Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár Zalakaros, 2012. május 17.

Report
Magyar Bányászati Szövetség
1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801
E-mail: [email protected], www.mabsz.hu
Köszöntöm a
XVI. Bányászati szakigazgatási
konferencia
TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!
„A hazai bányászat lehetőségei, cselekvési
tervek és az iparstratégia, valamint az EU
célkitűzések
az MBSZ kezdeményezések tükrében ”
Dr. Zoltay Ákos
ügyvezető főtitkár
Zalakaros, 2012. május 17.
A hazai természeti erőforrások,
energiahordozók kihasználása alapvető
nemzeti érdek

A hazai energiahordozók kihasználása csökkenti az
importfüggőséget;
 Növeli a foglalkoztatást, adóbevételekkel az
államkincstár likviditását;
 Csökkenti az államadóság növekedésének
veszélyét
Az EU 2020 stratégia megvalósítása
Alapvető a gazdasági növekedés, a valódi
értékteremtő ágazatok fejlesztése;
 A hazai erőforrások optimális hasznosítása;
 A foglalkoztatás növelése új munkahelyek
létrehozása;
A képzési rendszer fejlesztése;
A fekete gazdaság visszaszorítása, az adózási
morált javító adózási rendszer megalkotása;

Az „EU 2020” célkitűzései
Magyarország vállalásai





20-64 éves korú népesség foglalkoztatási szintjének
emelése (69%-ról 75%-ra); 75% 1 millió új munkahely
K+F ráfordítások emelése (GDP 1,9%-ról 3%-ra) 1,8%
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
és az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiák
arányának növelése (20-20-20%-ra);(14,6 – 10 -10 %)
A képzettségi szint javítása (30-34% növekedés
felsőfokú képzésben)
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben
élők számának csökkentése 20 millióval. (400-450
ezer ember kiemelése a szegénységből)
A bányászat jövője szempontjából fontos
új kormányzati célkitűzések
A nemzetgazdaság fellendítése a valódi
értékteremtő ágazatokra alapozottan;
 Az energia-függőség mérséklése a hazai
erőforrások kihasználásával;
 Az államigazgatási bürokrácia visszaszorítása
 Az adórendszer átalakítása;
 A hosszú távú tervezhetőséghez stabil
jogszabályi háttér szükséges!

Jöjjön a gazdasági fellendülés!
A bányászat - mint nemzetgazdasági ág - aktív
részese akar lenni a kibontakozásnak!





Ásványi nyersanyag-, az energiahordozó kitermelés
nélkül nincs fenntartható gazdasági fejlődés!
A nagy volumenű infrastrukturális fejlesztéseknél
nélkülözhetetlen az ásványi nyersanyag!
A „Verhaigen kezdeményezéssel” összefüggésben is
fontos a hazai ásványi nyersanyag stratégia, az
ásványvagyon
gazdálkodás
törvényi
alapokra
helyezése!
Az energiaellátás biztonsága, az importfüggőség
mérséklése
több
lábon
álló
energiapolitikai
fejlesztéseket igényel!
A célkitűzések eléréséhez fontos
a bányászat
imázsának javítása!
A bányászattal kapcsolatos kormányzati
előrelépések, szervezeti és személyi háttér






A rendszerváltás óta először került deklarálásra
minisztériumi (NFM) alapító okiratban a „bányászat”
Szervezeti háttér fejlesztés (MBFH, MFGI)
MFGI: Dr. Fancsik Tamás
NFM: bányászati és földtani referens Dr. Hámor
Tamás
Miniszterelnökség: bányászati kormánymegbízott
Kasó Attila
NGM: bányászati tanácsadó szakértő Kozma Péter
A bányászattal kapcsolatos kormányzati
előrelépések, szabályozások, szerevezeti és
személyi háttér





A rendszerváltás óta először került deklarálásra
minisztériumi alapító okiratban a „bányászat” (NFM)
Nemzeti Energia Stratégia 2030
NFM Cselekvési Terv
NGM Iparstratégiák
MBFH zárt területek - koncesszió
„Nemzeti Energia Stratégia 2030”

Továbbra is nélkülözhetetlenek a fosszilis energia
hordozók. A tiszta szén technológia (műszaki
fejlesztés, hatásfok növelés, CO2 letárolás CCS )
 Az energiahatékonyság növelése technológia
fejlesztés, közlekedés, épületek hőszigetelése
 A megújuló energiák arányának növelése (energia
tárolás lehetőségei hazai, vagy EU tagállami
A bányászati termelés alakulása a
rendszerváltást követően
130
120,89
120
110
100,17
100
93,52
86,89
83,22
78,62
90
80
70
102,53
61,9 62,9 58,6
61,5
60
79,46
75,86
70,18
68,71
62
86,12
64,88
60,75
53,4 54,9
50
40
30
20
10
0
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
A szénhasznosítás
korlátai, avagy Európa gazdasági
újrafelosztásának eszközei

NATURA 2000 (megtetézve a hazai tiltólistákkal,
ökológiai folyosók)
 Az üvegházhatású gázok túlértékelése (a gazdaság
versenyképességét rontó önsanyargatás)
 A CO2 kvótakereskedelem, a valódi értékteremtést
nélkülöző, ámde a kedvezményezetteknek
extraprofitot eredményező pénzelvonás .
A bányászati tevékenységet folytató
vállalkozások számbavétele
A KSH főtevékenység szerinti besorolásából
adódóan jelenleg egy megalázóan torz képet ad az
ágazatról
 Átfogó megoldást a KSH által bekért
adatszolgáltatás adná
 Kapjon jogszabályi felhatalmazást az MBFH az
adatszolgáltatás bekérésre

Hiányzik a reálisan kitermelhető ásványi
energiahordozó- és nyersanyag készlet
naprakész számbavétele

Javasoljuk – a jogszabályi korlátok figyelembe
vételével – a hozzáférhető ásványi nyersanyag
kataszter létrehozását, mely megalapozhatja az
ásványi
energiahordozók-,
kritikus
ásványi
nyersanyagok kitermelhetősége érdekében a
korlátozó
jogszabályok-,
rendelkezések
felülvizsgálatának-,
módosításának
kezdeményezését.
Az állam jelenleg a jogszabályokkal saját
magát akadályozza
a tulajdonában lévő ásványvagyon
hasznosulásban.



NATURA 2000 EUROMINES nemzetközi bányászati
szakmai szövetség „Útmutató az EU Útmutatóhoz”
kiadványa, melynek hazai érvényesítése segítséget
nyújthatna a kompromisszumos megoldásokhoz a
drasztikus tiltások helyett!
A környezetvédelmi tiltás felülvizsgálatával továbbra is
lehetővé kellene tenni a tőzegkitermelést
Az Országos Területrendezési Tervről szóló Törvényből
kerüljön törlésre a külfejtéses bányatelkek fektetésének
tiltását kimondó rész ( 17§ (6) és 17§ (5)).
Az önkormányzatok érdekeltségi hiánya az
ásványi nyersanyag kitermelés elősegítésében.

Azönkormányzatok 10%-ban részesüljenek a
bányajáradékból, ennek szabályozása a bányászatról
szóló törvényben kerüljön meghatározásra.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-a az
alábbi d) ponttal egészül ki:
"…
19.§ d) a telek azon része, amelyen a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII törvény 49. §. 4. pontja szerinti
bányászati tevékenység folyik, és annak biztonsági
övezete
…"
A szakmakultúra megőrzését jelenti a
hagyományőrzés-, a kulturális hagyatékok
gondos-, szakszerű megtartása

A Bt. 49/A. §-sa kiegészül jön ki az alábbi (4)
bekezdéssel:
„(4) A 20. § (3) bekezdésének b) pontja alapján beszedett
bányajáradék 12%-ot meghaladó részét kivéve, a 20. §
szerint megfizetett bányajáradék összegének 0,13 %-át a
Központi Bányászati Múzeum és 0,11 %-át a Magyar
Olajipari Múzeum működési költségeinek fedezésére kell
fordítani
A SZÉNHASZNOSÍTÁS „TISZTASZÉN
TECHNOLÓGIA „
FOGALOMKÖRÉBE SOROLHATÓ
MEGOLDÁSOK, KÍSÉRLETEK
• Az erőművi hatásfok növelése;
• A széndioxid kezelése, földalatti letárolása „CCS”;
• Az energiatermelés és az anyagában való hasznosítás kombinációja a poligeneráció;
• „TCG Technológia (” Thermo-Chemical Gasification
Technology”)
• A szén anyagában való hasznosítása, vegyipari
alapanyag, a „metanol gazdaság” megteremtése;
• „UCG” föld alatti szénelgázosítás;
• A szénben lekötött metán lecsapolás
Az Európai Unió a teljes kibocsátás
alig több, mint 10 százalékáért felel!
CO2 kibocsátás az EU-ban, millió tonnában
Németország
EgyesültKirály
Olaszország
Franciaország
Spanyolország
Lengyelország
Hollandia
Csehország
Görögország
Belgium
Románia
Ausztria
Portugália
Finnország
Bulgária
Magyarország
Dánia
Svédország
Írország
Szlovákia
Észtország
Szlovénia
Litvánia
Luxemburg
Lettország
831,0
540,5
464,9
405,5
348,4
336,6
176,5
127,2
113,3
113,2
109,9
75,9
60,9
60,6
57,9
57,4
50,1
50,1
46,2
39,1
19,7
17,5
16,0
11,7
8,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
A villamos energia termelés
fajlagos CO2 emissziója
A villamos energia termelés fajlagos CO2 emissziója
[g/kWh]
Franciaország
100,0
Magyarország
370,0
Németország
514,0
Egyesült Királyság
520,0
Olaszország
535,0
970,0
Lengyelország
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Az EU célkitűzései
a gazdasági versenyképesség javítására, a
korábbi kedvezőtlen döntések korrekciójára
Verheugen „Nyersanyag kezdeményezés
 „NATURA 2000 és a BÁNYÁSZAT”
 Kritikus ásványok meghatározása
stratégiai (energetikai) ásványok mellett
 Az 1407/2002/EK „szénfillér” rendelet

A hazai szénvagyon
Megnevezés
Földtani
Kitermelhető
vagyon
Gazdaságosan
kitermelhető
Mt.
Mt.
Mt.
Feketeszén
1596
1986
199
Barnaszén
3200
2245
166
Lignit
5782
4377
2893
Összesen
10578
8608
3258
A hazai szenek főbb minőségi
paraméterei
Fűtőérték
MJ/kg
Hamu
%
Kén
%
14 – 17
50-60
2,5 - 3
Dorogi barnaszén
14
25
4,6
Tatabánya barnaszén
13
36
3,7
Oroszlány barnaszén
14
30
3,6
Bakonyi barnaszén
11,6
30
2,8
Nógrádi barnaszén
10,3
42,5
0,8
Borsodi barnaszén
11,2
26,5
2,4
Mátrai lignit
6,9
22
2,2
Szénfajta
Mecseki feketeszén
Mecseki fekete kőszén hasznosítás
hagyományos bányászati technológiával
A Nagymányok külfejtés 2,3 Mt. ipari vagyon 100 et/év kitermeléssel









Máza –Váralja mélybánya 240 Mt. ipari vagyon 2,4 Mt /év kitermeléssel
Első lépés 1,2 mió tonna bánya nyersszén fluidágyas erőműben
hasznosulna
Évi 2,4 mió tonna termelésnél szénmosás/szénelőkészítés
Mosott szén kokszolóműbe vagy elgázosítóba, mosási maradék
erőműbe
Környezetvédelem: zárt levegő ill. metánrendszer erőművel, földalatti
szénelőkészítés, tiszta széntechnológiák alkalmazása
Miért lehetséges: hatékonyság megnőtt, energia és nyersanyag árak
nőttek, ellátásbiztonság és munkahelyteremtés, új alkalmazás
technológiák
Mintaüzem létesítésének lehetősége a külfejtés bázisán
Társadalmi szükségszerűség
Lokális és európai politikai/ szabályozási/adminisztrációs kérdések
Borsodi barnaszén hasznosítás hagyományos
bányászati technológiával

A Perspektivikus szénvagyon Dubicsány
 Kisebb külfejtéses bányák megnyitása.
 Piaci lehetőségek:
- a szegény térség lakossági felhasználás (darabos szén)
- a keletkezett szénpor hasznosítása: bio-brikett, erőművi
felhasználás
 Korlátok: - környezet és természetvédelem
- erőművi felhasználás, füstgáz kéntelenítés, CO2 kezelés
 Munkaerő: - a kis bányákhoz összeszedhető új
mélyműveléseshez már jól képzett, új szakemberellátás kell
Dunántúli barnaszén hasznosítás
hagyományos bányászati technológiával





A Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi - egyetlen
mélyműveléses bánya
a tervezett működés (szénfillér támogatással) –
összhangban az erőmű műszaki működési
engedéllyel 2014.
A műszaki engedély meghosszabbítható lenne
2020-ig (szénvagyon is van!).
Vájárképzés gyakorlati megvalósíthatósága.
Dudari magas huminsav tartalmú szén –nem
energetikai - hasznosítás
Dunántúli barnaszén hasznosítás
hagyományos bányászati technológiával





A Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi - egyetlen
mélyműveléses bánya
a tervezett működés (szénfillér támogatással) –
összhangban az erőmű műszaki működési
engedéllyel 2014.
A műszaki engedély meghosszabbítható lenne
2020-ig (szénvagyon is van!).
Vájárképzés gyakorlati megvalósíthatósága.
Dudari magas huminsav tartalmú szén –nem
energetikai - hasznosítás
Építőipari ásványbányászat







Alapvető piac az infrastrukturális fejlesztés
Út és vasúti fejlesztések
Korlátok világörökségi területek
Kultúrtáj
NATURA 2000
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
Telekadó
Energetikai ásványi nyersanyagok és
fejlesztési lehetőségek
Szénhidrogén bányászati kutatások,
kitermelések fejlesztése;
-A
Mátrai Erőmű Zrt. Lignitbázisú
fejlesztései, erőművi fejlesztések;
- A hazai uránbányászat újra indítása;
- A mecseki feketeszén bányászat újra
indítása (Nagymányok, Máza-Dél );
- Új technológiák alkalmazása
Köszönöm a
figyelmet
Jó szerencsét!

similar documents