yuklab olish

Report
Darsning mavzusi:Turli
muhitlarda diffuziya
xodisasi.
Darsning maqsadi:Diffuziya
xodisasi mohiyatining va
xayotdagi axamiyatini
tushuntirish.
Ta`limiy maqsad: o`quvchilarga
DTS talablari asosida mukammal
ma`lumot berish,savol-javob va
misollar keltirish orqali diffuziya
xodisasini tushuntirish.
• Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarni
vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.
Rivojlantiruvchi maqsad: O`quvchilarni
og`zaki nutqini o`stirish,mantiqiy
fikrlashga o`rgatish.
Dars uslubi:Interfaol,gruhlarda
ishlash va “Atamalar estafetasi
“o`yinlarini o`tkazish.
Dars jixozi: Darslik, tarqatmali
materiallar,test va
rag`batlantiruvchi jetonlar.
Darsda yoritilishi lozim bo`lgan
asosiy tushuncha va atamalar:
diffuziya,molekula,modda,tempe
ratura.
Darsning borishi:
tashkiliy qism;
o`tilgan mavzuni so`rash va
baholash;
mustahkamlash;
yangi mavzu bayoni.
Yangi mavzu e`lon
qilingach,o`quvchilar bilan
“Atamalar estafetasi” o`yinini
o`tkaziladi.Bu o`yinda 2 nafar
o`quvchi htirok
etadi.Masalan:Mehanika sozi
beriladi.O`quvchilar bu so`zning
har bir harfiga fizik olimlardan
yozishlari so`raladi.
MEXANIKA:
M-Mendeleyev.D
E-Eyler
X-Xayyom.U
A-Amper.A
N-Nyuton.I
I-Ibn Sino
K-Kopernik
A-Aristotel
O`quvchilar ,suvga shakar yoki
tuz solsak nima bo`ladi?
Xonada to`kilgan atir hidini
nima uchun sezamiz?
O`quvchilar,bu diffuziya
xodisasiga asosan sodir bo`ladi.
Diffuziya-bir modda
molekulalarinig ikkinchi modda
molekulalariga,ikkinchi modda
molekulalarini birinchi modda
molekulalariga o`tishi.
Diffuziya so`zi lotincha
so`zdan olingan
bo`lib,tarqalish,sochilish
degan ma`noni anglatadi.
Diffuziya xodisasi – gazlarda
tezroq,suyuqliklarda
sekinroq,qattiq jismlarda
esa juda sekin boradi.
Diffuziyaning borish tezligi
temperaturaga ham bog`liq.
Temperatura ortishi bilan
diffuziya tezlashadi.
Kundalik hayotimizda diffuziya
xodisasini ahamiyati katta.Ya`ni
turli konservalash
ishlarida,zavod-fabrikalaridan
chiqayotgan turli is gazlarini
xavoga tarqalishida
foydalanamiz.
Savollar:
1.Fizika fani nimani o`rgatadi?.
2.Modda necha holatga ega?
3.Molekula so`zinig ma`nosi ?
4.Diffuziya deb nimaga aytiladi?
5.Diffuziya tezligi nimaga bog`liq?

similar documents