***** 1

Report
Динаміка
Закони Ньютона
Динаміка – розділ механіки, у
якому вивчається рух тіл у
результаті їх взаємодії з іншими
тілами. Основою механіки є
закони сформульовані
англійським вченим Ісааком
Ньютоном
Взаємодія тіл
Взаємодія тіл
Взаємодія і рух є невід’ємними
властивостями матерії. Будь-які зміни у
природі відбуваються внаслідок
взаємодії між тілами.
Взаємодія - дія сил одне на одне,
результатами якої є зміна руху цих тіл
або деформація
Сила
Сила – фізична величина, яка кількісно
характеризує взаємодію.

Позначається F

, одиницею сили є
Ньютон, F  1Н
Сила дає змогу оцінити лише
гравітаційні й електромагнітні взаємодії,
ким притаманна далекодія
 
Якщо на тіло одночасно діє кілька сил, то
дію кожної з них можна розглядати
незалежно від інших – принцип
суперпозиції
Приклад дії сил на тіло
Інертність тіл
Маса
Інертність - властивість тіл зберігати
швидкість, за відсутності зовнішніх дій з
боку інших тіл. Кількісну міру інерції
називають масою.
Маса - скалярна фізична величина, що
характеризує інертні та гравітаційні
властивості тіл.
Перший закон Ньютона
Природним станом тіла є спокій,
оскільки всі тіла від природи “ліниві”,
бо інертні.
Виникнення рухів тіл можливе в
результаті дії активної сили.
Перший закон динаміки
Будь-яке тіло зберігає стан спокою або
рівномірного прямолінійного руху, якщо
воно не змушене змінити його під
впливом діючих сил.
Другий закон Ньютона
Дослід, що допомагає зрозуміти другий закон
a1
F
a2  2a1
a
F
F1
F2  2F1
a
Дослід показує, у скільки разів більша
сила, у стільки ж разів більше
прискорення при m=const
Другий закон Ньютона
В ІСВ прискорення, якого набуває тіло
під дією сили, прямо пропорційне силі,
обернено пропорційні масі тіла і має той
самий напрям, що і прикладена сила.

 F
a
m
Другий закон узагальнює важливий
факт:
Дія сил не спричиняє самого руху, а
лише змінює його, адже сила викликає
зміну швидкості, тобто прискорення, а
не саму швидкість
Дослід, що допомагає зрозуміти закон
Третій закон Ньютона
В ІСВ сили, з якими тіла, що взаємодіють
діють одне на одне, направлені вздовж
однієї прямої, рівні за модулем і
протилежні за напрямком
Межі застосування класичної механіки
• Застосовна тільки на Землі повному
обсязі;
• Найкраще працює при розгляданні
поступального руху при невеликих
швидкостях
• Незмінні тільки в ІСВ
Над презентацією
працювала
Алфьорова Тетяна
10-Б

similar documents