modules rth van vot ieper

Report
Modules rechtstreeks
toegankelijke
contextbegeleiding
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
1
De Verenging Ons Tehuis
na 1 januari 2013
Experimenteel modulair kader
2
BJB na 1 januari 2013
• Invoering van het Experimenteel Kader
dat staat voor:
 Flexibele cliënttrajecten
 Vraagverheldering
 Eén of meer modules kunnen worden
ingezet
 Contextbegeleiding is basismodule
 Zorg op maat
 Vraaggericht i.p.v. aanbodsgericht
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
3
Typemodule contextbegeleiding
• Centrale module: is in elk
aanwezig, is een basismodule
aanbod
• Intensiteit aangepast aan de noden van
het gezin: 1 of 2 of 3u… per week
• Ruimer dan contacten met ouders. Ook
grotere
familie,
buren,
scholen,
vrijetijdscentra, andere hulpverleners in
het gezin, enz…
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
4
VOT
• Multifunctionele organisatie HDO
 Module verblijf – leefgroepen
• 6 – 18 jaar: kortverblijf
• 0 - 12 jaar: combinatie kort- en langverblijf
• 6 - 18 jaar: langverblijf
 Module verblijf – TCK (Training kamercentrum)
 Module CBAW
(contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen)
 Module dagbegeleiding
• 6-18 jaar
 Module contextbegeleiding
• regulier
• IKT (intensieve kortdurende contextbegeleiding)
• crisisbegeleiding
5
VOT
• JEZ11
 Module 1bis meisjes
• HCA (Herstel en constructieve afhandeling)




Herstelbemiddeling
Hergo
Leerproject
Gemeenschapsdienst
• OSIO (Ouders steunen in opvoeding)
 Vorming naar ouders
 Vorming naar professionals
 Pedagogisch advies
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
6
Vereniging Ons Tehuis
na 1 januari 2015
Modules contextbegeleiding
7
Typemodule contextbegeleiding
onder de loep
• 4 typemodules contextbegeleiding
 3 modules rechtstreeks toegankelijk
 1 modules niet-rechtstreeks toegankelijk
8
Rol brede instap
• Rol brede instap
 Bij de modules rechtstreeks toegankelijke
contextbegeleiding: aanmelding bij Nele
Mortier, verantwoordelijke context- en
dagbegeleiding
 Vraagverheldering met moduleverantwoordelijke i.f.v. toewijzing soort modules
 Tijdens
begeleiding
contact
met
contextbegeleider
 Bij
niet-rechtstreeks
toegankelijke
contextbegeleiding: aanmelding via Adocument naar toegangspoort
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
9
Soorten modules
contextbegeleiding
• De rechtstreeks toegankelijke contextmodules:
 De krachtgerichte kortdurende module
 De laagintensieve module
 De reguliere module
• De niet-rechtstreeks toegankelijke
contextmodule:
 De kortdurende intensieve module
10
De krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding
1) Krachtgerichte kortdurende CB (8
modules):
• Gebaseerd
op
Columbusproject:
methodiek positieve heroriëntering
• Experiment voorkomen instroom in meer
ingrijpende hulp
• FID-parameters (frequentie, intensiteit en
duur): 1u/week, 4 maanden (modules is
dus 3x inzetbaar op jaarbasis)
11
De krachtgerichte kortdurende
module
Uitgangspunten:
• Bij acute verontrustende situaties (zwaar
emotioneel
geladen
situaties)
om
escalatie/crisis te vermijden
• Inzetten op de krachten van gezinsleden,
gezin is zelf in staat oplossing te vinden
• Gedeelde verantwoordelijkheid met de
brede instap
• Tegenindicatie: veiligheid van kind in
gevaar
12
De krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding
• Gezinnen
in
een
acute
verontrustende
probleemsituaties:
• de ontwikkelingskansen van een minderjarige
bedreigd zijn (de provisie-, protectie- of
participatierechten van de minderjarige worden
geschonden)
• de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van
een minderjarige of van één of meer gezinsleden is
aangetast;…
• een combinatie van beide
• Voorwaarde is wel dat de betrokkenen de hulp
vrijwillig aanvaarden.
13
De krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding
• Methodiek van positieve heroriëntering
2 medewerkers van team opgeleid
 Assessment
• Aparte bevraging van alle betrokkenen naar eigen aandeel in
probleem en oplossing
• Communicatie op niveau van feiten, emotie en drive
• Herstelgesprek bij kwetsuren
 Cirkel
• de contextbegeleider zet alle betrokken samen om te komen tot
een gezamenlijk contract met concrete afspraken naar
oplossingen toe. Alle betrokkenen engageren zich om aan deze
afspraken tegemoet te komen.
 Monitoring
• Opvolgen van afspraken
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
14
De krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding
• Samenwerking brede instap
 3 modaliteiten:
• Coaching
:
situaties
door
bril
positieve
heroriëntering waarbij organisatie zelf aan de slag
blijft
• Samen gedragen trajecten
• Overdracht
• Opleiding Jongerenwelzijn:
intensieve ondersteuningstraject dat bestaat uit een
driedaagse vorming, 6-wekelijkse intervisiemomenten en
een permanente coachingsfunctie op casusniveau
Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier
15
De laagintensieve
contextbegeleiding
2) Laagintensieve CB:
• Module gekoppeld aan verblijf en
dagbegeleiding (42 + 6 modules)
• Module voor specifieke doelgroepen
en probleemdomeinen (7 modules)
• Afstemming brede instap en
gemandateerde voorzieningen!
• FID-parameters: 1u/week, 6 mnd
16
De laagintensieve
contextbegeleiding
• Doelgroep :
 gezinnen waarbij er nood is aan presentiebegeleiding:
ouders die, na een intensievere begeleiding, verder
ondersteuning nodig hebben en die mits die beperkte
ondersteuning goed blijven functioneren.
 (v)echtscheiding of algemeen relatieproblemen
 pubers met wegloopgedrag, spijbelgedrag, …
 gezinnen in kansarmoede
 jonge
moeders
(ouders)
met
gebrek
aan
opvoedingsvaardigheden
in
een
bepaalde
ontwikkelingsfase van het kind.
 ouders van jongeren met problemen in de emotionele
ontwikkeling.
 …
17
Reguliere contextbegeleiding
3) Reguliere CB:
• Voor een deel van de modules
gekoppeld aan dagbegeleiding (7
modules)
• Courante,
breedsporige
CB
(7
modules)
• FID-parameters: 2u/week, 1 jaar
18
De reguliere contextbegeleiding
• Doelgroep
 gezinnen met een lange hulpverleningsgeschiedenis
 multi-problemgezinnen
waarbij,
naast
de
opvoedingsproblemen,
er
andere
urgente
problemen zijn (bijvoorbeeld zware schulden,
huisvesting, …)
 ouders met veel weerstand
 de
jongere
en/of
ouders
die,
naast
de
opvoedingsproblemen, een verslavingsproblematiek,
een
mentale
beperking
of
psychiatrische
problematiek hebben
 ouders met ernstige relationele problemen tussen
ouder-kind (bijvoorbeeld hechtingsproblematiek)
19
Kortdurende intensieve
contextbegeleiding
4) Kortdurende intensieve CB:
• Niet-rechtstreeks
toegankelijk
modules)
• Sterk uitgewerkt programma
onderbouwde
methodiek
Hulpverlening is gefaseerd
• FID-parameters: 3u/week, 6 mnd
(5
en
.
20
De kortdurende intensieve
contextbegeleiding
• Doelgroep : gezinnen met ernstige acute en/of
afgebakende probleemgebieden.
 een opvoedingsprobleem (bv verwenning, tekort aan
vaardigheden om aan de nieuwe opvoedingstaken
eigen aan de ontwikkelingsfase van het kind
tegemoet te komen, …)
 een problematiek op een bepaald levensdomein dat
effect heeft op het kind/de jongere (bv
echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …)
 problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast
te lopen in hun ontwikkeling (gebrekkige sociale
vaardigheden, spijbelproblematiek,…).
21
Titel van de presentatie – Naam van de spreker
22

similar documents