8. Strukturni fiskalni deficit

Report
Strukturni fiskalni bilans
Sadržaj
• Osnovni pojmovi i definicije
• Postupak ocenjivanja strukturnog fiskalnog
bilansa
• Mogući uzroci strukturne fiskalne neravnoteže
2
Stvarni i ciklično prilagodjeni fiskalni bilans
• Stvarni fiskalni bilans jednak je razlici konsolidovanih prihoda i rashoda B
= T-G
• Stvarni fiskalni bilans odražava:
– politike vlade, kao što su poreska politika i politike javnih rashoda (penzioni
sistem, politika obrazovanja, zdravstvena politika, politika socijalne zaštite,
odbrane i dr.)
– ...ali i autonomno kretanje makroekonomskih varijabli (BDP, domaća tražnje,
zspsolenosti i dr.) koje se samo indirektno nalaze pod uticajam vladinih
politika.
• Ekonomske varijable koje utiču na fiskalni deficit ispoljavaju ciklične
oscilacije koje značajno utiču na državne prihode i u manjoj meri na
rashode, a time i na fiskalni deficit
• Ciklični bilans (CB) je deo fiskalnog bilansa koji se automatski
prilagodjava cikličnim fluktuacijama privrede (BDP)
• Ciklično prilagođeni bilans (CAB) je fiskalni bilans iz koga je isključen
uticaj cikličnih fluktuacija privrede (BDP) na prihode i rashode države, ako
i uticaj jednokratnih faktora
3
Stvarni i strukturni fiskalni bilans
•
Na visinu fiskalnog deficita utiču i ciklične fluktuacije u drugim varijablama, a ne
samo u BDP, a neke od tih varijabli su:
– domaća tražnja ili apsorpcija (ova varijabla je značajna za zemlje čiji spoljni bilans u nekom
periodu značajno odstupa od ravnotežnog nivoa – Srbija i većina zemalja Centralne i Istočne
Evrope),
– cene energeneta i prirodnih resursa (arapske zamlje, Rusija, Čile i dr.)
– cene nekretnina (značajne su za zemlje u kojima su porezi na imovinu značajni)
•
Strukturni fiskalni bilans:
– isključuje uticaj cikličnih fluktuacija u BDP, apsorpciji i dr. kao i uticaj jednokratnih faktora na
fiskalni deficit,
– pokazuje koliki bi bio fiskalni deficit ako bi sve makroknomske varijable bile u ravnoteži i ako
ne postoje jednokratni faktori koji utiču na prihode i rashode države
•
•
Strukturni fiskalni deficit odražava uticaj fiskalne politike (poreska politika i
politika rashoda), kao i dugoročnih demografskih (starenje stanovništva) i
makrokonomskih trendova (promena strukture domaće tražnje) na prihode, rashode
i fiskalni deficit
Strukturni deficit predstavlja neku vrstu sistemskog fiskalnog deficita, koji neće
spontano isčeznuti sa okončanjem recesije, ..., za njegovo eliminisanje potrebne su
diskrecione mere, kao što je smanjenje rashoda i povećanje poreza
4
Ciklično prilagodjeni i strukturni fiskalni bilans
•
•
•
•
Ciklično prilagođene bilans (CAB) jednak je razlici stvarnog fiskalnog bilansa (B)i
cikličnog bilansa (CB):
CAB-=B –CB
Srukturni fiskalni bilans (SB), jednak je razlici stvarnog fiskalnog bilansa (B) i
fiskalnog bilansa koji je posledica proizvodnog jaza (CB) i fiskalnog bilansa koji je
posledica apsorpcionog jaza (A):
SB=CAAB= B - CB -A
Pri računanju CAB i SB isključuje se uticaj jednokratnih faktora
Vođenje fiskalne politike na osnovu visine stvarnog fiskalnog deficita može dovesti
do pogrešnih odluka
– u periodu ekspanzije i apsorpcionog buma stvara se privid povoljne fiskalne pozicije zemlje, što
upućuje na povećanje rashoda
– kada se privredna vrati na ravnotežnu putanju ili nastupi kriza prihodi automatski opadaju, dok je za
smanjenje rashoda neophodno doneti diskrecione mere štednje (što je nepopularno) , ... zbog toga
fiskalni deficit raste
•
Ciklčno prilgođeni i strukturni fiskalni deficit su konceptualno superiorniji za
vođenje fiskalne politike, ... ali imaju i nedostatke (nisu direktno merljivi, postoji
mogućnost manipulacije)
– nova fiskalna pravila na nivou EU ograničavaju strukturni fiskalni deficit do nivoa 0,5% BDP
5
Postupak ocenjivanje strukturnog bilansa
• Ocena strukturnog deficita se vrši u više koraka:
1. Ocena potencijalnog BDP i proizvodnog jaza (HP i CD pristup)
2. Ocena ravnoteženog/održivog deficita u tekućem platnom bilansu i apsorpsionog
jaza
3. Identifikacije i isključenje jednokratnih faktora
4. Ocena budžetskih elastičnosti/koeficijenta osetljivosti
5. Ocena ciklično prilagođenog fiskalnog deficita
(CAB)
6. Ocena strukturnog fiskalnog deficita (SB ili CAAB)
6
Metode procene proizvodnog jaza
• Proizvodni jaz (output gap) predstavlja relativno odstupanje stvarnog (Y) od
potencijalnog BDP (Y*): Ygap=(Yt-Yt*)/Yt* ili u slučaju logaritmovanih
podataka Ygap=log(Yt/Yt*)
• Proizvodni jaz se u ekonomskoj literaturi uglavnom poistovećuje sa
privrednim ciklusom
• Potencijalni BDP (dugoročni trend) – predstavlja maksimalni održivi nivo
proizvodnje, koji može biti ostvaren sa raspoloživim faktorima proizvodnje i
tehnologijom
• Prvi korak za računanje proizvodnog jaza je ocena potencijanog/ravnotežnog
BDP – koji se ponekad poistovećuje sa trendom u BDP
• Postoje brojni metodi za ocenu potencijalnog BDP, od kojih se najčešće
koriste:
– Hodrik – Preskotov (HP) filter
–
Kob-Daglasova (CD) proizvodna funkcija:
7
Ocena potencijalnog BDP (trenda) pomoću HP
filtera
• U slučaju godišnjih podataka u polaznom modelu se pretpostavlja da je
stvarni (uočeni) BDP (Yt) zbir neobservabilnih komponenti: trenda Yt* i
privrednog ciklusa Yct (slučajna komponenta et je uključena u cikličnu):
Yt = Yt*+Ytc
• Napomena: u slučaju kvartalnih ili mesečnih vremenskih serija neophodno
je pre primene HP filtra izvršiti njihovo desezoniranje kako bi se dobio
model 1.
– desezoniranje obuhvata i isključenje slučajne komponente
8
Ocena trenda pomoću HP filtera
• HP filter razlaže uočenu vremensku seriju (Yt) na neobservabilne
komponete trend (Yt*) i ciklus (Yct), pri čemu se pretpostavalja da je Yt*
nestacionarno, dok je Yct stacionarno
• Primenom HP filtera dobija se relativno gladak trend oko koga fluktuira
ciklična komponenta
•
•
Na osnovu trenda Yt *ocenjenog pomoću HP filtera računa se proizvodni jaz po
formuli: Ygap=(Yt-Yt*)/Yt*
Prednost HP filtera:
– jednostavnost, određuje se samo jedan parametar od koga zavisi glatkoća
trenda
– nedostataci: izostanak ekonomskog utemeljenja, nepouzdanost ocene pri kraju
uzorka, osetljivost na strukturne lomova
9
Ocena proizvodnog jaza primenom CD
proizvodne funkcije (1.4)
• Kob –Daglasova proizvodna funkcija, zasniva se pretpostavci da je BDP
(Y) funkcija kapitala (K), rada (L) i ukupne faktorske produktivnosti

1 
(TFP):
Y  L K
* TFP
• Polazeći od CD proizvodne funkcije potencijalni BDP (Y*) se računa na
sledeći način:
Yt  ( POP t PART
*
w
T
t
(1  NAWRU

t
1
)) K t TFP t
T
gde jePOP radno aktivno stanovništvo (15-65 god.),PART trendna stopa
participacije, NAWRU stopa nezaposlenosti koja ne dovodi do rasta zarada
≈ “prirodna” stopa nezapsolenosti
• Potencijelni BDP je funkcija: “prirodne” stope zaposlenosti, stvarnog
kapitala i tehničkog progresa
T
w
t
t
•
Prednost CD funkcije u odnosu na HP i druge filter je bolja ekonomska
utemeljenost, ali je ponekad teško ili nemoguće obezbediti podatke za njenu ocenu
• Proizvodni jaz se i u ovom slučaju računa kao Ygap=(Yt-Yt*)/Yt*
Procena proizvodnog jaza u Srbiji: HP vs. CD
0.04
0.03
0.02
0.01
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
HP filter
CD funkcija
• HP pristup: 2003. blaga recesija, 2004-2006 blaga ekspanzija, Q1 2006-Q2 2008 snažna
ekspanzija,
Q2 2008-Q3 2009 snažna recesija, nakon toga blagi oporavak
• CD pristup: Visok stepen slaganja sa HP pristupom (0,9 Pirsonov koeficijent korelacije)
– …uz povremena umerena odstupanja (prosečno apsolutno odstupanje 0,8% BDP)
11
Apsorpcioni jaz
•
•
•
•
Apsorpcija (A) ili domaća tražnja (D) je jednaka: D= Y+NX, gde je sa Y označen BDP, a sa NX
spoljnotrgovinski deficit ili deficit u tekućem platnom bilansu
U većini istraživanja kao mera spoljne neravoteže korisi se deficit tekućeg bilansa (CA) umesto NX
– ovo je naročito opravdano u slučaju Srbije jer se značajan deo NX finansira doznakama (doznake
iznose oko 10% BDP)
Apsorpcioni jaz se definiše kao odstupanje stvarnog (CAt) od održivog deficita tekućeg platnog
bilansa (CAt*): AGAPt = CAt-CAt*
U analizama se apsorpcioni jaz najčešće iskazuje kao učešće u potencijalnom BDP:
agapt =(CAt-CAt*)/Yt*
•
•
•
•
Ako je agapt visok to znači da je CAt znatno veći od održivog CAt* odnosno da je domaća tražnja
znatno veća od BDP
Dugoročno, domaća tražnja (apsorpcija) ne može da bude znatno veća od BDP, jer nije moguće
dugoročno ostvarivati visok CA deficit u tom slučaju bi spoljni dug kontinuirano rastao
Visoka domaća tražnja generiše visoke prihode od poreza na potrošnju (PDV, akciza, carina ), što
privremeno smanjuje fiskalni deficit i stvara iluziju o dobroj fiskalnoj poziciji države
Stoga je neophodno da se proceni održivi deficit tekućeg bilansa (CA*), a potom i poreski prihodi i
deficit koji odgovaraju održivom CA*
12
Procene održivog apsorpcionog jaza
•
•
Odživi deficit tekućeg bilansa CA* se definiše kao deficit koji stabilizuje odnos
spoljnog duga (F) u odnosu na BDP na nivou na kome je verovatnoća
platnobilansne ili devizne krize niska
Metodi procene odživog deficita u tekućem bilansu (CA*) su brojni:
– računanje HP trenda u tekućem bilansu (CA*)
– procena održivog deficita na osnovu ekonometrijskih metoda:
•
•
procena na osnovu podataka panela (više zemalj i više perioda),
procena na osnovu vremenskih serija,
– izvodjenje CA* iz formule koji stabilizuje odnos duga prema BDP (F/Y) na određenom
zadatom nivou (videti .
•
•
•
Za Srbiju je relevantnije da se CA* izvodi tako da stabilizuju odnos F/Y na
određenom zadatom niovu. Postoji dileme koji je to nivo 40%, 60% ili 80% BDP?
Deficit CA Srbije od 2001. godine je bio vrlo visok (u proseku 11% BDP), pa bi
primenom statističkih metoda (HP filter, vremenske serije) dobili “održivi” deficit,
koji ne ispunjava uslov stabilizacije odnosa F/Y
Na osnovu izračunatog (ocenjenog) CA* računa se apsorpcioni jaz po prethodno
navedenoj formuli: agapt =(CAt-CAt*)/Yt*
13
Isključenje jednokratnih faktora (3)
• Ukoliko postoje jednokratni faktori koji su u određenom
periodu značajno uticali na prihode i rashode tada je
neophodno proceniti njihov efekat i isključiti ga iz prihoda i
rashoda, a time i iz deficita
• Primeri jednokratnih prihoda: prodaja licence za mobilnu
telefoniju, naplata poreza na ekstraprofit, ...
• Primeri jednokratnih rashoda: rashodi za ublažavanje efekta
suše, rashodi po osnovu plaćanja sudskih sporova, sanacija
banaka,....
14
Ocena budžestkih elastičnosti- definicija
koeficijenta elastičnosti
• Koeficijenti elastičnosti εR,Y i εG,Y, pokazuju za koliko se promene prihodi ili
rashodi ako se proizvodni jaz promeni za 1%:
– podsećanje: koeficijent elastičnosti, po definiciji, u kontinuelnom slučaju je:
, a u diskretnom slučaju:
– primer: ako je εT,Y = 1,05 to znači da kada proizvodni jaz poraste za 1% prihodi
se povećavaju za 1,05% ,
• Ponekad se pretpostavalja da je εR,Y = 1, a da je εG,Y =0, što znači:
– ako je stvarni BDP veći za 1% od potencijalnog tada su prihodi veći za 1%
– odstupanje stvarnog BDP od potencijalnog BDP ne utiče značajno na rashode
– na osnovu ovih pretpostavki sledi da je za utvđivanje CB i CAB, potrebno
korigovati samo prihode, a da rashode nije potrebno korigovari, jer oni nemaju
značajnu cikličnu komponetu
– ovaj pristup se koristi ako se ne raspolaže detaljnim i pouzdanim podacima o
strukturi prihoda i rashoda ili kada uticaj cikličnih fluktuacija privrede na
deficit nije u fokusu istraživanja
15
Ocena budžetskih elastičnosti
• Elastičnost pojedinačnih poreza u odnosu na proizvodni jaz može se oceniti
u dva koraka:
– elastičnost poreza u odnosu na poresku osnovicu
– elastičnost poreske osnovice u odnosu na proizvodni jaz
– množenjem prethodne dve elastičnosti dobija se elastičnost pojedinačnih
poreza u odnosu na proizvodni jaz
• Elastičnost poreza na dohodak građana i doprinosi za socijalno osiguranje
u odnosu na proizvodni jaz:
– elastičnosti poreza i doprinosa u odnosu na masu zarada: masa zarada (L*W) = broj
zaposlenih (L)* prosečna zarada (W); (obračun elastičnosti je prikazan u Prilogu)
– elastičnost mase zarada u odnosu na proizvodni jaz se dobija ocenom sledeće jednačine:
gde je α1 koeficijent elastičnosti mase zarada u odnsou na proizvodni jaz
16
Ocena budžetskih elastičnosti
•
Na sličan način se računa i elastičnost ostalih poreza (poreza na dobit, PDV i dr.), u
odnosu na proizvodni jaz (Girouard, N. 2005)
•
Elastičnost javnih rashoda u odnosu na proizvodni jaz
–
–
–
•
•
pretpostavlja se da samo rashodi za nezaposlene fluktuiraju sa privrednim ciklusima
elastičnost rashoda za pomoć nezaposlenima u odnosu na proizvodni jaz εgu,y/y* jednaka je proizvodu
elastičnosti rashoda za nezaposlene u odnosu na broj nezaposlenih (εg,u) i elastičnosti jaza
nezaposlenosti u odnosu na proizvodni jaz εu/u*,y/y*
pretpostavlja se da je elastičnost rashoda za pomoć nezaposlenima u odnosu na broj nezaposlenih
jednaka εg,u = 1
Elastičnost jaza nezaposlenosti u odnosu na proizvodni jaz se ocenjuje:iz jednačine
gde koeficijent b1predstavlja koeficijent elastičnosti jaza nezaposlenosti u odnosu na
proizvodni jaz – jaz nezaposlenosti predstavlja odstupanje stvarne nezaposlenosti od
“prirodne” ili trendne stopa nazaposlenosti
Ostali rashodi (plate zaposlenih, kupovina roba i usluga, penzije, javne investicije i dr.)
se ne prilagođavaju automatski cikličnim varijacijama privrede - za njihovu promenu su
potrebne diskrecione odluke vlade ili promena zakona
17
Koeficijenti osetljivosti poreza i rashoda u
odnosu na budžetski deficit
•
•
•
•
Na osnovu pojedinačnih koeficijenata elastičnosti računa se ponderisani prosek
elastičnosti poreza u odnosu na proizvodni jaz:
gde su sa Ti označeni pojedinačni porezi, a sa T ukupni porezi.
Ponderisani prosek elastičnosti rashoda u odnosu na proizvodni jaz:
gde su sa UB označeni rashodi za nezaposlene, a sa G ukupni rashodi
Koeficijent osetljivosti poreza ηT u odnosu na proizvodni jaz je jednak proizvodu
ponderisnog proseka elastičnosti poreza i učešća poreza u BDP:
Koeficijent osetljivosti rashoda u odnosu na proizvodni jaz ηG se utvrđuje kao
proizvod elastičnosti rashoda za nezaposlene i učešća (tekućih primarnih ) javnih
rashoda BDP-u:
18
Ciklično prilagođeni fiskalni bilans
•
Koeficijent osetljivosti fiskalnog bilansa (η) u odnosu na proizvodni jaz se dobija
kao razlika koeficijenta osetljivosti poreskih prihoda (ηT) i koeficijenta osetljivosti
javnih rashoda (ηG) :
•
Ciklični bilans CB, koji odražava uticaj cikličnih fluktuacija BDP na fisklani bilns
jednak je proizvodu koeficijenta osetljivosti fiskalnog bilansa u odnosu na
proizvodni jaz (η) i i proizvodnog jaza:
CB = η(Yt-Yt*)/Yt*
•
Ciklično prilagođeni bilans (CAB) jednak je razlici stvarnog bilansa (B) i cikličnog
bilansa (CB): CAB=B-CB
CABt = Bt –η(Yt-Yt*)/Yt*
•
... i on pokazuje koliki bi bio fiskalni bilans pod uslovom da se BDP nalazi na
prirodnom/ potencijalnom/ ravnotežnom nivou
19
Ocene budžetskih elastičnosti i koeficijenta
osetljivosti fiskalnog bilansa (Srbija i EU)
Država
Porez na
dohodak
građana
Porez na
dobit
Socijalni
doprinosi
Porezi na
potrošnju
Elastičnost
prihoda
Elastičnost
rashoda
Koeficijent
osetljivosti
poreskih
prihoda
Koeficijent
osetljivosti
tekućih
primarnih
javnih
rashoda
Koeficijent
osetljivosti
fiskalnog
bilans
Irska
1,44
1,30
0,88
1,00
1,14
-0,16
0,27
-0,11
0,38
Italija
1,75
1,12
0,86
1,00
1,17
-0,04
0,49
-0,04
0,53
Estonija
0,80
1,40
0,70
1,00
0,88
-0,05
0,29
-0,01
0,30
Slovačka
0,70
1,32
0,70
1,00
0,88
-0,04
0,31
-0,06
0,37
EU 15
1,39
1,48
0,75
1,00
1,04
-0,16
0,46
-0,06
0,49
EU 10
1,29
1,40
0,67
1,00
0,96
-0,06
0,37
-0,11
0,48
EU 25
1,35
1,45
0,72
1,00
1,01
-0,12
0,39
-0,05
0,44
Srbija – HP
0,84
1,52
0,72
1,05
0,92
-0,03
0,33
-0,01
0,34
Srbija – CD
0,78
1,61
0,67
0,99
0,87
-0,03
0,31
-0,01
0,32
Izvor: za EU “Public Finance in EMU” , a za Srbiju
Arsić i dr(2012)
20
Ocena stvarnog i ciklično prilagođenog fiskalnog
deficita u Srbiji
• Ciklično prilagođeni deficit: CABt = Bt –η(Yt-Yt*)/Yt*
– HP Pristup: η=0,34; CD pristup: η=0,32
2.00
1.00
0.00
-1.00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
Stvarni fiskalni deficit (% BDP)
Ciklično prilagođeni deficit (% BDP) - PF pristup
Ciklično prilagođeni deficit (% BDP) - HP pristup
Izvor: Arsić i dr.(2012)
•
…visok stepen slaganja stvarnog i ciklično prilagođenog deficita ukazuje da je najveći deo
fiskalnog deficita u Srbiji sistemske prirode, tj. da nije rezultat cikličnih fluktuacija u BDP
–
U 2010. godini stvarni deficit iznosio 4,6% BDP, a da je BDP rastao po prirodnoj stopi (od 4%), on bi i
iznosio 4% BDP
21
Ciklično prilagođeni deficit (Srbija i EU10)
2008.
2010.
B
CAB
B
CAB
Srbija (HP pristup)
-2,6
-3,8
-4,6
-4,0
Srbija (CD pristup)
-2,6
-3,3
-4,6
-4,1
Bugarska
1,7
-1,9
-3,1
-2,5
Češka
-2,2
-4,9
-4,8
-4,8
Estonija
-2,9
-5,3
0,2
3,0
Letonija
-4,2
-8,1
-8,3
-5,7
Litvanija
-3,3
-6,8
-7,0
-5,0
Mađarska
-3,7
-5,6
-4,2
-2,9
Poljska
-3,7
-4,9
-7,8
-8,2
Rumunija
-5,7
-9,3
-6,9
-6,2
Slovenija
-1,9
-5,9
-5,8
-5,1
Slovačka
-2,1
-4,9
-7,7
-7,9
Neponderisani prosek*
-2,8
-5,8
-5,5
-4,5
Izvor: za EU “Public Finance in EMU” , a za Srbiju
Arsić i dr(2012)
22
Procene strukturnog fiskalnog bilansa
•
•
•
•
•
Strukturni fiskalni deficit se ocenjujetako da što se iz stvarnog deficita
isključuje efekat proizvodnog i apsorpcionog jaza (EC), kao i uticaj
jednokratnih faktora
Deficit koji isključuje uticaj oba jaza označava se sa CAAB (cyclically and
absorption adjusted budget balance)
Proizvodni jaz utiče na fiskalni deficit preko direktnih poreza (porezi na
dohodak, porezi na dobit), a apsorpcioni jaz utiče preko indirektnih poreza
(PDV, akcize, carine)
Strukturni fiskalni deficit (b**/y*)t, izražen kao % potencijalnog BDP računa se
na osnovu sledeće jednačine:
(b**/y*)t= (b/y)t-βygapt-γagapt
gde je su sa ygapt i agapt označeni proizvodni i apsoprcioni jaz, respektivno
Koeficijenti osetljivosti fiskalnog deficita u odnosu na proizvodni jaz β i
apsoprcioni jaz γ odredjuju se na osnovu učešća direktnih i indirektnih poreza u
BDP, iz čega sledi da važi η=β+γ.
23
Računanje koeficijenata osetljivosti fiskalnog deficita
u odnosu na proizvodni jaz i apsoprcioni jaz
• U analizama za Srbiju procenjeno je da se koeficijent osetljivosti η nalazi u
intervalu od 0,32 (pristup na osnovu proizvodne funcije, do 0,36 pristup
zasnovan na HP filteru – prosečna vrednost iznosi 0,34,
• Učešće direktnih i indirektnih poreza u BDP u Srbiji je skoro identično pa
je vrednost parametara jednaka β=γ=0,17
• Ocene su aproksimativne pa je opravdano koristiti β=γ=0,2
24
Računanje strukturnog fiskalnog deficta za
Srbiju
• Strukturni fiskalni deficit za Srbiju se računa na osnovu
sledeće jednačine:
(b**/y*)t= (b/y)t-0,2ygapt-0,2agapt
• Pri računanju strukturnog deficita korišćen je
proizvodni jaz kao prosek proizvodnih jazova na
osnovu HP trenda i proizvodne funkcije
• Pri računanju strukturnog fiskalnog deficita korišćene
su različite ocene apsorpcionih jazova, ali sve one daju
slične rezultate
25
Procena strukturnog deficita za Srbiju na osnovu proizvodnog
jaza i alternativnih procena apsorpcionh jazova
26
Alternativne procene strukturnog fiskalnog
deficita u Srbiji, % BDP
3.00
2.00
1.00
0.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00
CAAB-HP
CAAB-M1
CAAB-M2
CAAB-ca*6%y
CAAB-ca*8%y
Prosek
27
Relevantnost apsorpcionog jaza za ocenu
strukturnog fiskalnog deficita
• Strukturni deficit (CAAB) je veći od ciklično prilagodjenog deficita (CAB)
• Razlika je naročito izražena ako (CAAB) izračunamo na osnovu održivog
CA*=6% BDP,
– na osnovu prethodne analize ocenjujemo da je ovo najverodostojnija
procena CAAB
• Strukturni deficit pri čijem računanju se uključuje i spoljni jaz (ca*=6%
BDP) je za oko 1 p.p. BDP veći od cikličnog deficita koji uzima u obzir
samo proizvodni jaz
• Iz prethodnog sledi da je dugoročno neodrživ deficit tekućeg platnog
bilansa od oko 10% BDP, omogućavao privremeno visoku domaću
potrošnju, a time i privremeno visoke prihode od poreza na potrošnju
• Da su spoljni deficit i domaća potrošnja bili na održivom nivou, poreski
prihodi bi bili za 1. p.p. BDP niži, dok bi fiskalni deficit bio za 1 p.p. Viši
od ostvarenog fiskanog deficita u periodu 2002-2011. godina.
28
Ciklično prilagodjeni (CAB) i strukturni deficit
(CAAB), % BDP
2.00
1.00
0.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00
CAD-prosek
CAAD -prosek
CAAB-ca*6%y
29
Uzroci strukturnog deficita i mere za njegovo
smanjenje
•
•
•
•
•
Strukturni fiskalni deficit u Srbiji je posledica određenih mera ekonomske politike koje su
usvajane tokom prethodnih godina:
Primeri mera koje su uticale na povećanje strukturnog fikslanog deficita:
– smanjenje poreza na zarade i uvođenje neoporezivog dela zarade u 2007. godini (≈
+1% BDP)
– vanredno povećanje rashoda na penzije za 22% u 2008. godini (≈+2,5% BDP)
– smanjenje carinskih stopa na uvoz robe iz EU u periodu 2008- 2013. godina ( ≈
+1,5% BDP)
– fiskalna decentralizacija – preraspodela dela prihoda od poreza na zarade od
centralnog ka lokalnom nivou (≈ 0,9% BDP)
Određene mere uticale na smanjenje strukturnog deficita:
– zamrzavanje plata i penzija tokom 2009. i 2010. godine (efekat ≈ -2,5% BDP)
– fiskalna konsolidacija u 2013. godini za (-2% BDP)
Strukutrni fislani deficit u Srbiji je i visok u 2013. će iznositi oko 4% BDP
Za smanjenje strukturnog fiskalnog deficita na nivo koji je propisan u EU (0,5% BDP)
neophodno je trajno smanjenje javnih rashoda
30
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Arsić, M. (2009), “Fiskalna konsolidacija i reforma javnog sektora”, Kvartalani
monitor 17, FREN, Beograd
Arsić, M., A. Nojković, S. Randjelović i S. Mićković (2012) „Strukturni fiskalni
deficit i dinamika javnog duga Srbije“, Ekonomski fakulteta u Beogradu
Bornhorst, F., Dobrescu, G., Fedelino, A., Gottschalk, J. & Nakata, T. (2011)
„When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural
Fiscal Balances“. International Monetary Fund Technical Notes and Mannuals
Dobrescu, D. i F. Salman (2011) “Fiscal Policy during Absorbtion Cycles”,
Working Paper 11/41, IMF, Washington
European Commission (2005) „New an Updated Budgetary Sensitivities for Tha
EU Budgetary Surveillance“. Directorate-General Economic and Financial
Affairs, Brussels.
European Commission (2010) „The Production Function Methodologyfor
Calculating Potential Growth Ratesand Output Gaps“, Economic Papers 420
31
Literatura
7. Fedelino, A., A. Ivanova I M. Holton (2009) “Computing Cyclically Adjusted
Balances and Automatic Stabilizers”. Tehnical Tehnical Notes and Manuals, IMF –
Fiscal Affairs Department , Washington
8. Giorno C., Richardson P., Roseveare D., Noord P. (1995)„Estimating Potential
Output, Output Gaps and Structural Budget Balances“, OECD Economics
Department Working Paper No. 152
9. Girouard, N. & C. Andre (2005) „Measuring Cycilcally-adjusted Budget Balances
for OECD Countries“, OECD Economic Department Working Papers, No. 434,
OECD Publishing.
10. IMF (2007) “Assesing the Fiscal Stance During Absorption Booms”. Chapter III in
Bulgaria: Selected Issues”, IMF, Staff Country Report 07/390.
11. Rahman, J. (2010) “Absorbtion Boom and Fiscal Stance: What Lies Ahead in
Eastern Europe?”.Working Paper 10/97, IMF, Washington
32
Prilog: Elastičnost poreza na dohodak i doprinosa za
socijalno osiguranje u odnosu na masu zarada
• Prema metodologiji OECD elastičnost poreza na dohodak i
doprinosa u odnosu na masu zarada
se računa kao količnik
ponderisanog proseka graničnih i prosečnih poreskih stopa:
...gde su sa MA i AV označene granične i prosečne poreske stope u dohodnom
intervalu i.
• Granične poreske stope jednake su:
• Prosečne poreske stope jednake su: AVi = TWi/ Wi
• Dohodni intervali obuhvataju zarade u privatnom sektoru u intervalu
od ½ do trostruke prosečne zarade. Sa γi su označeni ponderi mase
zarada u intervalu i u odnosu na ukupnu masu zarada u datom
intervalu. Dužina dohodnog intervala je obično 1 p.p.
33

similar documents