onderaanneming of eigen werk
bv 12.50.REC.204 - ongebonden steenslagfundering type I (0/40), betonpuin, 30cm dik

Middel = generieke informatiedrager voor een bouwproduct:
materiaal, arbeid of materieel
bv 12.50.REC.20.001 – levering betonpuin 0/40, excl transport
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Kostensoorten

Kostenkengetallen voor

Projectdefinitie – KKG elementenclusters

Structuurontwerp – KKG elementen

Ontwerp – KKG componenten

Middelen (MAMO)
 00 – algemene middelen bv ABR verzekering
 10 – arbeid
 20 – levering
 30 – materieel
 40 – onderaanneming

Algemene kosten (AK) en Winst / Risico (%)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Kostensoorten
Arbeidskosten = aantal uren x uurtarief
Uurtarief = kosten per uur voor het verlenen van diensten.
D.i. zowel uren voor arbeiders als uren voor bedienden.
D.i. zowel uren voor productie als voor AUK
Voorbeeld:
21.50.BET.10.xxx
arbeid categorie xxx t.b.v. het storten van beton
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Kostensoorten
Materiaalkosten zijn kosten van bouwstoffen of materialen,
franco werk, die in een bouwwerk worden verwerkt of verder
onbruikbaar zijn.
D.i. zowel materiaal voor productie als voor AUK
Voorbeeld:
21.50.BET.20.xxx
levering stortbeton met specificatie xxx
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Kostensoorten
Materieelkosten zijn kosten van hulpmiddelen voor de uitvoering
van werken en die na oplevering daarvan niet achterblijven.
D.i. zowel materieel voor productie als voor AUK
Voorbeeld:
21.50.BET.30.xxx
huur betonpomp met specificatie xxx
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Kostensoorten
Onderaannemer zijn kosten van derden m.b.t. zowel arbeid,
materiaal als materieel. Onderaannemers voeren dus een
bepaalde activiteit uit op de werf en laten een afgewerkt product
achter.
Voorbeeld:
21.50.BET.40.xxx
prijs onderaannemer betonwerk voor product xxx
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Documentmanagement

Hoofdcategorie documenten

Status participatie in project

Aard project

Projectfase project
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Hoofdcategorie documenten
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Status participatie in project

Prospectie
vanaf het ogenblik dat er uren geboekt worden

Offerte
versiebeheer op datum van afgifte

Contract
datum vermeld op het contract

Verloren
datum waarop de gemaakte kosten afgeboekt worden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Aard project

Nieuwbouw







enkel design
enkel construct
Enkel maintenance / facility management
Design & construct
Design, construct & maintenance
Finance, design, construct & maintenance (DBFM)
Renovatie






Enkel design
Enkel construct
Enkel maintenance / facility management
Design & construct
Design, construct & maintenance
Finance, design, construct & maintenance (DBFM)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Projectfase project












F1 projectdefinitie
F2 structuurontwerp
F3 ontwerp
F4 uitwerking
F5 uitvoering
F6A oplevering
F6B onderhoudsperiode aannemer
F6C waarborgperiode aannemer
F6D 10-jarige aansprakelijkheid aannemer
F7A exploitatie – in eigendom hebben
F7B exploitatie – in beheer hebben
F7C exploitatie - gebruik
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Groupware

Van haalbaarheidsstudie tot oplevering

Van individuele koper tot onderaannemer


Zeer complex gegeven
Gebruik vereenvoudigen door instellen rechten
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Stakeholders / projectgroups
Definiëring stakeholders en verdeling in project groups
o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB






A1 eigenaar grond/bestaand gebouw
A2 ontwikkelteam
A3 overheid en nutsmaatschappijen
A4 ontwerpteam
A5 uitvoeringsteam
A6 toekomstige eigenaars
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Voorbeeld projectgroup






A2a projectontwikkelaar
A2b financieringsinstelling
A2c construction manager
A2d jurist
A2e notaris
A2f makelaar
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Mappenindeling groupware

Hoofdindeling:
gericht op organisatie en beheer bouwproces
codering o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB

1ste subindeling:
gericht op diverse projectfasen: zie documentmanagement
codering o.b.v. RIBA workplan 2013

2de subindeling:
gericht op technische uitwerking
codering o.b.v. STABU
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Mappenindeling groupware









A1 organisatie
A2 financiering
A3 ontwerp
A4 kostenbeheersing
A5 werfbeheer
A6 verkoop
A7 kwaliteitscontrole
A8 oplevering
A9 arbitrage verzekering
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Mappenindeling groupware



A3g communicatie ontwerpfase
A3j wetgeving en vergunningen
A3r kwaliteitseisen




A3r_F1 projectdefinitie_PvE
A3r_F2 structuurontwerp_prestatiebestek
A3r_F3 ontwerp_technische_specificaties
A3r_F4 uitwerking_bouwspecificaties




All rights reserved by PB calc & consult, 2012
A3r_F4_05 bouwplaatsvoorzieningen
A3r_F4_10 stut- en sloopwerk
A3r_F4_12 grondwerk
Etc.
www.bouwdata.net
the art of estimating
Afsprakenstelsels








Development code tbv ontwikkelaars
Object code tbv ontwerpers en LCC
Material code tbv uitvoerders
Fasering
Kostensoorten
Dossier- en documentenbeheer
Indeling groupware
Groot- en eenheden
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Groot- en eenheden

SI-eenheden

Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden
vb. m²-d = een kost / m² / dag
te gebruiken bij bv. stoeptaksen
vb. t-km = een kost / ton / kilometer
te gebruiken bij bv. transport van grond
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Inhoud






Curriculum
Analyse bouwsector
Kennisbehoefte
Onderzoek bestaande normen - IWT (nr.080429)
BouwData PB®
Project Dageraad
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Project Dageraad

Bouwheer = OIKO NV

PB calc & consult betrokken partij voor aankoop grond

Beoogde ontwikkeling:

1000m² BVO
voor ca 15 woongelegenheden

200m² BVO achterbouw met parkeergelegenheid
voor ca 5 wagens te bereiken via garage rechterbuur

Vraag: bouwkost t.b.v. investeringsplan ?

Codering gebaseerd op NEN 2634 (nu deel van NEN 2699)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating






2. Bouwkundig: 1000m² x € 500,-/m² (incl 1C bouwrijp maken)
3.A Werktuigbouwkundige installaties: 15st x € 11.000,3.B Elektrotechnische installaties: 15st x € 3500,3.C Lift: 30.000,4. Vaste inrichting: 15st x 5000,5. Terrein: 200m² x € 350,-/m² m.b.t. parkeergebouw




Productiekost excl AUK aannemer: € 892.500,AUK aannemer: 15% op PK  € 135.000,- (6)
Totale kost aannemer: € 1.027.500,- (KP)
AK + W/R aannemer: 10% van VP

Totale bouwkost KP/0,9  € 1.145.000 of 1200m² BVO à € 954/m²
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating

Ontwikkelaar: focus op return on investment

Architecten: focus op concept

PB calc & consult : administratie op groupware (meetstaten,
prestatiebestek/BS, verslagen, calculatie en budgetbeheer) &
coaching bouwteam

Studiebureaus: constante feedback en bijsturing

Maximale inschakeling know how uitvoerders
Bijhorende responsabilisering door vroegtijdige selectie
op basis van vakkennis en openheid
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating




Architect = B-Architecten
Ratio’s ontwerp:
 GO/BVO  85%
 P/GO  85%
Bijstelling doelstelling:
 Parkeergebouw: deel op te vullen terrein, deel bergingen
 Budget bouwkosten € 1.050.000,- of 1200m² BVO à € 875,-/m²
Risico: 5% bij de bijkomende kosten
 Nodig vlgs PB calc & consult
 Te vermijden vlgs bouwheer
 In hoofdstuk 8 geplaatst
 druk op bouwteam
 opgenomen in investeringsbudget
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating





Vrije onderdoorgang naar tuin
Glv: technische ruimtes en bergingen (doorlopend in achterbouw)
1ste verd: gezinsappartement met daktuin
2de tem 7de verd: 12 bachelorappartementen
8ste verd: penthouse
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code


Terreinoppervlakte TO = 278,40m²
Bebouwde terreinoppervlakte BTO = 203,10m²

Hoofdgebouw = 136,6m²  op palen

Achterbouw = 66,5m²  op algemene funderingsplaat

Aangelegd terreinoppervlakte tbv gemeenschap (gelijkvloers)
ATO_C = 39,80m²

Aangelegd terreinoppervlakte tbv individuele koper (daktuin)
ATO_P = 35,50m²
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code – BTO, ATO_C en ATO_P op plan
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code – BVOi en BVOe op plan
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code – NVO op plan
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Development Code

Bruto vloeroppervlakte BVO = 1422m²

Hoofdgebouw: BVOi = 1197m² en BVOe = 93m² (terrassen)

Achterbouw: BVOi = 66,50m² en BVOe = 66,50m² (daktuin)

Gebruiksoppervlakte NVO = 1186m²
 Eerste ratio: NVO/BVO = 83,4%



Gemeenschappelijke delen C = 188m²
Privatieve delen P = 998m²
Tweede ratio: P/NVO = 84,2%
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object Code
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material Code – cost engineering
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material Code - Activiteiten of « recepten »
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material Code - Middelenlijst
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating







Eandis komt terug op afspraak: stroomkabel ipv werfstroom via net
Grondafvoer ipv stapeling achteraan
Riolering: pompput ipv gravitair
Extra gevelelementen door brandoverslag
Elektriciteit en vast meubilair: te laag budget
Lift: doorgetrokken tot boven 8ste
Bewuste budgetverhoging:

Houten design ipv stalen industriële terrasleuningen

Schilderwerk ipv zichtmetselwerk in hal noodtrap
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
 basis bouwkost: € 1.050.000
 + € 3.200 extra schilderwerk hal noodtrap
 + € 14.970 houten design i.p.v. stalen industriële terrasleuningen
(€ 340,00 / m ipv € 150,00 / m)
 Voor opwaardering vast meubilair en elektriciteit: geen verhoging
 + 5% risico in deel 8 = € 52.500
Gewijzigd budget: € 1.120.670
Motivatie: locatie lokt meer trendy publiek dan studenten
Resultaat:
 alle units verkocht tijdens ruwbouwwerken
 lagere financieringskosten
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
1C. Bouwrijp maken: € 7.207 of € 25,6/m² TO
2. Bouwkundig hoofdgebouw: € 625.064
of 1290m² BVO à € 485/m²  € 500,-/m²
3.A werktuigbouwkundige installaties:
€ 117.105  € 165.000
3.B elektrotechnische installaties: € 66.544  € 52.500
3.C lift: € 32.385  € 30.000
4 vaste inrichtingen: € 87.427 (excl opties klanten)  € 75.000
5 terrein (incl achterbouw): € 51.003  € 70.000
6 AUK: € 130.116  € 135.000
Totale bouwkost: € 1.116.851  € 1.120.670
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Lessons Learned

Onafhankelijke cost controller
= “extra ogen”
= gevaar op laksheid inzake verantwoordelijkheid bij bouwpartners

Nevenaannemers met totaalprijs  achteraf uitleg m.b.t. meerprijs

Verslagen bouwteam vergadering: zeer belangrijk
 vastleggen gemaakte afspraken tijdens voorbereiding/uitvoering

Werkvoorbereiding ontoereikend
(BIM op dit vlak dwingender dan CAD)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC gezinsappartement Dageraad – app A1
 Kenmerken appartement:
 BVO = 128,43m²
 GO = 111,65m²
 Gezinsapp. = 2 “enkele” bachelorapp. = 2/16de project
 Uitgangspunten LCC:
 Periode = 30 jaar
 Intrest = 5%
 Inflatie energie = 2,85% (nominale intrest = 2,15%)
 Inflatie maintenance = 2% (nominale intrest = 3%)
 Prijs elektriciteit = € 0,1814 / kWh (= 2,7 primair)
 Prijs gas = € 0,0578 / kWh (= 1,1 primair)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
kopersbegeleiding
Object code
LCC gezinsappartement Dageraad – app A1
 1C bouwrijp maken
 2 bouwkundige werken
 3A werktuigbouwkundige installaties
 3A.52 afvoer
 3A.53 toevoer
 3A.56 verwarming
 3A.57 ventilatie
 3B elektrotechnische installaties
 3B.21 primair
 3B.62 secundair
 3B.63 verlichting
 3B.68 beveiliging & controle
 3C lift
 4 vaste uitrusting (excl opties)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
= € 901
= € 62.289
(2/16de project)
(ratio m² BVO)
= € 2.399
= € 2.381
= € 5.518
= € 2.055
Omslag Dev. code
(ratio m² NVO)
(ratio m² NVO)
(specifiek app)
(ratio m² NVO)
= € 2.208
= € 3.350
= € 883
= € 1.174
= € 3.517
= € 8.034
(ratio m² NVO)
(specifiek app)
(ratio m² NVO)
(ratio m² NVO)
(ratio m² NVO)
(specifiek app)
Totaal = € 94.709 exclusief daktuin
www.bouwdata.net
the art of estimating
Object code










LCC – bouwkost verwarming
3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler
3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Gemidd. 10 meter per radiator
3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Superia radiatoren, type 22, standaard wit
GO_BPi2 Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk
GO_BPi8.01a Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks
GO_BPi8.01b Slaapruimte: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2)
Dev. code
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material code









60.51.GAS.20.46001
ELCO
€ 2558,56 / st
kostensoort
60.51.GAS.20.12018113
ELCO
€ 135,39 / st
60.51.GAS.20.12032875
ELCO
€ 28,11 / st
60.51.GAS.20.6189
ELCO
€ 189,09 / st
60.51.GAS.20.900
Nr. leverancier
budget
€ 481,00 / tp
60.51.GAS.20.910
budget
€ 250,00 / tp
60.51.GAS.20.920
budget
€ 2,20 / m
60.51.GAS.10.000
budget
€ 42,00 / h
60.51.GAS.40.000
Nr. bibliotheek
budget
€ 125,00 / tp
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
LCC – bouwkost verwarming
lev. gaswandketel Thison 9kW
35% korting
1 stuk
lev. 3 wegventiel
35% korting
1 stuk
lev. boilervoeler
35% korting
1 stuk
lev. buitensensor
35% korting
1 stuk
lev. expansievat 18l incl toebehoren
1 tp
lev. gasleiding (meter-ketel)
1 tp
lev. leiding (sensor-ketel)
10 m
arbeid gaswandketel
13,5 h
OA keuring gasinstallatie
1 tp
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming










3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler
3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Gemidd. 10 meter per radiator
3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Superia radiatoren, type 22, standaard wit
Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk
Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks
Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Material code opgesplitst
per Dev. code
LCC – bouwkost verwarming
 GO_BPi2 badruimte:


60.31.LEID.20.000
budget
€ 2,50 / m
60.31.LEID.10.000
budget
€ 42,00 / h
lev. leiding (ketel-radiator)
10 m
arbeid leiding
1,5 h
 GO_BPi8.01a leefruimte:


60.31.LEID.20.000
budget
€ 2,50 / m
60.31.LEID.10.000
budget
€ 42,00 / h
lev. leiding (ketel-radiator)
20 m
arbeid leiding
3h
 GO_BPi8.01b slaapruimte:


60.31.LEID.20.000
budget
€ 2,50 / m
60.31.LEID.10.000
budget
€ 42,00 / h
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
lev. leiding (ketel-radiator)
20 m
arbeid leiding
3h
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming










3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler
3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Gemidd. 10 meter per radiator
3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Superia radiatoren, type 22, standaard wit
Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk
Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks
Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming
 GO_BPi2 badruimte:


60.83.THER.20.000
budget
€ 20,00 / st
60.83.THER.10.000
budget
€ 42,00 / h
lev. thermostaat
1 st
arbeid thermostaat
0,5 h
 GO_BPi8.01a leefruimte:


60.83.THER.20.000
budget
€ 20,00 / st
60.83.THER.10.000
budget
€ 42,00 / h
lev. thermostaat
2 st
arbeid thermostaat
1h
 GO_BPi8.01b slaapruimte:


60.83.THER.20.000
budget
€ 20,00 / st
60.83.THER.10.000
budget
€ 42,00 / h
lev. thermostaat
2 st
arbeid thermostaat
1h
Opmerking: hier toevallig
1 material code per object code
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming










3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler
3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Gemidd. 10 meter per radiator
3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Superia radiatoren, type 22, standaard wit
Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk
Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks
Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming

GO_BPi2 badruimte:




1 st
1 st
0,5 h
GO_BPi8.01a leefruimte:




60.41.RAD.20.600/600
lev. radiator 600/600 – 1043W
SUPERIA
€ 104,83 / st 40% korting
60.41.RAD.20.900
lev. toebehoren radiator
budget
€ 75,00 / st
60.41.RAD.10.000
arbeid radiator
budget
€ 42,00 / h
60.41.RAD.20.900/600
lev. radiator 900/600 – 1564W
SUPERIA
€ 157,25 / st 40% korting
60.41.RAD.20.900
lev. toebehoren radiator
budget
€ 75,00 / st
60.41.RAD.10.000
arbeid radiator
budget
€ 42,00 / h
2 st
2 st
1h
GO_BPi8.01b slaapruimte:



60.41.RAD.20.400/600
SUPERIA
€ 69,89 / st
60.41.RAD.20.900
budget
€ 75,00 / st
60.41.RAD.10.000
budget
€ 42,00 / h
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
lev. radiator 400/600 – 695W
40% korting
2 st
lev. toebehoren radiator
2 st
arbeid radiator
1h
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – bouwkost verwarming










3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Gasketel Elco Thision 0,9-9kW incl driewegventiel en voeler
3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Gemidd. 10 meter per radiator
3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Superia radiatoren, type 22, standaard wit
Badkamer: 600/600 – 1043W – 1 stuk
Leefruimte: 900/600 – 1564W – 2 stuks
Slaapkamer: 400/600 – 695W – 1 stuk/slpk (2 slpk)
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
Productiekost = € 4.798
+ 15% AK+W/R aannemer
Totaal bouwkost in jaar 0 = € 5.518
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – preventief onderhoud








9B.4A.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
2 jaarlijkse inspectie door aannemer
eerste inspectie in begin jaar 3, na 2 jaar gebruik
jaar 21: geen preventief onderhoud want nieuwe ketel
9B.4A.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Geen preventief onderhoud
9B.4A.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
Geen preventief onderhoud
9B.4A.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Geen preventief onderhoud
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
Net Present Value




C = bouwkost in jaar 0
t = jaartal waarvan men de NPV berekent
s = inflatie, uitgedrukt in decimalen (0,02 ipv 2%)
r = nominale intrest, uitgedrukt in decimalen (0,03 ipv 3%)
 NPV in jaar t = C x (1+s)t / (1+r)t
 2 jaarlijkse inspectie door aannemer
NPV in jaar 3 = € 138 x (1+0,02)3 / (1+0,03)3 = € 134,02
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – preventief onderhoud

9B.4A.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel














NPV tbv begin jaar 3
NPV tbv begin jaar 5
NPV tbv begin jaar 7
NPV tbv begin jaar 9
NPV tbv begin jaar 11
NPV tbv begin jaar 13
NPV tbv begin jaar 15
NPV tbv begin jaar 17
NPV tbv begin jaar 19
NPV tbv begin jaar 21
NPV tbv begin jaar 23
NPV tbv begin jaar 25
NPV tbv begin jaar 27
NPV tbv begin jaar 29
= € 134,02
= € 131,43
= € 128,89
= € 126,40
= € 123,96
= € 121,56
= € 119,21
= € 116,91
= € 114,65
= € 0,00 wegens vervanging
= € 110,26
= € 108,13
= € 106,04
= € 103,99
Totaal NPV preventief onderhoud in jaar 0
= € 1.545 of 28% van bouwkost
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – curatief onderhoud








9B.4B.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
5 jaarlijkse vervanging pomp, klep, etc
eerste vervanging in begin jaar 6, na 5 jaar gebruik
jaar 21: geen curatief onderhoud want nieuwe ketel
9B.4B.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Geen curatief onderhoud
9B.4B.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
Geen curatief onderhoud
9B.4B.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Geen curatief onderhoud
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – curatief onderhoud

9B.4B.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel






C in jaar 0
NPV tbv begin jaar 6
NPV tbv begin jaar 11
NPV tbv begin jaar 16
NPV tbv begin jaar 21
NPV tbv begin jaar 26
= € 172,50
= € 162,59
= € 131,43
= € 128,89
= € 0,00 wegens vervanging
= € 110,26
Totaal NPV curatief onderhoud in jaar 0
= € 599 of 11% van bouwkost
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – vervanging








9B.4C.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel
Vernieuwing na 20 jaar
(gasleiding moet niet vernieuwd worden)
jaar 21: geen preventief of curatief onderhoud
9B.4C.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen
Vernieuwing na 20 jaar
9B.4C.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat
Vernieuwing na 20 jaar
9B.4C.3A.56.4d CV, warm water of stoom, radiator
Vernieuwing na 30 jaar
d.i. begin jaar 31 en valt buiten de beschouwde LCC periode
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – vervanging

9B.4C.3A.56.4a CV, warm water of stoom, ketel



C in jaar 0
NPV tbv begin jaar 21
= € 3.406,59 (excl gasleiding)
= € 2.775,50
9B.4C.3A.56.4b CV, warm water of stoom, leidingen



C in jaar 0
NPV tbv begin jaar 21
= € 506
= € 412,26
9B.4C.3A.56.4c CV, warm water of stoom, thermostaat


C in jaar 0
NPV tbv begin jaar 21
= € 235,75
= € 192,08
Totaal NPV vervanging in jaar 0
= € 3.380 of 61% van bouwkost
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
LCC – energiekost t.b.v. verbruik





9C.3.3A.56 verwarming
Verbruik:
 5859 kWh primaire energie
 5326 kWh gas (1 gas = 1,1 primair)
Prijs gas: € 0,058 / kWh
Inflatie energie: 2,85%
Nominale intrest: 5% - 2,85% = 2,15%
Totaal NPV verbruik in jaar 0
= € 9.177 of 166% van bouwkost
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
www.bouwdata.net
the art of estimating
NPV totale LCC – 3A.56 verwarming
Intrest
Inflatie energie
Inflatie
5%
2,85%
2%
5%
5%
2%
5%
7,5%
2%
3A.56 bouwkost
€ 5.518
€ 5.518
€ 5.518
9B.4A.3A.56 prev.onderhoud
€ 1.545
€ 1.545
€ 1.545
9B.4B.3A.56 cur.onderhoud
€
€
€
9B.4C.3A.56 vervanging
€ 3.380
€ 3.380
€ 3.380
9C.3.3A.56 energie verbruik
€ 9.177
€ 13.490
of +47%
€ 22.235
of +142%
TOTAAL
€ 20.219
€ 24.532
of +21%
€ 33.277
of +65%
All rights reserved by PB calc & consult, 2012
599
599
599
www.bouwdata.net

similar documents